Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

2. kolo Výzvy MŽP v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

24.06.2005  |  zdroj: MŽP  |  123× přečteno      vytisknout článek

2. kolo Výzvy MŽP v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Řídící orgán)
a
Ministerstvo životního prostředí - odbor vnějších vztahů (Konečný příjemce)

vyhlašují Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu
v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
1. Identifikace výzvy
Číslo kola výzvy: 02
Číslo grantového schématu: CZ.04.1.03/4.2.16
Název grantového schématu: Síť environmentálních informačních a poradenských center
Celková částka pro toto kolo výzvy: 140 mil. Kč

2. Operační program, priorita, opatření
Operační program: Rozvoj lidských zdrojů
Priorita: 4. Adaptabilita a podnikání
Opatření: 4.2 Specifické vzdělávání
Cíl opatření: Rozvoj adaptability a kvalifikace pracovní síly v sektorech podnikání a služeb a zvyšování povědomí o horizontálním tématu udržitelného rozvoje

3. Popis grantového schématu
· Podporované aktivity:
- Příprava a realizace programů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), kurzy, informační služby, pilotní projekty.
- Vzdělávání pracovníků institucí poskytujících EVVO.
- Programy k rozšíření účasti veřejnosti na rozhodování v záležitostech životního prostředí.
- Podpora vzniku pracovních příležitostí a rozvoje dobrovolnictví v oblasti životního prostředí.
· Cílové skupiny:
- NNO - zaměstnanci, dobrovolní pracovníci, členové
- Pracovníci veřejné správy - členové zastupitelstev, pracovníci úřadů a orgánů ochrany přírody
- Pracovníci veřejných institucí - knihovny, muzea, ZOO, botanické zahrady, informační střediska, atd.
- Zaměstnanci a management podnikatelských subjektů
- Účastníci vzdělávacích a informačních akcí
· Vymezení žadatelů o finanční podporu:
- Veřejná správa – organizační složky státu (např. správy NP a CHKO), kraje, obce
- Veřejné instituce – příspěvkové organizace org. složek státu, krajů, obcí (např. ZOO, botanické zahrady, informační centra, knihovny, muzea, planetária, školy a školská zařízení, výzkumné a vzdělávací instituce), svazky obcí, zájmová sdružení právnických osob
- Nestátní neziskové organizace – občanská sdružení a o.p.s.
Podnikatelské subjekty se mohou na projektu podílet jako partneři.
Projekt musí předkládat vždy nejméně 4 partneři (tj. žadatel a 3 partneři).
Jedním z partnerů musí být veřejná správa.
· Omezení výše podpory na jeden projekt:
minimální výše podpory: 3 mil. Kč
maximální výše podpory: 20 mil. Kč
· Míra podpory:
Projekty mohou být podpořeny až do výše 100% uznatelných nákladů projektu.
· Specifická kritéria pro věcné hodnocení projektu:
Pro věcné hodnocení žádostí budou použita hodnotící kritéria uvedená v Příručce pro žadatele.
Specifická kritéria pro grantové schéma CZ.04.1.03/4.2.16 jsou:
1. Předpokládaný počet nově vytvořených env. informačních a poradenských center (tj. zcela nově vzniklých nebo rozšíření činnosti subjektů, které se dosud EVVO nezabývaly)
0 – 3 body
2. „Pokrytí bílých míst“ na úrovni NUTS IV (okresy). Hledisko hodnotí vznik nových ekocenter a ekoporaden z hlediska plošného rozmístění po republice.
V současné době se pokrytí ekocentry v jednotlivých okresech velmi liší. Toto hledisko má upřednostnit budování nových ekocenter v okresech, které dosud nejsou ekovýchovným působením pokryty dostatečně nebo vůbec.
0 – 9 bodů
3. Úroveň spolupráce s veřejnou správou (formální, skutečná, skutečná s finanční nebo materiální spoluúčastí)
0 – 3 body
· Výdaje na nákup služeb:
Podíl nákladů projektu na nákup služeb nesmí převýšit 49 % celkových uznatelných nákladů projektu.
· Režijní náklady
V rámci výjimky z postupů Operačního manuálu pro OP RLZ udělené Řídícím orgánem režijní náklady projektu nesmí překročit 10 % uznatelných nákladů projektu.
· Povinné přílohy k žádosti:
1. Doklad o právní subjektivitě žadatele
2. Prohlášení o bezdlužnosti vůči veřejné správě a zdravotním pojišťovnám
3. Přehled ekonomické a finanční situace žadatele
4. Prohlášení každého partnera o partnerství – nejméně za 3 partnery

· Doporučené přílohy
- Podrobný rozpočet projektu (kromě rozpočtu v Benefitu doporučujeme přiložit ještě podrobný rozpočet, ze kterého budou jasně patrné plánované náklady na jednotlivé aktivity, výše mezd apod.)
- Logický rámec projektu

4. Místo realizace projektu
Území dopadu projektu může být:
- kraj
- přirozený a tradiční region a mikroregion
- chráněná oblast (území NP, CHKO)
- celá ČR bez hl. m. Prahy – pouze v omezené míře (jen tématicky vyhraněné systémy)
Místem realizace projektu je území, které bude mít z realizace projektu a jeho služeb prospěch. Činnosti projektu musí být uskutečněny v regionu, pro který byla žádost podávána, a který bude mít z realizace projektu prospěch. Přípravné práce a vedení projektu mohou být realizovány mimo region.

5. Forma podpory
V rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu bude poskytována finanční podpora formou nevratné přímé pomoci. Na poskytnutí finanční podpory není právní nárok.

6. Doba trvání grantového projektu
Maximální délka trvání grantového projektu je 2 roky.

7. Uznatelné náklady projektu
Z prostředků určených na Operační program Rozvoj lidských zdrojů můžou být financovány pouze uznatelné náklady projektu. Za uznatelné náklady se považují náklady projektu vzniklé po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Podrobný výčet uznatelných a neuznatelných nákladů projektu je uveden v Příručce pro žadatele.

8. Termíny výzvy
Žádosti je možno podávat od : 22.6.2005
Ukončení příjmu žádostí: Žádosti musí být doručeny osobně nebo doporučeně poštou do podatelny MŽP do 5.9.2005 do 12:00 hodin.
Rozhodující je čas doručení, nikoli odeslání žádosti. Žádosti doručené po termínu budou automaticky vyřazeny a vráceny žadateli.

9. Způsob výběru projektů
Projekty jsou vybírány na principu soutěže mezi předloženými projekty. Žádosti jsou po splnění formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti předány k věcnému hodnocení. Po vyhodnocení projektů výběrová komise doporučí konečnému příjemci projekty pro poskytnutí pomoci. Počet podpořených projektů bude limitován alokací prostředků na dané kolo výzvy.

10. Účast v dalších programech podpory
Na projekt, kterému byla přiznána finanční podpora z OP RLZ, nelze čerpat podporu z jiného programu Evropské unie nebo České republiky.

11. Monitorování
Seznam monitorovacích indikátorů pro vyplnění žádosti v MSSF-Benefit včetně definic je přílohou výzvy. Z tohoto seznamu si žadatel zvolí indikátory, které se vztahují k jeho projektu. Tyto je povinen sledovat v průběhu celé realizace projektu a informovat o jejich naplňování prostřednictvím monitorovacích zpráv.

12. Formální podoba žádosti a způsob jejího podávání
Žádost musí být předložena na standardním formuláři, který žadatel vyplňuje v programu MSSF-Benefit, který je přílohou elektronické výzvy na webových stránkách: www.env.cz, www.esfcr.cz nebo na vyžádání na pevném médiu (CD, disketa) na níže uvedené adrese vyhlašovatele grantového schématu. Žadatel musí předložit elektronickou žádost (CD, disketa) a tištěnou verzi žádosti včetně všech příloh v 5 výtiscích (1x originál/úředně ověřená kopie a 4x kopie) v příslušně označené zalepené obálce. Přesný postup při předkládání žádostí je uveřejněný v Příručce pro žadatele.

· Označení obálky:
adresa: Ministerstvo životního prostředí
Mgr. Jakub Kašpar, ředitel odboru vnějších vztahů
Vršovická 65
100 10 Praha 10
název programu: Rozvoj lidských zdrojů
číslo priority a opatření: 4.2
číslo kola výzvy: 2
název grantového schématu: Síť environmentálních informačních a poradenských center
název projektu
plný název žadatele a adresa žadatele
upozornění „NEOTVÍRAT“ v levém horním rohu

13. Příručka pro žadatele:
Žadatel se při přípravě žádosti řídí Příručkou pro žadatele o finanční podporu grantových projektů OP RLZ verze 1.3 ze dne 1.5.2005, která je přílohou elektronické výzvy na adrese: http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/op_lidske_zdroje
Na stejné adrese je i Doporučení pro žadatele a přehled nejčastějších chyb při předkládání projektů do prvního kola Výzvy a v současnosti platná Příručka pro příjemce, kterou doporučujeme také prostudovat.

14. Adresa vyhlašovatele:
Ministerstvo životního prostředí
Mgr. Jakub Kašpar, ředitel odboru vnějších vztahů
Vršovická 65
100 10 Praha 10

15. Kontaktní místo:
Zájemci o informace mají možnost konzultovat přípravu projektu s pracovníky oddělení pro spolupráci s NNO, odboru vnějších vztahů MŽP.
Mgr. Ivona Kristiánová, tel.: 267122373, e-mail: Ivona_Kristianova@env.cz
Hedvika Jermanová, DiS., tel.: 267122052, e-mail: Hedvika_Jermanova@env.cz
Termín konzultace je nutno domluvit předem.

Příručka pro žadatele - verze 1.3 1.5.2005 (doc, 1840 kB)
Příručka pro příjemce - verze 1.0 (doc, 2924 kB)
Monitorovácí indikátory - 2. výzva (doc, 49 kB)
Benefit 4.2 MŽP (zip, 1946 kB)


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist