Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Phare — Rozvoj kapacity úřadů pro životní prostředí

10.10.2005  |  123× přečteno      vytisknout článek

Phare — Rozvoj kapacity úřadů pro životní prostředí

* Referenční číslo: 
TE200557098
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
EuropeAid - PHARE  
 
* Země: 
Bulharsko 
 
* Identifikační číslo tendru: 
57098 
 
* Datum uzávěrky:  
23.11.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 193 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S00 Služby

B-Brusel: Phare — Rozvoj kapacity úřadů pro životní prostředí, prostřednictvím převádění osvědčených postupů a školení za účelem podpory efektivního využití finančních zdrojů

2005/S 193-189680

Lokalita — Bulharsko, Chorvatsko, Rumunsko a Turecko

Vyhlášení veřejné zakázky na služby

1. Referenční číslo:
EuropeAid/121811/C/SV/Multi
2. Řízení:
Omezené.
3. Program:
Phare.
4. Financování:
Rozpočtová linie 22.02.10. 2005/017354.
5. Zadavatel:
Evropská komise, generální ředitelství pro životní prostředí jménem přijímajících zemí

Předmět zakázky

6. Povaha zakázky:
Technická pomoc.
7. Popis zakázky:
Výsledek tohoto projektu by měl spočívat v rozvoji, hodnocení a rozšíření projektu potrubního vedení se zaměřením na směrnice Evropského společenství o vysokých investicích, zejména v oblasti vodního a odpadového hospodářství, na základě přístupu zdola nahoru. Projekt potrubního vedení musí být identifikován a musí mu být stanoveny priority s ohledem na strategické dokumenty a výstupy týkajících se projektům, a ve spolupráci s jinými příslušnými organizacemi. Současně by měla být vypracována finanční strategie pro 4 pilotní oblasti. Odpovídající zkušenosti by měly být široce rozšiřovány společně s hodnocením dosavadních finančních plánů a využívání finančních zdrojů.
8. Počet a názvy položek:
nehodící se.
9. Maximální rozpočet:
2 000 000 EUR.
10. Rozsah dalších služeb:
Pod podmínkou dostupnosti financí a potvrzení zájmu zeměmi jihovýchodní Evropy (Albánie, Bosna a Hercegovina, Srbsko a Černá Hora, včetně Kosovo - území pod správou OSN - a bývalé jugoslávské republiky Makedonie) můžou být úspěšnému uchazeči také nabídnuty samostatné zakázky na prodloužení činností této zakázky zmíněným zemím.

Podmínky účasti

11. Způsobilost:
Účast je otevřená za stejných podmínek všem fyzickým a právnickým osobám z členských států EU a z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Makedonie, Rumunska, Srbska a Černé Hory a Turecka.
12. Kandidatura:
Přihlásit se mohou všechny oprávněné fyzické a právnické osoby (stejně jako v bodě 11 výše) nebo skupiny takových osob (konsorcia).
Konsorciem může být stálé, právně založené uskupení nebo skupina, která byla založena neformálně pro určité výběrové řízení. Všichni členové konsorcia (tj. vedoucí a všichni ostatní partneři) jsou společně i jednotlivě zodpovědní zadavateli.
Účast neoprávněné fyzické nebo právnické osoby (stejně jako v bodě 11) povede k automatickému vyloučení této osoby. V případě, že dotyčná neoprávněná osoba patří ke konsorciu, bude vyloučeno celé konsorcium.
13. Počet přihlášek:
Fyzická nebo právnická osoba (včetně právnických osob v rámci stejné právní skupiny), ať už je forma účasti jakákoli (jako individuální právní subjekt nebo jako vedoucí či partner konsorcia, které přihlášku podává), nemůže podat více než 1 přihlášku. V případě, že fyzická nebo právnická osoba (včetně právnických osob v rámci stejné právní skupiny) podá více než 1 přihlášku, budou všechny přihlášky, na kterých se tato osoba (a právnické osoby v rámci stejné právní skupiny) podílela, vyloučeny.
14. Zákaz vytváření spolků v užším výběru:
Jakékoli nabídky obdržené od uchazečů sdružujících jiné firmy, nežli jsou uvedené na přihláškách z užšího výběru, budou z tohoto omezeného výběrového řízení vyloučeny. Uchazeči v užším výběru nesmí vytvářet spolky nebo vzájemné subdodávky pro zmíněnou zakázku.
15. Důvody pro vyloučení:
Jako součást formuláře přihlášky musí uchazeči poskytnout platné prohlášení, že se nenachází v žádné ze situací, které jsou uvedeny v oddílu 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy programů, které jsou financovány z rozpočtu Evropských společenství v kontextu vnějších akcí (dostupný na následující internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
16. Subdodávky:
Subdodávky budou povolené a maximální podíl subdodávaných činností z hodnoty zakázky je 20 %.
17. Počet uchazečů do užšího výběru:
Na základě obdržených přihlášek budou vyzváni nejméně 4 a nejvíce 8 uchazečů k podání podrobných nabídek pro tuto zakázku.

Předběžný časový rozpis

18. Předběžné datum výzvy k účasti v nabídkovém řízení:
listopad 2005.
19. Předběžné datum zahájení zakázky:
leden 2006.
20. Počáteční období plnění a možné prodloužení zakázky:
18 měsíců, bez možnosti prodloužení.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

21. Kritéria pro výběr uchazečů:
Na uchazeče se budou vztahovat následující výběrová kritéria. V případě, že bude přihláška podána konsorciem, budou se tato výběrová kritéria vztahovat na konsorcium jako celek:
1) Hospodářské a finanční postavení uchazeče (na základě bodu 3 přihlášky):
a) Uchazeč (jediný uchazeč nebo vedoucí v případě konsorcia) musí prokázat pozitivní čistou hotovost / použitou při provozování činností za období posledních 2 let.
b) průměrný roční obrat uchazeče musí být alespoň rovný maximálnímu rozpočtu této zakázky.
2) Profesionální kapacita uchazeče(-ů) [na základě bodů 4 a 5 přihlášky]:
a) Nejméně 20 % všech zaměstnanců, kteří v současné době pracují pro uchazeče v oblastech, jež se vztahují k této zakázce, je stálých.
b) Alespoň 4 stálí pracovníci uchazeče musí mít nejméně 10 let příslušné odborné zkušenosti při implementování environmentálních strategií a při investičních programech v členských zemích EU a/nebo přistupujících/kandidátských zemí. To musí být výslovně uvedeno v přihlášce vložením řádku v tabulce v rámci bodu 4.
3) Technická kapacita uchazeče(-ů) [na základě bodů 5 a 6 přihlášky]:
a) Alespoň 2 projekty (s hodnotou nad 500 000 EUR a s trváním alespoň 12 měsíců) uvedené v seznamu uchazeče týkající se implementace velkých investičních programů o environmentální infrastruktuře ve vodním a odpadním sektoru.
b) Alespoň 2 projekty uvedené v seznamu uchazeče týkající se návrhu, dodání školení a rozvoje budování institucionální kapacity spojené s environmentální implementací.
c) Alespoň 2 projekty (s hodnotou nad 500 000 EUR a s trváním alespoň 12 měsíců) uvedené v seznamu uchazeče byly realizovány v přistupujících a/nebo kandidátských zemích.
d) Alespoň 2 projekty uvedené v seznamu uchazeče týkající se hodnocení fází řízení projektu a finančních schémat.
e) Alespoň 1 projekt uvedený v seznamu uchazeče zahrnující spolupráci na setkáních týkajících se témat, které jsou pokryty v tomto projektu.
Jestliže více než 8 oprávněných uchazečů splňuje výše uvedená výběrová kritéria, musí se znovu přezkoumat relativní klady a zápory přihlášek těchto uchazečů, aby se určilo 8 nejlepších přihlášek do nabídkového řízení. Jediný faktorem, který bude brán v úvahu během nového přezkoumání, je:
– počet projektů vztahujících se k této zakázce, úspěšně dokončených za poslední 3 roky, realizovaných v přistupujících a/nebo kandidátských zemích.
22. Kritéria pro zadání zakázky:
Specifikováno v zadávací dokumentaci připojené k dopisu s výzvou k účasti v nabídkovém řízení, který bude zaslán vybraným uchazečům.

Přihláška

23. Lhůta pro přijetí přihlášek:
Dne 23.11.2005 v 16.00 středoevropského času.
Jakákoli přihláška obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
24. Formát přihlášky a požadované podrobnosti:
Přihlášky musí být podány za použití standardního formuláře (dostupný na následující internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm), jehož formát a instrukce musí být přísně dodrženy.
Jakákoli přihláška, která nedodrží tato ustanovení, bude automaticky vyloučena. Jakákoli další dokumentace (brožura, dopis, atd.) zaslaná s přihláškou nebude brána v úvahu.
25. Způsoby podání přihlášek:
Přihlášky musí být podány v anglickém jazyce výlučně zadavateli:
BUĎ doporučeně (úřední poštovní službou) na adresu:
Evropská komise, GŘ pro životní prostředí, jednotka ENV.E.3, BU-9 05/157, B-1049 Brusel.
NEBO osobně (včetně kurýrní služby) přímo zadavateli proti podepsanému a datem označenému potvrzení o převzetí na adresu:
Evropská komise, generální ředitelství pro životní prostředí, jednotka ENV.E.3, BU-9 05/157, Ústřední poštovní služba, k rukám: pan Jorge Pinto Antunes. Tel.: (32-2) 296 57 17. Rue de Geneve 1-3-5, B-1140 Brusel.
Název zakázky a referenční číslo (viz bod 1 výše) musí být zřetelně označené na obálce obsahující přihlášku a musí být vždy uvedené ve veškeré další korespondenci se zadavatelem.
Přihlášky podané jakýmkoli jiným způsobem nebudou brány v úvahu.
26. Pracovní jazyk:
Veškerá písemná komunikace, která se vztahuje k tomuto výběrovému řízení a zakázce, musí být v angličtině.
27. Další informace:
nehodící se.
28. Datum zveřejnění předběžných informací o zakázce:
5.7.2005.
29. Právní základ:
Nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18.12.1989 o hospodářské pomoci určitým zemím střední a východní Evropy ve znění nařízení Rady (ES) č. 2257/89 ze dne 20.12.2004.
Nařízení Rady (EHS) č. 2500/2001 ze dne 17.12.2001 o předvstupní finanční pomoci pro Turecko a kterým se mění nařízení (ES) č. 769/2004 ze dne 21.4.2004.


Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist