Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

EuropeAid - Cards - posílení environmentálních institucí Bosny a Hercegoviny na státní úrovni

04.07.2006  |  125× přečteno      vytisknout článek

EuropeAid - Cards - posílení environmentálních institucí Bosny a Hercegoviny na státní úrovni

* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200660371
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
EuropeAid - CARDS  
 
* Země: 
Bosna a Hercegovina  BusinessInfo.cz - Bosna a Hercegovina" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/bosna-a-hercegovina/1001163/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
01.08.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 122 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby
 
Anotace tendru:

V rámci Evropské rozvojové spolupráce - programu EuropeAid - Cards bylo vypsáno výběrové řízení týkající se posílení environmentálních institucí Bosny a Hercegoviny na státní úrovni. Předběžné datum výzvy k účasti v nabídkovém řízení je září 2006.

 
Popis tendru (Čeština):

BA-Sarajevo: Cards – Posílení environmentálních institucí Bosny a Hercegoviny na státní úrovni
2006/S 122-129333
Oznámení o veřejné zakázce na služby
1. Referenční číslo:
EuropeAid/122970/C/SER/BA
2. Řízení:
Užší.
3. Program:
Cards 2006.
4. Financování:
BUG-B-2005-22.070100-C1-ELARG.
Nabídkové řízení je zahájeno s odkládací položkou. Nabídkové řízení bude zrušeno pokud není podepsána finanční dohoda.
5. Veřejný zadavatel:
Evropské společenství, zastoupené Evropskou komisí pro a jménem přijímající země/zemí.

Předmět zakázky

6. Povaha zakázky:
Placená.
7. Popis zakázky:
Zvláštními cíli této zakázky je podpora institucionálního posílení ústřední koordinace a funkční organizace environmentálního sektoru na státní úrovni, a to poskytnutím pomoci ve vytvoření příslušného technického a koordinačního orgánu (pod názvem „Státní agentura pro životní prostředí a vodní zdroje“) schopné plnit požadované funkce pro přiblížení budoucích „acquis“ a jejích uplatnění na nižší administrativní úrovni. Založení takového technického orgánu se zakládá na doporučeních nedávno prováděného průzkumu veřejné správy pro sektor životního prostředí v Bosně a Hercegovině. Projekt, součásti kterého bude i tato zakázka, se soustředí na 2 komponentech: ustanovení základní institucionální a funkční kapacity Státní agentury pro životní prostředí a vodní zdroje, a příprava konceptu institucionálního Státní agentury pro životní prostředí a vodní zdroje.
8. Počet a názvy položek:
Nehodící se.
9. Maximální rozpočet:
1 900 000 EUR.
10. Rozsah dalších služeb:
Na základě dostupnosti dalšího financování a také plnění zakázky zhotovitelem si veřejný zadavatel vyhrazuje právo na vyžadování dodatečných služeb, které budou založeny na stejných jednotkových cenách, jaké měla původní zakázka. Nicméně tyto dodatečné služby v žádném případě nepřekročí rozpočet a dobu trvání prvotní zakázky.

Podmínky účasti

11. Způsobilost:
Účast je otevřena pro všechny právnické osoby z členských států a ze zemí a území regionů krytých a/nebo oprávněných nařízeními o přístupu k vnější pomoci Společenství a dalšími specifickými předpisy příslušejícími k programu, v rámci něhož je zakázka financována (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Chorvatsko, Island, Norsko, Rumunsko, Srbsko a Černá Hora a Turecko (viz také bod 30 níže). Účast fyzických osob je přímo řízena zvláštními předpisy, které se týkají programu, v rámci kterého je zakázka financována.
12. Kandidatura:
Přihlásit se mohou všechny oprávněné fyzické a právnické osoby (stejně jako v bodě 11 výše) nebo skupiny takových osob (konsorcia).
Konsorciem může být stálé, právně založené uskupení nebo skupina, která byla založena neformálně pro určité výběrové řízení. Všichni členové konsorcia (tj. vedoucí a všichni ostatní partneři) jsou společně i jednotlivě zodpovědní veřejnému zadavateli.
Účast neoprávněné fyzické nebo právnické osoby (stejně jako v bodě 11) povede k automatickému vyloučení této osoby. V případě, že dotyčná neoprávněná osoba patří ke konsorciu, bude vyloučeno celé konsorcium.
13. Počet přihlášek:
Fyzická nebo právnická osoba, ať už je forma účasti jakákoli (jako individuální právní subjekt nebo jako vedoucí či partner konsorcia, které přihlášku podává), nemůže podat více než 1 přihlášku. V případě, že fyzická a právnická osoba podá více než 1 přihlášku, všechny přihlášky, na kterých se tato osoba podílela, budou vyloučeny.
14. Zákaz vytváření spolků v užším výběru:
Jakékoli nabídky obdržené od uchazečů sdružujících jiné firmy, nežli jsou uvedené na přihláškách z užšího výběru, budou z tohoto omezeného výběrového řízení vyloučeny. Uchazeči v užším výběru nesmí vytvářet spolky nebo vzájemné subdodávky pro zmíněnou zakázku.
15. Důvody pro vyloučení:
Jako součást přihlášky musí uchazeči předložit prohlášení podepsané a zařazené do standardního formuláře přihlášky, že se nenacházejí v žádné ze situací pro vyloučení, které jsou uvedené v oddílu 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy pro vnější akce ES.
16. Subdodávky:
Subdodávky jsou povoleny. Maximální podíl hodnoty zakázky, jež může být subdodávan je méně než 20 %.
17. Počet uchazečů do užšího výběru:
Na základě obdržených přihlášek budou vyzváni nejméně 4 a nejvíce 8 uchazečů k podání podrobných nabídek pro tuto zakázku.

Předběžný časový rozpis

18. Předběžné datum výzvy k účasti v nabídkovém řízení:
Září 2006.
19. Předběžné datum zahájení zakázky:
Leden 2007.
20. Počáteční období plnění a možné prodloužení zakázky:
30 měsíců.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

21. Kritéria pro výběr uchazečů:
Na uchazeče se budou vztahovat následující výběrová kritéria. V případě, že bude přihláška podána konsorciem, budou se tato výběrová kritéria vztahovat na konsorcium jako celek:
1) Ekonomické a finanční postavení uchazeče (na základě bodu 3 formuláře přihlášky):
průměrný roční obrat uchazeče musí přesáhnout 800 000 eur za poslední 2 roky (2004, 2005).
2) Odborná způsobilost uchazeče (na základě bodů 4 a 5 formuláře přihlášky):
nejméně 6 ze všech stálých zaměstnanců, kteří pracují pro uchazeče, pracuje v současnosti v oblastech, jež se vztahují k předmětu této zakázky za poslední 2 roky (2004, 2005).
3) Technická způsobilost uchazeče (na základě bodů 5 a 6 formuláře přihlášky):
V posledních 3 letech (2003, 2004, 2005) uchazeč/uchazeči dokončil/dokončili (probíhající projekty proto nebudou brány v úvahu) alespoň 2 projekty, kde podíl uchazeče přesáhl 500 000 EUR (podíl z hodnoty projektu provedený uchazečem/uchazeči), v oblastech, které se týkají této zakázky (reforma environmentálního odvětví, budování kapacit pro environmentální správu a/nebo jednání s vládami v zemědělském odvětví), z nichž 1 musel být dokončen v nových členských státech EU nebo v zemích, které jsou oprávněné k účasti v programu Cards (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko a Černá Hora) a kandidátských zemí (Bulharsko, Chorvatsko, Turecko a Rumunsko).
Hospodářský subjekt se může, v případě potřeby a za účelem konkrétní zakázky, spolehnout na kapacity jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů, které s nimi má. V takovém případě se musí veřejnému zadavateli prokázat, že bude mít k dispozici zdroje potřebné pro provedení zakázky, například vytvořením závazku ze strany těchto subjektů poskytnout zdroje k jeho dispozici. Za stejných podmínek konsorcium hospodářských subjektů musí počítat s kapacitami členů konsorcia nebo jiných subjektů.
Jestliže více než 8 oprávněných uchazečů splňuje výše uvedená výběrová kritéria, musí být znovu zváženy relativní klady a zápory přihlášek těchto uchazečů, aby mohlo být určeno 8 nejlepších přihlášek do nabídkového řízení. Jediné faktory, které budou brány v úvahu během nového přezkoumání, jsou:
a) počet dokončených příslušných projektů dokončených v nových členských státech EU nebo v zemích Cards (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Srbsko a Černá Hora) nebo kandidátských zemích (Bulharsko, Chorvatsko, Turecko a Rumunsko) během posledních 3 let;
b) celkový počet dokončených příslušných projektů v oboru souvisejícím s předmětem této zakázky (na základě kritéria 3) v nových členských státech EU nebo v kandidátských zemích (Bulharsko, Chorvatsko, Turecko a Rumunsko) během posledních 3 let;
22. Kritéria pro zadání zakázky:
Specifikováno v zadávací dokumentaci připojené k dopisu s výzvou k účasti v nabídkovém řízení, který bude zaslán vybraným uchazečům.

Přihláška

23. Konečná lhůta pro přijetí přihlášek:
1.8.2006 v 16:00 hodin (středoevropského času).
Jakákoli přihláška obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
24. Formát přihlášky a požadované podrobnosti:
Přihlášky musí být podány za použití standardního formuláře (dostupný na následující internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm), jehož formát a pokyny musí být přísně dodrženy.
Jakákoli další dokumentace (brožura, dopis atd.) zaslaná s přihláškou nebude brána v úvahu.
25. Způsoby podání přihlášek:
Přihlášky musí být podány v anglickém jazyce výlučně veřejnému zadavateli:
Delegace Evropské Komise v Bosně a Hercegovině, k rukám: vedoucí týmu, veřejné zakázky, budova Union Banky, Dubrovacká 6, 2. poschodí, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina,
buď doporučeně (úřední poštovní službou) nebo osobně (včetně kurýrní služby) přímo zadavateli proti podepsanému a datem označenému potvrzení o převzetí.
Název zakázky a referenční číslo (viz bod 1 výše) musí být zřetelně označené na obálce obsahující přihlášku a musí být vždy uvedené ve veškeré další korespondenci se veřejným zadavatelem.
Přihlášky podané jakýmkoli jiným způsobem nebudou brány v úvahu.
26. Provedení změn nebo stažení přihlášek:
Uchazeči mohou změnit nebo odvolat své přihlášky podáním písemného oznámení před vypršením lhůty pro podání přihlášek. Po vypršení této lhůty žádné nabídky nelze změnit.
Jakákoliv taková oznámení o změnách nebo odvolání musí být připravená a podána v souladu s bodem 25. Vnější obálka (a příslušná vnitřní obálka) musí být náležitě označená buď slovem „Alteration“ (změna) nebo „Withdrawal“ (odvolání).
27. Pracovní jazyk:
Veškerá písemná komunikace, která se vztahuje k tomuto výběrovému řízení a zakázce, musí být v angličtině.
28. Další informace:
Nehodící se.
29. Datum zveřejnění předběžných informací o zakázce:
25.3.2006.
30. Právní základ:
Nařízení Rady (ES) č. 2666/2000 ze dne 5.12.2000, ve znění změněném Nařízením Rady (ES) č. 2112/2005 ze dne 21.11.2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství. 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Věra Řeháčková
odborný pracovník, specialista CzechTrade
vera.rehackova@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907548
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist