Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Seznamy expertů, autorizovaných osob, poradenských, certifikačních a certifikovaných subjektů

10.01.2008  |  zdroj: MŽP  |  478× přečteno      vytisknout článek

Odkazy na cca 30 veřejně přístupných databází

Autorizované osoby k měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest

Seznam subjektů, kterým MŽP vydalo podle § 15 odst.1 písm. b) zák. č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, osvědčení o autorizaci k měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest. Provozuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMSFDUJ8RK

Autorizované osoby k měření emisí znečišťujících látek dle zák. o ochraně ovzduší

Seznam autorizovaných osob, kterým MŽP vydalo podle § 15 odst.1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, osvědčení o autorizaci k měření emisí znečišťujících látek. Provozuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: www.env.cz

Autorizované osoby k měření imisí znečišťujících látek, stanovení pachového čísla a míry obtěžování

Seznam osob, kterým MŽP vydalo podle § 15 odst.1 písm. a) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, osvědčení o autorizaci k měření imisí znečišťujících látek, stanovení pachového čísla a míry obtěžování obyvatelstva zápachem. Provozuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMSF43894O

Autorizované osoby k provozování spalovny nebo zařízení na spoluspalování odpadu

Seznam oprávněných osob, kterým MŽP vydalo osvědčení o autorizaci k provozování spalovny nebo zařízení na spoluspalování odpadu podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší. Provozuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup:
http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMSF71QITK

Autorizované osoby ke zpracování odborných posudků dle zák. o ochraně ovzduší

Seznam autorizovaných osob pro účely zpracování odborných posudků dle § 15 odst.1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší. Provozuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMSFDOCVXK

Autorizované osoby ke zpracování rozptylových studií

Seznam osob, kterým MŽP vydalo podle § 15 odst.1 písm. d) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, osvědčení o autorizaci k zpracování rozptylových studií. Provozuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPMSF438AWD

Registr revizních techniků chladicích a klimatizačních zařízení

Aktuální přehled revizních techniků chladírenských a klimatizačních zařízení a jejich kontaktní údaje zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí
On line přístup: http://www.env.cz/__C1256D3D006B1934.nsf/$pid/MZPJAF8Y5R5I

Seznam oprávněných osob, kterým bylo vydáno povolení ke znovuzískávání regulovaných látek při recyklaci výrobků

Seznam oprávněných osob pro recyklaci lednic zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJAF9L8XG8

Seznam osob, kterým bylo vydáno povolení k zacházení s regulovanými chladivy

Databázi servisních organizací pro chlazení, klimatizaci a tepelná čerpadla, jež mají povolení k zacházení s regulovanými chladivy, provozuje Ministerstvo životního prostředí
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJAFBU298L

Databáze držitelů autorizace pro posuzování vlivu na životní prostředí

Databáze je součástí informačního systému EIA. Obsahuje seznam osob, včetně kontaktních adres a specializací na jednotlivé oblasti. Provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
On line přístup: http://www.cenia.cz/eia/osoby

Databáze organizací pro poradenství a vzdělávání v oblasti EMS

Databáze poradenských a vzdělávacích společností pro oblast environmentálních manažerských systémů provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
On line přístup: www.cenia.cz

Environmentální ověřovatelé a certifikační orgány

Seznam environmentálních ověřovatelů EMAS a certifikačních orgánů pro ISO 14 001. Provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
On line přístup: www.cenia.cz

Osoby s odbornou způsobilostí odpovědného řešitele pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací

Databáze obsahuje seznam osob, které mají pověření k vykonávání odborných prací z oblasti geologie potřebných pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací. Provozuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: www.env.cz

Databáze, firem a výrobků jimž byla propůjčena značka Ekologicky šetrný výrobek

Databáze obsahuje seznam firem i jednotlivých výrobků, které jsou nositeli označení Ekologicky šetrný výrobek. Databázi provozuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí
On line přístup: www.cenia.cz

Databáze firem provádějících geologické a těžební práce

Základní údaje o osobách provádějících geolog. a těžební práce na území ČR. Evidují ve smyslu § 7 odst. 1 zákona ČNR č.62/1988 Sb., o geologických pracích a podle vyhlášky MŽP č.282/2001 Sb. Databázi provozuje Česká geologická služba - Geofond.
On line přístup: databáze není volně přístupná, bližší informace získáte na adrese www.geofond.cz nebo na e-mailové adrese szackova@geofond.cz

Přehled zpracovatelů autovraků v ČR

Přehled subjektů, jež vydávají potvrzení o převzetí autovraků do zařízení na sběr autovraků. Seznam subjektů zveřejňuje Centrum pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup: ceho.vuv.cz

Seznam osob pověřených prováděním odběrů v rámci inventarizace PCB

Seznam osob provádějících odběry dle § 2 odst. 2 vyhl. č. 384/2001 Sb., a zákona č. 185/2001 Sb., o opadech zveřejňuje Centrum pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup: ceho.vuv.cz

Seznam laboratoří oprávněných k provádění analýz v rámci inventarizace PCB

Seznam registrovaných laboratoří dle § 2 odst. 5 vyhl.č. 384/2001 Sb., a zákona č. 185/2001 Sb., o opadech zveřejňuje Centrum pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup: ceho.vuv.cz

Seznam osob oprávněných k odběru vzorků odpadů

Seznam osob proškolených a přezkoušených k odběru vzorků odpadů dle požadavku př.4 k vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady zveřejňuje Centrum pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup: ceho.vuv.cz

Seznam osob, které byly MŽP pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Aktuální seznam pověřených osob pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPCPF7QC78O

Seznam osob, které jsou nositeli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů

Osoby zajišťující zpětný odběr a využití odpadu z obalů dle § 14 zák.č. 477/2001 Sb. o obalech zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí
On line přístup: www.env.cz

Seznam osob, s nimiž má autorizovaná společnost uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění

Seznam osob podle § 23 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, tj. seznam osob, s nimiž má autorizovaná společnost uzavřenu smlouvu o sdruženém plnění, zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPGSF716GZR

Provozovatelé zařízení na zpracování odpadů získaných separovaným sběrem a odpadů odebíraných ve sběrných dvorech

Přehled provozovatelů zařízení na zpracování tříděných odpadů provozuje Centrum pro hospodaření s odpady Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup: ceho.vuv.cz

Seznam autorizovaných osob pro účely provádění biologického hodnocení

Seznam autorizovaných osob k provádění biologického hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Databázi provozuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPKVFBZ35BF

Seznam autorizovaných osob pro účely posouzení podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny

Seznam autorizovaných osob k provádění posouzení podle podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí .
On line přístup: http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPLVF6GM52Y

Seznam držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

Seznam osob vč. kontaktních adres a specializací na jednotlivé kategorie látek zveřejňuje v souladu s ustanoveními zákona 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: www.env.cz

Seznam laboratoří s platným osvědčením o správné laboratorní praxi

Seznam laboratoří s platným osvědčením vydaným Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří (ASLAB) Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M.
On line přístup: aslab.vuv.cz

Seznam oprávněných laboratoří podle zák. č. 254/2001 Sb

Seznam oprávněných laboratoří, jež vydalo Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří (ASLAB) Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. ASLAB posuzuje odbornou způsobilost laboratoří podle normy ČSN EN ISO/IEC 17 025 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří včetně odběru vzorků.
On line přístup: aslab.vuv.cz

Registr uživatelů geneticky modifikovaných organismů

Seznam uživatelů GMO s oprávněním na základě oznámení i na základě povolení dle zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a produkty zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí.
On line přístup: www.env.cz

Přehled odborně způsobilých osob pro oblast IPPC

Seznam odborně způsobilých osob pro sledování žádostí o integrované povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečišťování. Provozuje Ministerstvo životního prostředí
On line přístup: www.env.cz


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist