Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Podmínky použití kalů v zemědělství

12.02.2001  |  337× přečteno      vytisknout článek

Článek z časopisu ODPADOVÉ FÓRUM

PRACOVNÍ TEXT NÁVRHU VYHLÁŠKY Na dalších stránkách přetiskujeme text návrhu vyhlášky, která upravuje používání upravených kalů na zemědělské půdě. Jedná se o verzi z 11. prosince 2000, tzn. že je to novější text, než ten, který byl předložen Parlamentu spolu s návrhem zákona o odpadech a byl publikován v parlamentním tisku č 705/0. Jde i o novější znění, než které bylo otištěno ve sborníku semináře Co nového v odpadech, který se konal nedávno a ze kterého je převzata většina příspěvků s tématem kaly. Z příloh návrhu vyhlášky, které však nejsou součástí výše zmíněného parlamentního tisku, nepřetiskujeme jen přílohu č. 4 - Evidenční list - z důvodu jejího značného rozsahu a malé informační hodnoty. Důrazně upozorňujeme, že se jedná o pracovní verzi a konečný text může doznat dalších změn. Přesto považujeme jeho otištění za užitečné. Redakce Odpadového fóra NÁVRH VYHLÁŠKY MŽP o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 4 zákona č. ...../2000 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů: I. Účelem této vyhlášky je stanovit: ? podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě (§ 32 odst. b, zákona o odpadech; dále jen ?kaly?) ? mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvků v půdě, ? mezní hodnoty (koncentrací) vybraných rizikových prvků a rizikových látek v kalech určených pro použití na zemědělské půdě, ? mikrobiologická kriteria pro použití kalů, ? postupy analýzy kalů a půdy, včetně metod odběru vzorků, ? obsah programu použití kalů včetně způsobu vedení evidence o jejich použití II. Podmínky pro použití kalu 1. Pro přímé použití kalu platí tyto zásadní podmínky: a) půda určená k přímému použití kalu musí splňovat kriteria maximálně povolených obsahů vybraných rizikových prvků uvedených v příloze č. 1 - tabulce č. 1 (Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvků v půdě) b) okresní úřad může v odůvodněných případech nařídit, aby byly v půdě stanoveny obsahy dalších rizikových prvků a rizikových látek uvedených v příloze č. 1 a 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb c) kal musí být zapraven do půdy nejpozději do 24 hodin od použití kalu d) na pozemku určeném k aplikaci kalu je analytickými výsledky agrochemických vlastností půd (příloha č. 4) doložena potřeba dodání živin do půdy 2. Na zemědělskou půdu mohou být použity pouze kaly, které vyhovují: a) maximálně povoleným koncentracím vybraných rizikových prvků a rizikových látek uvedených v příloze č. 2. v tabulce č. 2 b) mikrobiologickým kriteriím uvedených v tabulce č. 3. v příloze č. 3. c) minimálnímu obsahu sušiny 8 % pro tlakové zapravení do půdy radlicovými aplikátory nebo minimálnímu obsahu sušiny 18 % pro aplikaci mechanickými odstředivými rozmetadly d) okresní úřad může v odůvodněných případech nařídit, aby v kalech byly stanoveny obsahy dalších rizikových prvků a rizikových látek včetně mikrobiologických ukazatelů 3. Program použití kalu na zemědělskou půdu Program použití kalu řešený ve spolupráci producenta kalu a zemědělského odběratele na náklady producenta kalu podléhá schválení Okresního úřadu a musí obsahovat zejména: a) vyhodnocení kalu z hlediska použití na zemědělské půdě včetně charakteristiky kalu dle přílohy č. 2 a 3 b) výčet vybraných pozemků určených k použití kalu včetně jejich charakteristiky dle přílohy č. 1 c) hydrologické poměry v zájmovém území použití kalu d) zařazení použití kalu do osevního postupu e) způsob dlouhodobé evidence použití kalu f) návrh monitoringu kalu a pozemků určených k jeho použití g) opatření na ochranu zdraví při práci s kalem 4. Monitoring kalu a půdy ? Původci kalu jsou povinni zajistit monitoring kalu a půdy včetně dalších rozborů v rozsahu potřebném pro posouzení podle požadavků uvedených v čl. 3 a 4 této vyhlášky spolu s evidencí podle přiloženého vzoru evidenčního listu v příloze č. 4 této vyhlášky. Monitoringem kalu a půdy pro účely této vyhlášky se rozumí: # pro půdy: odběry a chemické rozbory půd před aplikací kalu a pak v pravidelných desetiletých intervalech v rozsahu uvedeném ve vyhlášce č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, § 2 odst. 1, písm. a, b, c a v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 # pro kaly: odběry a chemické a mikrobiologické rozbory kalu v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 a 3 a to nejméně 1x za 3 měsíce a dále stanovení hodnot pH, obsahu sušiny, obsahů organických látek, celkového dusíku, dusičnanového a moniakálního dusíku, fosforu, draslíku, vápníku a hořčíku a to vždy před použitím kalu ? Stanovení AOX a PCB v kalu se provádí vždy před prvním použitím kalu, dále pak minimálně 1x ročně ? Okresní úřad může v odůvodněných případech nařídit opakování rozborů kalu a půd v kratších časových intervalech ? Odběry půdních vzorků a jejich rozbory provádí osoby pověřené ÚKZÚZ podle § 10 odst. 2 zákona č. 156/98 Sb. o hnojivech a to postupy uvedenými vyhláškou č. 275/1998 Sb. o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, odběry vzorků kalu se provádí dle ČSN - ISO 5667 - 13: Pokyny pro odběr vzorků čistírenských, vodárenských a podobných kalů. Vzorky pro mikrobiologická vyšetření musí být odebrány tak, aby nedošlo k sekundární kontaminaci, jejich uchování a přeprava se provádí podle ČSN ISO 10381-6: Kvalita půdy- Odběr vzorků- Část 6: Pokyny pro odběr, manipulaci a uchování půdních vzorků určených pro studium aerobních mikrobiálních procesů v laboratoři. Plán odběru vzorků bude součástí projektu monitorování kalu ? Ministerstvo ve spolupráci s MZ pověří laboratoře prováděním rozborů kalu. Jejich seznam bude pravidelně 1x ročně zveřejňovat ve Věstníku a ve Věstníku MZ 5. Povolená dávka kalu na zemědělskou půdu Na půdách se nesmí použít více než 5 tun sušiny kalu na jeden hektar během 3 let. Toto množství může být zvýšeno až na 10 tun sušiny kalu během 5 let pokud použitý kal obsahuje méně než polovinu limitního množství každé ze sledovaných rizikových látek. Přesné stanovení dávky sušiny vychází ze zjištěného obsahu dusíku. Dávka dusíku dodaného v kalech nesmí překročit 70 % celkového potřebného množství dusíku pro hnojenou plodinu. Dávka kalu (množství a doba užití) se řídí i požadavkem rostlin na živiny s přihlédnutím k přístupným živinám a organické složce v půdě, jakož i ke stanovištním podmínkám. Seznam příloh: Příloha č. 1: Ukazatelé pro hodnocení půd Příloha č. 2: Ukazatelé pro hodnocení kalu Příloha č. 3: Mikrobiologická kriteria pro aplikaci kalů Příloha č. 4: Evidenční list Příloha č. 5: Rozhodčí analytické metody PŘÍLOHA Č. 1 - Ukazatelé pro hodnocení půd Tabulka č. 1 Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových prvků v půdě Definice pojmů 1. Mezní hodnoty koncentrací vybraných prvků v půdě (preventivní hodnoty) - vymezují příznivé chemické vlastnosti půd. Při hodnotách nižších než je uvedená hodnota (tab.1) nedochází k poškozování funkcí půdy a složek životního prostředí Kategorizace půd a) Běžné (písčito-hlinité a jílovité), které zaujímají převážnou část zemědělsky využívaných půd. Pod pojmem běžné půdy rozumíme půdy s normální variabilitou prvku, s normálním půdním vývojem v různých geomorfologických podmínkách v oblastech různých psamitických, pelitických hornin sedimentárních, kyselých, neutrálních, místy i bazických hornin vyvřelých a hornin metamorfovaných. Jedná se tedy o půdy, které nevznikaly z geogenně a petrograficky anomálních hornin jako jsou písky, štěrkopísky, ultrabazické horniny (hadce, amfibolity, leucitity) a horniny karbonátové. Patří sem i oblasti, kde se na vzniku půd podílejí horniny případně žíly s vysokým stupněm metalogenetického zrudnění. b) Písčité, na velmi lehkých a chudých matečních horninách jako jsou písky a štěrkopísky. V případě vymezení těchto půd je nutné vycházet ze zastoupení jemných částic (do 10 (mm), které tvoří maximálně 10 %. U půd písčitých na píscích, štěrkopíscích a štěrcích je to hlavně v důsledku nízké sorpční schopnosti, kdy i v případě přímého použití surovin s normálními obsahy rizikových prvků dochází k rychlému znečišťování podzemních a říčních vod. c) Půdy na substrátech s geogenně podmíněnými extrémními obsahy některých prvků. Tyto půdy jsou hodnoceny samostatně a referenční hodnoty pozadí se na ně nevztahují. Pro půdy na ostatních geogenně extrémních horninách nejsou tyto svrchní meze referenčních hodnot prvků stanoveny, protože jejich hodnoty v těchto horninách jsou často značně nevyrovnané a vysoké, zvláště u Cr, Co, Ni a to v celém půdním profilu. PŘÍLOHA Č. 2 Ukazatelé pro hodnocení kalu Tabulka č. 2 Maximální přípustná koncentrace vybraných rizikových prvků a látek v kalu z ČOV PŘÍLOHA Č. 3 Mikrobiologická kriteria pro aplikaci kalů Tabulka č. 3 Kategorie I - kaly je možno obecně aplikovat na půdy využívané v zemědělství při dodržení ostatních ustanovení uvedených v čl. 3, 4 a 5 této vyhlášky. Kategorie II - kaly je možno aplikovat na zemědělské půdy určené k pěstování technických plodin při zabezpečení hygienického dozoru a při dodržení ustanovení v čl. 3, 4 a 5 této vyhlášky. PŘÍLOHA Č. 4 - Evidenční list Poznámka redakce: Vzhledem k nedostatku místa a jeho možným změnám evidenční list epřetiskujeme, jen ve stručnosti popíšeme, co obsahuje: Evidenční list vyplňuje producent kalu ve třech vyhotoveních - pro producenta kalu, odběratele kalu a pro okresní úřad. Vedle majitele (uživatele) a velikosti pozemku, na který má být kal aplikován, a údaje o množství dodaného kalu se do evidenčního listu v jeho prvé části zaznamenávají agrochemické vlastnosti půdy: pH, kategorie půdy, obsah fosforu, draslíku a hořčíku. Do tabulky s předtištěnými limitními hodnotami podle tabulky č. 1 přílohy č. 1 se zaznamenává obsah rizikových prvků v půdě. V druhé části evidenčního listu se vyplňují výsledky rozboru kalu, tj. pH, obsah živin ve hmotě a v sušině a obsah sledovaných ukazatelů ve srovnání s hodnotami z tabulky č. 2 přílohy č. 2. Dále zde má být vypočten vnos rizikových prvků do půdy v kg/ha použitou dávkou kalu. V závěrečné tabulce evidenčního listu se uvádí výsledky mikrobiologického rozboru kalu. Součástí listu jsou přílohy o provedeném odběru a analýze vzorku. PŘÍLOHA Č. 5 Rozhodčí analytické metody pro kal a půdy Předmět, účel, ukazatel Norma (metoda) Pokyny pro odběr vzorků čistírenských, vodárenských a podobných kalů ČSN ISO 5657 Odběr vzorků část 13 Fyzikálně chemický rozbor kalů - Všeobecná ustanovení ČSN 83 05 50 část 1-7 Chemický a fyzikální rozbor kalů stanovení fosforu ČSN 75 7923 Chemický a fyzikální rozbor kalů stanovení draslíku ČSN 75 7925 Chemický a fyzikální rozbor kalů stanovení sodíku ČSN 75 7926 Chemický a fyzikální rozbor kalů stanovení vápníku ČSN 75 7927 Chemický a fyzikální rozbor kalů stanovení hořčíku ČSN 75 7928 Chemický a fyzikální rozbor kalů stanovení zinku ČSN 75 7931 Chemický a fyzikální rozbor kalů stanovení mědi ČSN 75 7932 Chemický a fyzikální rozbor kalů stanovení niklu ČSN 75 7933 Chemický a fyzikální rozbor kalů stanovení chromu ČSN 75 7934 Chemický a fyzikální rozbor kalů stanovení kobaltu ČSN 75 7935 Chemický a fyzikální rozbor kalů stanovení olova ČSN 75 7936 Chemický a fyzikální rozbor kalů stanovení kadmia ČSN 75 7937 Chemický a fyzikální rozbor kalů stanovení extrahovatelných látek ČSN 75 7951 Chemický a fyzikální rozbor kalů stanovení nepolárních uhlovodíků-ropných látek ČSN 75 7922 Všeobecné pokyny pro přípravu ředění při mikrobiologickém zkoušení ČSN ISO - 6887 Všeobecné pokyny pro mikrobiologické zkoušení ČSN ISO - 7218 Jakost vod. Obecné pokyny pro stanovení mikroorganismů kultivačními metodami ČSN ISO - 8199 Jakost vod. Kontrola a hodnocení kultivačních médií pro stanovení počtu kolonií používaných při zkoušení jakosti vod ČSN ISO - 9998 Doporučená metoda pro stanovení enterokoků. Jakost vod. Stanovení fekálních streptokoků, Část 2: Metoda membránových filtrů-modifikovaná Modifikovaná ČSN ISO - 7899 - 2 Doporučená metoda pro stanovení termotolerantních koliformních bakterií: Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu koliformních akterií.Technika počítání kolonií Modifikovaná ČSN ISO - 9308 - 1 Mikrobiologie potravin a krmiv. Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella. -doporučená metoda ČSN EN 12 824 Kvalita půdy - odběr vzorků - Část 6 : Pokyny pro odběr, manipulaci a uchovávání půdních vzorků určených pro studium aerobních mikrobiálních procesů v laboratoři. ČSN ISO 10 381-6 Kvalita půdy - Příprava vzorků pro fyzikálně-chemické rozbory ČSN ISO 11 464 Kvalita půdy - Stanovení pH ČSN ISO 10 390 Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity při pH půdy a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu barnatého. ČSN ISO 11 260 Kvalita půdy - Stanovení organického a celkového uhlíku po termickém rozkladu ČSN ISO 10 694 Kvalita půdy - Stanovení celkového dusíku - modifikovaná Kjeldahlová metoda. ČSN ISO 11 261 Kvalita půdy - Stanovení fosforu - Spektrofotometrické stanovení fosforu rozpustného v roztoku hydrogenuhličitanu sodného. ČSN ISO 11 263 Kvalita půdy - Stanovení hmotnostního podílu sušiny a hmotnostní vlhkosti půdy - Gravimetrická metoda. ČSN ISO 11 465 Stanovení obsahu rizikových prvků (As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn,) v extraktu lučavkou královskou Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ Zbíral, J. Analýza II, půd JPP ÚKZÚZ Brno 1996 AOX- Stanovení organicky vázaných halogenů Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ Zbíral, J. Analýza půd II, JPP ÚKZÚZ Brno 1996 NEL - Stanovení NEL v půdním extraktu Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ Zbíral, J. Analýza půd II, JPP ÚKZÚZ Brno 1996 Hg - Stanovení rtuti na přístroji AMA-254 (TMA-254) Jednotné pracovní postupy ÚKZÚZ Zbíral, J. Analýza půd II, JPP ÚKZÚZ Brno 1996 PCB: Determination of organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls - Gas chromatographic method. ISO/DIS 10328


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Asekol s.r.o.EKOLAMP s.r.o.EKO-KOM a.s.Inisoft s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist