Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Nový zákon o odpadech - základní změny hospodaření s odpady

09.08.2001  |  130× přečteno      vytisknout článek

celkem rozsáhlý komentář

Nový zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., schválený dne 15. května 2001 Parlamentem ČR, upravuje problematiku odpadů s ohledem na legislativu Evropských společenství. Jeho příprava byla součástí rozsáhlého vyjednávacího procesu s Evropskou unií v kapitole 22: Životní prostředí. Přijetí tohoto zákona jistě přispělo k úspěšnému ukončení vyjednávání o této kapitole, která byla dne 1. června 2001 předběžně uzavřena udělením přechodného období v oblasti odpadů pro recyklaci obalů z plastů a znovuvyužití všech druhů obalů do 31. 12. 2005. (Samostatný zákon o obalech byl 6. června 2001 schválen ve vládě ČR.) Kvalitativní obsah zákona o odpadech je stanoven jeho základními cíli. Zákon svými právními normami vytváří především předpoklady pro předcházení vzniku odpadů, nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje. Oproti stávajícímu zákonu č. 125/1997 Sb. přesněji vymezuje vztahy subjektů, které působí v oblasti odpadového hospodářství. Zohledňuje současně úlohu nových subjektů veřejné správy, vyšších územních samosprávných celků (krajů), stanovením jejich pravomocí a působností a vazbami na ostatní orgány státní správy a samosprávy. Změny nového zákona oproti stávajícímu zákonu lze soustředit do dvou oblastí. Jde zejména o úpravy vedoucí k odstranění nedostatků současné platné legislativy, které se projevily během jejího fungování v praxi, a zajištění plné kompatibility s legislativou ES. Zásadní úpravy byly provedeny především v definicích pojmů: Využívání a odstraňování odpadů - definice zahrnují činnosti taxativně vyjmenované v přílohách zákona č. 3 a 4 (v souladu s přílohami rámcové směrnice ES o odpadech). Pojmem ?odstraňování? byl nahrazen pojem ?zneškodňování? v souladu s převzetím zmíněných příloh, kde pod činnosti odstraňování jsou zahrnuty i způsoby úpravy odpadu a jeho skladování před jeho konečným odstraněním. Oprávněná osoba: Z důvodu potřeby vyloučení zbytečných ?překupníků odpadů? byly jasně a úžeji než v zákoně 125/1997 Sb., v platném znění vymezeny subjekty, které mohou (jsou oprávněny) převzít odpad do svého vlastnictví (K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu nebo která je provozovatelem zařízení podle § 14 odstavec 2, nebo za podmínek stanovených v § 17 též obec). Navíc jsou v návrhu zákona definovány pojmy: odpadové hospodářství, zařízení, shromažďování, sběr a výkup, materiálové a energetické využití odpadů. Ze zákona č. 125/1997 Sb. bylo vypuštěno ustanovení § 3 odst. 3 - systém autorizace pro nakládání s vybranými druhy nebezpečných odpadů. Nakládat s nebezpečnými odpady bude podle nového zákona o odpadech možné pouze se souhlasem příslušného orgánu státní správy, přičemž ochranu životního prostředí při nakládání se zvlášť nebezpečnými odpady je možné zabezpečit stanovením přísnějších podmínek pro udělení tohoto souhlasu a není nutné zavádět zvláštní systém autorizace. Rovněž tak se počítá s novelou trestního zákona, která by měla postihnout některé případy nakládání s nebezpečnými odpady v rozporu se zákonem. Část třetí - Povinnosti při nakládání s odpady (§ 10 ? 24) byla doplněna o ustanovení § 10, dotýkající se předcházení vzniku odpadů (stanoveny byly povinnosti pro výrobce a dovozce zboží s cílem omezit vznik odpadů, zvláště pak nevyužitelných) a § 11 ? přednostní využívání odpadů, kde je stanovena hierarchie nakládání s odpady v souladu se Směrnicemi ES. Hlavním cílem nového zákona nadále zůstává stanovení a dodržování pravidel pro nakládání s odpady. V nich se zcela zřetelně podporuje využívání odpadů před jejich pouhým odstraněním, zejména pokud jde o ukládání odpadů na skládky. Obecné povinnosti při nakládání s odpady (§ 12) byly doplněny o: a) nakládání s odpady pouze v zařízeních, místech a objektech k tomu určených b) ustanovení jasně vymezující, komu je možné odpady předat do vlastnictví a povinnost původce ověřit si, že odpady jsou předávány pouze osobě k tomu oprávněné c) zákaz ředění a míšení nebezpečných odpadů pro účely skládkování; pro jiné účely povoleno jen se souhlasem OkÚ, nezpůsobí-li ohrožení ŽP a zdraví lidí a je-li jeho účelem splnění požadavků technologie zpracování odpadů Samostatným ustanovením (§ 13) bylo ošetřeno balení a označování nebezpečných odpadů v souladu s předpisy EÚ, zákonem o chemických látkách a přípravcích a mezinárodními úmluvami ADR, RID. Souhlasy Vzhledem k tomu, že rámcové Směrnice ES k odpadům a k nebezpečným odpadům požadují povolení a registraci všech činností nakládání s odpady (kromě výjimek pro původce zneškodňující vlastní odpady ve vlastních zařízeních), bylo nutné v rámci harmonizace našich předpisů s legislativou ES rozšířit množství souhlasů vydávaných k nakládání s odpady podle zákona č. 125/1997 Sb. (především o souhlas orgánu kraje v přenesené působnosti k provozu zařízení k využívání, sběru a výkupu všech odpadů ? nikoliv jen nebezpečných jako v zákoně 125/1997 Sb., v platném znění, dále o souhlasy okresních úřadů k ředění a míšení nebezpečných odpadů). V souladu s požadavkem směrnic ES se zavádí pro původce a oprávněné osoby, které splňují podmínky stanovené zákonem, povinnost určit odpadového hospodáře, prostřednictvím kterého zajišťují odborné nakládání s odpady. Zvláštní ustanovení pro skládkování odpadů (§ 21) V souladu se Směrnicí ES ke skládkování odpadů byly doplněny povinnosti provozovatelů skládek o povinnosti: - zabezpečit následnou péči o skládku nejméně po dobu 30 let, - archivovat evidenci uložených odpadů po celou dobu provozu a následné péče o skládku, - ukládat na skládku pouze odpady upravené (kromě odpadů uvedených v prováděcím předpisu a odpadů, u kterých nelze dosáhnout snížení jejich objemu nebo nebezpečných vlastností). Zvláštní ustanovení pro spalování odpadů (§ 22, 23) Protože spalování odpadů může být podle příloh Směrnice 75/442/ES a příloh č. 3 a 4 návrhu zákona jak jejich odstraňováním (D 10, D 11), tak jejich energetickým využitím (R 1), bylo třeba stanovit podmínky, při jejichž splnění je spalování odpadů považováno za jejich energetické využití: 1) Za energetické využití odpadů se spalování odpadů považuje pouze tehdy, jestliže použitý odpad nepotřebuje po vlastním zapálení ke spalování podpůrné palivo a vznikající teplo se použije pro potřebu vlastní nebo dalších osob nebo odpady se použijí způsobem obdobným jako palivo nebo jako podpůrné palivo v zařízeních na výrobu energie nebo materiálů za podmínek stanovených právními předpisy k ochraně ovzduší. (2) Spalovny odpadů, u nichž nejsou splněny podmínky spalování uvedené v odstavci 1, jsou zařízeními k odstraňování odpadů. V souladu se specificky zaměřenými Směrnicemi ES, stanovujícími požadavky na nakládání s jednotlivými druhy odpadů, zasluhujícími zvláštní pozornost či specifické podmínky nakládání s nimi, byla do návrhu zákona nově zařazena: Část čtvrtá ? Povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními, která obsahuje v § 25 ? 37 požadavky na nakládání s: a) polychlorovanými bifenyly a terfenyly a zařízeními je obsahujícími, b) odpadními oleji, c) bateriemi a akumulátory, d) kaly z čistíren odpadních vod, e) odpady z výroby oxidu titaničitého, f) odpady azbestu g) autovraky. Nakládání s těmito vybranými výrobky, zařízeními a odpady jsou upraveny v zemích EU samostatnými směrnicemi. Zákon tyto směrnice v plném rozsahu přejímá a v této části upravuje vztahy, které nejsou řešeny v jiných částech zákona. Podrobnosti technického charakteru vyplývající ze směrnic ES budou upraveny prováděcími právními předpisy. Část šestá ? Vedení evidence odpadů a ohlašování odpadů a zařízení (§ 39 až 40) Oproti zákonu č. 125/1997 Sb. byla tato část v souladu se Směrnicemi ES rozšířena o: a) ohlašování shromažďovacích a sběrových míst a skladů všech odpadů obcemi a osobami oprávněnými ke sběru a výkupu odpadů (§ 39, odst. 5) b) vedení evidence a ohlašování látek a zařízení s PCB c) vedení evidence a ohlašování všech souhlasů a jiných rozhodnutí, vydaných okresními úřady a orgány krajů v přenesené působnosti d) vypracování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru a její zasílání MŽP e) povinnost archivovat evidenci nejméně 5 let. Část sedmá - Plány odpadového hospodářství (§ 41 až 44) Institut plánu odpadového hospodářství je zaveden na základě požadavku směrnice ES. Jedná se o návrat k institutu tzv. programů odpadového hospodářství, které byly u nás zavedeny zákonem č. 238/1991 Sb., o odpadech, a následně zákonem č. 125/1997 Sb., o odpadech, zrušeny a novelou zákona č. 37/2000 Sb. znovu zavedeny. Plány odpadového hospodářství bude zpracovávat ministerstvo, kraje v samostatné působnosti a původci odpadů (včetně obcí). Povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství je pro původce odpadů omezena množstevním limitem (10 t produkovaných nebezpečných odpadů za rok a 1000 t ostatních odpadů za rok). Část devátá ? Dovoz, vývoz a tranzit odpadů (§ 53 až 65) Problematika dovozu, vývozu a tranzitu odpadů je řešena plně v souladu s příslušným nařízením Rady (EHS) č. 259/1993 ve znění nařízení Rady (ES) č. 120/1997 a 2408/1998 a navazujících předpisů ES, zejména nařízení Komise č. 1547/1999, které implementují závazky Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (včetně její změny a přílohy VII), a rozhodnutí Rady OECD C(92)39/FINAL o pohybu odpadů určených k operacím využití přes hranice států. Úprava řeší především procedurální stránku, která musí být ve všech dotčených státech stejná. Postup při dovozu, vývozu a tranzitu odpadů podle tohoto nařízení ES a Basilejské úmluvy je v ČR uplatňován již podle stávající právní úpravy. Tato ustanovení zákona jsou legislativně-technicky zpracována jako samostatná část zákona, která bude ke dni vstupu ČR do EU zrušena s výjimkou ustanovení týkajících se státní správy v této oblasti. Nejdůležitější změnou oproti úpravě zákonem č. 125/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je zavedení povinnosti krytí každého dovozu, vývozu a tranzitu odpadů finanční zárukou nebo pojištěním odpovídajícím nákladům nutným k pokrytí zpětného dovozu a zneškodnění a povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Část jedenáctá ? Výkon státní správy (§ 71 až § 81) Nově (oproti dosavadní právní úpravě odpadového hospodářství) jsou do soustavy správních úřadů vykonávajících veřejnou správu v oblasti odpadového hospodářství zařazeny i Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, orgány ochrany veřejného zdraví a kraje. Návrh zákona svěřuje kompetence jak krajům, tak okresním úřadům, neboť v době předpokládaného nabytí účinnosti zákona o odpadech, by oba tyto orgány měly fungovat vedle sebe. Změny poplatků stávajícího zákona podle nového zákona o odpadech Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, zavedl dva druhy poplatků. V části druhé ? ?Povinnosti při nakládání s odpady? v § 10 Poplatek za komunální odpad a v čás-ti sedmé ?Poplatky? v § 29 ? 31 Poplatky za uložení odpadů. Zákon umožňuje, aby obec v samostatné působnosti vydala obecně závaznou vyhlášku, ve které by stanovila místní systém sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Současně může touto vyhláškou stanovit výši poplatku za komunální odpad a způsob jeho výběru. Poplatek za komunální odpad podle nového zákona o odpadech je změnou zákona o místních poplatcích koncipován jako místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vymezení okruhu povinných subjektů, fyzických osob ? poplatníků, je totožné se stávajícím zákonem, pokud jde o osoby trvale se zdržující v obci. Nový zákon však zavádí novou povinnost osob vlastnících stavby k individuální rekreaci, které by měly platit poplatek ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Sazba místního poplatku za komunální odpad je tvořena ze dvou částek: a) částka až 250 Kč/kalendářní rok za osobu trvale bydlící v obci jako základní b částka až 250 Kč/kalendářní rok za osobu, která má v obci trvalý pobyt, stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu; obce v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu. Poplatky za uložení odpadů Poplatky za uložení odpadů jsou upraveny ve stávajícím zákoně v části sedmé § 29 ? 31, v novém zákoně v části osmé § 45 ? 48. Oba zákony vytvářejí poplatek za uložení odpadů ze základní a rizikové složky, přičemž v obou zákonech je základní složka příjmem obce a riziková složka příjmem Státního fondu životního prostředí. Neplacení poplatků za uložení odpadů předpokládají oba zákony v případech, kdy odpad slouží k technickému zabezpečení skládky v souladu s projektem a provozním řádem skládky. V novém zákoně § 45 odst. 3 je vymezením pojmu ?technologický materiál? omezena možnost obcházení zákona. ?Technologickým materiálem není odpad, který je ukládán nad rámec projektu určujícího nezbytné množství?. Rozdíly výše základních a rizikových poplatků za ukládání odpadů podle obou zákonů jsou ovlivněny především úvahou o ekonomickém působení na původce odpadu k činnosti předcházející vzniku odpadů a v druhé řadě růstem cen při nakládání s odpady. Sazba základního poplatku za ukládání odpadů podle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech Kč/t Kategorie odpadu 1998 1999 ? 2000 2001 - 2002 2003 a dále Nebezpečný 200 250 350 450 Komunální a ostatní 20 30 50 80 Sazba rizikového poplatku za ukládání nebezpečných odpadů Kč/t Kategorie odpadu 1998 1999 ? 2000 2001 - 2002 2003 a dále Nebezpečný 300 500 750 1000 Sazba základního poplatku za ukládání odpadů podle návrhu nového zákona Kč/t Kategorie odpadu 2002 až 2004 2005 až 2006 2007 až 2008 2009 a dále Nebezpečný 1100 1200 1400 1700 Komunální a ostatní 200 300 400 500 Sazba rizikového poplatku za ukládání nebezpečných odpadů Kč/t (kalendářní rok) Kategorie odpadu 2002 až 2004 2005 až 2006 2007 až 2008 2009 a následující léta Nebezpečný 2000 2500 3300 4500 Kombinací administrativních a ekonomických nástrojů se bude postupně omezovat skládkování odpadů. V návaznosti na schválený zákon o odpadech, který má účinnost od 1. 1. 2002, jsou v konečné přípravě navazující prováděcí předpisy: - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, - Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, - Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, - Vyhláška o nakládání s PCB, - Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Přijetí výše uvedených vyhlášek se předpokládá ve 3. čtvrtletí 2001 s účinností od 1. 1. 2002. Souběžně se připravují metodické pomůcky pro aplikaci nových právních předpisů pro hospodaření s odpady, které budou popsány v některém z příštích čísel Zpravodaje. RNDr. Vlastimila Mikulová, ředitelka odboru odpadů MŽP Zdroj: Zpravodaj MŽP 7/2001 Převzato z Environmentální knihovny MŽP www.env.cebin.cz


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
EKOLAMP s.r.o.EKO-KOM a.s.Asekol s.r.o.Inisoft s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist