Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Stavební a demoliční odpad v novém metodickém pokynu

30.10.2003  |  139× přečteno      vytisknout článek

Stavební a demoliční odpad (SDO) představuje nejenom značný podíl v objemech odpadů, ale zároveň je zdrojem druhotných surovin, které mohou být po recyklaci použity jako plnohodnotné stavební materiály.

Stavební a demoliční odpady mají v zemích EU i v České republice výrazný podíl na celkové produkci odpadů (kolem 25 %). Představují tedy významný zdroj druhotných surovin. Je proto žádoucí, aby nakládání s touto komoditou bylo upřesněno specifickými pravidly. Nakládání se stavebními odpady se nedotýká pouze životního prostředí (snížení produkce odpadů, omezení objemu vytěžených primárních surovin), ale má podstatný vliv i na produktivitu a náklady stavební výroby. Nekvalifikované nakládání s těmito materiály znamená nejen ztrátu cenné suroviny, ale má za následek postupné zaplňování prostor skládek, původně určených pro jinak nevyužitelné odpady, zejména komunální - to v lepším případě. V horším případě je neupravený stavební odpad ukládán pod nejrůznějšími záminkami (rekultivace, terénní úpravy atd.) přímo na nezabezpečené plochy - nejčastěji bývalých pískoven či různých terénních prohlubní. Těžiště při nakládání se stavebními odpady lze tedy spatřovat v jejich materiálovém využití. Lze nalézt řešení, které je šetrné k životnímu prostředí, ale je také životaschopné z ekonomického hlediska. MEZITITULEK: Význam metodických pokynů V roce 2001 vydalo Ministerstvo životního prostředí metodický pokyn k zákonu o odpadech, týkající se nakládání se stavebními a demoličními odpady (věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XI, částka 5, květen 2001). Po analýze tohoto metodického pokynu odbornou veřejností i orgány státní správy zadalo MŽP na podzim roku 2002 zpracování aktualizovaného metodického pokynu. V současnosti se tento nový metodický pokyn dostává na veřejnost. Jeho účelem je zajistit, aby se stavebními a demoličními odpady bylo nakládáno v souladu s platnou právní úpravou nakládání s odpady, s cíli stanovenými 6. akčním programem EU pro životní prostředí a se Surovinovou politikou státu v oblasti nerostných surovin, přijatou vládou ČR v prosinci 1999 (usnesení vlády České republiky ze dne 13. 12. 1999, č. 1311). V tomto materiálu Ministerstvo životního prostředí doporučuje, aby \"...pokud je to možné, byly ve společnosti hledány a podporovány kroky, které směřují k využívání odpadů vznikajících při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb..\" I když metodický pokyn přirozeně není legislativně závazným dokumentem, je jeho cílem sjednocování přístupů správních a kontrolních orgánů k problematice předcházení, vzniku, využívání a odstraňování odpadů vznikajících při činnostech spojených se zřizováním, údržbou, rekonstrukcemi a odstraňováním staveb. Měl by také být návodem, jak dosáhnout cílů stanovených v 6. akčním programu EU pro životní prostředí, tj. 50 % podílu využívání stavebních a demoličních odpadů v roce 2005 a v roce 2010 již 75 %. Základní cíle tohoto metodického materiálu lze stručně shrnout do pěti bodů: zvýšit podíl úpravy (recyklace) stavebních a demoličních odpadů s následným využitím takto upravených odpadů, snížit podíl nebezpečných odpadů vznikajících při stavebních činnostech, využívat stavební a demoliční odpady po jejich úpravě jako náhradu vybraných primárních surovin, zamezit využívání neupravených stavebních odpadů k tzv. rekultivacím území a vytěžených těžebních prostor, poskytnout kontrolním orgánům oporu pro kontroly terénních úprav a rekultivací prováděných s využitím stavebních odpadů. V pokynu je rovněž řešena problematika údržby, rekonstrukcí a odstraňování staveb budov a liniových dopravních staveb zřízených především z cihelného zdiva, betonových, železobetonových konstrukcí, asfaltových povrchů (bez příměsí dehtu), kamene, štěrkopísků a obdobných materiálů. Jen omezeně je možné tento pokyn využít pro dřevostavby a stavby z jiných rostlinných materiálů. Využití pokynu je doporučováno především při přípravě staveb, jejich realizaci, opravách a odstraňování a při vydávání stanovisek orgánů ochrany životního prostředí pro potřeby stavebních úřadů a jejich rozhodování. Uplatní se také při vydávání rozhodnutí k provozu zařízení k nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 14 zákona o odpadech a hodnocení nebezpečných vlastností stavebních odpadů pověřenými osobami (včetně vzorkování odpadů k tomuto účelu). MEZITITULEK: Doporučené postupy V obecné rovině je doporučováno přednostní využívání jednotlivých konstrukčních celků staveb (prefabrikátů, ocelových konstrukcí, dřevěných konstrukcí - nosníků, výplní otvorů apod.) jako celků. Pokud uvedené využití není možné, \"...je doporučeno mechanicky (fyzikálně) upravit odpad tak, aby svou strukturou byl srovnatelný se štěrkopísky nebo stavebním kamenivem a dále jej využít buď jako stavební výrobky (v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů) nebo k výrobě stavebních a jiných výrobků nebo k materiálovému využití upravených stavebních odpadů v podzemních prostorách a na povrchu terénu v souladu s požadavky § 12 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.\" Jednou ze stěžejních zásad tohoto pokynu je výklad k možnosti využívání neupravených SDO pro účely rekultivací apod. Zde se uvádí: \"Pokud odpady nejsou granulometricky (velikostně) upraveny a homogenizovány - recyklovány (do podoby štěrkopísků nebo stavebního kameniva) a nacházejí se v podobě částí stavby - bloků (zdiva, betonu apod.) - je velmi náročné a prakticky nemožné ověřit jejich vlastnosti, které vypovídají o kvalitě odpadu ze stavby. Ve vztahu k této skutečnosti je výběr vhodných postupů k využívání nebo odstraňování neupravených stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech velmi omezen. Neupravené (nerecyklované) stavební a demoliční odpady nelze obecně využívat na jakékoliv terénní úpravy a rekultivace (s výjimkou odpadů podskupiny 17 05 00 - Zemina vytěžená, kategorie \"O\"), protože u neupravených stavebních a demoličních odpadů nelze obecně prokázat obsah škodlivin ve vodném výluhu, ani v sušině (nelze prakticky připravit průměrný reprezentativní vzorek odpadu pro účely analytického stanovení) a tedy je nelze neupravené (nerecyklované) ani využívat v podzemních prostorách ani na povrchu terénu v souladu s § 12 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ani k vytváření krycí (rekultivační vrstvy) při uzavírání skládek v souladu s § 11 odst. 16 citované vyhlášky. Neupravené (nerecyklované) stavební a demoliční odpady kategorie ostatní odpad dle Katalogu odpadů je proto možné v souladu s požadavky vyhlášky č. 383/2001 Sb. pouze ukládat jako odpad, který nelze hodnotit na základě jeho vyluhovatelnosti, tj. na skládky kategorie S - OO, nebo v případě, že je znečištěn nebezpečnými složkami, na skládky kategorie S - NO.\" MEZITITULEK: Je třeba sjednotit stanoviska Lze jen doufat, že tento výklad platné legislativy povede ke sjednocení stanovisek jak stavebních úřadů a dalších dotčených orgánů státní správy ve věci vydávání rozhodnutí k rekultivačním pracím, tak i příslušných kontrolních orgánů - zejména České inspekce životního prostředí. Je totiž veřejným tajemstvím, že řada podnikatelských subjektů, které rekultivační činnosti provádějí, vytvářejí z rekultivovaných ploch pouze rozsáhlé skládky SDO a dalších odpadů, které by v dané lokalitě neměly být vůbec umístěny. Za další velice pozitivní jev lze považovat, že se metodický pokyn zmiňuje i o možnostech využívání recyklátů vyrobených ze stavebních odpadů - zejména v souvislosti se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Stanovuje, že \"... princip znovuzískání stavebních materiálů z minerálních odpadů (materiálové využití odpadů) spočívá zpravidla v mechanické (fyzikální) úpravě (drcení, třídění) odpadů kategorie \"ostatní odpad\" a zařazení materiálů (věcí) vystupujících ze zařízení k úpravě odpadu dle jejich technických, kvalitativních a tržních požadavků mezi výrobky či odpady.\" MEZITITULEK: Vydávání rozhodnutí Metodický pokyn rovněž uvádí doporučení pro dotčené orgány státní správy při Vydávání rozhodnutí v souladu s požadavky § 14 zákona o odpadech. Zákon totiž neřeší podmínky pro vydávání souhlasu s provozem zařízení, které není stavbou v souladu se zvláštními předpisy. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, definuje v § 3 mobilní zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů a mobilní zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů. Je zřejmé, že náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování sběru nebo výkupu odpadů a náležitosti provozního řádu pro mobilní zařízení, jak jsou popsány v citované vyhlášce, je nutné v případě rozhodování využívat přiměřeně k tomuto druhu zařízení. Nakládání se stavebními a demoličními odpady, zejména jejich úprava před dalším nakládáním s nimi, je v praxi prováděna právě především těmito mobilními zařízeními (odpady se nedopravují do zařízení, ale zařízení přijíždí k odpadům). Proto uvedený metodický pokyn stanovuje zjednodušený postup řízení. MEZITITULEK: Podíl odborné veřejnosti Na přípravě pokynu se podílela široká veřejná odbornost a přirozeně jej také připomínkovaly všechny dotčené orgány státní správy. Výklad platné legislativy v něm je díky tomu objektivnější než výklady zákona zdůvodňující překvapivě krkolomná rozhodnutí některých pracovníků stavebních úřadů či orgánů životního prostředí na nejrůznějších úrovních. Jde zejména o vztah k dříve zmiňovaným \"rekultivacím\", které místo aby životní prostředí zlepšovaly, zatěžují jej dále naprosto nekontrolovaným ukládáním nejrůznějších odpadů. Lze tedy jen doufat, že recyklace stavebních odpadů se postupně posune kvalitativně i kvantitativně k úrovni států Evropské unii. Plný text metodického pokynu je uveden ve věstníku MŽP a také by měl být uveřejněn na webových stránkách MŽP. Dále jej lze nalézt i na stránkách Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice - http://www.arsm.cz.. AUTOR: doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., prezident Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR Zdroj: ODPADY


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
EKOLAMP s.r.o.EKO-KOM a.s.Asekol s.r.o.Inisoft s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist