Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Decentralizované kompostování

27.10.2004  |  zdroj: CZ BIOM  |  206× přečteno      vytisknout článek

Decentralizované kompostování je strategie umožňující kompostovat separovaný kuchyňský a zahradní odpad ve spolupráci s farmáři na zemědělských kompostárnách

Florian Amlinger

1.0 Úvod a obecná hlediska

1.1 Strategická hlediska

Decentralizované kompostování je strategie umožňující kompostovat separovaný kuchyňský a zahradní odpad ve spolupráci s farmáři na zemědělských kompostárnách (ZK). Zemědělci rovněž hrají roli v systému separovaného sběru bioodpadu. Hotový kompost je používán přímo zapojenými zemědělci - na venkově nebo v oblastech malých měst.

Důvody pro zavedení decentralizovaného kompostování ve spolupráci se zemědělci mohou být shrnuty následovně:

1.2 Socio-ekonomická hlediska

Zemědělství je sektorem, který je pod značným ekonomickým tlakem. V mnoha případech zemědělci potřebují vedlejší příjem, aby pokryli náklady na provoz průměrné rodinné farmy. Kompostování přímo na farmě splňuje ekonomický požadavek udržet pracovní místo přímo na farmě.

 • Na každých 650 tun kapacity kompostáren, které zajišťují také sběr bioodpadů je vytvořeno jedno pracovní místo. Přidaná hodnota produktů je udržována v zemědělském podniku.
 • Nejdůležitější je, že sběr bioodpadů je prováděn samotnými farmáři. To znamená úsporu finančních prostředků, které je obvykle nutné uhradit externí firmě zabezpečující sběr.
 • Kompostující zemědělec spojuje ekologicky příznivou recyklaci bioodpadu a hospodaření s půdou v regionu.
 • S odbytem potíže nejsou, 80 % kompostu je použito na půdě zemědělců.

1.3 Ekologická hlediska

 • Zvýšení povědomí o problému půdní úrodnosti a důležitosti péče o půdní organickou hmotu (humus) mezi farmáři.
 • Vysoká míra zajištění kvalitních produktů, neboť farmáři mají zájem vyrábět si kvalitní kompost pro svá pole.
 • Trvale udržitelná péče o půdní organickou hmotu (humus), udržení biodiverzity a fyzikálních vlastností půd.
 • Snižování náchylnosti půd k erozi.
 • Zlepšení zdravotního stavu rostlin a zvyšování odolnosti proti rostlinným chorobám.
 • Nahrazení minerálních hnojiv a pesticidů (v mnoha případech je to první krok směrem k systému ekologického zemědělství).

1.4 Další důležitá hlediska

 • Efektivní snížení zbytkového odpadu až na 40 %, je-li separace bioodpadu kombinována s účinnou kampaní domácího kompostování a tříděného sběru suchých recyklovatelných materiálů.
 • Zabezpečení celého systému využití bioodpadu decentralizovaným způsobem, který je založen na odstranění anonymity a vytvoření důvěry v systém nakládání s odpady.
 • Viditelnost pro obyvatele regionu - vysoká provázanost a identifikace.
 • Minimální dopravní vzdálenosti, jelikož "recyklace" probíhá v regionu. To snižuje náklady (odpovídá principu blízkosti).
 • Nenákladné "Low Tech" řešení šetrné k životnímu prostředí.
 • Nejnižší možné poplatky za odpad pro spotřebitele.
 • Podporuje rovněž kompostování chlévské mrvy, což zlepšuje kvalitu hnojiva.
 • Zemědělec je uznán jako kompetentní partner v recyklaci organického odpadu.

Proto jsou zemědělské kompostárny klíčovým prvkem v těch oblastech, kde lze uplatnit domácí kompostování a decentralizované řešení.

1.5 Velikost kompostáren

Definice zemědělské kompostárny sleduje principy dobré zemědělské praxe týkající se environmentální rovnováhy živin (dusíku). Množství vyprodukovaného kompostu je spojeno s plochou dostupné zemědělské půdy, která má být hnojena. Následující tabulka ukazuje uvažovaný model předpokládající tři různé úrovně maximální dodávky dusíku na hektar a rok.

Tabulka 1: Předpokládaný model využití zemědělské půdy v systému zemědělských kompostáren

Celková plocha zemědělské půdy (ha) 30
Max. dávka N (kg N/ha) 170 210 350
Max. dávka N na 30 ha (kg N celkem) 5.100 6.300 10.500
Celkový N v kompostu (kg N / t vlhké hmoty) 10
Max. množství vyprodukovaného kompostu (t) 510 630 1.050
Max. vlhké hmoty kompostu na ha (t/ha*r) 17 21 35
Max. sušiny kompostu na ha (t/ha*r) 11,1 13,7 22,8
Dekompoziční faktor   0,65
Maximální množství surového materiálu ke kompostování (t/r) 1.457 1.800 3.000

Je nutno podotknout, že lze brát v úvahu spolupráci mezi sousedícími farmami. Takto může být zahrnuta celková zemědělská půda kooperace nebo soustředěných farem při stanovení maximální kapacity zemědělské kompostárny.

2.0 Úloha zabezpečení kvality v systému zemědělských kompostáren

Úspěch zemědělského kompostovacího hnutí v Rakousku je silně spjat se založením Zemědělské kompostárenské asociace (Agricultural Composting Association - ACA). Ta byla partnerem pro jednání s komunitami, provinciální správou a místními autoritami, stejně jako s oblastními asociacemi pro nakládání s odpadem, ministerstvem životního prostředí, dalšími zemědělskými zájmovými skupinami a standardizačními komisemi.

Klíčovou úlohou je zabezpečit standardní úroveň kvality všech elementů systému (technických požadavků na kompostárny, kontrolu procesu, certifikaci produktů v těsné spolupráci se všemi dotčenými subjekty).

Úlohou Zemědělské kompostárenské asociace (ACA) je odebírat vzorky kompostů pro externí analýzy prováděné certifikovanou laboratoří 1 až 4krát za rok v závislosti na velikosti zařízení. Všechny povinné záznamy a dokumenty jsou kontrolovány. Tyto inspekce externími experty sledují dva cíle: kontrolují a radí.

V tabulce 2 jsou uvedeny hlavní úkoly ACA v rámci systému managementu kvality (QMS) a systému zabezpečení a kontroly kvality (QAS).

Tabulka 2: Úkoly Zemědělské kompostárenské asociace v rámci systematického a decentralizovaného nakládání s bioodpadem a kompostovacího systému ve spolupráci s farmami

Úkol Popis
Reprezentace
 • Politická reprezentace (ministerstvo životního prostředí / zemědělství; místní správa)
 • Obecní úřady
 • Obce a asociace pro nakládání s odpadem
 • Standardizační orgány
 • Další národní a mezinárodní organizace a výbory
Vnitřní smlouvy
 • Členské závazky
  • Povinná účast na pravidelných vzdělávacích kursech
  • Pravidelné kontroly zabezpečení kvality prostřednictvím ACA na každé kompostárně
  • Odebírání vzorků výsledného kompostu
  • Členské příspěvky
  • Právní poradna
  • Systém pro registraci a dokumentaci
  • Odvolací procedury, sankce a zastavení činnosti
Minimální normy pro kompostárnu
 • Minimální požadavky na technické vybavení, stavbu a design pro kompostárny s otevřeným kompostováním v kupách
 • Minimální požadavky a technické instrukce pro materiální management a celý kompostovací proces
 • Speciální pokyny pro management zápachu
 • Speciální pokyny pro sběr odpadní vody, úpravu a nové využití
 • Standardní počítačová nebo papírová dokumentace a záznamový systém pro všechny relevantní procesní kroky:
  • Kontrola vstupních surovin a surovinové skladby
  • Nastavení a složení výchozích kompostovacích zakládek
  • Kontrola zpracování (překopávání, záznamy teplot, zalévání, prosévání atd.)
  • Odstranění nečistot
  • Použití kompostu a prodej
Externí kontrola kvality a certifikace
 • Závisí na kapacitě kompostárny, 1 až 4 inspekce za rok
  • Schválení záznamů a dokumentačního systému
  • Schválení vhodných postupů a zabezpečení kvality kompostovacího procesu
  • Odběr vzorků výsledných kompostů
 • Certifikační smlouva a sazby laboratoří
 • Standardní vykazování a certifikační formulář pro analytické výsledky smluvených laboratoří
 • Soulad s povoleními a dalšími legálními požadavky a standardy
 • Záznamový systém pro obecní úřady
Další
 • Databáze se všemi příslušnými daty pro ZK včetně:
  • údaje o povolení,
  • údaje o kvalitě z pravidelných analýz kompostu,
  • inspekční záznamy a případné sankce.
 • Vyjednávání, vyskytnou-li se potíže (se sousedy, obecními úřady atd.)
 • Standardní smlouva a tarifní systém s obcemi
 • Podpora při navrhování odborných zpráv a plánů hospodaření při získávání povolení
 • Doporučení při používání kompostu (zákonná omezení a podmínky)
 • Standardní formulář na údaje o produktu a označení kompostárenských produktů
Reklama, školení a PR
 • Letáky
 • Informační akce, konference, semináře
 • Účast na výstavách a trzích
 • Články v denním tisku
 • Kampaně ve školách
 • ...

Popis dvou příkladů decentralizovaných schémat hospodaření s organickým odpadem demonstruje nejlepší praxi venkovského i městského systému separace a kompostování. Vedle doplňkového příjmu pro farmáře garantuje i využití kompostu zaručené kvality jako organického hnojiva a prostředku zlepšujícího půdu v zemědělství.

3.0 Modely spolupráce mezi obcemi a zemědělci

3.1 Model spolupráce: příklad obce Hermagor

3.1.1 Stručný popis

V tomto příkladě spolupracují dva ekologičtí zemědělci jako partneři pro realizaci dvou aktivit obce Hermagor, Korutany, Rakousko:

 1. tříděný sběr biologického odpadu z domácností v zemědělské oblasti se 7 300 obyvateli
 2. kompostování organického odpadu.

Jeden farmář je odpovědný za týdenní sběr bioodpadu, druhý za kompostování.

Ačkoli je systém separovaného sběru nabízen všem domácnostem v okolí, pouhých 20 % se systému účastní. 80 % kompostuje své organické zbytky na svém vlastním pozemku (farmy nebo zahrady) domácím kompostováním.

Pro tuto komunitu byla opatřena kompostárna (4 800 m2; nepropustná nádrž pro procesní vodu, otevřené kompostování v kupách, celková kapacita cca. 2 400 m2 za rok) a sběrný vůz. Překopávač a traktor vlastní farmáři. Díky skutečnosti, že investiční náklady nebyly započteny do ceny za zpracování odpadů, je tato cena (33,-Euro / t) pod rakouským průměrem.

3.1.2 Využití kompostu

Smlouva (mezi farmáři a obcí) stanovuje, že obec zůstává vlastníkem vyprodukovaného kompostu a bere si zpět 40 %, částečně na hnojení obecní zeleně a zčásti jej distribuuje v malých množstvích občanům zdarma. Zbytek (60 %) si odebírají farmáři jako hnojivo. Přebytek kompostu je prodán na rekultivace nebo na soukromé zahrádky.


Obr. 1: Sběrný dvůr


Obr. 2: Typická zemědělská kompostárna - otevřené kupy na asfaltované ploše

3.1.3 Hlavní parametry a náklady

Následující tabulka shrnuje hlavní informace týkající se investičních nákladů pro projekt a poplatky potřebné ke sběru a kompostování bioodpadu. Příjem z prodeje kompostu náleží komunitě, jelikož farmáři jsou již za službu placeni.

Tabulka 3: Souhrn dat - Zemědělská kompostárna - Hermagor

Charakteristika regionu
Obyvatelé obce Hermagor 1 750
Celkový počet obyvatel včetně venkovských obcí v oblasti 7 300
Domácnosti 2 716
Obyvatelé s popelnicemi na bioodpady 20 %
Svozová oblast 30 km
63 Bio-popelnic/týden
Zpracovávaný materiál m2 / r kg / Obyv . r
Bioodpad 276 ~ 30
Zelený odpad 2 100 ~ 85
Celkem 2 376 ~ 115
Kompostárna Zbudováno Asociací zpracování odpadu
Investice 152 000 € (~ 10 Euro / t . 10 let)
40 % financováno z veřejných zdrojů
Velikost (asfaltované plochy) 4 800 m2
Stroje     Sběrný vůz patří obci
Překopávač; Traktor patří farmářům
Drtič a síto Na požádání pronajat od Asociace zpracování odpadu
Poplatky       Sběr 26,65 Euro€/ hodinu
Bioodpad 25,07 Euro / m2 (~ 33 Euro / t)
Zelený odpad 5,23 Euro / m2 (~ 15 Euro / t)
Využití kompostu       Obec ~ 40 %
Ekologičtí zemědělci ~ 60 %

3.2 Model spolupráce: Spolupráce kraje Graz s asociací farmářů

3.2.1 Stručný popis

Město Graz (Štýrsko, Rakousko) se spolu s okolními obcemi účastní systému tříděného sběru bioodpadu pokrývající populaci 356 000 obyvatel. Město Graz a okolní obce vytvořily syndikát firem, který je zodpovědný za tříděný sběr a předúpravu organického odpadu. V ústředním zařízení je tříděno, drceno, čištěno od nečistot (plasty, sklo a kovy) a homogenizováno 26 000 tun tříděného separovaného kuchyňského a zeleného odpadu.


Obr. 3: Drcení a homogenizace vstupních materiálů pro zemědělské kompostárny probíhá ve žlabu

Takto připravené dávky pro založení kompostu jsou přepraveny nákladními auty na 18 zemědělských kompostáren (ZK). Smluvení farmáři si odebírají od 200 t do 3 000 t připraveného materiálu podle pevného rozvrhu závisejícího na individuální kapacitě. Kompostují na otevřených kupách a poskytují nezbytné strojové zařízení (překopávač a síta atd.).


Obr. 4: Doručení předupraveného surového kompostu do ZK

3.2.2 Využití kompostu

Kompost zůstává ve vlastnictví syndikátu dokud není certifikován a dokud nejsou splněny požadavky kvality rakouské Vyhlášky o kompostování. Splní-li laboratorní rozbory požadované výsledky, kompost přechází do vlastnictví farmářů pro použití na zemědělské půdě nebo je distribuován na trh. Nesplňuje-li kvalita požadavky pro využití na zemědělských půdách, je syndikát povinen vzít kompost zpět a bere na sebe zodpovědnost za další ošetření a použití.

Externí kontrolní osoba provádí ve spolupráci s provinciální ACA a zemědělskými kompostárnami 2 až 4 inspekce ročně a odebírá minimálně jeden vzorek kompostu k certifikaci za rok. Obě strany obstarávají plnou dokumentaci a záznamy podle zákonných požadavků.

3.2.3 Hlavní parametry a výdaje

Opět je poplatek za zpracování poměrně nízký, vzhledem k tomu, že vstupní kontrola a předúprava jsou přesunuty k externímu partnerovi.

Tabulka 4: Souhrn dat - kooperativní model města Graz s asociací 18 farmářů

Město Graz a okolí Graz Okolí Celkem
Obyvatel (Obv.) 238 000 118 000 356 000
Domácnosti (Dom.) 106 000 39 400 145 400
Dom. s nádobou na bioodpad 77 (95) % 41 %  
Dom. s domácím kompostováním 15 % 85 %  
Sbíraný a ošetřený materiál
BIOODPAD tun
[kg / Obv . rok]
18 000
[73]
4 000
[42]
22 000
[62]
ZELENÝ ODPAD tun     4 000
CELKEM tun     26 000
Počet farem zpracovávající ošetřený materiál 18
Kapacita jednotlivých farem (tun / r) 200 - 3 000
Poplatek za zpracování odpadu na zemědělské kompostárně (2003)
Bioodpad 31,- Euro€/ t-1
Zelený odpad 11,9 Euro€/ t-1

Použité zkratky

 • ZK - zemědělská kompostárna
 • ACA - zemědělská kompostárenské asociace


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Asekol s.r.o.Inisoft s.r.o.EKOLAMP s.r.o.EKO-KOM a.s.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist