Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Phare - Technická pomoc Rumunsku při vytváření činnosti Národní agentury pro radioaktivní odpad

16.03.2005  |  125× přečteno      vytisknout článek

Phare - Technická pomoc Rumunsku při vytváření činnosti Národní agentury pro radioaktivní odpad

* Referenční číslo: 
TE200554418
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
EuropeAid - PHARE  
 
* Země: 
Rumunsko 
 
* Identifikační číslo tendru: 
54418 
 
* Datum uzávěrky:  
14.04.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 51 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
 
 
 

Bukurešť: Phare - Technická pomoc Rumunsku při vytváření činnosti Národní agentury pro radioaktivní odpad (ANDRAD)

2005/S 51-048548

Lokalita - Rumunsko

Vyhlášení veřejné zakázky na služby

1. Referenční číslo:
EuropeAid/119586/D/SV/RO
2. Řízení:
Omezené.
3. Program:
Phare 2003.
4. Financování:
Finanční memorandum 2003, RO-5812.06.02.
5. Zadavatel:
Centrální finanční a kontraktační jednotka v rámci Ministerstva veřejných financí, Mircea Voda Avenue č. 44, vstup B, okres 3, Bukurešť, Rumunsko. Tel.: 0040 21 326 87 33. Fax: 0040 21 326 87 30.

Předmět zakázky

6. Povaha zakázky:
Placená.
7. Popis zakázky:
Projekt se zaměřuje na zlepšení bezpečnosti řízení radioaktivního odpadu v Rumunsku v souladu s osvědčenými metodami v EU poskytováním ANDRAD nezbytnou technickou pomoc.
Od konzultanta se vyžaduje převzít následující kroky:
- zhodnotit současnou situaci agentury ANDRAD ve srovnání se sesterskými organizacemi v členských státech EU a vydat doporučení na zlepšení jejích činností za účelem naplnit její roli a povinnosti;
- připravit vhodný finanční plán na činnosti ANDRAD, zejména na likvidaci radioaktivního odpadu a navrhnout zákon týkající se vytvoření národního fondu za tímto účelem;
- navrhnout řízení vnějších a vnitřních operací;
- provést komplexní inventuru radioaktivního odpadu a systému sledování odpadu;
- navrhnout národní strategii pro řízení radioaktivního odpadu;
- vypracovat a realizovat komunikační program s veřejností;
- poskytnout nezbytné školení zaměstnancům ANDRAD.
8. Počet a názvy položek:
Nehodící se.
9. Maximální rozpočet:
560 000 EUR.
10. Rozsah dalších služeb:
Nehodící se.

Podmínky účasti

11. Způsobilost:
Účast je otevřená za stejných podmínek pro všechny fyzické a právnické osoby z členských států EU, zemí programu Phare Bulharska, Rumunska a Turecka a zemí SAP (Albánie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Srbsko a Černá hora).
12. Kandidatura:
Přihlásit se mohou všechny oprávněné fyzické a právnické osoby (stejně jako v bodě 11 výše) nebo skupiny takových osob (konsorcia).
Konsorciem může být stálé, právně založené uskupení nebo skupina, která byla založena neformálně pro určité výběrové řízení. Všichni členové konsorcia (tj. vedoucí a všichni ostatní partneři) jsou odpovědni rukou společnou a nerozdílnou zadavateli.
Účast neoprávněné fyzické nebo právnické osoby (stejně jako v bodě 11) povede k automatickému vyloučení této osoby. V případě, že dotyčná neoprávněná osoba patří ke konsorciu, bude vyloučeno celé konsorcium.
13. Počet přihlášek:
Fyzická nebo právnická osoba (včetně právnických osob v rámci stejné právní skupiny), ať už je forma účasti jakákoli (jako individuální právní subjekt nebo vedoucí či partner konsorcia, které podává přihlášku), může podat pouze jedinou přihlášku. V případě, že fyzická nebo právnická osoba (včetně právnických osob v rámci stejné právní skupiny) podá více než jednu přihlášku, všechny přihlášky, na kterých se tato osoba (a právnické osoby v rámci stejné právní skupiny) podílela, budou vyloučeny.
14. Zákaz vytváření spolků v užším výběru:
Jakékoli nabídky obdržené od uchazečů sdružujících jiné firmy, nežli jsou uvedené na přihláškách z užšího výběru, budou z tohoto omezeného výběrového řízení vyloučeny. Uchazeči v užším výběru nesmí vytvářet spolky nebo vzájemné subdodávky pro zmíněnou zakázku.
15. Důvody pro vyloučení:
Jako součást formuláře přihlášky musí uchazeči poskytnout platné prohlášení, že se nenachází v žádné ze situací pro vyloučení, které jsou uvedeny v oddílu 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy programů, které jsou financovány z rozpočtu Evropských společenství v kontextu vnějších akcí (dostupný na následující internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
16. Subdodávky:
Subdodávky jsou v této zakázce povoleny. Hodnota subdodávané části služeb nesmí přesáhnout 30 % hodnoty zakázky.
17. Počet uchazečů do užšího výběru:
Na základě obdržených přihlášek budou vyzváni nejméně 4 a nejvíce 8 uchazečů k podání podrobných nabídek pro tuto zakázku.

Předběžný časový rozpis

18. Předběžné datum výzvy k účasti v nabídkovém řízení:
březen 2005.
19. Předběžné datum zahájení zakázky:
červen 2005.
20. Počáteční období plnění a možné prodloužení zakázky:
Doba trvání zakázky je 14 kalendářních měsíců.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

21. Kritéria pro výběr uchazečů:
Na uchazeče se budou vztahovat následující výběrová kritéria. V případě, že bude přihláška podána konsorciem, budou se tato výběrová kritéria vztahovat na konsorcium jako celek:
1) Hospodářské a finanční postavení uchazeče [na základě bodu 3 přihlášky]:
- průměrný roční obrat uchazeče (individuální společnost nebo společný podnik/konsorcium dohromady) za poslední tři roky (2001, 2002, 2003) musí přesahovat 400 000 EUR;
- průměrný roční provozní zisk uchazeče (individuální společnost nebo společný podnik/konsorcium dohromady) za poslední tři roky (2001, 2002, 2003) musí být kladný.
2) Profesionální kapacita uchazeče [na základě bodů 4 a 5 přihlášky]:
a) nejméně 5 stálých zaměstnanců uchazeče v současnosti pracuje v oblastech vztahujících se k této zakázce (jak jsou popsány v bodě 7 výše v Popisu zakázky) - hospodaření s vyhořelým palivem a radioaktivním odpadem, včetně likvidace; vyřazování jaderného zařízení z provozu; schvalovací kritéria na odpad; usměrňující záležitosti v oblasti vyhořelého paliva a radioaktivního odpadu.
3) Technická kapacita uchazeče [na základě bodů 5 a 6 přihlášky]:
a) uchazeč (individuální společnost nebo společný podnik/konsorcium dohromady) vypracoval a realizoval alespoň jeden projekt podobné povahy (zahrnující oblasti související s touto zakázkou a s rozpočtem minimálně 300 000 EUR) v minulých pěti letech (2000, 2001, 2002, 2003, 2004).
Jestliže více než 8 oprávněných uchazečů splňuje výše uvedená výběrová kritéria, musí se znovu zvážit relativní silné a slabé stránky přihlášek těchto uchazečů, aby se určilo osm nejlepších přihlášek do nabídkového řízení. Jediné faktory, které budou brány v úvahu během nového přezkoumání, jsou:
a) počet relevantních referenčních projektů podobné povahy, které poskytl každý oprávněný uchazeč (platný a splňující výběrová kritéria z bodu 3a) a
b) v případě konkurence mezi dvěma uchazeči, kteří mají stejný počet relevantních projektů, budou upřednostněny hodnoty/částky brané do úvahy jejich podíl angažovanosti (podíl služeb poskytnutých uchazečem), jak je určeno výběrovou komisí.
Nota bene: Uchazeč musí poskytnout příslušné hospodářské a finanční informace, aby mohl být ohodnocen na základě výše uvedených kritérií. Prosíme vyplňte a přiložte k Vaší přihlášce níže uvedenou tabulku s příslušnými finančními údaji, aby jste mohli prokázat splnění příslušných výběrových kritérií:
Finanční data:
Vedoucí:
- roční obrat (EUR) v roce 2001, 2002, 2003;
- roční provozní zisk (EUR) v roce 2001, 2002, 2003.
Partner 2:
- roční obrat (EUR) v roce 2001, 2002, 2003;
- roční provozní zisk (EUR) v roce 2001, 2002, 2003;
atd. ...
22. Kritéria pro zadání zakázky:
Specifikováno v zadávací dokumentaci připojené k dopisu s výzvou k účasti v nabídkovém řízení, který bude zaslán vybraným uchazečům.

Přihláška

23. Lhůta pro přijetí přihlášek:
14. 4. 2005, 16.00 místního času.
Jakákoli přihláška obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
24. Formát přihlášky a požadované podrobnosti:
Přihlášky musí být podány za použití standardního formuláře (dostupný na následující internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm), jehož formát a instrukce musí být přísně dodrženy.
Jakákoli přihláška, která nedodrží tato ustanovení, bude automaticky vyloučena. Jakákoli další dokumentace (brožura, dopis, atd.) zaslaná s přihláškou nebude brána v úvahu.
25. Způsoby podání přihlášek:
Přihlášky musí být podány v angličtině výlučně zadavateli:
- buď doporučeně (úřední poštovní službou) na adresu:
Centrální finanční a kontraktační jednotka, v rámci Ministerstva veřejných financí, Mircea Voda Avenue 44, vchod B, sektor 3, Bukurešť, Rumunsko. Tel.: 0040 21 326 87 33. Fax: 0040 21 326 87 30. Kontaktní osoba: Daniela Tala - vedoucí projektů.
- nebo osobně (včetně kurýrní služby) přímo zadavateli v náhradu za podepsané a datem označené potvrzení o převzetí na adresu:
Mircea Voda Avenue č. 44, vstup B, okres 3, Bukurešť, Rumunsko. Tel.: 0040 21 326 87 33. Fax: 0040 21 326 87 30. Kontaktní osoba: Daniela Tala - vedoucí projektů.
Název zakázky a referenční číslo (viz bod 1 výše) musí být zřetelně označené na obálce obsahující přihlášku a musí být vždy uvedené ve veškeré další korespondenci se zadavatelem.
Přihlášky podané jakýmkoli jiným způsobem nebudou brány v úvahu.
26. Pracovní jazyk:
Veškerá písemná komunikace, která se vztahuje k tomuto výběrovému řízení a zakázce, musí být v angličtině.
27. Další informace:
Nehodící se.
28. Datum zveřejnění předběžných informací o zakázce:
26.3.2004.
29. Právní základ:
Nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18. 12. 1989 o hospodářské pomoci určitým zemím střední a východní Evropy ve znění nařízení Rady (ES) č. 2500/2001 ze dne 17. 12. 2001 o předvstupní pomoci Turecku a ve znění nařízení Rady (ES) č. 769/2004 ze dne 21. 4. 2004.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Ivan Svoboda
odborný pracovník, specialista CzechTrade
ivan.svoboda@czechtrade.cz

Ivan Svoboda
Tel.: 420224907549
Fax: 420224913813
 


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Inisoft s.r.o.EKOLAMP s.r.o.Asekol s.r.o.EKO-KOM a.s.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist