Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

strategie podpory investic a činnosti soukromého sektoru v oblasti tuhého odpadu v Tunisku

05.12.2005  |  124× přečteno      vytisknout článek

strategie podpory investic a činnosti soukromého sektoru v oblasti tuhého odpadu v Tunisku

* Referenční číslo: 
TE200557771
 
* Stav tendru: 
výzva k projevení zájmu  
 
* Financování: 
EuropeAid  
 
* Země: 
Tunisko 
 
* Datum uzávěrky:  
04.01.2006 
 
* Zdroj informace:  
EuropeAid 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby
Anotace tendru:

EuropeAid - MEDA – Strategie podpory investic a činnosti soukromého sektoru v oblasti tuhého odpadu v Tunisku

 
Popis tendru (Angličtina):

TN-Tunis: MEDA – Strategie podpory investic a činnosti soukromého sektoru v oblasti tuhého odpadu v Tunisku
2005/S 230-226489
Vyhlášení zakázky na služby
1. Referenční číslo:
EuropeAid/122165/D/SV/TN.
2. Řízení:
Omezené.
3. Program:
MEDA.
4. Financování:
Dohoda TUN/B7-4100/96/0018 ze dne 20.4.1998 a doložka, která ji prodlužuje datovaná 30.3.2004 a 2.8.2005.
5. Zadavatel:
Premier Ministère, zastoupena Direction Générale de la Privatisation, Tunis.

Specifikace zakázky:

6. Předmět zakázky:
Návrh strategie pro podporu investic a činnosti soukromého sektoru v oblasti tuhého odpadu v Tunisku.
7. Popis zakázky:
V této studii budou 4 úkoly:
úkol 1: provést analýzu situace na výsledcích a zjištěních posledních studií které byly provedeny v této oblasti: po konzultantovi bude vyžádáno, aby poskytl shrnutí výsledků studií věnovaných této otázce;
úkol 2: vypracování možných strategií na povzbuzení zájmu soukromého sektoru ohledně odvětví nakládání s odpadem: vyčlenění oblasti pro prioritní postupy a prozkoumání alternativních strategických možností tak, aby bylo možné poskytnout informace veřejným klíčovým osobnostem ohledně různých prostředků a politik na povzbuzení zájmu soukromého sektoru ohledně podnikání v oblastí nakládání s odpadem. Navíc určit krátko-, středně- a dlouhodobé cíle v oblasti zmíněných strategií a stanovení indikátorů hodnotících a sledujících výkon;
úkol 3: připravit a vyhodnotit akční plán pro krátkou a střední dobu: navržení aktivit, které bude zapotřebí provést a určení činitelů, kteří je uskuteční; provést výpočty, podle kategorií činností, náklady spojené s každou činnosti a jejích dopad na rozpočet;
úkol 4: připravit licenční soubor pro vybudování zařízení pro zpracovávání domácího a podobného odpadu.
8. Počet a názvy položek:
1 položka.
9. Maximální dostupný rozpočet:
300 000 EUR.
10. Další dodatečné služby:
Žádné.

Podmínky účasti:

11. Způsobilost:
Účast na zakázce je otevřena za stejných podmínek pro všechny fyzické a právnické osoby ze členských států Evropské unie a ze zemí a území regionů, které jsou kryté a/nebo oprávněné nařízením MEDA nebo jinými specifickými předpisy příslušejícími k programu, kterým je smlouva financována (viz také bod 29 níže).
12. Přihláška:
Zúčastnit se může jakákoli oprávněná fyzická nebo právnická osoba (jak je definována v bodě 11), nebo skupina zmíněných stran (konsorcium).
Konsorciem může být stálá skupina s právním postavením, nebo neformální skupina, založená za účelem určité výzvy k účasti v nabídkovém řízení. Všichni členové konsorcia (tj. vedoucí společnost a všichni ostatní partneři) musí být společně a nerozdílně zodpovědní vůči zadavateli.
Pokud se zúčastní neoprávněná fyzická nebo právnická osoba (jak to je definováno v bodě 11), příslušná přihláška bude automaticky vyloučena (zejména přihláška od celého konsorcia, pod které spadá příslušná strana).
13. Počet přihlášek:
Fyzická nebo právnická osoba (včetně právnických osob v rámci stejné právní skupiny), ať už je forma účasti jakákoli (jako individuální právní subjekt nebo vedoucí či partner konsorcia, které podává přihlášku), může podat pouze 1 přihlášku. Pokud by fyzická nebo právnická osoba (včetně právnických osob v rámci stejné právní skupiny), podá více, než 1 přihlášku, pak veškeré přihlášky zmíněných subjektů (včetně právnických osob v rámci stejné právní skupiny) budou diskvalifikovány.
14. Zákaz vytváření spolků mezi vybranými uchazeči:
Nabídky, které zahrnují firmy, jež nejsou uvedené na přihláškách použitých pro sestavení užšího seznamu, budou z tohoto omezeného řízení vyloučeny. Uchazeči, kteří byli vyzváni k podání nabídek, nemohou pro zmíněnou zakázku mezi sebou vytvářet spolky, ani uzavírat vzájemné smlouvy na subdodávky.
15. Důvody pro vyloučení:
Uchazeči musí prokázat ve formuláři jejich přihlášky, že se nenacházejí v žádné ze situací vyjmenovaných v oddíle 2.3.3 Praktického průvodce ke smluvním postupům vnějších podpůrných akcí ES (lze získat na následující internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_fr.htm).
16. Subdodávky:
Uchazeči mohou určit subdodavatele na provedení specifických úkolů, ale nesmí být subdodáváno více než 30 % hodnoty zakázky.
17. Počet uchazečů, kteří byli vyzváni k podání nabídek:
Na výběrovém seznamu musí být nejméně 4, nejvíce však 8 uchazečů.

Předběžný plán činností:

18. Plánované datum odeslání výzev k podání nabídek:
Leden 2006.
19. Plánované datum zahájení činností:
Březen 2006.
20. Doba trvání prvotní zakázky a možné prodloužení:
8 měsíců, bez možnosti prodloužení.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky:

21. Kritéria pro výběr uchazečů:
0) Oblasti specializace:
Následující činnosti, v sestupné posloupnosti priorit, jsou považovány za oblasti související s touto zakázkou:
— vypracování jakýchkoli studií souvisejících s přilákáním investic a povzbuzení činností soukromého sektoru v oblasti nakládání s tuhým odpadem,
— provedení rozboru projektu a poskytnutí pomoci v uzavření koncesionářských smluv s přihlédnutím k infrastruktuře (skládky, podniky na zpracovávání obecného a komunálního odpadu a nakládání s kapalinami, vodou a energií).
1) Hospodářské a finanční postavení uchazečů (vedoucí společnosti a společníků):
(a) průměrný roční příjem uchazečů (vedoucí společnosti a společníků) musí alespoň 3krát přesáhnout maximální částku přidělenou rozpočtu projektu (viz bod 9 tohoto vyhlášení a bod 3 formuláře přihlášky).
2) Profesionální kapacita uchazečů (vedoucí společnosti a společníků):
(a) počet zaměstnanců uchazečů (vedoucí společnosti a společníků) musel během posledních 3 finančních roků dosahovat alespoň 30 osob, jak to vyžaduje bod 4 formuláře přihlášky;
(b) počet zaměstnanců během posledního finančního roku pracujících v oblastech souvisejících s předmětem této zakázky musel být alespoň 6 osob (viz odstavec 0), jak to vyžaduje bod 4 formuláře přihlášky (vztahuje se na vedoucí společnost a společníky).
3) Technická kapacita uchazečů (vedoucí společnosti a společníků):
(a) uchazeči (vedoucí společnost a společníci) museli pracovat na alespoň 2 projektech v 1. oblasti specializace nebo být zaměřené na alespoň 2 oblasti činnosti související s předmětem této zakázky (viz odstavec 0), jak to vyžaduje bod 5 formuláře přihlášky;
(b) uchazeči (vedoucí společnost a společníci) museli během posledních 5 let pracovat na alespoň 3 hlavních projektech (hodnota služeb, ne investiční náklady) (s rozpočetem přesahujícím 150 000 EUR) v oblastech souvisejících s předmětem této zakázky (viz odstavec 0), jak to vyžaduje bod 6 formuláře přihlášky.
4) Kritéria pro porovnávání přihlášek:
Jestliže je více než 8 přihlášek způsobilých, tj. splňují všechna výběrová kritéria, musí být znovu přezkoumány klady a zápory přihlášek těchto uchazečů, aby mohlo být určeno, kterých 8 přihlášek je nejvhodnějších pro nabídkové řízení. Budou přezkoumány a použity za účelem konečného hodnocení pouze následující faktory:
— vypracování jakýchkoli studií souvisejících s přilákáním investic a povzbuzením činností soukromého sektoru v oblasti nakládání s tuhým odpadem: 6 bodů za každou vypracovanou studii,
— provedení rozboru projektu a poskytnutí pomoci v uzavření koncesionářských smluv s přihlédnutím k infrastruktuře (skládky, podniky na zpracovávání obecného a komunálního odpadu a nakládání s kapalinami, vodou a energií): 3 body za každou vypracovanou studii,
— jakékoli jiné studie související s investicemi soukromého sektoru do zařízení a/nebo veřejně prospěšných služeb a zapojení do jejích provozování: 1 bod.
22. Kritéria pro zadání zakázky:
Kritéria jsou specifikována v zadávací dokumentaci připojené k dopisu s výzvou k podání nabídek, který bude zaslán vybraným uchazečům.

Postupy pro podání přihlášek:

23. Konečná lhůta pro podání přihlášek:
4.1.2006, (12.00), místní tuniský čas.
Přihlášky doručené po tomto termínu budou odmítnuty.
24. Požadované informace a postupy při podávání přihlášek:
Pro přihlášky musí být použit standardní formulář. Tento formulář je dostupný na této internetové adrese: europa.eu.int, Procédures → Modèles: annexes au guide pratique → Annexes services → B04 Formulaire → b04_fr.doc,
Pokyny a formát tohoto formuláře musí být striktně dodrženy.
Jakákoli přihláška, která nesplní tyto podmínky, bude automaticky vyloučena. Dodatečná dokumentace (leták, dopis, atd.) přiložená k přihlášce nebude brána v úvahu.
25. Postupy při odesílání přihlášek:
Přihlášky musí být zaslány výlučně zadavateli:
— buď doporučeně (úřední poštovní službou);
— nebo doručitelem, obzvlášť pak expresní kurýrní službou (je zapotřebí připočíst 3 až 4 dní na doručení expresní kurýrní službou z Evropy), která musí doručit přihlášku přímo zadavateli na následující adresu, proti podepsanému a datovanému potvrzení příjmu:
Premier ministère, Direction générale de la privatisation, 4, rue Ibn Nadim, 1073 Tunis Montplaisir.
Název zakázky a číslo vyhlášení zakázky (viz bod 1) musí být čitelně označené na obálce obsahující přihlášku a musí být citované ve veškeré následující korespondenci se zadavatelem.
Přihlášky podané jakýmkoli jiným způsobem nebudou brány v úvahu.
26. Pracovní jazyk:
Veškerá písemná korespondence týkající se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení a této zakázky musí být ve francouzštině.
27. Další informace:
Žádné.
28. Datum zveřejnění příslušných předběžných informací o zakázce:
27.9.2005.
29. Právní základ:
— Nařízení Rady (ES) č. 1488/96 ze dne 23.7.1996 (Nařízení MEDA) o finančních a technických opatřeních provedení reformy hospodářských a sociálních struktur rámci euro-středomořského partnerství (nařízení ve znění nařízení Rady (ES) č. 2698/2000 ze dne 27.11.2000).
— Rámcová finanční dohoda uzavřena mezi Evropským společenstvím a Tuniskem ze dne 20.9.1997 v rámci programu MEDA ve smyslu finanční a technické spolupráce.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Věra Řeháčková
odborný pracovník, specialista CzechTrade
vera.rehackova@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907548
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Inisoft s.r.o.EKOLAMP s.r.o.Asekol s.r.o.EKO-KOM a.s.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist