Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

EuropeAid - ISPA – Výstavba nové skládky odpadů Mavrodin s tříděním a kompostováním; uzavření a rekultivace dosavadních smetišť a jiných skládek odpadů

09.12.2005  |  130× přečteno      vytisknout článek

EuropeAid - ISPA – Výstavba nové skládky odpadů Mavrodin s tříděním a kompostováním; uzavření a rekultivace dosavadních smetišť a jiných skládek odpadů

* Referenční číslo: 
TE200557822
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
EuropeAid - ISPA  
 
* Země: 
Rumunsko 
 
* Datum uzávěrky:  
13.03.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 236 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby
Anotace tendru:

1. Výstavba nové skládky odpadů Mavrodin s třídící jednotkou a sekcí pro kompostování: výstavba skládky odpadů pro tuhý komunální odpad, třídící jednotka, sekce pro kompostování, zařízení na zpracování výluhů a čištění odpadních vod, vstupní kabina s vážícím zařízením, administrativní budova, údržbářská dílna, promývací stanice atd., a obstarání kontrolního a laboratorního zařízení a těžkého zařízení pro skládky;
2. Uzavření a obnova dosavadních smetišť a dalších skládek odpadu: 5 stávajících neřízených skládek a menších smetišť bude uzavřeno a obnoveno.
Návrh a zhotovení výše zmíněných prací bude provedeno podle kontraktačních podmínek „Žluté knihy" FIDIC pro stavební práce a návrh, z roku 1999 (FIDIC Plant Design Build Conditions of Contract, Yellow Book, 1999).

 
Popis tendru (Angličtina):

RO-Bukurešť: ISPA – Výstavba nové skládky odpadů Mavrodin s tříděním a kompostováním; uzavření a rekultivace dosavadních smetišť a jiných skládek odpadů

Lokalita – župa Teleorman/Rumunsko

Vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce

1.Referenční číslo:
EuropeAid/122224/D/W/RO
2.Řízení:
Otevřené.
3.Program:
ISPA.
4.Financování:
Finanční memorandum č. 2002/RO/16/P/PE/024 (grant ISPA a spolufinancování ze státního rozpočtu a místních zdrojů).
5.Zadavatel:
Central Finance and Contracting Unit, Ministry of Public Finance, 44 Mircea Voda Blvd., Entrance B, Bukurešť 3, Rumunsko. Tel. (40-21) 326 55 55. Fax (40-21) 326 87 30. K rukám: Cristina Stefanciuc, manažer projektu.

Předmět zakázky

6.Popis zakázky:
Tato zakázka zahrnuje:
1. Výstavba nové skládky odpadů Mavrodin s třídící jednotkou a sekcí pro kompostování: výstavba skládky odpadů pro tuhý komunální odpad, třídící jednotka, sekce pro kompostování, zařízení na zpracování výluhů a čištění odpadních vod, vstupní kabina s vážícím zařízením, administrativní budova, údržbářská dílna, promývací stanice atd., a obstarání kontrolního a laboratorního zařízení a těžkého zařízení pro skládky;
2. Uzavření a obnova dosavadních smetišť a dalších skládek odpadu: 5 stávajících neřízených skládek a menších smetišť bude uzavřeno a obnoveno.
Návrh a zhotovení výše zmíněných prací bude provedeno podle kontraktačních podmínek „Žluté knihy" FIDIC pro stavební práce a návrh, z roku 1999 (FIDIC Plant Design Build Conditions of Contract, Yellow Book, 1999).
7.Počet a názvy položek:
Nehodící se.

Podmínky účasti

8.Způsobilost a pravidla o původu:
Účast je otevřena za stejných podmínek pro všechny fyzické a právnické osoby, jež se účastní buď individuálně nebo ve skupině (konsorciu) uchazečů, z členských států Evropské unie a ze zemí a území regionů krytých a/nebo oprávněných nařízením nebo jinými specifickými předpisy příslušejícími k programu, kterým je zakázka financována (viz také bod 21 níže). Všechno zboží dodané pro tuto zakázku musí pocházet z těchto zemí.
9.Důvody pro vyloučení:
Uchazeči musí předložit prohlášení, že se nenacházejí v žádné ze situací, které jsou uvedeny v oddílu 2.3.3 Manuálu postupů při zadávání veřejných zakázek financovaných ze společného rozpočtu EU v rámci aktivit vně Evropských společenství (dostupný na následující internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/home_en.htm).
10.Počet nabídek:
Uchazeči (včetně firem v rámci stejné právní skupiny, dalších členů stejného konsorcia a subdodavatelů) mohou předložit pouze 1 nabídku. Pokud uchazeč podá více nabídek nebo se účastní více než 1 nabídky na zakázku, bude to důvodem pro vyřazení všech nabídek pro danou zakázku, do kterých byl zapojen. Uchazeči mohou předložit nabídku na variantní řešení jako dodatek k jejich nabídce na práce vyžadované v zadávací dokumentaci.
11.Záruka nabídky:
Uchazeči musí poskytnout záruku nabídky ve výši 200 000 EUR při podávání své nabídky. Tato záruka bude vrácena neúspěšným uchazečům po uzavření výběrového řízení a úspěšnému uchazeči po podpisu smlouvy všemi stranami.
12.Záruka provedení:
Úspěšný uchazeč bude požádán o poskytnutí záruky provedení ve výši 10 % hodnoty zakázky v eurech. Tato záruka musí být poskytnuta v souladu s obecnými podmínkami. Pokud vybraný uchazeč neposkytne tuto záruku v určenou dobu, smlouva bude neplatná a může být sepsána nová smlouva a ta zaslána uchazeči, který předložil druhou nejlepší, vyhovující nabídku.
13.Informační schůzka a/nebo prohlídka místa:
Fakultativní informační schůzka a/nebo prohlídka místa se bude konat dne 1.2.2006 v 10.00 místního času na adrese:
Teleorman County Council, Dunarii Street, no. 178, Alexandria, Rumunsko.
Uchazeči musí potvrdit účast u Ústřední finanční a kontraktační jednotky (CFCU) na shora uvedené adrese.
14.Platnost nabídky:
Nabídky musí zůstat v platnosti po dobu 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.
15.Doba provedení:
Doba pro dokončení celého díla je 730 dní.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

16.Kritéria pro výběr uchazečů:
Minimální kritéria způsobilosti pro každého uchazeče zahrnují:
1. Uchazeči musí být registrovanou firmou nebo fyzickou osobou, která je právně způsobilá k provedení určených prací.
2. Všeobecné zkušenosti.
Uchazeč musí splnit následující minimální kritéria. Projekty musí mít povahu a složitost podobnou stavebním pracím v navrhované zakázce a byly dokončeny během posledních 7 let:
a) úspěšná zkušenost jako hlavní zhotovitel ve zhotovení alespoň 1 projektu týkající se výstavby nové skládky odpadů, včetně všeho vybavení, zařízení na zpracování výluhů a čištění odpadních vod a nezbytných budov, s minimální hodnotou ve výši 8 000 000 EUR. Navíc, roční dovoz tuhého odpadu na skládku musí být minimálně 50 000 tun;
(b) úspěšná zkušenost jako hlavní zhotovitel ve zhotovení alespoň 1 projektu, který se týká uzavření starých úložišť odpadů (smetiště a skládky), s minimální celkovou hodnotou ve výši 1 000 000 EUR;
(c) úspěšná zkušenost jako hlavní zhotovitel ve zhotovení alespoň 1 projektu, který se týká zřízení komplexní třídící jednotky tuhého odpadu a sekce pro kompostování, s minimální celkovou hodnotou ve výši 1 000 000 EUR. Navíc, třídící kapacita musí být minimálně 5 000 tun/rok;
(d) úspěšná zkušenost jako hlavní konstruktér (buď uchazeč samotný nebo jeho jmenovaný poradce konstruktéra) při navrhování alespoň 1 projektu týkající se návrhu zařízení na třídění odpadu a kompostování, s minimální celkovou hodnotou (zhotovení, dodávky a návrh) ve výši 1 000 000 EUR;
(e) úspěšná zkušenost jako hlavní konstruktér (buď uchazeč samotný nebo jeho jmenovaný poradce konstruktéra) při navrhování alespoň 1 projektu týkající se nové skládky odpadů, včetně zařízení na zpracování výluhů (plné čištění), s minimální celkovou hodnotou (zhotovení, dodávky a návrh) ve výši 6 000 000 EUR; navíc roční dovoz tuhého odpadu na skládku musí být větší než 30 000 tun/rok.
Poznámka: „charakter a složitost podobná stavebním pracím v navrhované zakázce“ musí být interpretována následujícím způsobem:
— „podobná povaha“ znamená hlavní práce týkající se skládky odpadů a kompostování (včetně výstavby nové skládky odpadů a obnovení nebo uzavření starých skládek),
— „podobná složitost“ znamená kombinované stavební práce (stavební, konstrukční, mechanické a elektrické), včetně všech hlavních složek prací podobné povahy, tj. reference musí být na celkovou, provozuschopnou jednotku,
— „minimální velikost (hodnota)“, která se bude brát v úvahu, je buď celková hodnota projektu, kdy zhotovitel jednal jako jediný zhotovitel, nebo podíl na celkové hodnotě projektu ve vztahu k jeho podílu v joint venture, kdy byl zhotovitel členem joint venture,
— „posledních 7 let“ se má rozumět jako období: 1.1.1999 až do do uzávěrky na předložení nabídek.
3. Finanční situace.
(a) Obrat:
Průměrný roční obrat v posledních 3 letech musí být ekvivalentní částce alespoň 18 000 000 EUR.
(b) Finanční zdroje:
Uchazeč musí prostřednictvím prohlášení své banky prokázat, že disponuje nebo má přístup k likvidní hotovosti, k čerpání úvěru nebo k jiným finančním prostředkům dostatečným pro pokrytí finančního toku zakázky po dobu 6 měsíců, v částce ekvivalentní nejméně 3 000 000 EUR, kromě dalších závazků uchazeče k jiným zakázkám.
(c) Finanční postavení:
(b) Roční provozní zisk (včetně všech administrativních a finančních výdajů, odpisu podle plánu, ale bez mimořádných výdajů a příjmů a daní) uchazeče musí být kladný za alespoň 2 z předešlých 3 let.
Musí být předloženy auditované finanční výkazy za předešlé 3 roky a také zdokumentovaný plán pohybu finančních prostředků pro tento rok a následující 2 roky a musí prokazovat solidnost finančního postavení uchazeče a dlouhodobou ziskovost.
Poznámka: Zadavatel si vyhrazuje právo na provedení jakéhokoli dalšího šetření o finančním postavení uchazeče, které hodnotící komise může považovat za vhodné.
4. Přehled soudních sporů
Uchazeč musí poskytnout přesné informace o veškerých současných nebo minulých soudních sporech nebo arbitrážích skončených, přerušených nebo prováděných uchazečem za posledních 7 let. Trvalý sled rozsudků proti uchazeči nebo existence vysokého sporu, který může ohrozit finanční postavení uchazeče, může vést k odmítnutí uchazeče.
5. Joint venture/konsorcium nebo uchazeči s hlavními subdodavateli musí splňovat následující zvláštní kvalifikační kritéria:
(a) všichni partneři v joint venture/konsorciu musí být zaregistrované firmy nebo fyzické osoby právně způsobilé provést stanovené stavební práce nebo jejich části;
(b) joint venture/konsorcium (včetně subdodavatelů) musí souhrnně splňovat podmínky na finanční postavení (16.2) a obecné podmínky (16.3) uvedené výše. Souhrnně znamená, že JV/konsorcium musí jako celek prokázat dokončení projektů požadovaných v bodě 16.3. Finanční údaje mohou být souhrnné hodnoty členů pod podmínkou, že vedoucí partner splní specifické požadavky pro něj nařízené;
Navíc:
(c) vedoucí partner musí individuálně splňovat následující zvláštní kritéria:
(i) průměrný roční obrat za poslední 3 roky (2002, 2003 a 2004) musí být minimálně v ekvivalentní výši 9 000 000 EUR;
(ii) úspěšné zkušenosti jako hlavní zhotovitel při provádění alespoň 1 projektu s minimální hodnotou 5 000 000 EUR o povaze a složitosti srovnatelné navrhované zakázce; projekt musel být dokončen v průběhu posledních 7 let;
(iii) musí prokázat pomocí bankovního výkazu ze své banky, že má přístup k čerpání úvěru, k úvěrovým limitům nebo jiným finančním prostředkům ve výši ekvivalentu 1 500 000 EUR na období 6 měsíců, vedle závazků, které má účastník ve vztahu k jiným zakázkám; také musí tento výkaz potvrzovat ochotu banky popřípadě poskytnout úvěrový limit pro specifický projekt, což je založeno na současném finančním postavení společnosti;
(iv) musí také splňovat kritérium vývoje soudních sporů (16.4);
(d) každý další člen joint venture/konsorcia musí splnit tato konkrétní kritéria:
Každý individuální člen musí splňovat požadavky na všeobecné zkušenosti (provedení nebo/a plán podle povahy jejich angažovanosti na zakázce) a na finanční zdroje ve stejném poměru, jako je jeho předpokládaný podíl v konsorciu. Měli by též splňovat kritéria dobrého finančního postavení a vývoje soudních sporů;
(e) hlavní subdodavatelé (pro více než 10 % nabízené smluvní ceny) musí prokázat:
— každý jednotlivý člen musí splňovat požadavky na všeobecné zkušenosti a na finanční zdroje ve stejném poměru, jako je jeho předpokládaný podíl v konsorciu,
— rovněž musí splňovat požadavky na silnou finanční pozici a vývoje soudních sporů,
17.Kritéria pro zadání zakázky:
Zakázka bude zadána uchazeči, jehož nabídka byla určena jako vyhovující administrativním a technickým kritériím, a který nabídl nejnižší cenu.

Nabídkové řízení

18.Jak lze získat zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentaci lze získat od:
Central Finance and Contracts Unit (CFCU), Project Manager, Ministry of Public Finance, 44 Mircea Voda Blvd., Entrance B, Bukurešť 3, Rumunsko. Tel. (40-21) 326 55 55. Fax (40-21) 326 87 30. Kontaktní osoba: Cristina Stefanciuc,
a bude doručena uchazečům do 3 dní po zaplacení 600 EUR, které zahrnují doručení kurýrem, na níže uvedený bankovní účet:
Bankovní účet: RO97 ABNA 4100 2511 0000 0404 EUR
Majitel účtu: Central Finance and Contracts Unit, Ministry of Public Finance (Ústřední finanční a kontraktační jednotka, Ministerstvo financí)
Název banky: ABN AMRO Bank
Adresa banky: Montreal Square, No 10, Bukurešť, Rumunsko
SWIFT: ABNAROBU
Zadávací dokumentace je rovněž dostupná ke kontrole v prostorách zadavatele. Nabídky musí být podány za použití standardního nabídkového formuláře, který je přiložen v zadávací dokumentaci a jehož formát a instrukce musí být přísně dodrženy.
Uchazeči, kteří mají dotazy ohledně tohoto nabídkového řízení, je musí zaslat písemně (s uvedením referenčního čísla z bodu 1) na adresu CFCU nejméně 21 dní před uplynutím konečné lhůty k předložení nabídek, která je uvedena v bodě 19. Zadavatel musí odpovědět na všechny dotazy uchazečů nejméně 11 dní před uplynutím konečné lhůty k předložení nabídek.
19.Lhůta pro podání nabídek:
13.3.2006, v 11.00 místního času na adrese:
Central Finance and Contracts Unit (CFCU), 44, Mircea Voda Blvd, Entrance B, Sector 3, Bukurešť 3, Rumunsko.
Jakákoliv nabídka obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
20.Otevírání nabídek:
Nabídky budou otevírány během veřejného jednání, které se bude konat 13.3.2006, ve 13.00 místního času na níže uvedené adrese:
Central Finance and Contracts Unit (CFCU), 44, Mircea Voda Blvd, Entrance B, Sector 3, Bukurešť 3, Rumunsko.
21.Právní základ:
Nařízení Rady (ES) č. 1267/1999 ze dne 21.6.1999, ustavující nástroj pro strukturální předvstupní politiky ve znění nařízení Rady (ES) č. 2500/2001 a nařízení Rady (ES) č. 769/2004.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
EKOLAMP s.r.o.Inisoft s.r.o.EKO-KOM a.s.Asekol s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist