Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Odpadní nádoby z plastů

20.02.2006  |  128× přečteno      vytisknout článek

Odpadní nádoby z plastů

* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200658714
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Polsko 
 
* Datum uzávěrky:  
10.04.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 33 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T073900 PLASTY A VÝROBKY Z NICH

 
 
 
Anotace tendru:

Polská organizace vypsala tendr na dodávku odpadních plastových nádob. Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:
10.4.2006 - 11:00. Nabídka do tendru musí být zpracována v polštině.

 
Popis tendru (Polština):

PL-Polkowice: Pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych
Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, ul. Rynek 17-18, Kontakt ul. Rynek 17-18, 59-100 Polkowice, Do wiadomości Małgorzata Frąckowiak, PL-59-100 Polkowice. Tel. 48 76 847 97 80. E-mail ZGZM@post.home.pl. Faks 48 76 847 97 81.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zgzm.ug.polkowice.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Inne: Związek międzygminny.
Inne: Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Główne miejsce realizacji dostawy: Obszar gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego: Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków i Radwanice.
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów:
1) pojemniki o pojemności 1,5 m³ w kolorze białym - w ilości 266 szt.,
2) pojemniki o pojemności 1,5 m³ w kolorze zielonym - w ilości 266 szt.,
3) pojemniki o pojemności 2,5 m³ w kolorze żółtym - w ilości 272 szt.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
25223300.
II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8)Podział na części:
Nie.
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej: 130 000 EUR.
Szacunkowa wartość bez VAT: 964 000,00 PLN.
II.2.2)Opcje:
Nie.
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Rozpoczęcie: 15.5.2006. Zakończenie: 14.8.2006.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium - 15 000 PLN.
Gwarancja - 60 miesięcy od daty odbioru dostawy.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wynagrodzenie płatne w terminie 21 dni od daty wpływu faktury wystawionej na podstawie podpisanego protokołu odbioru dostawy (etapu dostawy).
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Umowa podmiotów występujących wspólnie, zawierająca:
- ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania Wspólników w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy,
- strukturę wewnętrzną,
- wspólny cel gospodarczy,
- przedmiot działalności poszczególnych podmiotów,
- prawa i obowiązki podmiotów w zakresie realizacji zamówienia,
- solidarną odpowiedzialność podmiotów wobec Zamawiającego,
- określenie podmiotu, który wniesie wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- oznaczenie czasu trwania i związania umową,
- zasady wypowiedzenia umowy i dokonywania zmian podmiotowych,
- wskazanie numeru konta i podmiotu, na rzecz którego Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Oświadczenie Wykonawcy, że jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym. Wymagane dokumenty:
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wymagane dokumenty:
- sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym sprawozdaniu albo, w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności - za okres ostatniego roku obrotowego,
- informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
- polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
- zaświadczenie właściwego organu podatkowego (Urząd Skarbowy, Urząd Gminy) oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. Jeżeli wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Dokumenty winne być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
III.2.3)Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O wykonanie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymagane dokumenty:
- wykaz minimum 2 dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie warunek musi być spełniony przez wykonawców wspólnie.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej:
1. cena ofertowa. Waga: 95.
2. cechy techniczne pojemników. Waga: 5.
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZGZM.341-1/06.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 8.4.2006 - 15:00.
Dokumenty odpłatne: nie.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
10.4.2006 - 11:00.
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert:
10.4.2006 - 12:00.
Miejsce: ul. Rynek 17-18, 59-100 Polkowice.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak.
Przedstawiciel wykonawcy.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail prezes@uzp.gov.pl. Tel. 48 22 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 48 22 458 77 00.
VI.4.2)Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie informując o wniesieniu odwołania zamawiającego. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. 48 22 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 48 22 458 77 00.
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
15.2.2006.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Inisoft s.r.o.EKO-KOM a.s.EKOLAMP s.r.o.Asekol s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist