Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Vozidla pro sběr komunálního odpadu

03.03.2006  |  123× přečteno      vytisknout článek

Vozidla pro sběr komunálního odpadu

* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200658873
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Polsko 
 
* Datum uzávěrky:  
18.04.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 41 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T178704 Motorová vozidla pro přepravu nákladu
Anotace tendru:

Městské zastupitelství vypsalo tendr na dodávku 2 kusů vozidel pro sběr komunálního odpadu. Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast: 18.4.2006 - 10:00. Nabídka do výběrového řízení musí být zpracována v polštině.

 
Popis tendru (Polština):

PL-Łódź: Pojazdy do zbierania odpadów
Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o., ul. Tokarzewskiego 2, Do wiadomości Piotr Rosiński, PL-91-842 Łódź. Tel. 48 42 616 04 14. E-mail przetargi@mpolodz.pl. Faks 48 42 616 07 51.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mpolodz.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Podmiot prawa publicznego.
Ogólne usługi publiczne.
Środowisko.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa dwóch samochodów ze specjalistyczną zabudową przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Siedziba zamawiającego.
Kod NUTS: PL113.
II.1.3)Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów ze specjalistyczną, fabrycznie nową zabudową przeznaczoną do odbioru odpadów komunalnych, zabudowanych na podwoziu samochodowym dwuosiowym, fabrycznie nowym, o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 18 000 kg, wykonane zgodnie z Polską Normą PN-EN 1501-1:1999.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34144511.
II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Tak.
II.1.8)Podział na części:
Nie.
II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 200 000,00 PLN.
II.2.2)Opcje:
Nie.
II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w dniach: 35 (od udzielenia zmówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
15 000,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatność w ciągu 30 dni po wykonaniu zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.
III.2)WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Będzie to oceniane na podstawie dokumentów:
1. Dowód wpłaty wadium;
2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w związku z art. 22 i 24 prawa zamówień publicznych, wg załączonego do Specyfikacji wzoru nr 2;
3. Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. Informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż
6 miesięcy przed terminem składania ofert;
6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7. Zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń,
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
8. Wypełnione i podpisane przez wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) pełnomocnictwo dla wykonawcy wiodącego (lidera).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa:
III.2.3)Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny. W celu spełnienia tych warunków, wykonawca musi:
a) wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat (lub w okresie, w którym prowadził działalność jeżeli jest on krótszy niż trzy lata) wykonał minimum trzy dostawy podobne w swym charakterze do oferowanego przedmiotu zamówienia,
b) posiadać deklarację zgodności WE na zgodność przedmiotu zamówienia z normą PN-EN 1501 -1:1999.
Na spełnienie powyższych warunków wykonawca dołączy dokumenty:
1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw o podobnym charakterze, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi,
że dostawy te zostały wykonane należycie, wg załączonego do Specyfikacji wzoru nr 3;
2. Deklaracja zgodności WE, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.4.2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 91, poz. 858), zawierająca m.in. informacje
o zgodności przedmiotu zamówienia z normą PN-EN 1501-1:1999.
III.2.4)Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej:
1. cena. Waga: 90;
2. gwarancja. Waga: 10.
IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/05/2006.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2006/S 38-040926 z dnia 24.2.2006.
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 17.4.2006.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 30,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: W kasie lub przelewem.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
18.4.2006 - 10:00.
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert:
18.4.2006 - 12:00.
Miejsce: Siedziba zamawiającego.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Tak.
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 2-3.2006.
VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3)INFORMACJE DODATKOWE:
Ogłoszenie, które ukazało się w Dz.U. wskazanym w pkt IV.3.2) jest nieaktualne.
Niniejsze ogłoszenie jest ważne i dotyczy dokładnie tego samego przedmiotu zamówienia - zmieniają się jedynie daty składania ofert.
VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. URL: www.uzp.gov.pl.
VI.4.2)Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie musi być poprzedzone protestem do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest na SIWZ wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.
Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Wnosi się je do Presa UZP w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. URL: www.uzp.gov.pl.
VI.5)DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
24.2.2006.

 

Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Inisoft s.r.o.EKO-KOM a.s.Asekol s.r.o.EKOLAMP s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist