Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Vozidla na sběr tuhého komunálního odpadu

25.05.2006  |  123× přečteno      vytisknout článek

Vozidla na sběr tuhého komunálního odpadu

* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200659920
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
22.06.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 98 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T170000 Blíže neurčeno - Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení
 
Anotace tendru:

Národní dálniční společnost vypsala tendr na dodávku vozidla na sběr tuhého komunálního odpadu. Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:
22.6.2006 - 09:00. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Bratislava: Motorové vozidlá na špeciálne účely
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Národná diaľničná spoločnosť a.s., Mlynské nivy 45, Do rúk: Ing. Ladislav Raučina, SK-821 09 Bratislava. Tel.: 421 2 5831 1122. Fax: 421 2 5831 1701.
Internetová adresa (adresy):
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.ndsas.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Iný verejný obstarávateľ: Štátna akciová spoločnosť, a.s.
Iný predmet: Správa, údržba a financovanie výstavby diaľnic a rýchlostných ciest.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Vozidlo na zber tuhého komunálneho odpadu.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Tovary.
Kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: Strediská správy a údržby diaľnic resp. strediská správy a údržby rýchlostných komunikácií, príp. predajné stredisko uchádzača.
NUTS kód: SK0.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa:
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Vozidlo na zber tuhého komunálneho odpadu na podvozku sériovo vyrábaného nákladného automobilu, nadstavba so stláčaním odpadu.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
34144000.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Áno.
II.1.8) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.9) Varianty sa prijímajú:
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
4 kusy.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 20 000 000 SKK.
II.2.2) Opcie:
Nie.
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:
Začatie: 20.7.2006. ukončenie: 15.11.2006.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Uvedené v súťažných podkladoch.
Požadovaná zábezpeka: 500 000 SKK.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Úhrada za dodaný tovar bude uskutočnená jednorázovo bez preddavku na základe faktúry, ktorú predávajúci vyhotoví a doručí kupujúcemu do 3 pracovných dní po protokolárnom prevzatí predmetu zmluvy.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
Bez právnej subjektivity.
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Áno.
Uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Osobné postavenie uchádzač preukáže podľa § 26 ods. 1 dokladmi v zmysle § 26 ods. 2, 3, 4 alebo v zmysle § 128 ods. 1 za splnenia podmienky podľa § 155 ods. 8 zák. č. 25/2006 Z. z. Všetky predložené doklady (originály alebo úradne osvedčené kópie) musia byť platné a musia obsahovať pravdivé a neskreslené informácie. V prípade skupiny podnikateľov zúčastnených na verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti za každého člena skupiny osobitne.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 27 ods. 1 písm. a) vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru.
III.2.3) Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Potvrdenie o autorizovanom zastúpení uchádzača pre príslušnú továrenskú značku podvozku od hromadného dovozcu (napr. obchodná zmluva), resp. priame zastúpenie výrobcu vo VS:
- osvedčenie o technickej spôsobilosti pre príslušný typ nadstavby vydaný MDPT SR,
- písomná dokumentácia potvrdzujúca požadované parametre (základný technický opis schváleného typu podvozku vydaný MDPT SR – ďalej len ZTO, potvrdzujúci technické parametre pre ponúkaný podvozok, výrobcom potvrdené ostatné požadované parametre nezaznamenané v ZTO),
- diagramové krivky zobrazujúce charakteristiku motora (diagramy výkonu, krútiaceho momentu a mernej spotreby v závislosti na otáčkach motora),
- doterajšie skúsenosti s realizáciou predmetu zákazky (potvrdenie zmluvného partnera o realizácii dodávky min. 1 ks samozberného zametača s technickými parametrami nie nižšími ako je požadovaný predmet zákazky v priebehu ostatných troch rokov s podobnou technickou špecifikáciou dodaného tovaru),
- prospektový materiál zákazky, propagovaný výrobcom podvozku, nadstavby,
- certifikát (opis riadenia) kvality ISO 9000.
III.2.4) Vyhradené zákazky:
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených nižšie:
1. Cena za celý predmet obstarávania. Relat. váha: 95,00 b.
2. Spotreba PHM. Relat. váha: 5,00 b.
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
1220/16579/06/11.
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:
Predbežné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2006/S 54-056220 z 18.3.2006.
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 12.6.2006 - 12:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
22.6.2006 - 09:00.
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Slovensky.
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do: 29.9.2006.
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
22.6.2006 - 10:00.
Miesto: Národná diaľničná spoločnosť a.s, Mlynské nivy 45, Bratislava - zasadačka.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.
Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený (jednou) osobou oprávnenou na otváraní obálok s ponukami.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Nie.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov je predloženie písomnej žiadosti uchádzača o vydanie súťažných podkladov. Žiadosť o vydanie súťažných podkladov musí byť podpísaná oprávneným zástupcom uchádzača. Pri vyžiadaní súťažných podkladov faxom, príp. elektronickou poštou uchádzač musí potvrdiť žiadosť aj písomnou formou poštou v originálnom vyhotovení. Až po prevzatí písomnej žiadosti poštou sa odošlú súťažné podklady uchádzačovi. V prípade osobného prevzatia súťažných podkladov ich bude verejný obstarávateľ poskytovať v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 h.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať listovú zásielku za doručenú aj v prípade, ak ju uchádzač neprevezme v lehote do troch dní od oznámenia prepravcu o uložení zásielky na pošte, to znamená 5 dní po odoslaní.
Uchádzač môže požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov do 13.6.2006.
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
Presné informácie o lehotách na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: V zmysle § 136 a § 138 zák. č. 25/2006 Z. z.
VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
VI.5) DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.5.2006.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Asekol s.r.o.Inisoft s.r.o.EKO-KOM a.s.EKOLAMP s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist