Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Pokuty pravomocně uložené v r.2006 nad 100 000 Kč na úseku odpadového hospodářství

22.01.2007  |  135× přečteno      vytisknout článek

Z nejdůležitějších rozhodnutí ČIŽP

FeastChemie s.r.o.

U Tonasa 172/2, 403 31 Ústí nad Labem

IČ 254 80 715

Pokuta v celkové výši: 120 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 24.3.2006.

20.000- Kč

za porušení ust. § 39 odst. (1) zákona o odpadech, kterého se FeastChemie dopustila tím, že nevede průběžnou evidenci odpadů v souladu s ust. § 21 odst (1) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. FeastChemie nakládá při své činnosti s nebezpečnými odpady č.o. 06 01 01 Kyselina sírová, č.o. 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek a s odpady č. 20 03 01 Směsný komunální odpad. V průběžné evidenci těchto odpadů není uvedena kategorie odpadu, způsob naložení s odpadem, identifikační údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán (IČ, jméno a příjmení, obchodní firma, místo podnikání), identifikační údaje původce odpadu (obchodní firma, sídlo, místo podnikání), jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence. Tímto jednáním naplnila FeastChemie skutkovou podstatu ustanovení § 66 odst. (2) písm. a) zákona o odpadech

50.000,-Kč

za porušení ust. § 66 odst. (4) písm. d) zákona o odpadech, kterého se FeastChemie dopustila tím,že nemá souhlas místně příslušného KúÚk případně Magistrátu města Ústí nad Labem k nakládání s  nebezpečnými odpady č.o. 06 01 01 Kyselina sírová a č.o. 15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek. S těmito odpady FeastChemie prokazatelně nakládá, což vyplývá jednak přímo z její podnikatelské činnosti (úprava odpadní kyseliny sírové) a jednak z její evidence odpadů. Tím, že FeastChemie tento souhlas příslušného správního orgánu nemá, došlo z její strany k naplnění skutkové podstaty ustanovení § 66 odst. (4) písm. d) zákona o odpadech

50.000- Kč

za porušení ust. § 13 odst. (3) zákona o odpadech, kterého se FeastChemie dopustila tím, že místo nakládání s nebezpečným odpadem č. 06 01 01 Kyselina sírová v hale v ul. U Tonasa 172/, kde FeastChemie, s.r.o. provádí úpravu tohoto odpadu, není vybaveno identifikačním listem nebezpečného odpadu. Tím naplnila skutkovou podstatu ustanovení § 66 odst. (2) písm. d) zákona o odpadech.

 

BAU-24 s.r.o. Přívozní 1054/2, Praha 7, Holešovice, PSČ 170 00,

IČ 267 33 510

Pokuta v celkové výši: 10 000 000,- Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, ale po uplynutí zákonné lhůty pro podání odvolání. Rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 18.5.2006.

 1.000.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust. § 12 odst. (3) zákona o odpadech, kterého se BAU–24 s.r.o. dopustila tím, že v období od 20.12.2005 do 5.1.2006 přebírala odpady do svého vlastnictví, aniž by byla dle zákona o odpadech provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu předmětných odpadů. Uloženo dle ust. § 66 odst. (5) zákona o odpadech

9.000.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust.§ 12 odst. (2) zákona o odpadech, kterého se BAU–24 s.r.o. dopustila tím, že v období od 20.12.2005 do 5.1.2006 nakládala s odpady v objektu bývalého kravína v k.ú. Libčeves (tj. budova bez čp./če na pozemku parc.č. 160 a zemědělské stavby na parc.č. 158/10 a 158/9 v k.ú. Libčeves), tj. v zařízení, jenž není k nakládání s odpady dle zákona o odpadech určeno. Uloženo dle ust. § 66 odst. (4) písm b) zákona o odpadech

 

fyzická osoba podnikající ze SRN

Pokuta ve výši 1 220 000,- Kč za porušení ust. § 12 odst. 4 zákona č.185/2001 Sb., kterého se účastník dopustil tím, že nezjistil, zda osoba, které zamýšlel předat odpady je k jejich převzetí podle zákona oprávněna a tyto odpady jí předal v období od 8.11.2004 do 30.12.2004. Tímto konáním účastník řízení naplnil skutkovou podstatu ust. §66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.5.2006.

 

Pražské služby, a.s.

 Pod šancemi 444/1, 180 77 Praha 9

IČ 60194120

Pokuta v celkové výši: 125 000,- Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.4.2006.

100 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kde je stanoveno, že provozovatel zařízení ke sběru odpadů je povinen provozovat zařízení v souladu s jeho schváleným provozním řádem, kterého se účastník dopustil tím, že ve vlastních sběrných místech nebezpečných odpadů, provozoval zařízení ke sběru odpadů v rozporu s platných provozním řádem tohoto zařízení. K předmětným zjištěním došlo v období od 15.8.2005 do 21.10.2005.Uloženo bylo dle ustanovení § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech

25 000,- Kč

za předání odpadu v roce 2004 osobám, které nebyly k jejich převzetí oprávněny ve smyslu zákona o odpadech. V tomto jednání je spatřováno porušení povinnosti stanovené ustanovením § 18 odst. 1 písm. d) zákona o odpadech, kde je stanoveno, že provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů je povinen sebrané a vykoupené odpady převádět do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, ve spojení s porušením ustanovení § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kde je stanoveno, že původce odpadů je povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Uloženo dle ustanovení § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech

  Smurfit Kappa Czech, s.r.o.

Skandinávská 1000, 267 53 Žebrák

IČ 25105582

Pokuta v celkové výši: 190 000,- Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.5.2006.

 

100 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 16 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kde je stanoveno, že původce odpadů je povinen odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona odpadech, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Tuto povinnost porušil subjekt tím, že předal ve své provozovně na výše uvedené adrese v roce 2005 odpad (plastové sudy od používaných chemických přípravků) fyzické osobě, která k jeho převzetí nebyla dle zákona o odpadech oprávněná. Uloženo dle ustanovení § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech

90 000,- Kč

za porušení § 16 odst. 1 písm.a) zákona o odpadech, kde je stanoveno, že původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a §6 zákona o odpadech. Tuto povinnost porušil subjekt tím, že v roce 2004 a 2005 nezařadil ve své provozovně na výše uvedené adrese odpad (kal z vlastní čistírny průmyslových odpadních vod) podle druhů a kategorií podle § 5 a 6 zákona o odpadech, podle § 66 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech

 

Lučební závody Draslovka a.s.

Kolín, Havlíčkova 605

IČ 46357351

Pokuta v celkové výši: 290 000,- Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.6.2006.

50 000 Kč

za porušení § 13 odst. 3 zákona o odpadech, který stanoví, že původce, který nakládá s nebezpečným odpadem, je povinen zpracovat identifikační list nebezpečného odpadu a místa nakládání s nebezpečným odpadem tímto listem vybavit. Uloženo dle ustanovení § 66 odst. 2 písm. d) zákona o odpadech

80 000 Kč ,

za porušení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, který stanoví, že nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích. Tohoto porušení ustanovení zákona o odpadech se společnost Draslovka dopustila tím, že v období od 1.1.2004 do 12.9.2005, nakládala v provozovně na adrese Havlíčkova 605, Kolín s nebezpečnými odpady z vlastní produkce, které společnosti vznikaly ve stovkách tun, bez příslušného souhlasu dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech. Uloženo dle ustanovení § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech

100 000 Kč

za porušení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, který stanoví, že zařízení k odstraňování odpadů lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem. Tohoto porušení ustanovení zákona o odpadech se společnost Draslovka dopustila tím, že v období od 1.1.2004 do 30.4.2004 provozovala spalovnu nebezpečných odpadů bez platného souhlasu, vydávaného krajským úřadem dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Uloženo dle ustanovení § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech

60 000 Kč

za porušení § 39 odst. 1 zákona o odpadech, který stanoví, že původci odpadů jsou povinní vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady. Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu samostatně. Tohoto porušení ustanovení zákona o odpadech se společnost Draslovka dopustila tím, že v kontrolovaném období roku 2005 a části roku 2006 společnost nevedla důsledně evidenci o všech vznikajících odpadech. Uloženo dle ustanovení § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech

 

Recyklace odpadů a skládky a.s.

 Písecká 290, 386 01 Strakonice

IČ 45021511

Pokuta v celkové výši: 140 000,- Kč

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Odvolací orgán snížil uloženou částku pokuty na 100 000,- Kč, rozhodnutí nabylo právní moci dne 31.5.2006.

80 000 Kč

za porušení ustanovení §18 odst. 1 písm. i) téhož zákona, tj. za nezabezpečení odpadů před nežádoucím únikem (konkrétně za únik nebezpečných odpadů z kontejnerů č. 1 a 2 na okolní terén, naházení nebezpečných odpadů na terén v okolí těchto kontejnerů, akumulátor a ropné látky na terénu v západní části areálu); Uloženo podle §66 odst. 2 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

20 000 Kč

za porušení ustanovení §18 odst. 1 písm. e) téhož zákona, tj. za provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů v rozporu s jeho schváleným provozním řádem, tj. za nevedení provozního deníku zařízení; Uloženo podle § 66 odst. 3 písm. d) zákona č. 185/2001 Sb.

40 000 Kč

za porušení ustanovení §18 odst. 1 písm. h) téhož zákona, tj. za soustřeďování sbíraných nebo vykupovaných odpadů neutříděně podle jednotlivých druhů a kategorií (konkrétně směs plastových obalů kategorie ostatní a znečištěných obalů kategorie nebezpečný v okolí kontejnerů č. 1 a 2 a mezi nimi). Uloženo podle §66 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb.

 

Lidl Česká republika v.o.s.

Praha 5, Nárožní 1359/11, 158 00

IČ 26 17 85 41

Pokuta v celkové výši: 160 000,- Kč Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.6.2006.

100.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené § 19 odst. 4 zákona o chemických látkách, kterého se Lidl Česká republika v.o.s. dopustil tím, že uváděl nebezpečný chemický přípravek Čistič potrubí a sifónu do oběhu v ČR jako první distributor, klasifikovaného jako C – žíravý, o obsahu 500 g určený prodeji spotřebiteli a nepředložil doklady o zajištění, zda uzávěr na obalu nebezpečného chemického přípravku klasifikovaného jako žíravý je opatřen uzávěrem odolným proti otevření dětmi. Uloženo dle ust. § 38a odst. 5 písm. d) a dle ust. § 38c písm. b) zákona o chemických látkách.

30.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené § 21 odst. 4 zákona o chemických látkách, kterého se Lidl Česká republika v.o.s. dopustil tím, že uváděl nebezpečný chemický přípravek do oběhu v ČR jako první distributor, klasifikovaného jako C – žíravý, o obsahu 500 g určený prodeji spotřebiteli a nezajistil, aby výstražný symbol nebezpečnosti uvedený na obale zřetelně vystupoval z jeho pozadí a měl takové uspořádání, aby byl snadno čitelný. Výstražný symbol nebezpečnosti byl uveden jako obdélníček s piktogramem černé barvy na červenooranžovém pozadí. Celkově výstražný symbol splýval s barvou obalu ( bílá s červeno-oranžovou), nezřetelně vystupoval z pozadí a nevynikal. Uloženo dle ust. § 38a odst. 5 písm. e) a ust. § 38c písm. c) zákona o chemických látkách

30.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené § 20 odst. 5 písm.d) zákona o chemických látkách, kterého se Lidl Česká republika v.o.s. dopustil tím, že uváděl nebezpečný chemický přípravek do oběhu v ČR jako první distributor, klasifikovaného jako C – žíravý, o obsahu 500 g určený prodeji spotřebiteli a výstražný symbol nebezpečnosti zahrnoval pouze grafický symbol bez slovního vyjádření nebezpečnosti či písmenného označení nebezpečnosti. Uloženo dle ust. § 38a odst. 5 písm. e) a ust. § 38c písm. c) zákona o chemických látkách

 

STAVOREMONT a. s.

Hlubčická 50a, 794 01 Krnov

IČ 25377973

Pokuta v celkové výši: 160 000,- Kč Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.1.2006.

100 000,- Kč

za porušení § 16 odst. 3 zákona tím, že účastník řízení nakládal s nebezpečnými odpady kat.č. 170903*, 160708*, 130205*, 160601* v období od 1/2004 do 8//2005 a s nebezpečným odpadem kat.č. 150202* dne 25.8.2005 formou jejich shromažďování bez souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. Uloženo dle §66 odst.4 písm. d) zákona o odpadech.

30 000,- Kč

za porušení § 39 odst. 2 zákona tím, že účastník řízení nezaslal, za období roku 2004, pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny a to ve lhůtě do 15.2.2005, i když nakládal v roce 2004 s nebezpečnými odpady v množství větším než 50 kg. Uloženo dle §66 odst.2 písm. a) zákona o odpadech.

30 000,- Kč

za porušení § 13 odst. 3 zákona tím, že účastník řízení nakládal s nebezpečným odpadem kat.č. 150202* a 130205* formou jeho shromažďování, aniž místa nakládání s tímto nebezpečným odpadem vybavil identifikačním listem nebezpečného odpadu. Uloženo dle §66 odst.2 písm. d) zákona o odpadech.

 

STAVBY MORAVA, spol. s r.o.

Velká Dlážka 527, 750 01 Přerov

IČ 26786109

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 3.5.2006.

Pokuta ve výši 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 16 odstavec 1 písm a) zákona tím, že účastník řízení nezařadil odpad, který vznikl z demolice staveb při výstavbě Obchodního centra ve Frýdlantě nad Ostravicí a který byl následně upraven drcením dodavatelskou firmou, podle druhu a kategorií podle § 5 a 6 zákona pod katalogové číslo 191212. Pokuta uložena dle §66 odst.3 písm. a) zákona o odpadech.

 

TRANSIMPO a.s. ul. Anatala Staška 32, 140 00 Praha

 IČ 63999374

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 9.2.2006.

Pokuta ve výši 150 000,- Kč za správní delikt § 38a odst.2 písm.d) zákona, porušením § 23 odst.1 zákona tím, že účastník řízení jakožto dovozce uvedl na trh nebezpečné přípravky pod obchodním názvem pokojový osvěžovač vzduchu obsahující isobutylnitrit a amylnitrit v množství 154 kg brutto ( 97 ks ) v březnu roku 2005, aniž by ve vypracovaném bezpečnostním listě pro tento přípravek byly uvedeny údaje o přípravku a potřebné údaje pro ochranu zdraví a životního prostředí, vše v souladu s vyhláškou č. 231/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů,kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu.Pokuta uložena podle § 38c písm.c) zákona o chemických látkách a chemických přípravcích.

  fyzická osoba podnikající z Třince

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.2.2006.

Pokuta ve výši 100 000,- Kč za porušení § 16 odstavec1 písmeno h) zákona o odpadech tím, že neumožnil kontrolním orgánům ve dnech 3.8 a 15.8.2005 přístup do objektů , zařízení sloužících k podnikatelské činnosti a na vyžádání (dopisy čj. 09/OH/5906/05/Hr ze dne 17.8.2005, 9/OH/8001/05/Hr ze dne 31.10.2005) se nezúčastnil ústních jednání, nepředložil dokumentaci a neposkytl žádné informace související s nakládáním s odpady. Pokuta uložena podle § 66 odstavec 2 písmeno c) zákona o odpadech.

 

ENVIPOINT s.r.o. Kyjevská 1232, PSČ 708 00 Ostrava- Poruba

IČ 25375181

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 14.6.2006.

Pokuta ve výši 100 000,- Kč za porušení § 14 odst. 1 zákona tím , že účastník řízení provozoval zařízení k využívání odpadů, kompostárna Paseky v k.ú.v Šilheřovice (dále jen kompostárna), v  rozporu se schváleným s provozním řádem. Pokuta uložena podle § 66 odst.3 písm.c) zákona o odpadech.

 

 fyzická osoba podnikající ze Sviadnova

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 7.6.2006.

Pokuta ve výši 110 000,- Kč za porušení povinnosti stanovené v ust. §14 odst. 1 zákona, kterého se účastník řízení dopustil tím, že od 1.1.2003 do termínu kontroly provedené v objektu na ul.Selská ve Sviadnově dne 16.2.2006 provozoval zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů bez souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje nebo v rozporu s ním. Uloženo dle ust. §66 odst. 3 písm d) zákona o odpadech.

 

Vítkovické slevárny, spol. s r.o.

Halasova 2904/1, 706 02 Ostrava – Vítkovice

IČ: 623 04 992

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.3.2006.

Pokuta ve výši 100 000,- Kč za porušení § 16 odst. 3 zákona tím, že subjekt nakládal s nebezpečnými odpady ,které vznikají při jeho činnosti, bez souhlasu věcně a místně příslušného orgánu. Uloženo dle ust. §66 odst. 3 písm d) zákona o odpadech.

 

  fyzická osoba podnikající z Havířova

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.2.2006.

Pokuta ve výši 100 000,- Kč za porušení § 19 odst. 4 zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn tím, že jakožto první distributor uváděl do oběhu ( z Polska do ČR ) nebezpečnou látku hydroxid sodný pod obchodním názvem KRTEK – ČISTIČ POTRUBÍ v balení 270,450,900 g v bílé nádobě HDPE se žlutým uzávěrem, aniž uchovával doklady ( certifikát a protokol o zkoušce ) o splnění požadavků na obaly a na uzávěry odolné proti otevření dětmi. Uloženo podle § 38c písm.b) zákona za správní delikt podle § 38a odst.5 písm.d) zákona

    KASKON s.r.o.

Zlín – Prštné 86, Zlín

IČ: 49433148

Pokuta v celkové výši: 110 000,- Kč Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.4.2006.

100 000,- Kč

za porušení ust. § 14 odst.1 zákona o odpadech, kterého se provozovatel dopustil tím, že nakládal s odpady v zařízení ke sběru a výkupu odpadů - provozovna v areálu Svit Zlín – Rybníky v rozporu s odsouhlaseným provozním řádem a v rozporu s podmínkami souhlasu vydaného rozhodnutím č.219 ze dne 31.10.2005 pod č.j. KUZL 24153/2005 ŽPZE-Ka. V rozporu s odsouhlaseným provozním řádem bylo nakládáno s nebezpečnými odpady, které v době šetření byly umístěny mimo prostory k tomu určené, bez technického zabezpečení proti úniku a povětrnostním vlivům – na volném prostranství. Uloženo dle § 66 odst. 3 písm.d) zákona o odpadech.

10 000,- Kč

za porušení ust. § 16 odst.1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se provozovatel dopustil tím, že neshromažďoval odpady vznikající z vlastní činnosti utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií. Uloženo dle § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

 

MUNDO, s.r.o.

Táboritská 1000/23, 13087 Praha 3

IČ 264 75 481

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 27.7.2006.

Pokuta ve výši 2 000 000,- Kč za nakládání s odpady v zařízeních, ve kterých nakládání s odpady je zakázáno nebo není povoleno, tj. za porušení ustanovení § 12 odst. 2) zákona o odpadech, konkrétně za nepovolené soustřeďování přibližně dvou tisíc tun odpadních pneumatik v pronajatém areálu v Lišově, v období od ledna 2005 do 3.4.2006. Pokuta uložena podle § 66 odst. 4 písm.b ) zákona o odpadech.

 

AM servis, spol. s r.o.

Šífařská 1/3, Praha 4

IČ: 48583014

Pokuta v celkové výši: 2 700 000,- Kč Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 30.7.2006.

2 000 000,- Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, který stanoví, že s odpady lze podle zákona o odpadech nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena, dle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech. Tohoto porušení se společnost AM servis dopustila tím, že v listopadu a prosinci roku 2005 převzala odpady z Německa, které umístila do objektu na pozemku v k.ú. Milovice

700 000,- Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech, který stanoví, že k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, dle § 66 odst. 5 zákona o odpadech. Tohoto porušení se společnost AM servis dopustila tím, že v období listopadu a prosince v roce 2005 vystupovala jako příjemce odpadů původem z Německa, přestože nesplňovala podmínku § 12 odst. 3 zákona o odpadech a převzala prokazatelně cca 200 t odpadů kategorie ostatní do svého vlastnictví.

 

Nemocnice Slaný

Politických vězňů 576, 274 51 Slaný

IČ 00875295

Pokuta v celkové výši: 108 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 9.9.2006.

6 000,- Kč

za porušení § 13 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se Nemocnice Slaný dopustila tím, že místa nakládání s nebezpečným i odpady neměla v době kontroly inspekce vybavena příslušnými identifikačními listy nebezpečných odpadů. Uloženo dle § 66 odst. 2 písm. d) zákona o odpadech

12 000,- Kč

za porušení § 12 odst. 4 zákona o odpadech, kterého se Nemocnice Slaný dopustila tím, že do doby kontroly inspekce předávala část kuchyňského odpadu z Nemocnice Slaný (odpad kat.č. 20 01 08) fyzické osobě, která tento odpad používala ke krmení domácích hospodářských zvířat, a která není k převzetí tohoto druhu odpadu ve smyslu zákona o odpadech oprávněna. Tímto jednáním byla naplněna skutková podstata ust. § 66 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech

30 000,- Kč

za porušení § 39 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se Nemocnice Slaný dopustila tím, že průběžně vedená evidence odpadů byla vedena nedostatečně a účelově (v rozporu s § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., v platném znění) a údaje v ní uvedené v některých případech neodpovídaly skutečnosti. Uloženo dle § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech

50 000,- Kč

za porušení § 16 odst. 1 písm. a) zákona o odpadech, kterého se Nemocnice Slaný dopustila tím, že odpadní sklo (lahve, ampule, lékovky,…) znečištěné farmaceutickými přípravky (složka, která činí odpad nebezpečným, uvedená v příloze č. 5 zákona o odpadech pod kódem C33) shromažďovala v kontejnerech na tříděné sklo společně s “čistým” odpadním sklem kategorie ostatní a předávala ho dále oprávněné osobě jako odpad kat.č. 20 01 02 Sklo, kategorie ostatní, aniž by měla osvědčení od pověřené osoby, že tento odpad nemá nebezpečné vlastnosti. Uloženo dle § 66 odst. 4 písm. a) zákona o odpadech.

10 000,- Kč

za porušení § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se Nemocnice Slaný dopustila tím, že v době kontroly v kontejneru na směsný komunální odpad shromažďovala odpad, obsahující převážně využitelné složky odpadu (papír, plasty). Uloženo dle § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

 

EKO-HUKR a.s

Plotní 27, 602 00 Brno

IČ 25570820

Pokuta ve výši 1 500 000 Kč za porušení povinnosti stanovené zákonem o integrované prevenci, v tomto případě, za to, že provozovatel zařízení - "Skládky KO S-OO, Bratčice u Brna" nezastavil provoz části zařízení, nesplnil ve stanovené lhůtě opatření k nápravě tak, jak bylo stanoveno rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen "KÚ JMK") ze dne 17.3.2005, č.j. JMK 40153/2004/OŽPZ/Vr/6k. KÚ JMK vydal v souladu s ust. § 19 odst. 2 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. a) zákona o integrované prevenci výše uvedené rozhodnutí, kterým v bodech I a II b) zastavil provoz části zařízení a stanovil provozovateli nápravná opatření - toto však provozovatel nesplnil. Za prokázaný správní delikt podle ust. § 37 odst. 5 písm. c) zákona o integrované prevenci uložila ČIŽP pokutu. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 30.8.2006.

 

fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokutu ve výši 295 000 Kč,- za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 12 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se subjekt dopustil tím, že přebíral od března 2005 do srpna roku 2005 stavební odpad - směs cihel a betonu v množství cca 980 m3. Tyto odpady následně uložil na stavbu “stavební úpravy hřiště, opěrné stěny, odvodnění hřiště”. Uloženo dle § 66 odst. 5 zákona o odpadech

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.11.2006.

 

ZBIROŽSKÁ SKLÁDKA s.r.o.

Václava Vačkáře 43, Zbiroh, 338 08

IČ 25216881

Pokuta v celkové výši: 285 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 11.4.2006.

35 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 20 odst. 3 písm. g) zákona o odpadech, kterého se subjekt dopustil tím, že ani přes opakované žádosti a výzvy ČIŽP nepředložil ke kontrole výpisy z účtu pro vytváření finanční rezervy k 31. 1. 2004 a 31. 1. 2005, stejně jako za měsíce únor až červenec 2005 a neumožnil tak kontrolu tvorby finanční rezervy ve sledovaném období. Uloženo dle § 66 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech.

250 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené ustanovením § 20 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech, kterého se subjekt dopustil tím, že ke dnům 25. 5. a dále 1., 13., 14. a 15. 6. 2005 neprovozoval “Skládku skupiny S-OO Chotětín” jako zařízení k odstraňování odpadů v souladu s  provozním řádem schváleným rozhodnutím Krajský úřad Plzeňského kraje č.j. ŽP/3388/04 ze dne 19.4.2004. Uloženo dle § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech.

 

R.K.M. PRAHA, spol. s r.o. Jiráskova 1519, 251 01 Říčany u Prahy

IČ 26491745

Pokuta v celkové výši: 500 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.8.2006.

200 000,- Kč

za porušení § 16 odst. 1 písm. f) zákona, kterého se subjekt dopustil tím, že v období od 10.2.2006 do dne 12.7.2006 nezabezpečil odpady (deky, obnošené i nové ošacení, spodní prádlo včetně používaného, dětské pleny, poškozené plyšové hračky, bytové koberce a závěsy, dřevěná i plastová ramínka, kožené kabelky, atd.) před nežádoucím znehodnocením, odcizením a únikem. K porušení zákona došlo v areálu Zemědělského družstva Mořina, v obci Sytno u Stříbra. Uloženo dle ust. § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

300 000,-- Kč

za porušení § 12 odst. 3 zákona, kterého se subjekt dopustil tím, že ve dnech 10. – 11. 2. 2006 fyzicky převzal odpady (deky, obnošené i nové ošacení, spodní prádlo včetně používaného, dětské pleny, poškozené plyšové hračky, bytové koberce a závěsy, dřevěná i plastová ramínka, kožené kabelky, atd.) do svého vlastnictví, aniž by byl k tomu dle zákona oprávněn. K porušení zákona došlo v areálu ZD Sytno. Uloženo dle ust. § 66 odst. 5 zákona o odpadech

 

Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně

Pekařská 53, 656 91 Brno

IČ 00159816

Pokuta v celkové výši: 110 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Odvolací orgán snížil uloženou částku pokuty na 70 000,- Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.9.2006.

30 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 16 odst. 1 písm. f) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že odpady kat.č. 18 01 03 (nebezpečný) – odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce a odpady kat.č. 18 01 04 - odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (odpad po provedené dekontaminaci, se kterým je nakládáno jako s odpadem nebezpečným) byly ukládány do jednoho otevřeného velkoobjemového kontejneru 9 m3. Kontejner byl umístěn na zámkové dlažbě a nebyl zabezpečen před přístupem dešťových vod. Dále u zdi u tohoto velkoobjemového kontejneru byly zjištěny shromážděné papírové krabice s použitými infuzními soupravami. Vedle krabic byly na ploše cca 6 x 2 m zjištěny mazlavé zbytky fialové barvy (odpad z Petriho misek) a plastové vršky (kryty z infuzních souprav). V tomto jednání je spatřováno porušení povinnosti stanovené ust. § 16 odst. 1 písm.f) zákona o odpadech – původce odpadů je povinen zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Za prokázaný správní delikt uložila ČIŽP pokutu podle § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

20 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 13 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že nebyl označen žádným způsobem velkoobjemový kontejner 9 m3, ve kterém byly zjištěny odpady kat.č. 18 01 03 (nebezpečný) – odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce. Některé pytle z oddělení uložené v tomto kontejneru byly různých barev, nebyly žádným způsobem označeny. V tomto jednání je spatřováno porušení povinnosti stanovené ust. § 13 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech – původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny daným způsobem (grafickým symbolem podle zvláštního předpisu). Za prokázaný správní delikt podle § 66 odst. 5 zákona o odpadech uložila ČIŽP pokutu.

20 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že při provedené namátkové kontrole 3 ks ( vždy objemu 5 m3) kontejnerů určených pro shromažďování komunálních odpadů, byly mimo pytle s komunálním odpadem v nich zjištěny 2 červené pytle z kardiochirurgie s odpadem kat.č. 18 01 03. Dále byly zjištěny 4 ks černých pytlů s odpadem dle obsahu kat.č. 180103. Červené a černé pytle nebyly žádným způsobem označeny. V tomto jednání je spatřováno porušení povinnosti stanovené ust. § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech – původce odpadů je povinen shromažďovat odpady utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií. Za prokázaný správní delikt podle § 66 odst. 5 zákona o odpadech uložila ČIŽP pokutu.

40 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 19 odst. 1 písm. c) a § 20 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že nedodržoval provozní řád zařízení pro odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu MEDISTER 160 schválený rozhodnutím KÚ JMK ze dne 13.12.2004 č.j. JMK 36344/2003 OŽPZ/Jr. Za rok 2005 a do 20.2.2006 nebyly archivovány protokoly o průběhu cyklu v případě MEDISTERU č. 2, v případě MEDISTERU č.1 nebyla pořizována a zakládána kopie kontrolního štítku. Dále v  r. 2005 a lednu 2006 nebyly prováděny 1 x měsíčně odběry vzorků dekontaminovaného odpadu na mikrobiologický rozbor. V tomto jednání je spatřováno porušení povinnosti stanovené ust. § 19 odst. 1 písm. c) a § 20 písm. c) zákona o odpadech – provozovatel zařízení k využívání odpadů (odstraňování odpadů) je povinen provozovat zařízení k využívání (odstraňování) odpadů v souladu s jeho schváleným provozním řádem. Za prokázaný správní delikt podle § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech uložila ČIŽP pokutu.

 

Lidl Česká republika v.o.s. Nárožní 1359/11, Praha 5

IČ: 26178541

Pokuta v celkové výši: 130 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo právní moci dne 6.10.2006.

100 000,- Kč

za porušení § 19 odst. 4 zákona o chemických látkách,kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako první distributor uváděl do oběhu nebezpečný přípravek,klasifikovaný jako žíravý, pod obchodním názvem “ čistič potrubí a sifónů” v balení 500 g v bílé nádobě s oranžovým uzávěrem, aniž uchovával doklady o splnění požadavků na obaly a na uzávěry odolné proti otevření dětmi v souladu s ČSN EN ISO 8317. K porušení zákona došlo na provozovně Ostrava, U Stadiónu 3266/1. Pokuta byla uložena dle ust. 38c písm. b) za správní delikt dle §38a odst. 5 písm.d) zákona o chemických látkách

20 000,- Kč

za porušení § 20 odst.2 zákona o chemických látkách,kterého se účastník řízení dopustit tím, že jako první distributor uváděl do oběhu nebezpečný přípravek “ čistič potrubí a sifónů” , aniž by na obalu byl výstražný symbol žíravý popsán písmenem a textem a nebylo uvedeno tel. číslo K porušení zákona došlo na provozovně Ostrava, U Stadiónu 3266/1. Pokuta byla uložena dle ust. 38c písm c) za správní delikt dle 38a odst. 5 písm. e)zákona o chemických látkách

10 000,-Kč

za porušení § 23 zákona o chemických látkách,kterého se účastník řízení dopustit tím, že nezajistil zpracování bezpečnostního listu (dále jen Bl) pro nebezpečný přípravek čistič potrubí a sifónů dle § 23 zákona. V rámci kontroly účastník řízení předložil bezpečnostní list, který byl zpracován dle již neplatného zákona č. 157/1998 Sb. a souvisejících předpisů, tedy tento bezpečnostní list nesplňoval kritéria dané § 23 zákona a prováděcí vyhlášky č. 231/2004 Sb. K porušení zákona došlo na provozovně Ostrava, U Stadiónu 3266/1. Pokuta byla uložena dle ust. § 38c písm. c)zákona za správní delikt dle § 38a odst. 5 písm.f) zákona o chemických látkách.

 

TILIA MĚLNÍK spol. s r.o.

Vřesová 3006, Mělník, 276 01

IČ: 498 26 841

Pokuta v celkové výši: 160 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.9.2006.

60 000 Kč

za porušení ustanovení § 12 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se společnost Tilia dopustila tím, že v kontrolovaném období roku 2005 a části roku 2006 neoprávněně nakládala s odpady na pozemku st. p.č. 62/1 v k.ú. Vlíněves a v areálu bývalého statku na adrese Vlíněves čp. 28, neboť tyto pozemky nebyly k nakládání s odpady určeny dle zákona o odpadech ani dle jiného zákona, např. stavebního zákona. Pokuta byla uložena dle dle § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech

60 000 Kč

za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se společnost Tilia v tomto případě dopustila tím, že v kontrolovaném období roku 2005 a části roku 2006 provozovala zařízení ke sběru a výkupu odpadů na adrese Vlíněves čp. 9, 277 01 Dolní Beřkovice v rozporu s podmínkami č. 2, 3, 6 a v části, kde je ve výroku uveden seznam odpadů, které lze přijmout do zařízení a které mohou vzniknout vytříděním z odpadů, platného souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje, vydaného pod č.j.: ŽP-35465-B/02 ze dne 17. 3. 2003 a dále provozovala v kontrolovaném období v roce 2005 a části roku 2006 zařízení ke sběru a výkupu odpadů na adrese Vlíněves čp. 14, 277 01 Dolní Beřkovice, v rozporu s podmínkami č. 2, 3 a 6 platného souhlasu Krajského úřadu Středočeského kraje, č.j.: ŽP-35465-C/02 ze dne 17. 3. 2003. Pokuta byla uložena Dle § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech.

20 000 Kč

za porušení § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se společnost Tilia dopustila tím, že nezaslala samostatně vypracované roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2005 za provozovnu Vlíněves čp. 14. Dále pak v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2005 za provozovnu Vlíněves čp. 9 neuvedla pravdivé a úplné údaje (nejsou uvedeny odpady, které vzniknou vytříděním a dále jsou uvedeny chybně kódy nakládání). Pokuta byla uložena dle § 66 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech.

20 000 Kč

za porušení ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se společnost Tilia dopustila tím, že v roce 2005 v zařízení Vlíněves čp. 9 nakládala s nebezpečným odpadem kat. č. 14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel, v množství 0,019 t, kód způsobu nakládání s odpady A00, který vznikl z její produkce. S nebezpečnými odpady pocházející z vlastní produkce lze nakládat pouze na základě souhlasu příslušného správního úřadu. V rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje, čj.: ŽP-35465-B/02 ze dne 17. 3. 2003, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů, je výslovně uvedeno: “Upozorňujeme, že udělený souhlas nepokrývá nakládání s nebezpečnými odpady vznikajícími v zařízení.” Společnost Tilia příslušný souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady v roce 2005 nevlastnila. Pokuta byla uložena dle § 66 odst. 4 písm. d) zákona o odpadech.

 

HZC spol. s r.o.

Zahradní 105, Jeneč, 252 61

IČ: 14802899

Pokuta ve výši 250 000 Kč,- za porušení za porušení ustanovení § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se právnická osoba HZC spol. s r.o. dopustila tím, že v den kontroly v provozovně společnosti HZC (zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů) na adrese Jateční ul., Praha 7 bylo zjištěno, že společnost HZC mísí jednotlivé druhy odpadů, vytřiďování odpadů neprobíhá v souladu s platným provozním řádem, společnost HZC nevede evidenci v souladu s § 39 zákona o odpadech a provozní deník nevede dle požadavků platného provozního řádu. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 20.10.2006. Pokuta byla uložena dle dle § 66 odst. 3 písm. d) zákona o odpadech

 

HANECO s.r.o. Stará cesta 268, 330 08 Zruč - Senec

IČ: 47719451

Pokuta ve výši 120 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v ust. § 12 odst. 2 zákona, kterého se společnost dopustila tím, že odstraňovala odpady (dřevo, tlakové hadice, vzduchové filtry, kanystr od oleje, plasty, plechovky, skleněné lahve) pálením na otevřením ohništi. Pálení proběhlo dne 28. 4. 2006 v manipulačním skladu společnosti, lokalita Zelený Háj, Krchleby u Staňkova (dále jen “provozovna”). Společnost výše uvedeným činem porušila ustanovení § 12 odst. 2 zákona tím, že nakládala s odpady v zařízení, které k nakládání s odpady podle zákona určeno není. Společnost odpady odstraňovala v zařízení, jímž bylo místo ve smyslu § 4 písm. e) zákona. Za tento prokázaný delikt byla uložena pokuta dle podle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona o odpadech. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 17.8.2006.

  Stanislav Ondrák spol. s r.o.

277 14 Nedomice 65

IČ 61 68 11 30

Pokuta ve výši 500 000 Kč za porušení ust. § 54 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že v období od 4. 12. 2005 do 10. 12. 2005 dopravil ze Spolkové republiky Německo do České republiky nelegálně odpady za účelem odstranění. Bylo dovezeno celkem 8 kamionů. Jednalo se konkrétně o 2 kamiony registračních značek: 1S8 19-55, 1S8 24-34, kterými byl dne 8. 12. 2005 přivezen odpad k odstranění do provozovny společnosti Stavební výroba Praha, a.s., IČ 47 11 60 13, na adrese: Dolní Žandov 174, v celkovém množství 45,36 tun. Dále se jednalo o 6 kamionů registračních značek: MEK 60-33, 4S5 73-79, 1S8 25-81, 4S5 64-24, MEL 12-46 a 1S8 16-80, kdy odpady z těchto kamionů byly odstraněny na Skládce odpadů Činov provozované společností ZITAS-TKO spol. s  r.o., v celkovém množství 147,45 tuny. Všechny shora uvedené kamiony jsou ve vlastnictví a zároveň je provozuje účastník řízení a v uvedeném období přepravovaly následující odpady: V případě odpadů odstraněných ve středisku Dolní Žandov se jednalo o svázané balíky skládající se ze směsi odpadů a dalších neidentifikovatelných složek (igelity, PET láhve, kelímky od jogurtů, příměsi papíru), dále pak o odstřižky z výroby rohoží do interiérů osobních vozidel, rovněž svázané v kusových balících. Tyto odpady byly zařazeny pověřenou osobou ve smyslu § 7 odst. 2 zákona jako odpad kat. č. 20 03 01: směsný komunální odpad, který patří dle přílohy č. III Nařízení Rady (EHS) č. 259/93, o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole (dále “Nařízení Rady”) do “Žlutého seznamu odpadů.”

V případě zbývajících 6 kamionů byly odpady předány k odstranění na Skládku odpadů Činov jako směsný komunální odpad. Tento odpad patří rovněž do “Žlutého seznamu odpadů” a je veden pod kódem AD 160. Pokuta byla uložena dle dle ust. § 66 odst. 4 písm. g) zákona o odpadech. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 10.10.2006.

 

Skládka Tušimice, a.s.

Tušimice 7, Kadaň, 432 01

IČ 250 05 553

Pokuta ve výši 100 000 Kč za porušení povinností stanovených v ust.§ 20 písm. c) zákona o odpadech, kterého se Skládka Tušimice dopustila tím, že jako provozovatel zařízení na odstraňování odpadů provozovala skládku Tušimice v rozporu se schváleným provozním řádem tohoto zařízení. Odpady kategorie “Ostatní”, které jsou do kazety “A” ukládány (seznam ukládaných odpadů je uveden v provozním řádu skládky) nebyly po ukončení směny dne 9.3.2006 překryty zeminou, jak to provozovateli zařízení ukládá provozní řád skládky. Rovněž tak nebyla dodržena mocnost ukládaných odpadů v této kazetě, která musí být dle provozního řádu max. 0,5m, ale v době kontroly dne 10.3.2006 byla po celé ploše kazety několikanásobně větší. Pokuta byla uložena dle dle ust. § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 27.7.2006.

 

ABRATECH s.r.o.

Palackého 68/803, Přívoz, 702 00

IČ:26253283

Pokuta v celkové výši: 100 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo právní moci dne 22.9.2006.

20 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 16 odst. 1 písm.f) zákona o odpadech, kterého se společnost ABRATECH dopustila tím, že vznikající odpady nebyly zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením a únikem, před vchodem do haly bývalé výkrmny prasat byly umístěny čtyři sudy o objemu cca 200 l zcela zaplněné vzájemně promísenými následujícími odpady – odpad sorbentu (znečištěné textilie), odpad plastu (folie a autoplast), komunální odpad, zemina znečištěná olejem a odpadní obaly se zbytkem oleje. Uloženo podle § 66 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech.

20 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se společnost ABRATECH jako původce odpadu dopustila tím, že vznikající odpady neshromažďuje utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií (zejména se jedná o neutříděné shromažďování – mísení odpadů kategorie “O” a “N”). V době šetření se před vchodem do haly bývalé výkrmny prasat nacházely čtyři sudy o objemu cca 200 l zcela zaplněné vzájemně promísenými následujícími odpady – odpad sorbentu (znečištěné textilie), odpad plastu (folie a autoplast), komunální odpad, zemina znečištěná olejem a odpadní obaly se zbytkem oleje. Výše uvedené odpady byly v době šetření vzájemně promíseny – shromažďovány neutříděně. Uloženo dle dle ustanovení § 66 odst. 5 zákona o odpadech.

20 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 13 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se společnost ABRATECH jako původce odpadu dopustila tím, že místa nakládání s nebezpečným odpadem nebyla vybavena příslušným identifikačním listem, idetifikační listy nebezpečných odpadů, které prokazatelně společnosti ABRATECH vznikaly, nebyly ani na provozovně uloženy. Pokuta uložena dle § 66 odst. 2 písm.d) zákona o odpadech.

40 000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 16 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se společnost ABRATECH dopustila tím, že nakládala se vznikajícími nebezpečnými odpady bez potřebného souhlasu příslušného správního úřadu. ČIŽP OI Brno vlastním šetřením – dotazem na příslušný správní úřad zjistila, že společnost ABRATECH nakládá s nebezpečnými odpady bez souhlasu příslušného správního úřadu, a to v období od počátku podnikání na provozovně v Mrlínku, cca od počátku dubna 2006 (viz smlouva o pronájmu) do dne šetření. Způsob nakládání spočíval zejména ve shromažďování vznikajících nebezpečných odpadů. Vznikající druhy a způsob nakládání (včetně množství, se kterým v době šetření bylo nakládáno) je uvedeno v odůvodnění pokuty, nakládání bylo zejména s následujícími nebezpečnými odpady: např. odpad sorbentu (znečištěné textilie), zemina znečištěná olejem, odpadní obaly se zbytkem oleje. Odpad vznikl z činnosti společnosti – oprav motorových vozidel ve vlastnictví společnosti. Uloženo dle § 66 odst. 4 písm.d) zákona o odpadech.

 

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov

IČ:00844641

Pokuta v celkové výši: 280 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.8.2006.

70.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust § 18 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, jako provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů – “sklad nebezpečných odpadů – upravený chladírenský vůz Českých drah” (dále zařízení) provozoval zařízení v rozporu se souhlasem příslušného správního úřadu a v rozporu se schváleným provozním řádem zařízení: neoznačil zařízení listem s katalogovými čísly odpadů ukládaných v zařízení; v zařízení nakládal s placentou, kterou dále předával oprávněné osobě dle zákona (společnosti Biopas spol. s r.o., Kroměříž), tedy nakládal s placentou v režimu odpadů jako s odpadem kat.č. 180102 O/N Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03) dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, v platném znění (dále jen Katalog odpadů), aniž byl tento odpad uveden v seznamu přijímaných odpadů povolených v provozním řádu zařízení; odpady kat.č. 180101 O/N, 180102 O/N a 180103* utříděné dle druhů a kategorií předával dále osobě oprávněné k jejich převzetí (společnosti Biopas spol. s r.o., Kroměříž) souhrnně pod jedním kat.č. 180103*, což je v rozporu s bodem č. 6 souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kde je uvedeno, že při nakládání s odpady musí být zabráněno míšení jejich jednotlivých druhů; nebyl předložen souhlas k upuštění od odděleného shromažďování uvedených komodit odpadů. Uloženo dle ust. § 66 odst.3 písm. d) zákona o odpadech.

45.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust § 16 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nakládal s nebezpečným odpadem kat.č. 180101O/N Ostré předměty (kromě čísla 180103*) v období od 1.10.2004 do 17.3.2006 formou jeho shromažďování bez souhlasu věcně a místně příslušného orgánu státní správy. Uloženo dle ust. § 66 odst.4 písm. d) zákona o odpadech.

30.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust § 13 odst. 3 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nakládal s nebezpečným odpadem kat.č. 090101*, 090104*, 200121* a 150202* formou jeho shromažďování, aniž místa nakládání s tímto nebezpečným odpadem vybavil identifikačním listem nebezpečného odpadu. Uloženo dle ust. § 66 odst.2 písm. d) zákona o odpadech.

30.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust § 40 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nevedl evidenci přepravovaných nebezpečných odpadů, tedy jako odesílatel odpadu nevyplnil evidenční list v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem při přepravě nebezpečného odpadu kat.č. 180103*, 160107*, 200135* předávaného oprávněné osobě Biopas spol. s r.o., Kroměříž v roce 2006 (nevyplnil položku č. 15 Původce odpadů). Uloženo dle ust. § 66 odst.2 písm. a) zákona o odpadech.

45.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust § 39 odst. 2 zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že nezaslal, za období roku 2005, pravdivé a úplné hlášení druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny, a to ve lhůtě do 15.2.2006 (účastník řízení nevykázal v hlášení o odpadech za rok 2005 za provozovnu Nemocnice Krnov odstranění odpadu kat.č. 190805 v množství 51,72 t a v hlášení o odpadech za rok 2005 za provozovnu Nemocnice Město Albrechtice produkci 724,5 kg odpadu kat.č. 180101 O/N, jak vyplývá z průběžné evidence odpadů vedené v roce 2005 za tuto provozovnu). Uloženo dle ust. § 66 odst.2 písm. a) zákona o odpadech.

20.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust § 16 odst. 1 písm. k) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, neustanovil za podmínek stanovených zákonem odpadového hospodáře. Uloženo dle ust. § 66 odst.3 písm. g) zákona o odpadech

40.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust § 16 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že shromažďoval odpady sklo a sklo znečištěné škodlivinou neutříděně podle jednotlivých druhů a kategorií. Uloženo dle ust. § 66 odst.5 zákona o odpadech.

 

RTT, spol. s r.o. Vrchlabí, Na Valech 304

IČ 25261134,

Pokuta ve výši 100 000 Kč za za neplnění povinností stanovených v § 18 odst.1, písm. j) a § 39 odst. 1 a 2, a § 40 zákona, §§ 21a 25 vyhlášky č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění (dále jen vyhláška č.383) tím, že neuvedl v průběžné evidenci odpadů za říjen 2003 odpady vzniklé při akci “rekonstrukce Nabíjející stanice na letecké základně Čáslav”, v říjnu 2003, tyto odpady neuvedl ani v hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2003 a nezaslal příslušnému úřadu evidenci přepravy nebezpečných odpadů za tyto odpady, a dále neuváděl údaje o původci odpadu v bodu 15 evidenčního listu přepravy nebezpečných odpadů (příloha č. 26 vyhlášky č.383). Uloženo dle ustanovení § 66 odst.2 písm. a) zákona o odpadech. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 8.9.2006.   LAGARDE SPEDITION spol. s r.o.

Wolkerova 956/17, 350 02 Cheb

IČ 25 21 89 72

Pokuta ve výši 200 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v ust. § 26 odst. 1 písm. a) zákona, kterého se účastník řízení dopustil tím, že ve dnech 2. 3. 2006, 12. 4. 2006, 21. 4. 2006 a 28. 4. 2006 provedl přeshraniční přepravu odpadů ze “Žlutého seznamu” přes území České republiky, aniž by tyto přepravy oznámil dotčenému příslušnému orgánu, v tomto případě Ministerstvu životního prostředí ČR (dále “MŽP ČR”). Tímto došlo ze strany účastníka řízení k porušení článku 26 odst. 1 písm. a) Nařízení Rady (EHS) č. 259/93, o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole (dále “NR 259”). K porušení zákona a prováděcích právních předpisů došlo vždy na území ČR, a to v místě hraničního přechodu kamionové dopravy Folmava a hraničního přechodu kamionové dopravy Pomezí. Uloženo dle ustanovení § 66 odst. 4 písm. g) zákona o odpadech. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Výši pokuty odvolací orgán potvrdil, rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.8.2006.

 

LUCERNA a.s.

Bílina, Litoměřická 280/48, 418 01

IČ:61537616

Pokuta ve výši 250 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v ust. §37n odst. (3) v součinnosti s ust. §37h odst. (1) písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník dopustil tím, že nepřenesl dle ust. §37h odst. (1) písm. c) zákona o odpadech povinnosti na právnické osoby, které na základě rozhodnutí MŽP, zajišťující společné plnění povinností stanovené pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu podle 8.dílu zákona o odpadech pro financování nakládání s historickými elektrozařízeními zařazených do skupin 2, 3, 4 a 5 dle přílohy č.7 k zákonu o odpadech. Účastník při kontrole provedené dne 7.4.2006 nepředložil platné smlouvy s provozovateli kolektivních systémů, kteří zajišťují financování nakládání s historickými elektrozařízeními ze skupiny 2, 3, 4 a 5, ačkoliv tato historická elektrozařízení dovážel a uváděl na trh v ČR přede dnem 13.8.2005. V tomto jednání je spatřováno porušení povinnosti uvedené v ust. § 37n odst. (3) zákona o odpadech, protože účastník nemá zajištěno financování nakládání s historickými elektrozařízeními ze skupiny 2, 3, 4 a 5 prostřednictvím schválených kolektivních systému MŽP ČR, neboť účastník nepřenesl uloženou povinnost dle ust. §37h odst. (1) písm. c) zákona o odpadech na právnické osoby, které jsou provozovateli kolektivních systémů. Uloženo dle ust. §66 odst. (4) písm. f) zákona o odpadech. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 25.10.2006

 

SLANSPED s.r.o.

Sítná 3105, Kladno, 272 01

IČ 25082507 Pokuta ve výši 250 000 Kč za porušení povinnosti stanovené v ust. §12 odst. (2) zákona o odpadech, kterého se společnost Slansped dopustila tím, že dne 2.2.2006 a následně dne 9.2.2006 nakládala v pronajatém objektu Radešín čp. 34, okr. Litoměřice s odpady: 1.podskupina č.1912 odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace) tj. konkrétně jiné odpady z mechanické úpravy odpadů obsahující či neobsahující nebezpečné látky-do balíků slisovaný komunální odpad katalogové číslo (dále jen “k.č.”) 191211, popř. k.č. 191212 a 2.podskupina č.2001 složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 1501) tj. konkrétně odpadu textilní materiál -vyřazený použitý textil resp. obnošené šatstvo k.č. 200111,zařazených dle vyhl. MŽP č. 384/2001Sb., Katalog odpadů, ve znění pozdějších předpisů, v zařízení, které není k nakládání s odpady dle zákona o odpadech určeno. Uloženo dle ust. §66 odst. (4) písm. b) zákona o odpadech. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 16.10.2006

 

BURSON PROPERTIES, a.s. Jihlava, Antonínův Důl č.p. 107, 586 02 IČ 26510090 Pokuta ve výši 250 000 Kč za porušení ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, kterého se společnost dopustila tím, že provozovala zařízení k odstraňování odpadů - bývalou skládku Jihlavských skláren Bohemia a.s. v k.ú. Střelecká, v období roku 2004 až srpna 2005 bez souhlasu k provozování tohoto zařízení a jeho provozním řádem, který vydává příslušný krajský úřad. Na uvedenou skládku účastník řízení ve výše uvedeném období ukládal odpady kategorie “O” pocházející z vlastní výrobní činnosti a to nevratné střepy, kaly z broušení skla, chemosádrovec. Uloženo dle § 66 odst. 3 písm. c) zákona o odpadech. Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.1.2006

 

fyzická osoba oprávněná k podnikání

Pokuta v celkové výši: 130 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal a rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potrvzeno a nabylo právní moci dne 4.10.2006.

100.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust § 19 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako provozovatel zařízení k využívání odpadů – “Terénní úpravy za účelem rekultivace bývalé pískovny” (dále zařízení) provozoval zařízení v  rozporu s jeho schváleným provozním řádem, a to v následujících bodech: do zařízení přijal odpady, jejichž kvalitativní charakteristiky neumožňují jejich přijetí do zařízení (rozbory odpadů neodpovídají ukazatelům uvedeným v tab. 6.1 přílohy č. 6 a tab. 9.1 přílohy č. 9 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady (dále vyhláška), a dále odpady bez kvalitativní charakteristiky odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení) překročil povolenou kubaturu návozu jak roční, tak celkovou uložením 5413 t odpadů v zařízení v roce 2005 areál nebyl vybaven informačními tabulemi s údaji o provozu zařízení (provoz vozidel, povolený návoz odpadu včetně provozní doby a telefonních čísel). Uloženo dle dle ust. § 66 odst.3 písm. c) zákona o odpadech.

30.000,- Kč

za porušení povinnosti stanovené v ust § 39 odst. 3 zákona o odadech, kterého se účastník řízení dopustil tím, že jako provozovatel zařízení k využívání odpadů nezaslal ve stanovené lhůtě příslušnému správnímu úřadu údaje o tomto zařízení, a to do 2 měsíců od zahájení provozu tohoto zařízení. Uloženo dle dle ust. § 66 odst.2 písm. a) zákona o odpadech.

 

Profiakont, s.r.o Jírovcova 2595, 370 04 České Budějovice

IČ 251 98 777 Pokuta v celkové výši: 295 000 Kč,-

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 26.7.2006.

35.000 Kč

za porušení ustanovení §12 odst. 3 zákona o odpadech, dle kterého je k převzetí odpadů do svého vlastnictví oprávněna pouze osoba, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu. Společnost Profiakont, s.r.o. dle předložené průběžné evidence odpadů za r. 2005 takto neoprávněně:

převzala a do ČR dovezla odpad katalogové číslo 200111 Textilní materiály, převzala v ČR odpad katalogové číslo 200101 Papír a lepenka, převzala v ČR odpad katalogové číslo 200139 Plasty, a to vše bez platného souhlasu místně příslušného krajského úřadu, který by ji k tomu opravňoval. Uloženo podle §66 odst. 5 zákona o odpadech.

150.000 Kč

za porušení ustanovení §12 odst. 2 zákona o odpadech, dle kterého lze s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Společnost Profiakont, s.r.o. soustřeďovala sbíraný odpad kat


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
EKOLAMP s.r.o.Inisoft s.r.o.EKO-KOM a.s.Asekol s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist