Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Dodávka kontejnerů na tříděný odpad

16.01.2007  |  146× přečteno      vytisknout článek

Dodávka kontejnerů na tříděný odpad

* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200762024
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Polsko  BusinessInfo.cz - Polsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/polsko/1000792/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
26.02.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 9 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T073900 PLASTY A VÝROBKY Z NICH

 
 
 
Anotace tendru:

Městský úřad vypisuje výběrové řízení na dodávky barevných nádob z pevných plastů pro tříděný odpad. Nabídka do tendru musí být zpracována do 26. 2. 2007. Nabídka musí být zpracována v polštině.

 
Popis tendru (Polština):

PL-Słupsk: Pojemniki z utwardzanych tworzyw sztucznych

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Gmina Miejska Słupsk, Pl. Zwycięstwa 3, Kontakt Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Banacha 12, Do wiadomości Anna Budźko-Pituła, PL-76-200 Słupsk. Tel. 48 59 843 31 29. E-mail budzko@rzislupsk.pl. Faks 48 59 843 31 29.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.slupsk.pl.
Adres profilu nabywcy: www.rzislupsk.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej.
Środowisko.
Budownictwo i obiekty komunalne.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w ramach "Kompleksowego programu segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego".
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Polska, woj. pomorskie, Słupsk, ul. Bałtycka 11a.
Kod NUTS: PL631.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w łącznej ilości 750 szt., w tym:
Część I - pojemniki do selektywnej zbiórki szkła kolorowego (300 szt.), szkła bezbarwnego (100 szt.) i papieru (50 szt.),
Część II - pojemniki do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych (300 szt.).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
25223000, 28213100.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w łącznej ilości 750 szt.
II.2.2) Opcje:
Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 3 (od udzielenia zmówienia):

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1
NAZWA: Pojemniki na szkło kolorowe, szkło bezbarwne i papier
1) KRÓTKI OPIS:
a) Kształt – pojemnik o kształcie kopuły „igloo” o podstawie okrągłej lub prostopadłościan przykryty kopułą,
b) pojemność całkowita 1,5 m³ (± 0,05 m³),
c) opróżnianie pojemnika – przez otwierane dno połączone z układem cięgnowym przystosowanym do dźwigu samochodowego (HDS) o udźwigu 3500 kg na skrzynię ładunkową samochodu samowyładowczego,
d) konstrukcja czaszy pojemnika – jednolita, bez łączeń wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego pokrytego warstwą kolorowego błyszczącego żelkotu,
e) układ sterowania klapą musi być wyposażony w zatrzaskowe zabezpieczenie utrudniające otwarcie pojemnika przez osoby postronne,
f) stalowe okucia i elementy sterujące klapą muszą być zabezpieczone przez ocynkowanie.
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
25223000.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pojemniki do selektywnej zbiórki: szkła kolorowego - 300 szt., szkła bezbarwnego - 100 szt., papieru - 50 szt.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:
CZĘŚĆ nr 2
NAZWA: Pojemniki do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych
1) KRÓTKI OPIS:
a) Kształt – pojemnik „druciak” (ażurowy) o podstawie w kształcie prostokąta i wysokości max. 1,8 m lub prostopadłościan o podstawie prostokątnej dwudzielnej przykryty kopułą,
b) pojemność całkowita 2,5 m³-3 m³ (± 0,05 m³),
c) opróżnianie pojemnika – przy pomocy dźwigu samochodowego (HDS), system rozładunku 2-hakowy,
d) konstrukcja pojemnika – wykonana z kątownika stalowego o wym. 40 x 40 i wypełniona siatką z drutu stalowego ø 4 mm, zgrzewanego między sobą o wymiarze oczek 50 x 100 mm. W górnej części pojemnik ma być wzmocniony poprzeczką stalową, która zapewni sztywność konstrukcji. Dno pojemnika dzielone na dwie części i otwierane na zawiasach, wykonane z kątownika 40 x 40 i wypełnione siatką z drutu stalowego ø 4 mm zgrzewanego między sobą o wymiarze oczka 50 x 50 mm. Pojemnik ma posiadać 4 nogi zamontowane na narożach oraz dodatkowo 2 nogi na ruchomych elementach dna pojemnika zapobiegające załamywaniu lub konstrukcja pojemnika – płaszcz pojemnika wykonany z siatki stalowej i wzmocniony konstrukcją stalową, kopuła z laminatu poliestrowego w kolorze żółtym (RAL 1018), wszystkie elementy metalowe ocynkowane,
e) pojemnik typu „druciak” zabezpieczony antykorozyjnie metodą cynk ogniowy i malowany farbami na cynk w kolorze żółtym (RAL 1018).
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):
28213100.
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:
Pojemniki o pojemności 2,5 m³÷3,0 m³ do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych – 300 szt.
4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:
Okres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówienia).
5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Część I - 11 000 PLN.
Część II - 6000 PLN.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 2 i załącznik nr 3.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy osób).
6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 w/w ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dn. 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych).
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Informacja banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, w której Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości min. 100 000,00 PLN (dla oferty na część I) i w wysokości min. 70 000,00 PLN (dla oferty na część II), wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Oświadczenie, że wykonawca udziela gwarancji na okres 24 miesięcy, obejmującej całość przedmiotu zamówienia.
3. Wniesienie wadium o wymaganej wartości.
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich trzech lat (przed dniem wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej dostawy fabrycznie nowych pojemników (odpowiadających części I lub części II zamówienia) o wartości dostawy min. 80% ceny ofertowej określonej części zamówienia, z podaniem wartości dostawy, daty wykonania dostawy i odbiorcy.
2. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie ww. dostaw.
3. Opis techniczny pojemników zawierający projekt graficzny poszczególnych pojemników z oznaczeniami, napisami i w kolorach zgodnych ze specyfikacją.
5. Dostarczenie przed terminem otwarcia ofert na teren bazy PGK Sp. z o.o. w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 112 wzorów oferowanych pojemników (cz. I - pojemnik z tworzyw sztucznych - 1 szt., cz. II - pojemnik metalowy ażurowy – 1 szt.) zgodnych ze wszystkimi wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
102/06.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 23.2.2007.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 50,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: Zaliczenie pocztowe.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
26.2.2007 - 12:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
26.2.2007 - 12:15.
Miejsce: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, ul. Banacha 12, pok. nr 10.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Tak.
Odniesienie do projektów i/lub programów: Nr projektu Z/2.22/I/1.2/004/04, Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjnośći regionów, Działanie 1.2. Infrastruktura ochrony środowiska.
Tytuł projektu: Kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego - III etap.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. Tel. 48 22 458 77 77.
VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa UZP w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. Tel. 48 22 458 77 77.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Asekol s.r.o.EKOLAMP s.r.o.Inisoft s.r.o.EKO-KOM a.s.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist