Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Sběr a likvidace komunálního odpadu

30.08.2007  |  138× přečteno      vytisknout článek

Sběr a likvidace komunálního odpadu

* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200764499
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
08.10.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 163 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Město Povážská Bystrica vypisuje výběrové řízení na služby spojené s komunálním odpadem - sběr odpadu, likvidace odpadu atd. Nabídka do tendru musí být podána do 8. 10. 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Považská Bystrica: Služby súvisiace s odpadom ako takým
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, Kontakt: Považská Bystrica, Do rúk: Ing. Danuše Vidová, SK-017 01 Považská Bystrica. Tel.: 421 42 4326041. E-mail: danusevidova@povazska-bystrica.sk. Fax: 421 42 326613.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Regionálny alebo miestny orgán.
Iný predmet: samospráva.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Služby.
Kategória služby: č. 16.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Na celom území mesta vrátane integrovaných obcí: Podvážie, Milochov, Pov. Teplá, Orlové, Horný Moštenec, Dolný Moštenec, Šebešťanová, Pov. Podhradie, Podmanín, Praznov, Zemianský Kvašov, Kúnovec.
NUTS kód: SK031.
II.1.3) Oznámenie zahŕňa:
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Poskytnutie služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom podľa súčasne stanoveného systému zberu komunálneho odpadu v súlade s platným VZN v nasledovnom rozsahu činností - zber komunálneho odpadu od pôvodcov komunálneho odpadu v mieste jeho pôvodu zhromaždeného (umiestneného) v smetných nádobách vrátane poskytnutia smetných nádob, zabezpečenia údržby smetných nádob a čistoty stanovíšť počas manipulácie so smetnými nádobami - prepravu komunálneho odpadu zo smetných nádob z miesta jeho pôvodu do miesta určenia - zneškodnenie komunálneho odpadu spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, napríklad na skládke. Podrobnejšie informácie k predmetu zákazky obsahujú súťažné podklady.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
90121000, 90121110, 90121320.
II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Nie.
II.1.8) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.9) Varianty sa prijímajú:
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 169 400 000 SKK.
II.2.2) Opcie:
Nie.
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:
Trvanie v mesiacoch: 72 (od uzatvorenia zmluvy).

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Výška zábezpeky 5 000 000,- SKK (slovom: päť miliónov korún slovenských).
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Vlastné zdroje. Podrobnejšie informácie obsahujú súťažné podklady.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Nie.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Vyžaduje sa, aby každý uchádzač predložil dôkazné prostriedky – doklady a dokumenty s právnymi, ekonomickými a technickými informáciami nevyhnutnými na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Každý uchádzač je povinný predložiť doklady, ktorými preukazuje osobné postavenie, ekonomické a finančné postavenie a technickú spôsobilosť v súlade s ustanoveniami § 26, § 27 a § 28 zákona, v súlade s právnym poriadkom krajiny, v ktorej vznikol, alebo ich overené kópie a žiaden z dokladov nesmie byť vydaný skôr ako 90 dní pred konečným termínom na predkladanie ponúk, ak nie je stanovené inak. Zároveň sa vyžaduje splniť aj ďalšie požiadavky na formálny a vecný obsah predkladaných dokumentov alebo ponuky, ktoré sú uvedené v pokynoch, najmä podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa zabezpečenia kvality a ochrany životného prostredia v súlade s ustanoveniami § 29, § 30 zákona. Každý uchádzač sa kvalifikuje pre účasť v tejto súťaži, ak predloží všetky požadované dokumenty a tieto budú po formálnej aj vecnej stránke vyhovujúce a ak podľa kritérií na hodnotenie splnenia podmienok účasti a spôsobu ich hodnotenia dosiahne stanovený minimálny počet bodov 65 zo 100 možných. Ďalšie informácie a podrobnosti o spôsobe hodnotenia splnenia podmienok účasti obsahujú súťažné podklady, o ktoré je potrebné písomne požiadať.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: - Potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy – poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z podnikateľského rizika pri realizácii predmetu zákazky. - účtovná závierka vrátane príloh za roky 2005 a 2006 podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. osvedčenie kópie účtovnej závierky a prílohy k účtovnej závierke príslušným daňovým úradom sa nevyžaduje.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Požaduje sa, aby poistné krytie na každú jednu poistnú udalosť bolo minimálne vo výške 5 000 000 SKK (slovom: päť miliónov slovenských korún); Podmienkou účasti je výška obratu v realizovaných prácach za vykazované obdobie rokov 2005 a 2006 minimálne 40 mil. SKK v každom roku, (nie z predaja tovaru, príloha účtovnej závierky potvrdí túto skutočnosť).
III.2.3) Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: - Vyhlásenie uchádzača obsahujúce údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb; - vyhlásenie uchádzača o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky (2004 - 2006); - vyhlásenie uchádzača o tom, že má k dispozícii prostriedky, strojové a technické zariadenia potrebné na plnenie zmluvy; - rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, správneho orgánu podľa § 28 ods. 1 písm. a) zák. č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – integrované povolenie, ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti skládky odpadov, na ktorej uchádzač bude zneškodňovať odpady z tejto zákazky alebo niektorej inej činnosti uvedenej v bode 5 prílohe č. 1 uvedeného zákona, osvedčenie kópie rozhodnutia sa nevyžaduje; - doklady o certifikácii podľa ISO 9001 pre služby v odpadovom hospodárstve; - doklad o zabezpečení úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa § 22 ods. 3 zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika vydaného v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) bod 4. zák. č. 125/2006 Z. z. a čestné vyhlásenie uchádzača, že uvedená osoba je v zamestnaneckom alebo podobnom pomere s uchádzačom alebo overená kópia zmluvy s dodávateľom, ktorý mu túto službu zabezpečuje; - doklad o zabezpečení pracovnej zdravotnej služby podľa § 21 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z., ktorým môže byť napr. zmluva s odborným zdravotným pracovníkom kvalifikovaným na výkon pracovnej zdravotnej služby.
III.2.4) Vyhradené zákazky:
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
Nie.
III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:
Áno.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:
IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 28.9.2007 - 14:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
8.10.2007 - 14:00.
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Slovensky.
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Obdobie v dňoch: 90 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk).
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
Dátum: 8.10.2007 - 15:00.
Miesto: MsÚ Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica, miestnosť: zasadačka na 2. poschodí, č. 300.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.
Štatutárny orgán uchádzača alebo ním splnomocnená osoba.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Nie.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
S víťazom súťaže môžu byť/predpokladá sa/ uzavreté ďalšie zmluvy v súlade s § 58 ods. 1 písm.j) rokovacím konaním bez zverejnenia v prípade opakovaného obstarávania služieb rovnakého alebo podobného charakteru.
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P. O. BOX 58, SK-820 04 Bratislava 24. Tel.: 421 2 50264 218. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: 421 2 50264 219.
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:
Považská Bystrica, MsÚ Centrum 2/3, SK-017 13 Považská Bystrica. Fax: 421 2 50264 219.
VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
Presné informácie o lehotách na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: Presné informácie o lehotách na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: sú uvedené v súťažných podkladoch.
VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P. O. BOX 58, SK-820 04 Bratislava 24. Tel.: 421 2 50264 218. URL: www.uvo.gov.sk.
VI.5) DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.8.2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Asekol s.r.o.EKOLAMP s.r.o.EKO-KOM a.s.Inisoft s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist