Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Dodávka traktoru, drtiče biologického odpadu a jednonápravového návěsu

21.09.2007  |  134× přečteno      vytisknout článek

Dodávka traktoru, drtiče biologického odpadu a jednonápravového návěsu

* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200764822
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
10.10.2007 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 177 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T168435 Lisy, drtiče a podobné stroje a přístroje pro výrobu vína, jablečných moštů, ovocných šťáv nebo podobných nápojů

T178701 Traktory a tahače (jiné než tahače čísla 8709)

 
 
 
Anotace tendru:

Obec Zuberec vypisuje výběrové řízení na dodávku traktoru s čelním nakladačem, drtiče biologického odpadu a jednonápravového návěsu. Nabídka do tendru musí být zaslána do 10. 10. 2007. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

04149 - MST
Verejná súťaž
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Obec Zuberec
IČO: 00 315 036
Hlavná 289, 027 32 Zuberec
Kontaktné miesto (miesta)
OÚ, Zuberec, Hlavná 289
kontaktná osoba: Ing. Vladimír Šiška, starosta
tel. č.: 043 539 51 03, fax: 043 539 53 59
e-mail: starosta@zuberec.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Všeobecná štátna správa.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.


ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Kolesový traktor s čelným nakladačom, drvič biologického odpadu, jednonápravový náves.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary.
Kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: Obecný úrad, Hlavná 289, 027 32 Zuberec.
NUTS kód: SK031.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
1. Požadované technické parametre - traktor:
Pohon: 4 x 4
Motor: menovitý výkon 90 - 100 HP, výrobca motora zhodný s výrobcom traktora
Spojka: viaclamelová spojka chladená olejom
Prevodovka: radenie pod záťažou, reverzná prevodovka, reverz raditeľný pod zaťažením, uzávierka diferenciálu
Hydraulika: tlakové čerpadlo s výkonom min. 53 l/min., min. dva páry vonkajších hydraulických okruhov
Zadný vývodový hriadeľ: otáčky zadného vývodového hriadeľa - 540/540E/1 000 ot./min., jednoduchá použiteľnosť koncovky so 6- a 21-drážkovým hriadeľom
Zadné hydraulické ramená: kategórie II. s rýchloupínacími hákmi, min. nosnosť 3 500 kg
Zadný záves: regulácia zdvihu a rýchlosti manipulácie zadného trojbodového závesu, vzduchové brzdy 1 2-okruhové
Predná náprava: mechanický pohon predných kolies, hydrostatické riadenie predných kolies, automatická uzávierka predného diferenciálu
Závažie: predné závažie s min. hmotnosťou 400 kg
Kabína a osvetlenie: kabína s kúrením, odpružená sedačka, pracovné svetlomety
2. Požadované technické parametre - čelný nakladač na traktor:
Základný rám na traktore umožňujúci bezbariérový výhľad pri demontovanom čelnom nakladači
EURO rýchloupínacie prvky na uchytenie príslušenstva
Mechanické samovyrovnanie príslušenstva
Indikátor hladiny lopaty
Ovládanie nakladača z kabíny traktora multifunkčnou pákou
Pripojenie hydraulických a elektrických rýchlospojok pomocou združenej rýchlospojky
Možnosť jednoduchej montáže a demontáže čelného nakladača
Príslušenstvo:
Lyžica so šírkou max. 2 000 mm, min. objem 0,7 m3
Paletizačné vidly
3. Požadované technické parametre - drvič:
Spracovanie hmoty do priemeru 250 mm
Náhon kĺbovým hriadeľom
Minimálny výkon 5 m3 štiepky/h
Minimálny príkon zosúladený s obstarávaným traktorom
Možnosť odvodu drvenej hmoty na vlek
4. Vlečka:
Jednonápravový náves
Trojstranný sklápač - nosnosť 6 - 7 t
Sklápacie bočnice po ľavej a pravej strane a zadné čelo prívesu
Regulácia výšky zdvihu do strán
Uhol vyklápania: dozadu 42 o, do strán 60 o
Parkovacia brzda, prevádzkové brzdy 2-okruhové
Osvetlenie podľa vyhlášky
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 29370000-3.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 29300000-2, 29352000-1.
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
Kolesový traktor - 1 ks, čelný nakladač - 1 ks, drvič biologického odpadu - 1 ks, vlečka - 1 ks.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 2 500 000. Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Trvanie: 12 mesiacov.


ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet obstarávania sa bude financovať z prostriedkov environmentálneho fondu a z vlastných prostriedkov. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry. Zmluva nadobudne účinnosť iba v prípade, ak obstarávateľ získa finančné prostriedky z uvedených zdrojov.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Musia mať právnu subjektivitu.
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich splnenie predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v origináli alebo overenej fotokópii nie staršej ako 3 mesiace.
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Nevyžaduje sa.
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Nevyžaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Nevyžaduje sa.
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej:
1. Cena - 50.
2. Dostupnosť zár. a pozár. servisu - 30.
3. Termín dodávky - 20.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 3. 10. 2007. Čas: 15.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 10. 10. 2007. Čas: 8.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Obdobie: 12 mesiacov.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 10. 10. 2007. Čas: 12.00 h.
Miesto: Obec Zuberec, Hlavná 289, 027 32 Zuberec.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, zastúpení štatutárnym zástupcom alebo ním splnomocnenou osobou, ktorá predloží splnomocnenie na zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Ministerstvo životného prostredia SR - sekcia realizácie environmentálnych opatrení - environmentálny fond.
VI.3.
Ďalšie informácie
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
3. 9. 2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Inisoft s.r.o.Asekol s.r.o.EKOLAMP s.r.o.EKO-KOM a.s.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist