Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Dodávka recyklačního zařízení

15.10.2007  |  143× přečteno      vytisknout článek

Dodávka recyklačního zařízení

* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200765159
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiné  
 
* Země: 
Polsko  BusinessInfo.cz - Polsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/polsko/1000792/">(teritoriální informace Polsko) 
 
* Datum uzávěrky:  
19.11.2007 
 
* Zdroj informace:  
S 197 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T168479 Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

 
 
 
Anotace tendru:

Polská organizace Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. vypisuje výběrové řízení na dodávku recyklačního zařízení.

Lůta pro doručení nabídek je 19.11.2007. Nabídka do tendru musí být zpracována v polštině.

 
Popis tendru (Polština):

PL-Chorzów: Urządzenia do recyklingu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o., ul. Bytkowska 15, Kontakt Dział Handlowy, Do wiadomości Monika Januszewska Specjalista ds. Zamówień Publicznych, PL-41-503 Chorzów. Tel. 48 32 249 56 80. E-mail sekretariat.pts-alba@alba.com.pl. Faks 48 32 241 42 66.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.chorzow.alba.com.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Inne: przedsiębiorstwo prywatne.
Środowisko.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: 41-503 Chorzów, ul. Brzezińska b/n.
Kod NUTS: PL226.
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego, która składa się co najmniej z podstawowych maszyn takich jak: rozdrabniacz wstępny, separator magnetyczny, separator balistyczny, rozdrabniacz końcowy, przenośniki taśmowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 6 do SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
29241400.
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 211 000 Euro.
II.2.2) Opcje:
Nie.
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w dniach: 60 (od udzielenia zmówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium - w wysokości 120 000,00 zł. w terminie do dnia 19.11.2007 r. do godz. 9ºº Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Katowice 45 1750 1035 0000 0000 0498 3165.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Przedmiot zamówienia jest w części finansowany ze środków pochodzących z EKOFUNDUSZU. Finansowanie dotyczy rozdrabniacza końcowego wchodzącego w skład linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizujący zamówienie w części finansowanej przez Ekofundusz korzystał z dostawców lub wykonawców pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Norwegii i/lub krajów Unii Europejskiej. Powyższe wymagania wynikają z zasad działania Ekofunduszu – www.ekofundusz.org.pl „zasady działania Ekofunduszu” pkt VI – wymogi związane z wyborem przez beneficjentów dostawców i wykonawców inwestycji. Podstawą do rozliczenia dostaw objętych przedmiotem zamówienia finansowanych przez EkoFundusz będzie dostarczenie świadectwa pochodzenia lub oświadczenia producenta o miejscu ich wytworzenia. Powyższe wymagania wynikają z zasad działania Ekofunduszu – www.ekofundusz.org.pl „zasady działania Ekofunduszu” pkt VI – wymogi związane z wyborem przez beneficjentów dostawców i wykonawców inwestycji.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełni warunki: wymagane w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty i oświadczenia: formularz ofertowy (Załącznik nr 1 i 1a do SIWZ), oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków zawartych w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy (Załącznik nr 2do SIWZ), oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (Załącznik nr 3 do SIWZ), aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Odpis (zaświadczenie) musi zawierać aktualny na dzień złożenia ofert wykaz osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy złożyli wnioski o zmianę do Krajowego Rejestru Sądowego (w okresie pomiędzy datą wystawienia aktualnego odpisu KRS, który będzie złożony do oferty, a terminem złożenia oferty) w zakresie podmiotów uprawnionych do ich reprezentowania lub przedmiotu działalności, winni złożyć potwierdzoną kserokopię takiegoż wniosku (jeżeli Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, do oferty musi być dołączony oryginał pełnomocnictwa, sporządzony i zawierający informacje, określone w dziale XII pkt 7 SIWZ), aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert, aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączone - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 23 ust. 2 ustawy Pzp). Dodatkowo wykonawca dołącza do oferty kopię dowodu wniesienia wadium jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu lub kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz (w sekretariacie należy zdeponować oryginał wpłaty wadium w innej formie niż pieniądz w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie). Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca jest zobowiązany: • wykazać, iż w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych osiągnął przychód netto ze sprzedaży w każdym roku obrotowym - na kwotę 2 500 000,00 zł. • wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę - minimum 2 500 000,00 zł. • wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia) na kwotę - minimum 2 500 000,00 zł. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty: - sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy - za ten okres – potwierdzających przychód netto ze sprzedaży w każdym roku obrotowym na kwotę minimum 2 500 000,00 zł. - informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, iż wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 2 500 000,00 zł. wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia) na kwotę minimum 2 500 000,00 zł.
III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca jest zobowiązany wykazać niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz że dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, potwierdzające, że: wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej 2 dostawy wraz montażem i uruchomieniem linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego o wartości minimum 2 500 000,00 zł każda wraz z potwierdzeniem należytego ich wykonania. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty dokumenty: - wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw wraz z montażem i uruchomieniem linii technologicznej do produkcji paliwa alterntywnego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostaw stanowiących przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawca musi wykazać wykonanie lub wykonywanie co najmniej 2 dostaw wraz z montażem i uruchomieniem linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego (o wartości minimum 2 500 000,00 zł każda) (Załącznik nr 4 do SIWZ) - wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (Załącznik nr 5 do SIWZ) a także - opis oferowanej przez oferenta linii technologicznej do produkcji paliwa alternatywnego, z którego będzie jasno wynikać, że jest ona zgodna z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w Załączniku nr 6 do SIWZ - listę gwarantowanych kosztów eksploatacyjnych potwierdzających wysokość kosztów przedstawionych przez oferenta zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w załączniku nr 6 do SIWZ.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej:
1. Cena brutto. Waga: 50.
2. Koszty eksploatacyjne linii technologicznej. Waga: 25.
3. Wydajność linii technologicznej. Waga: 25.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 16.11.2007 - 09:00.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 15,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: SIWZ jest udostępniona bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego. SIWZ jest również dostępna w siedzibie Zamawiającego po dokonaniu wpłaty w kasie – Biuro Obsługi Klienta, SIWZ przesłana za pośrednictwem poczty na wniosek Wykonawcy płatna przy odbiorze.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
19.11.2007 - 09:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 19.11.2007 - 09:30.
Miejsce: Siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna, I piętro.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
Wykonawców, którzy pobrali SIWZ ze strony internetowej prosimy o pisemne powiadomienie przesłane na adres Zamawiającego lub faxem na nr 48 32 241 42 66 celem informowania o ewentualnych zmianach w SIWZ bądź udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców.
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/ 4, PL-00-582 Warszawa. Tel. 48 22 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 48 22 458 77 00.
VI.4.2) Składanie odwołań:
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/ 4, PL-00-582 Warszawa. Tel. 48 22 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks 48 22 458 77 00.
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
8.10.2007.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Tomáš Kotiš
manažer projektu "Šance pro firmy"
tomas.kotis@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907538
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Inisoft s.r.o.EKO-KOM a.s.Asekol s.r.o.EKOLAMP s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist