Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Dodávka odpadních nádob z plastů

02.05.2008  |  140× přečteno      vytisknout článek

Dodávka odpadních nádob z plastů Referenční číslo CzechTrade: 

TE200867752
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Polsko  BusinessInfo.cz - Polsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/polsko/1000792/">(teritoriální informace Polsko) 
 
* Datum uzávěrky:  
09.06.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 83 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T073900 PLASTY A VÝROBKY Z NICH

 
 
 
Anotace tendru:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. vypisuje výběrové řízení na dodávku odpadních nádob z plastů. Nabídka do tendru musí být zaslána do 9. 6. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována v polštině.

 
Popis tendru (Polština):

PL-Kraków: Pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, Do wiadomości mgr inż. Beata Wolnik, PL-31-580 Kraków. Tel. (48-12) 646 22 86. E-mail zp@mpo.krakow.pl. Faks (48-12) 646 23 50.

Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mpo.krakow.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Podmiot prawa publicznego.
Ogólne usługi publiczne.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS

II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych plastikowych pojemników na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie.

II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:

Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, 31–580 Kraków.
Kod NUTS: PL213 .

II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Dostawa do siedziby Zamawiającego: a) pojemników plastikowych niebieskich z płaską pokrywą o pojemności 60 l 100 szt; b) pojemników plastikowych niebieskich z płaską pokrywą o pojemności 240 l 500 szt; c) pojemników plastikowych niebieskich z płaską pokrywą o pojemności 770 l 200 szt; d) pojemników plastikowych żółtych z płaską pokrywą o pojemności 770 l 100 szt; e) pojemników plastikowych niebieskich z płaską pokrywą o pojemności 1100 l 390 szt; f) pojemników plastikowych niebieskich bez pokrywy o pojemności 1100 l 780 szt; g) pojemników plastikowych żółtych z płaską pokrywą o pojemności 1100 l 390 szt; Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie ww. pojemniki plastikowe – min. 24 miesiące od daty zakupu (data protokołu zdawczo-odbiorczego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 a – 1 g do siwz.

II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

25223300.

II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Tak.

II.1.8)
Podział na części:

Nie.

II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:

Nie.

II.2)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 873 800,00 PLN.

II.2.2)
Opcje:

II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Zakończenie: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie przez wykonawcę wadium w wysokości 20 000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100). Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.2)
Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Płatności wynikające z realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia następować będą przelewem na wskazany w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymywania faktur przez Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie dostawy.

III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)
Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

III.2)
WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1., 3., i 4. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty o których mowa w pkt. a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5. oraz w 2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 9. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa:

III.2.3)
Zdolność techniczna:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy pojemników plastikowych o wartości nie mniejszej od wartości przedmiotu niniejszego zamówienia oferowanej przez Wykonawcę (każda z dostaw) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw pojemników plastikowych o wartości nie mniejszej od wartości przedmiotu niniejszego zamówienia oferowanej przez Wykonawcę (każda z dostaw) z podaniem ich wartości, ilości, dat wykonania oraz odbiorców – zgodnie z zał. nr 2 do siwz. Należy wykazać się zrealizowanymi co najmniej dwoma takimi dostawami. Należy również załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

III.2.4)
Zamówienia zastrzeżone:

III.3)
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2)
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)
RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)
Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2)
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

TZ/EW/3/2008.

IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Nie.

IV.3.3)
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 6.6.2008 - 15:00.
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

9.6.2008 - 10:30.

IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6)
Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert:

Data: 9.6.2008 - 11:00.
Miejsce: Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – świetlica sala nr 10.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Nie.

VI.3)
INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4)
PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 77 77.

VI.4.2)
Składanie odwołań:

VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 77 77.

VI.5)
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
25.4.2008.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
EKOLAMP s.r.o.EKO-KOM a.s.Asekol s.r.o.Inisoft s.r.o.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist