Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Dokumenty v EU k životnímu prostředí - Odpadové hospodářství, čisté technologie

07.10.2009  |  705× přečteno      vytisknout článek

Statistika odpadů,  odpadní elektrická a elektronická zařízení, obaly a obalové odpady, nebezpečné odpady. spalování, vozidla s ukončenou životností.

Odkazy na plné texty směrnic, nařízení a rozhodnutí v databázi EUR-Lex v české a anglické verzi. Plné texty jsou k dispozici většinou v HTML a stránky příslušející danému dokumentu obsahují i další informace včetně doplňků a oprav. U některých dokumentů je již uvedeno konsolidované znění  (KZ).

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, ČISTÉ TECHNOLOGIE  

Rozhodnutí Komise
2009/603/ES
2009/603/EC

Rozhodnutí Komise 2009/603/ES ze dne 5. srpna 2009, kterým se stanoví požadavky na registraci výrobců baterií a akumulátorů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 6054) (1)
Rozhodnutí Komise
2009/292/ES 
2009/292/EC 
Rozhodnutí Komise 2009/292/ES  ze dne 24. března 2009, kterým se stanoví podmínky pro udělování výjimky ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech pro přepravky a palety z plastů týkající se úrovní koncentrace těžkých kovů
Rozhodnutí Komise
2009/360/ES
2009/360/EC

 

Rozhodnutí Komise 2009/360/ES ze dne 30. dubna 2009, kterým se doplňují technické požadavky pro popis vlastností odpadu stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (oznámeno pod číslem K(2009) 3013)
Rozhodnutí Komise
2009/359/ES
2009/359/EC
Rozhodnutí Komise 2009/359/ES ze dne 30. dubna 2009, kterým se doplňuje definice inertního odpadu v rámci provádění čl. 22 odst. 1 písm. f) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (oznámeno pod číslem K(2009) 3012)
Rozhodnutí Komise
2009/358/ES
2009/358/EC

 

Rozhodnutí Komise 2009/358/ES ze dne 29. dubna 2009 o harmonizaci, pravidelném předávání informací a dotazníku podle čl. 22 odst. 1 písm. a) a článku 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu (oznámeno pod číslem K(2009) 3011)
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 1336/2008
(EC) č. 1336/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1336/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004 za účelem jeho přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (1) 
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 1272/2008
(EC) č. 1272/2008 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1)
Směrnice EP a Rady
2008/112/ES
2008/112/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/112/ES ze dne 16. prosince 2008, kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (1)

Směrnice EP a Rady
98/2008/ES
98/2008/EC

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/2008/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Text s významem pro EHP)
Nařízení Komise
(ES) č. 1418/2007
(EC) č. 1418/2007

 

Nařízení Komise (ES) č. 1418/2007 ze dne 29. listopadu 2007 o vývozu některých odpadů určených k využití, uvedených v příloze III nebo IIIA nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, do některých zemí, na které se nevztahuje rozhodnutí OECD o kontrole pohybů odpadů přes hranice (Text s významem pro EHP ), změněno nařízením Komise (ES) č. 740/2008
Směrnice EP a Rady
(ES) č. 1013/2006
(ES) č. 1013/2006

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů   změněno nařízením Komise (ES) č. 1379/2007,  (ES) č. 669/2008, (ES) č. 219/2009 , (ES) č. 308/2009
Směrnice EP a Rady
2006/66/ES
2006/66/EC  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2006/66/ES  (KZ 02006L0066-20081205) ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 91/157/EHS (1) oprava 2006L0066R , změněno směrnicí 2008/12/ES, 2008/103/ES , viz také rozhodnutí Komise 2008/763/ES a 2009/603/ES

Rozhodnutí Komise
2006/329/ES
2006/329/EC
Rozhodnutí Komise 2006/329/ES, kterým se stanoví dotazník pro podávání zpráv o provádění směrnice 2000/76/ES o spalování odpadu
Směrnice EP a Rady
2006/12/ES
2006/12/EC

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES  (KZ 02006L0012-20081212 ) ze dne 5. dubna 2006 o odpadech,   změněno směrnicí 98/2008/ES 
Bude zrušeno k 12.12.2010

Směrnice EP a Rady
2006/21/ES
2006/21/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES , oprava 2008L0021R
Nařízení Komise
(ES) č. 1445/2005
(EC) č. 1445/2005 
Nařízení Komise (ES) č. 1445/2005, kterým se vymezují správná kritéria hodnocení kvality a obsah zpráv o kvalitě týkajících se statistiky odpadů pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (viz níže)
 Nařízení Komise
(ES) č. 782/2005
(EC) č. 782/2005
Nařízení Komise (ES) č. 782/2005, kterým se stanoví formát pro přenos výsledků statistik odpadů, změněno nařízením Komise (ES) č. 973/2007
Nařízení Komise
(ES) č. 783/2005
(EC) č. 783/2005
Nařízení Komise (ES) č. 783/2005, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (viz níže) o statistice odpadů
Rozhodnutí Komise
2005/369/ES
2005/369/EC
Rozhodnutí Komise 2005/369/ES, kterým se stanoví pravidla pro sledování souladu členských států a kterým se zřizují formáty údajů pro účely směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES (viz níže) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
Rozhodnutí Komise
2005/293/ES
2005/293/EC 
Rozhodnutí Komise 2005/293/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla kontrolování opětného použití, recyklace a cílů opětného použití, recyklace u vozidel s ukončenou životností stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES (viz níže)

Rozhodnutí Komise
2005/270/ES
2005/270/EC 

Rozhodnutí Komise 2005/270/ES, kterým se stanoví formáty vztahující se k databázovému systému podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES (viz níže) o obalech a obalových odpadech
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 648/2004
(EC) č. 648/2004
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech (Text s významem pro EHP)  změněno nařízením  (ES) č. 907/2006, (ES) č. 1336/2008, (ES) č. 219/2009
Rozhodnutí Rady
2004/486/ES
2004/486/EC 
Rozhodnutí Rady 2004/486/ES, kterým se Kypru, Maltě a Polsku povolují určité dočasné odchylky od směrnice 2002/96/ES (viz níže) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
Nařízení Komise
(ES) č. 317/2004
(EC) č. 317/2004
Nařízení Komise (ES) č. 317/2004, kterým se přijímají odchylky od ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (viz níže) o statistice odpadů, pokud jde o Rakousko, Francii a Lucembursko
Rozhodnutí Rady
2004/312/ES
2004/312/EC 
Rozhodnutí Rady 2004/312/ES, kterým se České republice, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Slovensku a Slovinsku povolují určité dočasné odchylky od směrnice 2002/96/ES (viz níže) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních
Rozhodnutí Komise
2004/249/ES
2004/249/EC 
Rozhodnutí Komise 2004/249/ES o dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES (viz níže) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
Rozhodnutí Komise
2003/138/ES
2003/138/EC 
Rozhodnutí Komise 2003/138/ES, kterým se stanoví normy označování konstrukčních částí a materiálů pro vozidla podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES (viz níže) o vozidlech s ukončenou životností

Rozhodnutí Rady
2003/33/ES
2003/33/EC

Rozhodnutí Rady 2003/33/ES, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládky podle článku 16 a přílohy II směrnice 1999/31/ES (viz níže)
Nařízení EP a Rady
(ES) č. 2150/2002
(EC č. 2150/2002 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (KZ 02002R2150-20080101)  o statistice odpadů, změněno rozhodnutím č. 55/2004, nařízením  (ES) č. 574/2004, (ES) č. 783/2005, odchylně nařízením (ES) č. 317/2004, (ES) č. 1829/2004, (ES) č. 784/2005, (ES) č. 1446/2005 a (ES) č. 1893/2006
Směrnice EP a Rady
2002/96/ES
2002/96/EC 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) změněno směrnicí  2003/108/ES, odchylně  2004/486/ES , změněno směrnicí 2008/34/ES, změněno směrnicí 2008/112/ES
Směrnice EP a Rady
2002/95/ES
2002/95/EC 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES  (KZ 02002L0095-20080524 ) o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, změněno rozhodnutím 2005/618/ES, 2005/717/ES, 2005/747/ES , změněno směrnicí  2008/35/ES
Rozhodnutí Komise
2002/151/ES
2002/151/EC 
Rozhodnutí Komise 2002/151/ES o minimálních požadavcích na osvědčení o likvidaci vozidla vydané v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES (viz níže) o vozidlech s ukončenou životností
Rozhodnutí Komise
2001/753/ES
2001/753/EC 
Rozhodnutí Komise 2001/753/ES o dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES (viz níže) o vozidlech s ukončenou životností
Rozhodnutí Komise
2001/524/ES
2001/524/EC 
Rozhodnutí Komise 2001/524/ES, o zveřejnění odkazu na normy EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 a EN 13432:2000 v Úředním věstníku Evropských společenství v souvislosti se směrnicí 94/62/ES (viz níže) o obalech a obalových odpadech

Rozhodnutí Komise
2001/171/ES
2001/171/EC 

Rozhodnutí Komise 2001/171/ES (KZ 02001D0171-20060512 ), kterým se stanoví podmínky pro odchylku u skleněných obalů týkající se úrovní koncentrací těžkých kovů stanovených ve směrnici 94/62/ES (viz níže) o obalech a obalových odpadech, změněno rozhodnutím 2006/340/ES
Rozhodnutí Komise
2001/68/ES
2001/68/EC 
Rozhodnutí Komise 2001/68/ES, kterým se stanoví dvě referenční měřicí metody pro určení obsahu PCB podle čl. 10 písm. a) směrnice Rady 96/59/ES o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)
Směrnice EP a Rady
2000/76/ES  
2000/76/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/76/ES  o spalování odpadů změněno nařízením (ES) č. 1137/2008
Směrnice EP a Rady
2000/59/ES
2000/59/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/59/ES o přístavních zařízeních pro příjem lodního odpadu a zbytků lodního nákladu,  změněno směrnicí  2002/84/ES, 2007/71/ES  a nařízením (ES) č. 1137/2008
Nařízení EP a Rady
2000/53/ES
2000/53/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, změněno rozhodnutím 2002/525/ES, 2005/63/ES, 2005/438/ES, 2005/673/ES , 2008/689/ES a směrnicí 2008/33/ES, změněno směrnicí 2008/112/ES
Rozhodnutí Komise
2000/738/ES
2000/738/EC
Rozhodnutí Komise 2000/738/ES o dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice 1999/31/ES (viz níže) o skládkách odpadů
Rozhodnutí Komise
2000/532/ES
2000/532/EC
Rozhodnutí Komise 2000/532/ES, kterým se nahrazuje rozhodnutí 94/3/ES, kterým se stanoví seznam odpadů podle čl. 1 písm. a) směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnutí Rady 94/904/ES, kterým se stanoví seznam nebezpečných odpadů ve smyslu čl. 1 odst. 4 směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech , změněno rozhodnutím 2001/118/ES, 2001/119/ES a 2001/573/ES 
Nařízení Komise
(ES) č. 1547/1999
(EC) č. 1547/1999
Nařízení Komise (ES) č. 1547/1999, kterým se stanoví kontrolní postupy podle nařízení Rady (EHS) č. 259/93 pro přepravu některých druhů odpadů do některých zemí, na něž se nevztahuje rozhodnutí OECD C(92) 39 -  zrušeno nařízením (ES) č. 801/2007
Nařízení Rady
(ES) č. 1420/1999
(EC) č. 1420/1999
Nařízení Rady (ES) č. 1420/1999, (KZ 01999R1420-20050211)  kterým se stanoví společná pravidla a postupy pro přepravu některých druhů odpadů do některých nečlenských zemí OECD, změněno nařízením (ES) č. 1208/2000, (ES) č. 2630/2000, (ES) č. 77/2001, (ES) č. 1800/2001, (ES) č. 2243/2001, (ES) č. 2118/2003 a (ES) č. 105/2005
Směrnice Rady
1999/31/ES
1999/31/EC
Směrnice Rady 1999/31/ES  o skládkách odpadů, změněno nařízením (ES) č. 1882/2003 a (ES) č. 1137/2008
Rozhodnutí Komise
1999/412/ES
1999/412/EC
Rozhodnutí Komise 1999/412/ES o dotazníku pro informační povinnost členských států podle článku 41 odstavce 2 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 , zrušeno nařízením (ES) č. 1013/2006
Rozhodnutí Komise
1999/177/ES
1999/177/EC
Rozhodnutí Komise 1999/177/ES, kterým se stanoví podmínky pro udělování výjimky ze směrnice 94/62/ES (viz níže)  o obalech a obalových odpadech pro přepravky a palety z plastů týkající se úrovní koncentrace těžkých kovů
Rozhodnutí Komise
98/184/ES
98/184/EC
Rozhodnutí Komise 98/184/ES o dotazníku pro zprávy členských států o provádění směrnice Rady 94/67/ES o spalování nebezpečných odpadů (provádění směrnice Rady 91/692/EHS
Rozhodnutí Rady
97/640/ES
97/640/EC
Rozhodnutí Rady 97/640/ES o schválení změny Úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (Basilejské úmluvy) jménem Společenství, jak ji stanoví rozhodnutí III/1 konference stran
Rozhodnutí Komise
97/622/ES
97/622/EC
Rozhodnutí Komise 97/622/ES o dotaznících pro zprávy členských států o provádění některých směrnic v odvětví odpadů (provádění směrnice Rady 91/692/EHS
Rozhodnutí Komise
97/283/ES
97/283/EC
Rozhodnutí Komise 97/283/ES o harmonizovaných měřicích metodách pro určení hmotnostní koncentrace dioxinů a furanů v emisích do ovzduší v souladu s čl. 7 odst. 2 směrnice 94/67/ES o spalování nebezpečných odpadů
Rozhodnutí Komise
97/138/ES
97/138/EC
Rozhodnutí Komise 97/138/ES, kterým se zavádějí formuláře pro databázový systém podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES (viz níže)  o obalech a obalových odpadech, viz 2005/270/ES
Rozhodnutí Komise
97/129/ES
97/129/EC
Rozhodnutí Komise 97/129/ES, kterým se zavádí identifikační systém pro obalové materiály podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
Směrnice Rady
1996/59/ES
1996/59/EC
Směrnice Rady 1996/59/ES o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů (PCB/PCT)
Rozhodnutí Komise
96/302/ES
96/302/EC
Rozhodnutí Komise 96/302/ES kterým se stanoví formulář pro poskytování údajů podle čl. 8 odst. 3 směrnice Rady 91/689/EHS (viz níže) o nebezpečných odpadech
Směrnice Rady
94/67/ES
94/67/EC
Směrnice Rady 94/67/ES o spalování nebezpečných odpadů, změněno nařízením (ES) č. 1882/2003, zrušena viz směrnici 2000/76/ES 
Směrnice EP a Rady
94/62/ES
94/62/EC
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES (KZ 01994L0062-20050405o obalech a obalových odpadech, odchylně  rozhodnutím 1999/177/ES, změněno nařízením (ES) č. 1882/2003, směrnicí 2004/12/ES a 2005/20/ES, výjimka rozhodnutí  2009/292/ES
Rozhodnutí Komise
94/774/ES
94/774/EC
Rozhodnutí Komise 94/774/ES o standardním nákladním listu ve smyslu nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole, zrušeno  (ES) č. 1013/2006
Nařízení Rady
(EHS) č. 259/93
(EEC) č. 259/93
Nařízení Rady (EHS) č. 259/93 o dozoru nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a o její kontrole změněno nařízením (ES) č. 120/97, rozhodnutím 1999/816/ES, nařízením ( ES) č. 2557/2001 , zrušeno  (ES) č. 1013/2006
Směrnice Rady
91/692/EHS
91/692/EEC
Směrnice Rady 91/692/EHS  (KZ 01991L0692-20031120 ), kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí, provedeno rozhodnutím 94/741/ES, 97/622/ES, změněno nařízením (ES) č. 1882/2003
Směrnice Rady
91/689/EHS
91/689/EEC
Směrnice Rady 91/689/EHS (KZ  01991L0689-20081212) o nebezpečných odpadech, změněno směrnicí  94/31/ES , nařízením (ES) č. 166/2006 a (ES) č. 98/2008. zrušuje se od 12.12.2010
Směrnice Rady
91/157/EHS
91/157/EEC
nahrazena směrnicí 2006/66/ES 
Směrnice Rady 91/157/EHS o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky, provedeno směrnicí 1993/86/EHS změněno směrnicí 1998/101/ES. Zrušuje se s účinkem 26.září 2008.
Směrnice Rady
86/278/EHS
86/278/EEC
Směrnice Rady 86/278/EHS o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství, změněno směrnicí 1991/692/EHS, a nařízením (ES) č. 807/2003ES) č. 219/2009
Směrnice Rady
78/176/EHS
78/176/EEC
Směrnice Rady 78/176/EHS o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého, změněno směrnicí 1982/883/EHS, 1983/29/EHS a 1991/692/EHS
Rozhodnutí Komise
76/431/EHS
76/431/EEC
Rozhodnutí Komise 76/431/EHS, kterým se zřizuje Výbor pro nakládání s odpady
Směrnice Rady
75/442/EHS
75/442/EEC
Směrnice Rady 75/442/EHS o odpadech, změněno směrnicí 1991/156/EHS, 1991/692/EHS, rozhodnutím Komise 96/350/ES, nařízením (ES) č. 1882/2003, odchylně směrnicí 1996/59/EHS , zrušena  směrnicí 2006/12/ES
Směrnice Rady
75/439/EHS
75/439/EEC
Směrnice Rady 75/439/EHS (KZ 01975L0439-20081212)  o nakládání s odpadními oleji, změněno směrnicí 1987/101/EHS, 1991/692/EHS a 2000/76/ES  a . 2008/98/ES

Zdroj: http://www.bozpinfo.cz


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
Inisoft s.r.o.Asekol s.r.o.EKOLAMP s.r.o.EKO-KOM a.s.
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist