Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Novela zákona o odpadech v senátu

03.12.2004  |  zdroj: Poslanecká sněmovna  |  151× přečteno      vytisknout článek

V současné době jsou projednávány souběžně dva návrhy zákonů, kterými se mění zákon o odpadech:

1. Ve třetím čtení byl Poslaneckou sněmovnou 5. 11. 2004 schválen 166 hlasy z celkových 183 ve znění pozměňovacích návrhů návrh tzv. „elektrošrotové novely“, který sněmovna projednávala jako tisk č. 693.

Novela z. o odpadech - EU

Stav projednávání ke dni: 2. prosinec 2004

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

Původní návrh tohoto zákona, předložený do vlády v lednu letošního roku, obsahoval úpravu v podstatě tří oddělených oblastí odpadového hospodářství. Tou první byla problematika tzv. černých skládek čili odložení odpadu na místě k odkládání odpadů neurčeném, druhou oblastí byla v bezprostřední návaznosti na příslušnou legislativu Evropského společenství problematika elektrických a elektronických zařízení (elektrozařízení) a třetí oblastí navrhované právní úpravy byla část devátá zákona (tzv. přeshraniční přeprava odpadů), kterou bylo nutné adaptovat na příslušné nařízení rady ES.
V  průběhu projednávání návrhu zákona v LR vlády však bylo řešení tzv. černých skládek vypuštěno a změna části deváté zákona o odpadech, která byla adaptací Nařízení rady ES o dozoru nad přepravou odpadů v rámci EU, do něj a z něj, na naši právní úpravu, byla mezitím z časových důvodů na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu upravena již zákonem č. 188/2004 Sb., takže i tato část byla z této novely vypuštěna.

K projednání do Poslanecké sněmovny byl předložen návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a změně některých dalších zákonů, jehož hlavní a jedinou ucelenou oblastí úpravy je nakládání s odpadem elektrických a elektronických zařízení (dále jen „elektrozařízení“). Jde fakticky o transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, ve znění směrnice 2003/108/ES  a směrnice č. 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v těchto zařízeních. Problematika elektrozařízení je v návrhu změnového zákona řešena novým dílem 8 v části čtvrté zákona o odpadech.

Cílem tohoto změnového zákona je snížit množství elektroodpadu. Výrobci a dovozci proto musí zajistit jeho využití v určitém rozsahu či  vyloučit používání nebezpečných látek  u některých typů zařízení.

Výrobci a dovozci by měly mít od 13. srpna 2005 povinnost zabezpečit zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu z domácností. U takzvaného „historického šrotu“ – tedy u výrobků, které byly uvedeny na trh do tohoto data -  bude tato povinnost rozložena na firmy podle jejich podílu na trhu. Plnění svých povinností mohou zabezpečit samostatně, společně s jiným výrobcem nebo přenesením na jinou právnickou osobu.

Výrobci a dovozci musejí zajistit označení výrobků, ty by měly být navrženy a vyrobeny tak, aby se usnadnila jejich demontáž a opětovné využití. Některé typy zařízení, elektrické žárovky a svítidla určená pro domácnosti by neměly po 30. červnu 2006 obsahovat nebezpečné látky jako je rtuť,  kadmium, šestimocný chrom, polybromované bifenyly (PBB) a polybromované difenylétery (PBDE).  Výrobci a dovozci musejí také zajistit využití elektroodpadu v určitém rozsahu, který zákon přesně stanoví pro jednotlivé skupiny zařízení [1,2].

[1] Skupiny elektrických a elektronických zařízení :

1.         Velké domácí spotřebiče

2.          Malé domácí spotřebiče

3.          Zařízení informačních technologií a telekomunikační zařízení

4.          Spotřebitelská zařízení

5.          Osvětlovací zařízení

6.           Elektrické a elektronické nástroje (s výjimkou velkých stacionárních průmyslových nástrojů)

7.           Hračky, vybavení pro volný čas a sporty

8.            Lékařské přístroje (s výjimkou všech implantovaných a infikovaných výrobků)

9.            Přístroje pro monitorování a kontrolu

10.          Výdejní automaty

[2] Výrobce a dovozce elektrozařízení je povinen zajistit využití elektroodpadu předaného zpracovatelům v souladu s § 37k odst. 4 minimálně v tomto rozsahu:

a) v případě elektrického a elektronického zařízení spadajícího do skupin 1 a 10 přílohy č. 7 k tomuto zákonu využití v rozsahu 80 % průměrné hmotnosti zařízení a opětovné použití a materiálové využití komponentů, materiálů, látek v rozsahu 75 % průměrné hmotnosti zařízení,

b) v případě elektrozařízení spadajícího do skupin 3 a 4 přílohy č. 7 k tomuto zákonu využití v rozsahu 75 % průměrné hmotnosti zařízení a opětovné použití a materiálové využití komponentů, materiálů a látek v rozsahu 65 % průměrné hmotnosti zařízení,

c) v případě elektrozařízení spadajícího do skupin 2, 5, 6, 7 a 9 přílohy č. 7 k tomuto zákonu využití v rozsahu 70 % průměrné hmotnosti zařízení a opětovné použití a materiálové využití komponentů, materiálů a látek v rozsahu 50 % průměrné hmotnosti zařízení,

d) v případě výbojek a zářivek opětovné použití a materiálové využití komponentů, materiálů a látek v rozsahu 80 % hmotnosti výbojek a zářivek

Ostatní navrhované změny zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech jsou většinou úpravy znění některých ustanovení platného zákona, vedoucí ke zpřesnění jejich významu a odstranění některých opomenutí a nebo doplnění ustanovení potřebných pro zajištění nebo zlepšení kontroly a vymahatelnosti některých částí zákona. Sem lze zařadit i doplnění povětšinou procesních ustanovení § 77 (působnost celních úřadů), který byl v souvislosti se vstupem ČR do EU změněn již předchozí novelou zákona o odpadech (zákon č. 188/2004 Sb.) a kterým se upravují na základě připomínek Ministerstva dopravy a Ministerstva financí – GŘ cel povinnosti a pravomoci celních úřadů při přeshraniční i vnitrostátní přepravě odpadů, dále pak doplnění dvou ustanovení (body novely 29 a 32), která umožní kontrolovat a sankcionovat neplnění nebo zneužívání nového omezení působnosti zákona v případě nekontaminovaných vytěžených zemin, hlušin a sedimentů (§ 2 odst. 1 písm. i) zákona), přijatého rovněž předchozí novelou jako PN poslanců.

Tento návrh byl Legislativní radou vlády projednán a schválen jejím usnesením č. 524 ze dne 2. června 2004. Poslaneckou sněmovnou byl návrh projednán jako sněmovní tisk 693 v 1. čtení dne 17.6.2004 a doporučen k projednání do výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Výbor doporučil po projednání na své 37. schůzi sněmovní tisk 693 usnesením č. 230 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Po podrobné rozpravě ve druhém čtení byl návrh schválen ve třetím čtení ve zněné pozměňovacích návrhů. Novelu musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.  

2. Další novela, tzv. dovozová byla Legislativní radě vlády předložena spolu s dalšími dvěma novelami- zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a zákona o ochraně ovzduší – jako jeden materiál. Důvodem bylo sjednocení používání pojmů „dovoz, vývoz, dovozce, vývozce“ v těchto zákonech po vstupu České republiky do Evropské unie, odkdy  tyto pojmy mají vzhledem ke společnému evropskému trhu význam pouze ve vztahu ke třetím zemím (nečlenské státy).

Novela zákona o odpadech, obsažená v tomto materiálu obsahovala dále ještě změnu poplatníka poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků, kterým podle zákona č. 188/2004 Sb. byl stanoven každý akreditovaný dovozce a individuální dovozce použitých vybraných vozidel, které nesplňují technické podmínky pro emisní limity ve výfukových plynech, které jsou v souladu s platnými předpisy Evropského společenství vyžadovány pro výrobu stejné kategorie nového vozidla. Vzhledem k tomu, že poplatek při takto stanoveném poplatníku byl označen odborem kompatibility vlády ČR jako nepřípustné dovozní clo, byl návrhem tohoto změnového zákona změněn i poplatník, kterým by nadále měl být každý žadatel o schválení technické způsobilosti, případně žadatel o povolení přestavby použitého vybraného vozidla, které nesplňuje emisní limity ve výfukových plynech, které jsou v souladu s platnými předpisy Evropského společenství vyžadovány pro výrobu stejné kategorie nového vozidla a dále oznamovatel přeshraniční přepravy vybraného autovraku (tedy odpadu) do České republiky. Tato změna by měla předejít možnému výkladu tohoto poplatku jako nepřípustného dovozního cla.

Tato trojnovela byla dne 7. října projednána v Legislativní radě vlády, která jej vrátila předkladateli k rozdělení na tři jednotlivé návrhy změnových zákonů a k zapracování jejích připomínek. Návrh zákona, kterým se mění zákon o odpadech, byl kromě úprav požadovaných Legislativní radou vlády, doplněn ustanoveními nutnými pro adaptaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických polutantech a o změně směrnice 79/117/EHS a ustanoveními umožňujícími kontrolované využívání biologicky rozložitelných odpadů s cílem omezení jejich ukládání na skládku, což je požadavek směrnice č. 1999/31/ES. Biologicky rozložitelné odpady byly zařazeny části čtvrté mezi vybrané odpady, pro které je nutné stanovit některé zvláštní požadavky pro nakládání s nimi. Dalším důležitým důvodem pro novelu je nově přijatá koncepce správního trestání obsažená v návrhu nového přestupkového zákona, se kterou je rovněž nutné uvést zákon o odpadech do souladu. Současně byly provedeny i některé nutné úpravy, doplnění a opravy textu zákona po jeho osmi novelizacích.

Takto upravený návrh zákona, kterým se mění zákon o odpadech byla znovu předána k projednání LRV dne 3.11.2004.


Související články


Poslední diskuse k článku - 1 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek
Forma placení poplatků za komunální odpad
Zajímalo by mne, zda Obecní úřady mohou nařídit obyvatelům obce platit paušální poplatek , který se počítá na osobu trvale hlašenou v obci, nebo zda si občané mohou rozhodnout , že budou platit za skutečně vyprodukovaný odpad - známky na popelnici.
vloženo: 14.12.2004 23:57     vložil:  Maunová Romana Reagovat 
zobrazit všechny příspěvky

EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist