Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Změna pravidel v obchodování s emisními povolenkami

21.03.2008  |  zdroj: HN  |  157× přečteno      vytisknout článek

Návrhem zákona se začali zabývat poslanci na březnové plenárních schůzi.

Vláda jako předkladatel novely zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů ve zdůvodnění předlohy uvedla, že vychází ze stanoviska Evropské komise k návrhu národního alokačního plánu a z některých problémů, které vyplynuly z praktického užívání zákona.

Návrhem zákona se začali zabývat poslanci na březnové plenárních schůzi. Podle důvodové zúrávy k zákonu stávající právní úprava garantuje tzv. novému provozovateli zařízení a provozovateli zařízení, u kterého došlo na základě změny zásadního rozsahu investiční povahy ke změně podmínek povolení spočívající ve změně v užívání, způsobu provozu nebo kapacitě zařízení, že jim budou v dalších dvou národních alokačních plánech (dále "NAP") přiděleny povolenky do výše jejich předpokládaných potřeb. Toto ustanovení bylo v rozhodnutí Komise o národním alokačním plánu pro přidělování povolenek na emise skleníkových plynů oznámeném Českou republikou kritizováno jako ustanovení, na základě kterého by mohla být provozovateli poskytnuta státní podpora, o které se Komise domnívá, že by pravděpodobně byla shledána neslučitelnou se společným trhem, a tedy s články 87 a 88 Smlouvy. Z tohoto důvodu obsahuje předkládaný návrh zákona i novelizační bod, na základě kterého dojde ke zrušení garancí povolenek v NAP na další obchodovací období.

Nové pravomoci pro ministerstvo

Jako nutné se při přípravě NAP pro období let 2007 až 2012 ukázalo i doplnění takového ustanovení, na základě kterého bude moci Ministerstvo životního prostředí upravit rozhodnutím množství povolenek, které bude v případě sloučení nebo rozdělení zařízení v dalším roce obchodovacího období přiděleno na vkladový účet provozovatelů takto vzniklých zařízení. Podobné ustanovení, avšak poměrně širšího rozsahu, obsahuje zákon i v současné době, avšak jedná se o ustanovení přechodné, a to pouze pro první obchodovací období, uvádí se v důvodové zprávě k návrhu.

Dále zákon v současně platném znění neupravuje způsoby zániku povolení, což způsobuje problémy při fungování celého systému obchodování s povolenkami. Na zánik povolení je v nařízení Komise (ES) č. 2216/2004, o standardizovaném a bezpečném systému registrů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 280/2004/ES vázáno i zrušení vkladového účtu, s čímž souvisí i nepřidělení povolenek v dalším roce obchodovacího období. V současné době je vyřazení provozovatele zařízení, u kterého již nejsou splněna kriteria pro účast v systému, velice problematické, stejně jako uzavření jeho vkladového účtu v rejstříku.

Zapojení do Kjótského protokolu

Práva a povinnosti provozovatelů zařízení a dalších osob při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, postup při vydávání povolení, postup při vydávání a přidělování povolenek na emise skleníkových plynů a podmínky obchodování s nimi upravuje zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 31. prosince 2004. K zákonu byly dosud vydány dvě prováděcí vyhlášky.

Jak uvádí důvodová zpráva k návrhu novely, vzhledem k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/101/ES, kterou se s ohledem na projektové mechanismy Kjótského protokolu mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, vyvstala potřeba doplnit úpravu obchodování s povolenkami o možnost zapojení se do projektových mechanismů ve smyslu Kjótského protokolu a obchodování s jednotkami získanými investicí do těchto mechanismů. Tato úprava byla provedena novelou zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a novelou zákona o ochraně ovzduší a dalšími.

Současná podoba zákona podle důvodové zprávy k návrhu vyžaduje několik úprav, zejména z toho důvodu, že v průběhu prvního obchodovacího období v letech 2005 až 2007 se objevily některé problémy s aplikací zákona v praxi. Tato situace je způsobená i tím, že v podmínkách českého právního řádu se jedná o zcela nový institut v ochraně životního prostředí, zákon byl tudíž připravován bez možnosti navázat na předchozí zkušenosti a je třeba jej z důvodu lepšího fungování systému obchodování s povolenkami doplnit. Na základě stanoviska Evropské komise dojde i k úpravě znění osmého paragrafu, které je třeba uvést do souladu s ustanoveními Smlouvy upravujícími společný trh.

Návrh vyhovuje mezinárodním závazkům

Navrhovaná právní úprava je podle navrhovatele v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, její slučitelnosti s akty práva Evropské unie a odůvodnění případných odchylek. Navrhovaná právní úprava je také v souladu s Rámcovou úmluvou OSN o změně klimatu i s k ní přijatým Kjótským protokolem. Článek 17 protokolu stanoví: "Strany uvedené v příloze B se mohou podílet na obchodování s emisemi za účelem splnění svých závazků na základě článku 3 protokolu. Každý takový obchod bude doplňkem domácích aktivit za účelem splnění kvantifikovaných závazků na omezení a snížení emisí na základě příslušného článku."

Podle důvodové zprávy je navrhovaná právní úprava v souladu i s právem EU. Zejména je návrh v souladu se směrnicemi, které zákon č. 695/2004 Sb. implementuje, tedy se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a se směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/101/ES ze dne 27. října 2004, kterou se s ohledem na projektové mechanismy Kjótského protokolu mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství. Ustanovení zákona, které tyto směrnice implementují, se návrh novely nedotýká. Návrh se však dotýká rozhodnutí Komise K (2007) 1294 v konečném znění ze dne 26. března 2007 o národním alokačním plánu pro přidělování povolenek na emise skleníkových plynů oznámeném Českou republikou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, na jehož základě se novelizuje § 8 zákona č. 695/2004. Česká republika podala žalobu na zrušení tohoto rozhodnutí (věc T-194/07). Toto rozhodnutí je návrhem částečně implementováno.

Čekají se pozitivní dopady na životní prostředí

Nová úprava nebude mít podle důvodové zprávy k návrhu novely negativní vliv na podnikatelské prostředí. Provozovatelům nevznikají žádné povinnosti, které by nadměrně zvyšovaly administrativní nebo jiné transakční náklady systému. Obecně jsou změny spíše technického rázu a mají přispět k lepší funkčnosti zákona v praxi.

Neočekávají se žádné významné dopady do veřejných rozpočtů nebo na činnost státní správy (včetně např. kontrolní činnosti ČIŽP), tudíž ani nutnost posílení příslušných orgánů. Veškerá administrace spojená s touto právní úpravou bude probíhat v rámci stávajících kapacit v resortu Ministerstva životního prostředí.

Návrh zákona bude mít pozitivní dopady na ochranu životního prostředí. Při provádění opatření ke snížení emisí skleníkových plynů, ke kterému dochází v rámci obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, jsou v řadě případů sníženy i emise znečišťujících látek a kvalita ovzduší se v dané lokalitě zlepší. Neočekávají se žádné negativní dopady na sektor domácností ani žádné další sociální dopady.


Předpokládané dopady na podniky

> § 6 - nová úprava má napomoci předcházení případům, kdy provozovatel nesplní oznamovací povinnost. Pokud dále provozovatel prodá povolenky, na které již díky změnám v provozu nemá nárok, bezdůvodně se obohatí a poškozuje ostatní provozovatele. Lepší prevence takovýchto případů (tj. možnost rychlejšího odebrání povolení při zjištěných změnách v provozu) bude tedy mít pouze pozitivní dopady pro další zúčastněné provozovatele a znemožní neoprávněný zisk.

> § 8 - ztrátu vyplývající z nové úpravy pro provozovatele, který by podle stávající úpravy mohl mít garantováno přidělení stejného množství povolenek v několika obchodovacích obdobích za sebou, nelze započítat mezi reálné dopady. Tento způsob garantování množství povolenek jde nejen proti základnímu smyslu celého systému obchodování s povolenkami (tj. snižování emisí), ale především může být považován za narušení hospodářské soutěže (i podle vyjádření Komise v rozhodnutí o národním alokačnímu plánu pro přidělování povolenek na emise skleníkových plynů oznámeném Českou republikou, ze dne 26.3.2007). Jednalo by se o neoprávněnou výhodu na úkor přínosu k ochraně životního prostředí.

> § 8a - jedná se spíše o technickou změnu, toto ustanovení již bylo uvedeno ve Směrnici 2003/87/EC ustavující systém obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, nyní je okamžik vstupu do systému upraven i zákonem, a to zejména z důvodu lepšího provázání celé právní úpravy. Návrh nepřinese dodatečné náklady pro provozovatele, který bude dodržovat tento zákon.

> 10 - úprava alokace povolenek při sloučení či rozdělení zařízení rozhodnutím ministerstva je na základě § 21 odst. 2 zákona prováděna již v současné době. Ustanovení § 21 odst. 2 se však vztahuje pouze na první obchodovací období, a proto byla tato úprava převzata do zákona i pro další obchodovací období. Jasné vymezení toho, jakým způsobem bude ministerstvo při stanovení množství povolenek postupovat, je pro podnikatele transparentní a umocňuje jeho právní jistotu, dopad této úpravy bude pro podnikatele tedy spíše pozitivní.


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist