Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Přehled zákonných předpisů ČR, majících vztah k ochraně zvířat proti týrání

13.03.2003  |  125× přečteno      vytisknout článek

Přehled zákonných předpisů ČR, majících vztah k ochraně zvířat proti týrání Základní č. 1/1993 Sb. (ústavní zákon), Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb. č. 2/1993 Sb. (usnesení předsednictva ČNR), o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. č. 347/1997 Sb. (ústavní zákon), o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky č. 2/1969 Sb. (zákon), o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., č. 60/1988 Sb., č. 173/1989 Sb., zákonného opatření č. 9/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., č. 203/1990 Sb., č. 288/1990 Sb., zákonného opatření č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., č. 173/1991 Sb., č. 283/1991 Sb., č. 19/1992 Sb., č. 23/1992 Sb., č. 103/1992 Sb., č. 167/1992 Sb., č. 239/1992 Sb., zákonného opatření č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., č. 359/1992 Sb., č. 474/1992 Sb., č. 548/1992 Sb., č. 21/1993 Sb. (č. 69/1993 Sb. úplné znění), zákona č. 166/1993, č. 285/1993 Sb., č. 47/1994 Sb., č. 89/1995 Sb., č. 289/1995 Sb., č. 135/1996 Sb., č. 272/1996 Sb., 122/1997 Sb. (úplné znění), 152/1997, č. 15/1998 Sb., č. 148/1998 Sb., č. 63/2000 Sb., č. 130/2000 Sb., č. 204/2000 Sb., č. 154/2000 Sb., č. 239/2000 Sb., č. 257/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 365/2000 Sb., č. 458/2000 Sb. č. 129/2000 Sb. (zákon), o krajích (krajské zřízení) č. 147/2000 Sb. (zákon), o okresních úřadech č. 128/2000 Sb. (zákon), o obcích (obecní zřízení) č. 131/2000 Sb. (zákon), o hlavním městě Praze č. 283/1991 Sb. (zákon), o policii České republiky, ve znění zákona č. 26/1993 Sb., č. 67/1993 Sb., č. 163/1993 Sb., č. 326/1993 Sb., č. 82/1995 Sb., 152/1995 Sb., č. 18/1997 Sb., Nálezu ÚS č. 186/1997 Sb., č. 138/1999 Sb., č. 168/1999 Sb., č. 325/1999 Sb., č. 326/1999 Sb., č. 329/1999 Sb., č. 105/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 60/2001 Sb. č. 553/1991 Sb. (zákon), o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., č. 163/1993 Sb., č. 82/1995 Sb., č. 153/1995 Sb., č. 132/2000 Sb. Ochrana zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. (zákon), na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 193/1994 Sb., č. 243/1997 Sb., nálezu ÚS č. 30/1998 Sb. č. 75/1996 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat č. 245/1996 Sb. (vyhláška), k provedení paragrafu 5 odst. 3 zákona ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. a zákona č. 193/1994 Sb. č. 311/1997 Sb. (vyhláška), o chovu a využití pokusných zvířat č. 19/2000 Sb.m.s. (sdělení), o přijetí, podepsání, výhradách a vstoupení v platnost Evropské dohody o ochraně zvířat v zájmovém chovu č. 20/2000 Sb.m.s. (sdělení), o přijetí, podepsání a vstoupení v platnost Evropské dohody o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě a Dodatkového protokolu k Evropské dohodě o ochraně zvířat při mezinárodní přepravě č. 21/2000 Sb.m.s. (sdělení), o přijetí, podepsání a vstoupení v platnost Evropské dohody o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Zdraví zvířat č. 166/1999 Sb. (zákon), o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., č. 154/2000 Sb., č. 102/2001 Sb. č. 286/1999 Sb. (vyhláška), kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířata jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu č. 287/1999 Sb. (vyhláška), o veterinárních požadavcích na živočišné produkty č. 381/1991 Sb. (zákon), o Komoře veterinárních lékařů České republiky Krmiva č. 91/1996 Sb. (zákon), o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. č. 451/2000 Sb. (vyhláška), kterou se provádí zákon o krmivech č. 222/1996 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví metody odběru vzorků, metody laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků podléhajících zkáze, ve znění vyhlášky č. 16/2000 Sb. č. 147/1996 Sb. (zákon), o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb. č. 83/1997 Sb. (vyhláška), o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění vyhlášky č. 206/1999 Sb., č. 41/2001 Sb. č. 84/1997 Sb. (vyhláška), kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování, ve znění vyhlášky č. 120/1999 Sb., č. 42/2001 Sb. č. 40/1997 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví podrobnosti zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin Léčiva č. 79/1997 Sb. (zákon), o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 149/2000 Sb., č. 153/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 102/2001 Sb. Návykové látky č. 167/1998 Sb. (zákon), o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., č. 117/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 57/2001 Sb. Chemické látky č. 157/1998 Sb. (zákon), o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 458/2000 Sb. Šlechtění a plemenitba č. 154/2000 Sb. (zákon), o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) č. 471/2000 Sb. (vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) č. 33/2001 Sb. (vyhláška) o odborné způsobilosti k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat č. 206/2000 Sb. (zákon), o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb. č. 408/2000 Sb. (zákon), o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenným zvířatům č. 133/1989 Sb. (vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenným zvířatům, ve znění redakčního sdělení chyb. č. 213/1989 a vyhlášky č. 514/1991 Sb. č. 134/1989 Sb. (vyhláška), kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat, ve znění vyhlášky č. 515/1991 Sb., č. 118/1998 Sb. Přeprava č. 266/1994 Sb. (zákon), o drahách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., č. 71/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 189/1999 Sb. č. 175/2000 Sb. (vyhláška), o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu č. 173/1995 Sb. (vyhláška), kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb. č. 111/1994 Sb. (zákon), o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., č. 304/1997 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 150/2000 Sb., č. 361/2000 Sb. č. 478/2000 Sb. (vyhláška), kterou se provádí zákon o silniční dopravě č. 361/2000 Sb. (zákon) o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů č. 30/2001 Sb. (vyhláška), o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu) č. 133/1964 Sb. (vyhláška), o silničním přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 74/1981 Sb., č. 106/1984 Sb. č. 114/1995 Sb. (zákon), o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb. č. 222/1995 Sb. (vyhláška), o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí č. 49/1997 Sb. (zákon), o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., č. 146/2000 Sb. č. 108/1997 Sb. (vyhláška), kterou se provádí zákon o civilním letectví, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb. č. 17/1966 Sb. (vyhláška), o leteckém přepravním řádu, ve znění vyhlášky č. 15/1971 Sb. Ochrana životního prostředí č. 17/1992 Sb. (zákon), o životním prostředí, ve znění zákona č. 123/1998 Sb., č. 100/2001 Sb. č. 244/1992 Sb. (zákon), o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., č. 100/2001 Sb. č. 100/2001 Sb. (zákon), o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) č. 388/1991 Sb. (zákon), o Státním fondu životního prostředí, ve znění zákona č. 334/1992 Sb. č. 282/1991 Sb. (zákon), o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa č. 499/1992 Sb. (vyhláška), o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednávání posudku č. 123/1998 Sb. (zákon), o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. č. 242/2000 Sb. (zákon), o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů č. 53/2001 Sb. (vyhláška), kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů č. 153/2000 Sb. (zákon), o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů č. 372/2000 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví technická řešení, pomocí kterých může vzniknout geneticky modifikovaný organismus, a technická řešení, která ke vzniku geneticky modifikovaného organismu nevedou č. 373/2000 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro jednotlivé kategorie rizika při uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými organismy č. 374/2000 Sb. (vyhláška), o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty Ochrana přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. (zákon), o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu ÚS č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., 123/1998 Sb., č. 161/1999 Sb., 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb. č. 395/1992 Sb. (vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 105/1997 Sb., č. 200/1999 Sb., č. 85/2000 Sb., č. 190/2000 Sb. č. 16/1997 Sb. (zákon), o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů č. 82/1997 Sb. (vyhláška), kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb., redakčního dělení o opravě chyby v částce 106/1998 Sb. č. 115/2000 Sb. (zákon), o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy č. 360/2000 Sb. (vyhláška), o stanovení způsobů výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech Myslivost č. 23/1962 Sb. (zákon), o myslivosti, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., č. 96/1977 Sb., č. 143/1991 Sb., č. 270/1992 Sb., (512/1992 Sb. úplné znění), č. 289/1995 Sb., č. 166/1999 Sb., č. 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb. č. 134/1996 Sb. (vyhláška), kterou se provádí zákon o myslivosti č. 188/2000 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce myslivecké stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu myslivecké stráže, ve znění opravy tiskových chyb v částce 83/2000 Sb. Rybářství č. 102/1963 Sb. (zákon), o rybářství, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., č. 49/1982 Sb., č. 367/1990 Sb., č. 425/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 283/1992 Sb., č. 4/1993 Sb., č. 238/1999 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 410/2000 Sb. č. 103/1963 Sb. (vyhláška), kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění předpisu č. 146/1971 Sb., č. 49/1982 Sb., č. 425/1990 Sb., č. 189/2000 Sb., č. 410/2000 Sb. č. 189/2000 Sb. (vyhláška), kterou se stanoví podrobnosti o předpokladech pro výkon funkce rybářské stráže a o jejich ověřování, vzor služebního odznaku se státním znakem a průkazu rybářské stráže Ochrana zdraví lidí č. 258/2000 Sb. (zákon), o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Ostatní č. 71/1967 Sb. (zákon), o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 283/1993 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 227/2000 Sb. č. 200/1990 Sb. (zákon), o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., č. 344/1992 Sb., č. 359/1992 Sb., č. 67/1993 Sb, č. 290/1993 Sb., č. 134/1994 Sb., č. 82/1995 Sb., č. 279/1995 Sb., č. 237/1995 Sb., č. 289/1995 Sb., č. 112/1998 Sb., č. 168/1999 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 121/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 151/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 361/2000 Sb., č. 370/2000 Sb., č. 52/2001 Sb. č. 140/1961 Sb. (zákon), trestní zákon, ve znění zákonů a nálezů Ústavního soudu č. 120/1962 Sb., č. 53/1963 Sb., č. 56/1965 Sb., č. 81/1966 Sb., č. 148/1969 Sb., č. 45/1973 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 10/1989 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 47/1990 Sb., č. 84/1990 Sb., č. 175/1990 Sb., č. 457/1990 Sb., č. 545/1990 Sb., č. 490/1991 Sb., č. 557/1991 Sb., částky č. 93/1992 Sb., zákonů a nálezů Ústavního soudu č. 290/1993 Sb., č. 38/1994 Sb., č. 91/1994 Sb., č. 152/1995 Sb., č. 19/1997 Sb., č. 103/1997 Sb., č. 253/1997 Sb., č. 92/1998 Sb., č. 112/1998 Sb., č. 148/1998 Sb., č. 167/1998 Sb., č. 96/1999 Sb., č. 191/1999 Sb., č. 210/1999 Sb., č. 223/1999 Sb., č. 238/1999 Sb., č. 305/1999 Sb., č. 327/1999 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 101/2000 Sb., č. 105/2000 Sb., č. 121/2000 Sb., č. 405/2000 Sb., č. 7/2001 Sb. č. 40/1964 Sb. (zákon), občanský zákoník, ve znění zákona č. 58/1969 Sb., č. 146/1971 Sb., č. 131/1982 Sb., č. 94/1988 Sb., 188/1988 Sb., č. 87/1990 Sb., č. 105/1990 Sb., č. 116/1990 Sb., č. 87/1991 Sb., č. 509/1991 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 267/1994 Sb., č. 104/1995 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 89/1996 Sb., č. 94/1996 Sb., č., 227/1997 Sb., č. 91/1998 Sb., č. 165/1998 Sb., č. 363/1999 Sb., č. 27/2000 Sb., č. 103/2000 Sb., č. 159/2000 Sb., č. 227/2000 Sb., č. 367/2000 Sb. č. 513/1991 Sb. (zákon), obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 600/1992 Sb., č. 286/1993 Sb., č. 156/1994 Sb., č. 84/1995 Sb., č. 94/1996 Sb., č. 142/1996 Sb., č. 77/1997 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 165/1998 Sb., č. 356/1999 Sb., č. 27/2000 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 30/2000 Sb., č. 105/2000 Sb., č. 367/2000 Sb., č. 370/2000 Sb. č. 455/1991 Sb. (zákon), živnostenský zákon, ve znění zákona č. 231/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 600/1992 Sb., č. 273/1993 Sb., č. 303/1993 Sb., č. 38/1994 Sb., č. 42/1994 Sb., č. 136/1994 Sb., č. 200/1994 Sb., č. 237/1995 Sb., č. 286/1995 Sb., č. 94/1996 Sb., č. 95/1996 Sb., č. 147/1996 Sb., č. 19/1997 Sb., č. 49/1997 Sb., č. 61/1997 Sb., 79/1997 Sb., č. 217/1997 Sb., č. 280/1997 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 83/1998 Sb., č. 157/1998 Sb., č. 167/1998 Sb., č. 356/1999 Sb., č. 358/1999 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 363/1999 Sb., č. 27/2000 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 121/2000 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 123/2000 Sb., č. 124/2000 Sb., č. 149/2000 Sb., č. 151/2000 Sb., č. 158/2000 Sb., č. 159/2000 Sb., č. 247/2000 Sb., č. 249/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 309/2000 Sb., č. 362/2000 Sb., č. 409/2000 Sb., č. 458/2000 Sb., č. 100/2001 Sb. č. 140/2000 Sb. (nařízení vlády), kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb. č. 469/2000 Sb. (nařízení vlády), kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností Další č. 7/1995 Sb. (sdělení), o podepsání Závěrečného aktu o Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, ve znění předpisu č. 67/1997 Sb., č. 251/1997 Sb., č. 265/1998 Sb., č. 75/1999 Sb., č. 16/2000 Sb.m.s. č. 200/1998 Sb. (sdělení), o podepsání Protokolu týkajícího se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé Doc. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. VFU Brno Zdroj: MZe


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist