Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

EuropeAid - Phare — Určení a příprava budoucích přeshraničních projektů v oblasti ochrany přírody

27.05.2005  |  123× přečteno      vytisknout článek

EuropeAid - Phare — Určení a příprava budoucích přeshraničních projektů v oblasti ochrany přírody

* Referenční číslo: 
TE200555475
 
* Stav tendru: 
výzva k projevení zájmu  
 
* Banka: 
EuropeAid - PHARE  
 
* Země: 
Bulharsko 
 
* Identifikační číslo tendru: 
55475 
 
* Datum uzávěrky:  
04.07.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 99 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S00 Služby
 

BG-Sofie: Phare — Určení a příprava budoucích přeshraničních projektů v oblasti ochrany přírody — všeobecné činnosti

2005/S 99-097884

Lokalita — Bulharsko

Vyhlášení veřejné zakázky na služby

1. Referenční číslo:
Europeaid/119875/D/SV/BG
2. Řízení:
Omezené.
3. Program:
Phare CBC.
4. Financování:
2003/005-631-04 Finanční memorandum 2003 Phare CBC mezi Bulharskem a Rumunskem.
5. Zadavatel:
Ministry of Regional Development and Public Works (MRDPW), Sofie, Bulharsko.

Předmět zakázky

6. Povaha zakázky:
Placená zakázka.
7. Popis zakázky:
Technická pomoc ministerstvu pro regionální rozvoj a veřejné práce za účelem určení a přípravy budoucích přeshraničních projektů v oblasti ochrany přírody mezi Bulharskem a Rumunskem. Zakázka má několik hlavních složek:
1. určení možných míst projektu pro společnou ochranu přírody a činnosti trvale udržitelného rozvoje v přeshraničním regionu Bulharska a Rumunska;
2. poskytnout model účasti, poradního postupu pro určení projektu a rozpracování plánů trvale udržitelného rozvoje ve 3 vybraných místech;
3. příprava 1 budoucího projektu přeshraniční spolupráce zaměřeného na grantový plán pro projekty menšího rozsahu, jenž pokrývá prioritní aktivity přijaté a schválené prostřednictvím společného organizačního výboru.
8. Počet a názvy položek:
Nehodící se
9. Maximální rozpočet:
850 000 EUR.
10. Rozsah dalších služeb:
Nehodící se

Podmínky účasti

11. Způsobilost:
Účast je otevřená za stejných podmínek pro všechny fyzické a právnické osoby z členských státu EU, Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Rumunska, Srbska a Černé Hory a Turecka (viz také bod 29 níže).
12. Kandidatura:
Přihlásit se mohou všechny oprávněné fyzické a právnické osoby (stejně jako v bodě 11 výše) nebo skupiny takových osob (konsorcia).
Konsorciem může být stálé, právně založené uskupení nebo skupina, která byla založena neformálně pro určité výběrové řízení. Všichni členové konsorcia (tj. vedoucí a všichni ostatní partneři) jsou společně i jednotlivě zodpovědní zadavateli.
Účast neoprávněné fyzické nebo právnické osoby (stejně jako v bodě 11) povede k automatickému vyloučení této osoby. V případě, že dotyčná neoprávněná osoba patří ke konsorciu, bude vyloučeno celé konsorcium.
13. Počet přihlášek:
Fyzická nebo právnická osoba (včetně právnických osob v rámci stejné právní skupiny), ať už je forma účasti jakákoli (jako individuální právní subjekt nebo vedoucí či partner konsorcia, které podává přihlášku), může podat pouze jedinou přihlášku. V případě, že fyzická nebo právnická osoba (včetně právnických osob v rámci stejné právní skupiny) podá více než jednu přihlášku, všechny přihlášky, na kterých se tato osoba (a právnické osoby v rámci stejné právní skupiny) podílela, budou vyloučeny.
14. Zákaz vytváření spolků v užším výběru:
Jakékoli nabídky obdržené od uchazečů sdružujících jiné firmy, nežli jsou uvedené na přihláškách z užšího výběru, budou z tohoto omezeného výběrového řízení vyloučeny. Uchazeči v užším výběru nesmí vytvářet spolky nebo vzájemné subdodávky pro zmíněnou zakázku.
15. Důvody pro vyloučení:
Jako součást přihlášky musí uchazeči předložit platné prohlášení, že se nenacházejí v žádné ze situací pro vyloučení, které jsou vyjmenovány v oddílu 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy programů, které jsou financovány z rozpočtu Evropských společenství v kontextu vnějších akcí (dostupný na následující internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
16. Subdodávky:
Subdodávky budou povoleny do výše 30 % hodnoty zakázky.
17. Počet uchazečů do užšího výběru:
Na základě obdržených přihlášek budou vyzváni nejméně 4 a nejvíce 8 uchazečů k podání podrobných nabídek pro tuto zakázku.

Předběžný časový rozpis

18. Předběžné datum výzvy k účasti v nabídkovém řízení:
srpen 2005.
19. Předběžné datum zahájení zakázky:
listopad 2005.
20. Počáteční období plnění a možné prodloužení zakázky:
Doba trvání zakázky je 12 (dvanáct) kalendářních měsíců.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

21. Kritéria pro výběr uchazečů:
Na uchazeče se budou vztahovat následující výběrová kritéria. V případě, že bude přihláška podána konsorciem, se tato výběrová kritéria budou vztahovat na konsorcium jako celek, pokud není stanoveno jinak:
1) Hospodářské a finanční postavení uchazeče (na základě bodu 3 přihlášky):
(a) roční obrat uchazeče (firma nebo vedoucí partner konsorcia) musí dosáhnout alespoň 750 000 EUR za každý z posledních 2 let, za které už byly účty uzavřeny;
(b) firma nebo vedoucí partner konsorcia musí být činná během posledních 2 let.
Ke standardnímu formuláři žádosti musí být dále přiložena roční vyúčtování za poslední 2 roky, která jsou k dispozici, tj. účetní uzávěrky nebo výpisy z účetních uzávěrek za nejméně poslední 2 roky, za které byly účty uzavřeny, pokud je zveřejnění účetních uzávěrek vyžadováno obchodním právem země, ve které má podnikatelský subjekt své sídlo.
2) Profesionální kapacita uchazeče (na základě bodu 4 a 5 formuláře přihlášky):
Uchazeč má v současnosti a v průměru během posledních 3 let alespoň 8 odborníků, stálých pracovníků, dle formuláře přihlášky, kteří pracují v jedné nebo více z oblastí, jež se týkají této zakázky a jsou specifikovány níže:
a) odbornost v oblasti biodiverzity a ochrany přírody, mokřad a lesní správy, práce v oblastech plánování správy chráněných území, ochrany a rekultivace životního prostředí a posílení správní kapacity v oblasti ekologie;
b) odbornost v sociálně ekonomických aspektech využívání přírodních zdrojů a v souvisejících oblastech (např. ekoturismus);
c) zkušenosti v oblastech řízení cyklu projektu, obzvláště návrhu a implementace environmentálních projektů;
d) odbornost a zkušenosti v navrhování postupů pro účast veřejnosti a strategie ke zvyšování povědomí.
3) Technická kapacita uchazeče (na základě bodu 5 a 6 přihlášky):
a) Uchazeč musí mít zkušenosti v následujících oblastech specializace:
— rozvoj programu v oblasti přírodních zdrojů (biodiverzita, ochrana prostředí, lesní hospodářství, hodnocení zainteresovaných činitelů a jejich účasti),
— plánování trvale udržitelného rozvoje, zavádění a ekologicky únosné využívání přírodních zdrojů.
b) uchazeč musí mít úspěšně dokončeny alespoň 2 projekty s hodnotou nejméně 300 000 EUR v oblastech souvisejících s touto zakázkou (dle popisu p.21.3a) během minulých 5 let (30.4.2000 – 30.4.2005).
Jestliže více než 8 oprávněných uchazečů splňuje výše uvedená výběrová kritéria, musí být znovu přezkoumány relativní klady a zápory přihlášek těchto uchazečů, aby mohlo být určeno 8 nejlepších přihlášek do nabídkového řízení. Jedinými faktory, které budou brány v úvahu během přezkoumání, v sestupném pořadí priorit:
1) vyšší počet dokončených projektů v oblasti biodiverzity, ochrany prostředí, lesního hospodářství, hodnocení zainteresovaných činitelů a jejich účasti během minulých 5 let (30.4.2000–30.4.2005);
2) vyšší počet dokončených podobných projektů v zemích EU během minulých 5 let (30.4.2000–30.4.2005).
22. Kritéria pro zadání zakázky:
Jsou specifikována v zadávací dokumentaci, která je připojena k dopisu s výzvou k účasti v nabídkovém řízení a jež bude zaslána vybraným uchazečům.

Přihláška

23. Konečná lhůta pro přijetí přihlášek:
Konečná lhůta pro přijetí přihlášek je 4.7.2005 (17.00) místního času.
Jakákoli přihláška obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
24. Formát přihlášky a požadované podrobnosti:
Přihlášky musí být podány za použití standardního formuláře (dostupný na následující internetové adrese: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm), jehož formát a instrukce musí být přísně dodrženy.
Jakákoli přihláška, která nedodrží tato ustanovení, bude automaticky vyloučena. Mimo roční vyúčtování požadovaná v souladu s ustanovením bodu 21, jakákoli další dokumentace (brožura, dopis atd.) zaslaná s přihláškou nebude brána v úvahu.
25. Způsoby podání přihlášek:
Přihlášky musí být podány v anglickém jazyce výlučně zadavateli:
— buď doporučenou zásilkou (úřední poštovní služba) na adresu:
Ministry of Regional Development and Public Works, 17-19 Kiril i Metodii Str., 1202 Sofie, Bulharsko, Room 618,
— nebo osobně (včetně kurýrní služby) přímo zadavateli oproti podepsanému a datovanému potvrzení o příjmu na adresu:
Ministry of Regional Development and Public Works, 17-19 Kiril i Metodii Str., 1202 Sofie, Bulharsko, Room 618.
Název zakázky a referenční číslo (viz bod 1 výše) musí být zřetelně označené na obálce obsahující přihlášku a musí být vždy uvedené ve veškeré další korespondenci se zadavatelem.
Přihlášky podané jakýmkoli jiným způsobem nebudou brány v úvahu.
26. Pracovní jazyk:
Veškerá písemná komunikace, která se vztahuje k tomuto výběrovému řízení a zakázce, musí být v angličtině.
27. Další informace:
Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si od uchazeče reference od příjemce/-ů a/nebo uchazečů o úspěšně dokončených projektech, které uchazeč uvedl v přihlášce. Uchazeč by měl být připraven předložit na základě žádosti zadavatele během posuzování podané přihlášky takové reference a/nebo další informace, které souvisí s uvedenými projekty uchazeče.
28. Datum zveřejnění předběžných informací o zakázce:
26.5.2004.
29. Právní základ:
Nařízení Rady (ES) č. 1605/2002 ze dne 25.6.2002; nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18.12.1989 v platném znění; nařízení Rady (ES) č. 2500/2001 ze dne 17.12. 2001; nařízení Rady (ES) č. 769/2004 ze dne 21.4.2004.


Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

Pavel Talafús
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
 


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist