Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu

10.11.2012  |  38× přečteno      vytisknout článek

Co se chystá na listopad 2012 na SEVERu

Projekty zaměřené na práci s žáky a studenty
 
Nový projekt: Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj
Nový projekt střediska SEVER je zaměřen na vzdělávání pedagogů Libereckého kraje. Projekt pomůže změnit přístup škol k obtížně uchopitelnému tématu udržitelný rozvoj a reflektuje skutečnost, že tématika udržitelného rozvoje prolíná od vlastní pedagogické práce až po provoz školy.
V rámci projektu proběhne specializační studium pro školní koordinátory EVVO v rozsahu 250 hodin, několik jednodenních doškolovacích seminářů pro školní koordinátory EVVO a ostatní pedagogy. Novinkou je vzdělávání nepedagogických pracovníků škol v problematice ekologicky šetrného provozu.
Projekt je podpořen v rámci programu OPVK, partnerem je Městské středisko EV Divizna Liberec a potrvá do 31. 8. 2014.
 
Program Škola pro udržitelný život
Učitelé, kteří se zúčastnili semináře v říjnu v Brně, již nasbírali první zkušenosti s plánováním projektu a komunitním plánováním. Jejich žáci teď budou moci absolvovat výukový program, který je přivede k přemýšlení o místu, kam chodí do školy, ke zmapování místních zajímavostí a ve spolupráci s veřejností k utváření vize, jak by si místo představovali v budoucnu. Výukové programy budou postupně probíhat od 13. 11.
15. 11. proběhne v Praze zasedání Poradního grémia programu, tentokrát zaměřené zejména na přínosy programu pro obce, města a jejich samosprávy.
Program realizujeme ve spolupráci s Nadací Partnerství, do jihomoravského projektu je zapojena také Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání
Bližší informace: Lucie Tomášková, lucie.tomaskova@ekologickavychova.cz, 739 454 756, www.skolaprozivot.cz a sever.ekologickavychova.cz.


Týden pro udržitelný život - vzdělávací pobytový program pro žáky ZŠ a SŠ
Listopad je posledním měsícem realizace tohoto projektu. V závěru prezentujeme výsledky svých snah a práce s žáky na pobytových výukových programech pedagogickým pracovníkům. Součástí je i vyhodnocení zpětné vazby od žáků a zhodnocení vlivu programů na jejich rozhodování a chování.
Hlavním cílem tohoto projektu je propracovat metodiku týdenních environmentálních pobytových výukových programů jako účinné formy realizace průřezových témat (zejména EV). Chceme rozvíjet klíčové kompetence žáků, probudit zájem o oblast živ. prostředí a zvýšit jejich občanskou angažovanost.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Máte- li zájem získat bližší informace k výstupům projektu, můžete kontaktovat středisko SEVER sever-hm@ekologickavychova.cz 499874280, 739203205.
 
Projekt Global Literacy for Fairer World! (Globální výchovou za spravedlivější svět!)
V listopadu proběhne seminář pro zapojené učitele a navštívíme školy s dalším výukovým programem k tématice chudoby. Projekt budeme prezentovat formou seminářů pro pedagogy na krajské konferenci KAPRADÍ Litoměřicích
Zapojené školy jsou z Královéhradeckého a Libereckého kraje: ZŠ Komenského Trutnov, ZŠ Rokytnice nad Jizerou, ZŠ Školní Vrchlabí, ZŠ Žacléř, ZŠ Úprkova Hradec Králové, ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem.
S partnery z Velké Británie, Polska a Ghany spolupracujeme projektu, který je zaměřen na rozvojové vzdělávání. Projekt je zaměřen na otázky chudoby, negramotnosti a životního prostředí. Součástí bude příprava autentických výukových materiálů a filmu o Ghaně. S těmito materiály pak budou pracovat čeští, polští a angličtí žáci. Projekt je financován z prostředků EU. Sever je zde partnerem. Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Více informací: Milada Dobiášová, SEVER, milada.dobiasova@ekologickavychova.cz
 
Projekt Modelové klimatické konference
V listopadu, ve stejné době, kdy bude probíhat v Kataru 18. konference smluvních stran úmluvy o ochraně klimatu (26. listopadu až 7. prosince 2012) pak proběhnou i žákovské modelové konference, na nichž žáci představí postoje "svých" zemí a uplatní získané znalosti o klimatu a dovednosti ve vyjednávání. Protože jde o mezinárodní projekt, budou navíc čeští žáci moci v přímém spojení diskutovat se žáky z Velké Británie a z Polska.
Více informací: Milada Dobiášová, SEVER, milada.dobiasova@ekologickavychova.cz
Vzdělávání pedagogů
SEVER školám, školy sobě - vzdělávání pro udržitelný život na školách
V rámci právě ukončeného projektu vznikly 2 Manuály zkušeností z práce se školními pedagogickými týmy (jeden manuál shrnuje zkušenosti škol českých krajů, druhý z moravských krajů). Dále vznikly nové metodické pomůcky - DVD Globální problémy (obsahuje 9 prezentací a info textů pro pedagogy) a simulační hra Fish banks.
Bližší informace: Dr. Hana Kulichová, SEVER, 739 203 204, hana.kulichova@ekologickavychova.cz
V rámci nabídky pro ZŠ "EU peníze školám" (šablony) vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ uskuteční lektoři SEVERu tyto semináře:
14. 11. se uskuteční seminář na téma udržitelného podnikání a využití didaktické simulační hry U jezera. V dopolední části budou účastníci seznámeni s metodikou hry U jezera. Odpoledne se budeme zabývat tématy udržitelného podnikání a využívání zdrojů - principy, příklady, didaktickými postupy, metodickými doporučeními pro výuku.
Hra U jezera simuluje proces užívání společného zdroje (zde je to voda v jezeře), několika podniky, rozmístěnými na březích jezera. Hráči jsou řediteli podniků a jejich úkolem je zajistit co nejvyšší zisk. V každém kole musí udělat jedno z pěti rozhodnutí, jakým způsobem využijí zdroj pro svůj podnik. Každé rozhodnutí má svůj dopad jak na ekonomickou situaci podniku, tak na stav vody v jezeře. Hráči ve snaze o nejvyšší zisky uzavírají dohody a vymýšlejí strategie. Po hře následuje diskuze, která umožní sdělit si navzájem silné zážitky ze hry a umožní nám také diskutovat o hlubších souvislostech této problematiky.
28. 11. se uskuteční seminář Rozvoj čtenářské gramotnosti v environmentální výchově. Seminář nabídne metody a postupy, jak lze rozvíjet čtenářské dovednosti, zejména kritické posuzování textu. Poukáže na podmínky úspěšnosti rozvoje čtenářství na 2. st. ZŠ a pokročilé metody práce s textem na SŠ. Poskytne zpracované učební materiály rozvíjející aktivní zapojování dosavadních znalostí. Nabídne, jak pracovat se zpochybňováním a kladením si otázek při čtení náročnějších textů a jejich kritickém posuzování.
Seminář se skládá ze dvou akreditovaných čtyřhodinových bloků a splňuje minimální rozsah 8 výukových hodin. Absolventi obdrží dvě osvědčení.
Lektorka: Mgr. Bc. Tereza Hejtmánková.
 
Další činnosti
 
Ve dnech 22. - 23. 11. se zástupci SEVERu zúčastní v Hradci Králové konference s mezinárodní účastí "Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu".  Jiří Kulich přednese příspěvek "Prinicpy a příklady interaktivních terénních programů střediska SEVER vhodných pro udržitelný cestovní ruch - inspirace z ekologické/environmenální výchovy", Tereza Hejtmánková povede pokonferenční eko-interpretační exkurzi do PR Na Plachtě.
5. 11. se v Českých Budějovicích zúčastní ředitel SEVERu kulatého stolu ke krajskému systému ekologické výchovy v Jihočeském kraji. Účastníkům - tj. představitelům krajské samosprávy, pracovníkům krajského úřadu a organizacím činným v ekologické výchově v kraji - nabídne zkušenosti se systémy ekologické výchovy v ostatních krajích ČR.
28. - 30. 11. se v Telči zapojíme do "Mezinárodní dílny participativních metod práce s veřejností" pořádané Centrem občanského vzdělávání Masarykovy univerzity a budeme zde prezentovat své zkušenosti z programů jako je Škola pro udržitelný rozvoj, Dětská fóra apod.
 
 
Královéhradecký kraj:
 
Již počtvrté se 9. 11. sejdou pedagogové mateřských škol a další zájemci o ekologickou výchovu dětí předškolního věku na krajské konferenci KAPRADÍČKO. Připravili jsme pro ně čtyři praktické dílny a navíc diskuzi na téma Revize RVP PV.
 
Blíž přírodě v mateřské škole
28. 11. se účastnice projektu sejdou na závěrečném setkání, v rámci kterého proběhne výběr tematických celků, které se stanou součástí chystané publikace. Dále bude setkání věnováno doplnění informací o legislativě, pomůckách a publikacích, týkajících se EVVO.
 
Cílem projektu je zkvalitnit podmínky pro systematické vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti environmentálního vzdělávání, aby byli připraveni efektivně naplňovat vzdělávací oblast Dítě a svět v MŠ a Člověk a příroda na 1. st. ZŠ. Cílovou skupinu tvoří pedagogové mateřských škol a 1.-2. tř.1.st. základních škol na území Královéhradeckého kraje. Konkrétním naplněním projektu je poskytnout pedagogům zapojených škol vzdělávání v tématech o základních životních podmínkách: slunce, voda, půda, vzduch po stránce odborné i metodické. Důraz bude kladen zejména na prožitkové a badatelské aktivity vhodné do terénu a na využívání pestré škály metod, zejména dramatické, výtvarné, pohybové a smyslové hry. V rámci projektu bude realizován cyklus vzdělávacích akcí sestávající se 4 seminářů, pětidenního kurzu a závěrečné konference shrnující výsledky projektu a představující integrovaný celek Základní podmínky života a pětidílnou publikaci.Aktivity budou realizovat zejména zaměstnanci SEVER.
Bližší informace: Mgr. Radka Urbánková, Mgr. Radka Urbánková, radka.urbankova@ekologickavychova.cz
 
 
Učíme v souvislostech
V rámci projektu je na listopad naplánována realizace čtyř výukových programů.
Projekt z dotačního programu Královéhradeckého kraje je zaměřen na
realizaci výukových programů, cykly krátkodobých výukových programů a pobytové výukové programy zaměřené na poznávání přírody, ochranu prostředí a udržitelný způsob života pro cílové skupiny MŠ, 1.st.ZŠ, 2.st.ZŠ, SŠ a pobytové výukové programy pro 1.st.ZŠ, 2.st.ZŠ a SŠ.
Cílem programu je nabízet školám takové služby, které by zajistily seznamování s jednotlivými tématy trvale udržitelného rozvoje v co nejširších souvislostech (pobytové programy, cykly programů). Dalším cílem projektu je školám finančně zvýhodnit cykly programů a poskytnout kvalitní metodické materiály, prohlubující a rozšiřující problematiku realizovaných programů. Dotace bude použita na dotisk již vytvořených materiálů a na vytvoření, grafické zpracování a tisk nových metodických materiálů.
Další informace: Bc. Lenka Hronešová, SEVER Hradec Králové, 739 203 209,
 
Vzdělávání k udržitelnému provozu kanceláře
V rámci projektu proběhne 29. 11. seminář, který bude zaměřen na Enviromentální značení - Ekologicky šetrný výrobek a služba, Evropské ekoznačení.
Od dubna 2012 do září 2013 v Královéhradeckém kraji poběží projekt, který má za cíl zabezpečit odpovídající vzdělanost a informovanost zaměstnanců veřejné správy a samosprávy a jimi zřizovanými organizacemi v problematice životního prostředí a udržitelného rozvoje, která povede k ekologizaci provozu kanceláří. V rámci projektu bude realizováno 9 jednodenních seminářů a 1 dvoudenní výjezdní seminář za příkladem dobré praxe. Na základě ověření bude připravena a vydána metodika vzdělávacího modulu udržitelného provozu kanceláře. Realizátorem je Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše a externí lektoři. Projekt "Vzdělávání k udržitelnému provozu kanceláře" je realizován v rámci operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Další informace: Silvie Vacková SEVER Hradec Králové, 739203209,495580319, silvie.vackova@ekologickavychova.cz
Výukové programy
V rámci projektu "Čistá obec, čisté město, čistý kraj" proběhnou 3 výukové programy, 8 krátkodobých programů jsou zatím naplánováno pro realizaci v rámci projektů "Se SEVEREM k trvale udržitelnému životu v Hradci Králové" a 6 v projektu "Učíme v souvislostech".
Další informace: Bc. Lenka Hronešová, SEVER Hradec Králové, 739 203 209,
 
 
Vzdělávání pedagogů
Již počtvrté se 9. 11. sejdou pedagogové mateřských škol a další zájemci o ekologickou výchovu dětí předškolního věku na krajské konferenci KAPRADÍČKO. Připravili jsme pro ně čtyři praktické dílny a navíc diskuzi na téma Revize RVP PV. Akce se koná v prostorách Krajkého úřadu v Hradci Králové.
Informace: Mgr. Tereza Hejtmánková, SEVER Hradec Králové, tel. 495 580 319,
 
 
 
Hradec Králové:
 
Se SEVEREM k trvale udržitelnému životu v Hradci Králové
Hlavním cílem projektu je propagovat v regionu města Hradec Králové principy trvale udržitelného života a ochrany přírody prostřednictvím působení na cílové skupiny: žáci MŠ, ZŠ a SŠ, široká veřejnost - zejména rodiny s dětmi formou výukových programů a osvětových akcí.
Další informace: Lenka Hronešová, SEVER Hradec Králové, 739 203 209
 
Výukové programy pro Hradec Králové
Viz výše, Královéhradecký kraj.
 
 
Krkonoše, Trutnovsko:
                       
Výukové pobytové programy v Horním Maršově

V listopadu navštíví pobytové středisko ekologické výchovy v Horním Maršově žáci z Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů z Prahy, žáci Gymnázia v Opatově a žáci ze základní školy ve Vrchlabí.   Na přelomu listopadu a prosince se v prostorách střediska ekologické výchovy bude konat předvánoční setkání dětí, které se v létě účastnily našeho letního tábora. Na děti čeká bohatý program, zimní hry a radovánky, výroba drobných dárečků pod vedením lektorů ze SEVERu.

 

Akce pro veřejnost
 
8. 11. pořádáme tradiční svatomartinskou slavnost. Zveme všechny zájemce, akce je vhodná i pro rodiče s malými dětmi. Sraz účastníků je v 16 hodin u Střediska ekologické výchovy SEVER. Odtud se vydáme se zapálenými lampiony do starého kostela, kde si poslechneme vyprávění o svatém Martinovi.
 
16. - 18. 11. se v prostorách SEVERU v Hroním Maršově uskuteční bubenický workshop. Účastníci si vyzkouší hru na africké bubny Djembe a basové bubny Kencereni, Sangban a Dundun. Dílnu povede zkušený lektor a bubeník Pavel Nowak.
 
24. 11. zveme veřejnost k výrobě adventních věnců. Za účastnický poplatek poskytneme chvojí, vazačský drát, kleště, pomůcky a drobné dekorace z přírodních materiálů. Při hudbě a v předvánoční pohodě si vyrobíme tradiční dekoraci na předvánoční stůl.
 
Více informací o kulturním dění v Horním Maršově: Monika Kosinová, SEVER, tel. 739 203 208, mail: monika.kosinova@ekologickavychova.cz
 
Další informace k výše uvedeným akcím:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Horská 175, Horní Maršov 542 26, 499 874 280, 739 203 205, sever@ekologickavychova.cz, sever-hm@ekologickavychova.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, 500 02 Hradec Králové, tel. 495 580 319, 739 203 209, sever-hk@ekologickavychova.cz
Sledujte také naše webové stránky: www.sever.ekologickavychova.cz
Navštivte také naši Facebook stránku!
 
 
 
Ústecký kraj:
 
Dvanáctý ročník krajské konference KAPRADÍ pro Ústecký kraj se uskuteční 9. 11. V Litoměřicích. Akce, určená k setkání škol, pedagogů a institucí, rozvíjejících ekologickou výchovu. Účastníkům budou nabídnuty dopolední i odpolední dílny, debatní kruhy, prodej učebnic FRAUS, výrobků Fair Trade a možnost vidět interaktivní výstavu "Supermarket svět". Bude také předána cena Veroniky Svobodové za přínos v rozvoji ekologické výchovy.
 
Dětská fóra
30. 11. moderujeme ve Štětí dětské fórum.
Více informací: Petr Panaš, SEVER, petr.panas@ekologickavychova.cz
Výukové programy pro základní školy
Po celý měsíc listopad budeme navštěvovat různé základní školy s našimi výukovými programy. Navštívíme základní školy v Lovosicích, Čížkovicích, Na Valech v Litoměřicích, ve Štětí a Liběšicích. Mezi témata našich výukových programů patří odpadové hospodářství, život plazů a obojživelníků, léčivé bylinky, Afrika, život na vesnici. Škála je rozmanitá, školy měly vskutku z čeho vybírat.
Více informací: Ivana Poláčková, SEVER, Ivana.polackova@ekologickavychova.cz
 
Projekt Modelové klimatické konference
8. 11. proběhnou na lovosickém gymnáziu výukové programy v rámci projektu Modelové klimatické konference.
Více informací: Ivana Poláčková, SEVER, Ivana.polackova@ekologickavychova.cz
Výukové programy pro mateřské školy
V listopadu se s námi děti z mateřských škol podívají za zvířátky. Poznají, kdo žije v lese, kdo u vody a koho chováme na statku. Prostřednictvím her a písniček se děti naučí, čím se zvířata živí, seznámí se s jejich chováním a zvyky a osvojí si pojmenování "zvířecích rodin".
 
Další informace k výše uvedeným akcím v Ústeckém kraji: Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 734 838, sever-ltm@ekologickavychova.cz
Navštivte také naši Facebook stránku!


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist