Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Zásady urbánní politiky v ČR sledují udržitelný rozvoj měst

05.12.2011  |  zdroj: Moderní obec  |  299× přečteno      vytisknout článek

městoV návaznosti na stále více zdůrazňovaný význam měst a sílící aktivity Evropské unie (EU) a jejích orgánů v oblasti urbánního rozvoje předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj vládě k projednání Zásady urbánní politiky.

Tyto Zásady byly schváleny usnesením vlády ze dne 10. května 2010 č. 342.

Význam urbánní politiky podtrhuje její začlenění do politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU, což je spojeno s možností spolufinancovat intervence v oblasti rozvoje měst ze Strukturálních fondů EU prostřednictvím operačních programů. V České republice jimi jsou v programovém období EU 2007-2013 zejména Integrovaný operační program a regionální operační programy.

VÝCHODISKA A ÚČEL ZÁSAD URBÁNNÍ POLITKY

Cílem Zásad je iniciovat ucelený koncepční přístup k politice rozvoje měst. Taková politika nebyla dosud v ČR jednotně zpracována a ve stávajícím programovém období EU je rozptýlena v řadě dokumentů, především ve Strategii regionálního rozvoje ČR do roku 2013, Národním strategickém referenčním rámci ČR 2007-2013, Strategickém rámci udržitelného rozvoje, Politice územního rozvoje ČR 2008 a v dalších odvětvových nebo sektorových politikách či koncepcích. Základním cílem Zásad v tomto období je přispět k provázání sektorových a odvětvových politik s urbánní politikou, být východiskem pro zpracování koncepce urbánní politiky na období po roce 2013 a z věcného hlediska přispět k formulaci jejích základních cílů.

Vzhledem k rozmanitosti a různorodosti podmínek a rozdílným podmiňujícím faktorům rozvoje našich měst je nezbytné z pozice státu řešit pouze ty oblasti a otázky, které jsou adekvátní a relevantní pro tuto úroveň. Proto byla pro implementaci Lipské charty a dalších navazujících dokumentů evropské urbánní politiky zvolena forma zásad umožňující nastavit především základní koncepční směřování v jednotlivých oblastech urbánní politiky.

Přístup k problematice rozvoje měst je v materiálu shrnut do šesti zásad urbánní politiky. Tyto zásady vytvářejí základní rámec pro budoucí vypracování Koncepce urbánní politiky. Ta bude koordinovat prostorové, sektorové a časové aspekty klíčových oblastí významných pro rozvoj měst a měla by nastínit celkový rámec podpory měst se zahrnutím evropských podpůrných prostředků v dalším programovém období po roce 2013. Práce na této koncepci už byly v letošním roce zahájeny tak, aby koncepce byla dokončena nejpozději do poloviny roku 2013.

ŠEST ZÁSAD URBÁNNÍ POLITIKY

Výchozím principem pro tvorbu a aplikaci urbánní politiky je udržitelný rozvoj měst zahrnující a integrující hlediska hospodářská, environmentální a sociálně kulturní. Princip udržitelného rozvoje se promítá do souboru níže uvedených zásad urbánní politiky, které jsou rozčleněny na strategické směry a rozvojové aktivity. Zásady jdou napříč obory, vzájemně se prolínají a doplňují a ve svém celku vytvářejí rámec pro zvyšování kvality života obyvatel měst a zvýšení atraktivity měst jako míst vhodných pro život, investování a práci. Mají napomoci koordinaci stávajících politik ovlivňujících rozvoj měst a městských oblastí, iniciovat v nich zohlednění územního faktoru a podpořit místní orgány v integrovaném přístupu při řízení svých měst.

Zásada 1 Regionální charakter urbánní politiky. Urbánní politika je integrálně začleněna do regionální politiky i do politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Rozvoj měst a regionů nelze vzájemně odtrhovat. Města jsou integrální součástí regionů a centry jejich rozvoje. Města, především velká, koncentrují ekonomické, sociální a další funkce, které generují jejich ekonomickou sílu. Je zřejmé, že tato města jsou tahouny rozvoje daného regionu, v případě Prahy téměř celého území Čech. Podporou měst jako pólů rozvoje se zvětšuje přitažlivost a stimuluje konkurenceschopnost celého regionu včetně přilehlého venkovského prostoru.

Strategické směry a rozvojové aktivity:

Koordinace politik: vytvářet vazby mezi urbánní a regionální, resp. politikou soudržnosti a ostatními relevantními politikami na místní, regionální, národní a evropské úrovni; eliminovat ryze sektorový přístup ve strategických a programových dokumentech na národní a krajské úrovni.

Regionální rámec podpory měst a rozvoje vztahů město-venkov: podporovat rozvoj měst jako přirozených a integrujících center regionů, využít jejich komparativní výhody a regionální specifika.

Zásada 2 Polycentrický rozvoj sídelní soustavy. Lisabonská konference ministrů EU pro regionální rozvoj (říjen 2006) doporučila vládám podporovat polycentrický rozvoj území prostřednictvím tvorby a užití inovačních politik, strategií a implementačních mechanismů. Polycentrismus se chápe jako funkční nástroj podporující územní soudržnost a schopnost konkurence.

Strategické směry a rozvojové aktivity:

Vyvážený a polycentrický rozvoj soustavy osídlení: koordinovat tvorbu územně plánovací dokumentace na všech úrovních; předcházet negativním projevům suburbanizace (urban sprawl).

Zaměření podpory a realizace polycentrického rozvoje: podporovat vytváření sídelní struktury založené na polycentrickém rozvoji; posilovat rozvojové oblasti a osy republikového významu stanovené Politikou územního rozvoje ČR 2008 a upřesněné zásadami územního rozvoje a zároveň posilovat rozvojové oblasti a osy nadmístního významu vymezené zásadami územního rozvoje.

Zásada 3 Strategický a integrovaný přístup k rozvoji měst. Konkurenceschopná města musí nabídnout občanům odpovídající příležitosti, služby a kvalitu života, založené na efektivní dopravě, přiměřené úrovni infrastruktury a zdravém prostředí. Musí udržovat a rozvíjet svůj historický charakter a zároveň se otevřít budoucnosti. Některá z nich musí čelit i demografickým změnám a stárnutí populace.

Strategické směry a rozvojové aktivity:

Dokumenty a nástroje strategického rozvoje měst: uplatňovat integrované strategické dokumenty, programy a plány jako nástroje řízení rozvoje měst a regionů; využívat komunitní plánování, MA 21 apod.

Koordinace nástrojů a přístupů k rozvoji měst: uplatňovat širší využívání integrovaných přístupů a integrovat aktivity jednotlivých ministerstev a krajů v oblasti rozvoje měst a regionů; vytvářet metodickou podporu pro strategické řízení.

Zásada 4 Podpora rozvoje měst jako pólů rozvoje v území. Města nemohou být v globalizovaném světě konkurenceschopná bez ekonomiky, postavené na znalostech, aplikaci inovací do výrobního procesu a efektivním řízení s co nejnižší zátěží pro životní prostředí a lidské zdraví a s využitím IT technologií ke zlepšení efektivity vládnutí a zkvalitnění veřejných služeb.

Strategické směry a rozvojové aktivity:

Stimulace hospodářského rozvoje a podpora podnikání: vytvářet podmínky pro podnikatelské aktivity a efektivní ekonomickou strukturu; podporovat konkurenceschopnou, inovační a ekologickou ekonomiku; posílit zastoupení udržitelného cestovního ruchu v místní ekonomice.

Věda, výzkum, inovace, informační technologie: vytvářet podmínky k rozvoji vědy a jejích aplikací, výzkumu a inovací, podporovat komunikaci mezi průmyslovou, podnikatelskou a akademickou sférou; využívat IT technologie k řízení rozvoje města a zkvalitnění veřejných služeb.

Investice do lidských zdrojů a vzdělávání: podporovat investice do lidského faktoru - vzdělávání, celoživotní vzdělávání;

Infrastruktura, doprava, energetika: koncentrovat prostředky na obnovu a dobudování městské infrastruktury; podporovat zlepšování energetické účinnosti a snižování závislosti na fosilních palivech; řešit efektivní a cenově dostupnou MHD a integrované regionální dopravní systémy.

Architektura a prostředí města: zvyšovat atraktivitu měst a kvalitu veřejných prostranství, podporovat vytváření kompaktní sídelní struktury se smíšenými funkcemi; podporovat udržování architektonického kulturního dědictví; efektivně využívat staré průmyslové areály a upadající plochy.

Bydlení: řešit zdravé, vyhovující a cenově dostupné bydlení.

Veřejné zdraví: modernizovat objekty zdravotnických zařízení a zkvalitňovat jejich vybavení a bezbariérovou přístupnost.

Sociální soudržnost: zajišťovat sociální soudržnost, podporovat sociální integraci, prosazovat zvyšování bezpečnosti, prevenci sociálního vyloučení a jakýchkoli forem diskriminace; udržovat sociální dialog a podporovat solidaritu mezi generacemi.

Kultura, volný čas, městský cestovní ruch: vytvářet kulturní politiku a podmínky pro rozvoj kulturních a jiných aktivit pro využívání volného času.

Zásada 5 Péče o městské životní prostředí. Města jsou vystavena mnoha vlivům ohrožujícím jejich životní prostředí. Řada z nich vyplývá z ekonomických aktivit spolu se soustředěním obyvatelstva na omezeném prostoru, další jsou do tohoto prostředí vnášeny stavební činností. Tyto vlivy vyplývají i ze životního stylu, který přináší velkou hustotu dopravy zejména osobní automobilové, produkci odpadu, nároky na energie, vodu a stavební plochy.

Strategické směry a rozvojové aktivity:

Zdravé životní prostředí: uplatňovat integrované přístupy k řešení environmentálních problémů a souvisejících příčin; zamezit snižování ploch se zelení v oblastech, kde se překračují imisní limity.

Změny klimatu: přijímat opatření k předcházení důsledků změn klimatu; snižovat emise skleníkových plynů.

Udržitelné využívání přírodních zdrojů: efektivně využívat zdroje vody a energie; předcházet vzniku odpadů a zlepšovat jejich využití.

Péče o přírodu a krajinu: pečovat o krajinu a chránit přírodní prostředí ve městech a v silně urbanizované krajině; pečovat o systém sídelní zeleně, zlepšovat jeho strukturu a umísťovat zelené pásy kolem měst, chránit plochy zeleně a nezastavěných pozemků s potenciálem naplnění rekreačních a ekologických funkcí.

Ekologické vzdělávání a informovanost veřejnosti: podporovat vzdělávání a výměnu zkušeností a osvědčených postupů v péči o životní prostředí; zvyšovat informovanost obyvatel o významu a problémech ochrany životního prostředí.

Zásada 6 Prohlubování spolupráce, vytváření partnerství a výměna zkušeností při udržitelném rozvoji měst. Integrace udržitelného rozvoje měst do tvorby politik na všech úrovních umožní veřejné správě včas identifikovat příčiny vznikajících problémů a preventivními zásahy je řešit.

Strategické směry a rozvojové aktivity:

Integrovaný přístup k řízení rozvoje území: uplatňovat nové formy >>správy území<< (princip víceúrovňové správy) založené na zapojení občanů do rozhodování o zásadních otázkách rozvoje měst.

Informační a metodická pomoc při rozvoji měst: podporovat vzdělávání a odbornost orgánů na krajské a municipální úrovni; informovat o uplatňovaných postupech a využívaných nástrojích a rozšiřovat sdílení příkladů dobré praxe.


JOSEF POSTRÁNECKÝ
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


Zásady urbánní politiky vycházejí z Lipské charty

Lipská charta o udržitelných evropských městech, která byla v květnu 2007 za německého předsednictví Rady EU přijata ministry zodpovědnými za rozvoj měst, obsahuje závazek vytvořit na vnitrostátní úrovni členských zemí EU politiku městského rozvoje a v rámci tzv. Územní agendy Evropské unie schválené rovněž na jednání v Lipsku, se zodpovědní ministři členských zemí EU zavázali začleňovat politické priority Územní agendy (tedy i urbánní politiku) do národních rozvojových politik a do politik regionálního a územního rozvoje.

Vládou ČR schválené Zásady urbánní politiky tyto závazky naplňují v oblasti regionální politiky a směrem k sektorovým politikám. Na úseku územního plánování již tato implementace proběhla přijetím Politiky územního rozvoje ČR 2008.

ZDROJ: MMR ČR


Záměry a opatření urbánní politiky se vytvářejí a uskutečňují na národní, regionální i městské úrovni

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vytváří základní rámec urbánní politiky na národní úrovni a zabezpečuje její metodickou i programovou provázanost s přístupy, záměry a doporučeními orgánů Evropské unie. V rámci programové podpory MMR realizuje relevantní podpůrná opatření zahrnutá do operačních programů Strukturálních fondů EU, programů přeshraniční spolupráce a národních programů podpor a koordinuje činnost dalších dotčených resortů při programování podpory rozvoje městských oblastí. Na poli územního plánování vymezuje politiku územního rozvoje státu a stanovuje rámcové úkoly pro navazující územně plánovací činnost a stanovuje podmínky pro předpokládané rozvojové záměry.

Odvětvová ministerstva se podílejí na podpoře urbánního rozvoje v rámci své působnosti prostřednictvím tematických operačních programů i národních rozvojových programů. Do svých koncepčních a programových dokumentů promítají územní hledisko a zohledňují v nich rozvoj měst a městských oblastí.

Kraje v rámci svých strategických a programových dokumentů (především Program rozvoje kraje a Strategie rozvoje), regionálních operačních programů a krajských programů realizují konkrétní podporu urbánního rozvoje. Využitím nástrojů územního plánování vytvářejí podmínky pro polycentrický rozvoj sídelní soustavy včetně regulace extenzivního rozvoje sídel.

Města zpracovávají dlouhodobé strategické koncepce a plány svého rozvoje, na jejichž základě realizují svůj rozvoj. Zároveň s jejich využitím města nad 50 tis. obyvatel již v současnosti koncipují Integrované plány rozvoje města (v oblasti bydlení nad 20 tis. obyvatel) a připravují projekty k realizaci v rámci operačních programů Strukturálních a dalších fondů EU. Dále zpracovávají příslušnou územně plánovací dokumentaci v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

ZDROJ: MMR ČR


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
Partneři
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist