Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Čistírny odpadních vod - stavební práce

28.04.2005  |  140× přečteno      vytisknout článek

Čistírny odpadních vod - stavební práce

* Referenční číslo: 
TE200555045
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Banka: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovenská republika 
 
* Identifikační číslo tendru: 
55045 
 
* Datum uzávěrky:  
06.07.2005 
 
* Zdroj informace:  
S 81 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S00 Služby

SK-Piešt`any: Čistička odpadových vôd
2005/S 81-078987
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ METÓDY VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA - OSOBITNÉ ODVETVIA

Práce

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) Úradný názov a adresa obstarávateľa:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., K rukám: Ing. Marian Vinkler, Kukučínová 13, SK-921 79 Piešt`any. Tel.: 421 33 79 102 20. Fax: 421 33 77 405 82. E-mail: vinkler@tavos-as.sk.
I.2) Adresa, na ktorej je možné získať ďalšie informácie:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., K rukám: Ing. Marian Vinkler, Priemyselná č. 10, SK-921 79 Piešťany. Tel.: 033/79 102 20. Fax: 033/77 405 82. E-mail: vinkler@tavos-as.sk.
I.3) Adresa, na ktorej je možné získať podklady:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., K rukám: Ing. Marian Vinkler, Priemyselná č. 10, SK-921 79 Krajina. Tel.: 033/79 102 20. Fax: 033/77 405 82. E-mail: vinkler@tavos-as.sk.
I.4) Adresa, na ktorú sa doručia ponuky/žiadosti o účasť:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., K rukám: Ing. Marian Vinkler, Priemyselná č. 10, SK-921 79 Piešťany. Tel.: 033/79 102 20. Fax: 033/77 405 82. E-mail: vinkler@tavos-as.sk.

ODDIEL II: PREDMET OBSTARÁVANIA

II.1) Opis
II.1.1) Typ zmluvy na zhotovenie prác:
Vypracovanie projektovej dokumentácie a zhotovenie práce.
II.1.2) Typ zmluvy na dodanie tovaru:
II.1.3) Typ zmluvy na poskytnutie služby:
II.1.4) Rámcová dohoda:
Nie.
II.1.5) Názov predmetu obstarávania určený obstarávateľom:
Piešťany - rekonštrukcia kanalizácie a ČOV - čistiareň odpadových vôd.
II.1.6) Opis/predmet obstarávania:
Dodávka projektových a stavebných prác pre projekt "Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Piešťany". Dodávateľ a jeho personál zrealizuje projektové a stavebné práce na základe zmluvy o dielo podľa zmluvných podmienok FIDIC pre zákazky typu "Dodávka technologického zariadenia a zákazky typu "Vyprojektuj - postav", prvé vydanie (žltá kniha). Predmet obstarávania zahŕňa modernizáciu a rozšírenie procesu , objektov a zariadení mechanického a biologického čistenia odpadových vôd na jestvujúcej ČOV v Piešťanoch vzhľadom na ďalšiu nitrifikáciu, denitrifikáciu a biologické odstraňovanie fosforu. Predmet obstarávania zahŕňa taktiež rekonštrukciu kalového a plynového hospodárstva. Po dokončení stavby bude ČOV čistiť OV pre 70 300 ekvivalentných obyvateľov.
II.1.7) Miesto zhotovenia práce, dodania tovaru alebo poskytnutia služieb:
Čistiareň odpadových vôd v Piešťanoch.
Kód NUTS: SK021.
II.1.8) Nomenklatúra
II.1.8.1) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45252100, 45252127, 45252000.
II.1.8.2) Iná relevantná nomenklatúra (CPA/NACE/CPC):
867.
II.1.9) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.10) Budú akceptované varianty:
Nie.
II.1.11) Výnimky z uplatnenia európskych špecifikácií:
Nie.
II.2) Množstvo alebo rozsah zmluvy
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Rozsah predmetu obstarávania je súčasťou súťažných podkladov z hľadiska vecného i časového.
II.2.2) Opcie. Opis a čas, kedy môžu byť vykonané:
II.3) Trvanie zmluvy alebo lehota na vykonanie:
37 mesiace od uzatvorenia zmluvy.

ODDIEL III: PRÁVNE, HOSPODÁRSKE, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje a je stanovená vo výške 5 000 000,00 SKK. Záruka za prevedenie diela je 10 % zo zmluvnej ceny.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platieb a/alebo odkaz na príslušné predpisy:
Preddavky sa neposkytujú. Za vykonané práce má právo a povinnosť poskytovateľ vystaviť faktúru na základe odsúhlasených prác. Platobné podmienky sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch. Predmet obstarávania bude financovaný z nasledovných prostriedkov:
Fond ISPA (kohézny fond) - 55% z oprávnených nákladov;
Štátny rozpočet Slovenskej republiky - 25% z oprávnených nákladov;
Rozpočet Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. - 20% z oprávnených nákladov.
III.1.3) Právna forma, ktorá sa vyžaduje od skupiny zhotoviteľov, dodávateľov alebo poskytovateľov služieb, s ktorými sa uzavrie zmluva:
Uchádzač musí mať právnu subjektivitu pred podpisom zmluvy podľa § 20f - 20 j Občianskeho zákonníka, prípadne podľa § 56 alebo 221 Obchodného zákonníka.
III.2) Podmienky účasti
III.2.1) Informácie týkajúce sa personálnej situácie zhotoviteľa, dodávateľa alebo poskytovateľa služby a infomácie a formálne náležitosti nevyhnutné pre zhodnotenie požadovaných minimálnych hospodárskych, finančných a technických kapacít:
III.2.1.1) Právne postavenie – požadované dôkazné prostriedky:
Uchádzač musí spĺňať podmienky podľa § 29 ods. 1 zák. č. 523/2003 Z.z. a preukáže ich predložením dokladov podľa § 29 ods. 2, resp. ods. 3 cit. zákona.
III.2.1.2) Hospodárska a finančná kapacita - požadované dôkazné prostriedky:
Uchádzač preukáže finančné postavenie:
- podľa § 30 ods. 1 písm. a) vyjadrením banky o schopnosti plniť finančné záväzky;
- podľa § 30 ods. 1 písm. a) vyjadrením banky o výške úverového limitu v objeme minimálne 15 000 000 SKK alebo ekvivalent v inej mene;
- podľa § 30 ods. 1 písm. c) súvahou, alebo výpisom z nej, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača alebo výkaz o majetku a záväzkoch;
- podľa § 30 ods. 1 písm. d) obratom za predchádzajúce 3 roky - min. 200 000 000 SKK za každý rok (2002 - 2004).
Dôkazný prostriedok - audit za posledné 3 roky - úradne overená kópia alebo výkaz ziskov a strát za posledné tri roky - overená kópia alebo výkaz o príjmoch a výdajoch za posledné tri roky.
III.2.1.3) Technická kapacita - požadované dôkazné prostriedky:
Referencie týkajúce sa technickej spôsobilosti sú podrobne uvedené v súťažných podkladoch a týkajú sa najmä:
- štruktúry zamestnancov uchádzača a návrhu uchádzača na kľúčových expertov;
- strojov a zariadení;
- predchádzajúcich skúseností uchádzača s realizáciou obdobných diel, uchádzač musí preukázať minimálne 1 zmluvu - ČOV v náklade stavby nad 40 mil. SKK a 1 zmluvu - ČOV v náklade nad 60 mil SKK;
- vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov. Požadujeme min. 25 zamestnancov;
- vyhlásenie technikov, že budú k dispozícii na plnenie zmluvy bez ohľadu na to v akom zmluvnom vzťahu k uchádzačovi sú.
III.2.1.4) Ďalšie informácie:
III.3) Osobitné podmienky pre zmluvy na poskytnutie služieb
III.3.1) Poskytovanie služby vyhradené pre konkrétnu profesiu:
III.3.2) Bude sa požadovať, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za vykonanie zmluvy:

ODDIEL IV: KONANIE

IV.1) Metóda verejného obstarávania:
Verejná súťaž.
IV.1.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tej istej zmluvy
IV.1.1.1) Pravidelné predbežné oznámenie týkajúce sa tej istej zmluvy:
Číslo oznámenia v obsahu Ú.v. ES: 2005/S 48-046550 - Z: 26.2.2005.
IV.1.1.2) Ostatné prechádzajúce uverejnenia:
IV.1.2) Počet podnikov, ktoré budú vyzvané na predloženie ponuky:
IV.2) Kritériá vyhodnotenia ponúk:
Najnižšia cena.
IV.3) Administratívne informácie
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ:
4/Vi/2005.
IV.3.2) Podmienky získania súžačných podkladov a dodatočných podkladov:
Je možné získať: 20.5.2005.
Cena: 2 380 SKK.
Podmienky a spôsoby platby: Poplatok za súťažné podklady uchádzač uhradí pred ich prevzatím do pokladne obstarávateľa - podateľňa na adrese podľa prílohy A časť I.2. alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet v Dexia banke na číslo účtu: 5227136001/5600. K žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov uchádzač priloží kópiu dokladu o zaplatení poplatku za súťažné podklady.
IV.3.3) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:
6.7.2005. Čas: 11:00.
IV.3.4) Odoslanie výziev na predloženie ponuky vybraným záujemcom:
.3.5) Jazyk alebo jazyky, v ktorých môžu byť vyhotovené ponuky alebo žiadosti o účasť:
slovensky.
IV.3.6) Lehota viazanosti ponuky:
Do: 12.11.2005.
IV.3.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami
IV.3.7.1) Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:
Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou preukazujúcou sa originálom plnej moci uchádzača na jeho zastupovanie. V prípade predkladania ponuky skupinou uchádzačov, môže byť skupina zastúpená jedným z jej členov.
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok preukazom totožnosti a originálom plnej moci uchádzača na zastupovanie.
IV.3.7.2) Dátum, čas a miesto:
6.7.2005-12:00.
Priemyselná č.10, Piešťany, II. posch., veľká zas.

ODDIEL VI: ĎALŠIE INFORMÁCIE

VI.1) Nepovinné oznámenie:
Nie.
VI.2) Indikácia, či je toto obstarávanie opakované a predpokladaný čas uverejnenia ďalších oznámení:
VI.3) Táto zmluva sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
Áno.
Program ISPA, finančné memorandum 2003 SK 16 P PE 018.
VI.4) Dodatočné informácie:
VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
22.4.2005.


Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

Pavel Talafús
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist