Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Stavební práce na vodovodech, vodovodních přípojkách, vodojemech

07.02.2006  |  160× přečteno      vytisknout článek

Stavební práce na vodovodech, vodovodních přípojkách, vodojemech

* Referenční číslo: 
TE200658514
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko 
 
* Datum uzávěrky:  
14.03.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 24 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Severoslovenská vodárenská společnost vyhlásila tendr na stavební práce na stavbě potrubního vedení vody a kanalizace. Lhůta pro podání nabídek nebo přijetí žádostí o účast: 14.3.2006 - 09:00. Tendrová nabídka musí být předložena v češtině nebo ve slovenštině.

 
Popis tendru (Neurčeno):

SK-Žilina: Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie
Práce

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bôrická cesta 107, Do rúk: Jana Čuláková, SK-010 01 Žilina. Tel.: 421 41 7061 175. E-mail: jana_culakova@svsas.sk. Fax: 421 41 7061 189.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce podklady (vrátane podkladov na dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2)HLAVNÁ ČINNOSŤ ALEBO ČINNOSTI OBSTARÁVATEĽA:
Vodné hospodárstvo.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1)OPIS
II.1.1)Názov zákazky podľa obstarávateľa:
Stavba: "Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc".
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Práce.
Uskutočnenie prác.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Slovenská Republika, Žilinský kraj, projektovaná oblasť zahŕňa sídla Čadca, Raková, Zákopčie, Staškov, Olešná, Podvysoká, Turzovka, Korňa, Klokočov, Vysoká nad Kysucou, Makov, Svrčinovec, Čierne a Skalité.
NUTS kód: SK031.
II.1.3)Oznámenie zahŕňa:
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5)Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Realizácia stavby „Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc". Predmetom stavby je rozšírenie vodovodného privádzača a distribučnej vodovodnej siete, výstavba vodojemov, výstavba vodovodných prípojok, výstavba splaškovej kanalizácie, rekonštrukcia existujúceho kanalizačného systému v Čadci a Turzovke, výstavba kanalizačných prípojok, rozšírenie ČOV Čadca, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Turzovka. Práce sa budú realizovať na základe zmluvných podmienok FIDIC - Červená kniha - "Zmluvné podmienky na výstavbu - na stavebné a inžinierske diela projektované objednávateľom" prvé vydanie 1999".
II.1.6)Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45231300, 45252127, 45252000, 45232152.
II.1.7)Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Nie.
II.1.8)Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.9)Variantné riešenia sa prijímajú:
Nie.
II.2)MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah:
Rozšírenie vodovodného privádzača a distribučnej vodovodnej siete - 183 km.
Výstavba vodojemov - 6 ks.
Výstavba vodovodných prípojok - 2300 ks.
Výstavba a rekonštrukcia splaškovej kanalizácie - 266 km.
Čerpacie stanice odpadových vôd - 67 ks.
Výstavba kanalizačných prípojok - 6950 ks.
Rozšírenie ČOV Čadca, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Turzovka.
II.2.2)Opcie:
II.3)TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTY NA USKUTOČNENIE:
Obdobie v mesiacoch: 48 (od uzatvorenia zmluvy).

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1)PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky:
5 000 000 SKK súťažnej zábezpeky poskytnutej:
- zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa, alebo,
- poskytnutím bankovej zámky za uchádzača.
III.1.2)Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Obstarávateľ neposkytuje zálohovú platbu. Každá platba je financovaná v štruktúre 80% z KF, 14% zo štátneho rozpočtu SR, 6% obstarávateľ. Zádržné je vo výške 10% a bude uvolnené po dokončení stavby.
III.1.3)Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, ktorej ponuka bude prijatá:
V prípade prijatia ponuky skupiny sa vyžaduje, aby skupina pred podpisom zmluvy o dielo uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a acquis communautaire (napr. podľa § 829 zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v zmeň í neskorších predpisov), ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi vyplývajúce z realizácie predmetného projektu.
III.1.4)Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
III.2)PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:Uchádzač musí spĺnať podmienky účasti uvedené v § 29 ods. 1 a § 30 ods. 1 a ods. 4 zákona 523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Uchádzač musí spĺnať podmienky účasti uvedené v § 29 ods. 1 zákona 523/2003 Z.z o verejnom obstarávaní a preukáže ich predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií podľa § 29 ods. 2, resp. 3.
III.2.2)Hospodárske a finančné postavenie:
Uchádzač preukazuje finančné postavenie podľa § 30 ods.1 písm. a), c), d) nasledovne:
Podľa § 30 ods. 1 písm. a) - Vyjadrením banky na bankovom formulári 4.3(A) súťažných podkladov o výške úverového limitu v objeme min. 300 000 000 SKK z dôvodu plynulého vykonávania prác.
Podľa § 30 ods. 1 písm. c) - súvahou alebo výpisom z nej, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v krajine sídla uchádzača alebo výkaz o majetku a záväzkoch.
Podľa § 30 ods. 1 písm. d)-obratom za predchádzajúce 3 roky-min. 1 000 000 000 SKK za každý rok. Dôkazný prostriedok - úradne overená kópia súvah potvrdená daňovým úradom za posledné 3 roky, alebo výkaz ziskov a strát za posledné 3 roky - úradne overená kópia potvrdená daňovým úradom, alebo výkaz o príjmoch a výdajoch za posledné 3 roky- úradne overená kópia potvrdená daňovým úradom. Z predložených dokladov musí byť zrejmý a jednoznačný obrat- zvýraznený farebne, napr. zvýrazňovačom. (Posledné 3 roky 2002, 2003, 2004) Formulár 4.3. súťažných podkladov.
III.2.3)Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukazuje technickú spôsobilosť podľa § 30 ods. 4 písm. a), b),c), d), e) zák. č. 523/2003 Z.z. nasledovne:
Dokument v zmysle § 30 ods. 4 písm. a) - podpísaný prvopis - údaje o vzdelaní a odbornej praxi zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy (podľa súťažných podkladov - články 21.1.1 a 21.1.2).
- SP, Formulár 4.5.1 B, v ktorom uchádzač vyhlási, že bude mať k dispozícii zamestnancov navrhovaných pre účely plnenia tejto Zmluvy o dielo (pracovno-právny vzťah obstarávateľ nevyšetruje). V tomto prípade sa jedná o nasledujúcich zamestnancov: vedúci projektu, zástupca vedúceho projektu, stavbyvedúci pre vodovody a kanalizácie a ČOV, stavbyvedúci pre vodojemy, čerpacie stanice a pozemné stavby, elektrotechnickí a strojno-technologickí manažéri a špecialisti ASRTP, geodeti. Všetci navrhovaní zamestnanci majú preukázateľnú kvalifikáciu vzťahujúcu sa na práce podobného charakteru a zložitosti ako je predmetný projekt a pracovali na predchádzajúcich projektoch v podobnej funkcii. Zamestnanci musia spĺňať minimálne požiadavky uvedené nižšie.
Zoznam zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy:
1. Vedúci projektu (odborne spôsobilá osoba - stavbyvedúci pre vodohospodárske alebo inžinierske stavby), požadovaná prax 15 rokov, počet 1 os., druh požadovanej stavebnej praxe - výstavba vodovodov alebo kanalizačných sietí alebo ČOV.
2. Zástupca vedúceho projektu (odborne spôsobilá osoba - stavbyvedúci pre vodohospodárske alebo inžinierske stavby), požadovaná prax 10 rokov, počet 3 os., druh požadovanej stavebnej praxe - výstavba vodovodov alebo kanalizačných sietí alebo ČOV.
3. Stavbyvedúci pre vodovody, kanalizácie a ČOV (odborne spôsobilá osoba - stavbyvedúci pre vodohospodárske alebo inžinierske stavby), požadovaná prax 5 rokov, počet 10 os., druh požadovanej stavebnej praxe -výstavba vodovodov alebo kanalizačných sietí alebo ČOV.
4. Stavbyvedúci pre vodojemy, čerpacie stanice a pozemné stavby (odborne spôsobilá osoba - stavbyvedúci pre pozemné stavby), požadovaná prax 5 rokov, počet 2 os., druh požadovanej stavebnej praxe - výstavba vodojemov, čerpacích staníc alebo iných pozemných stavieb obdobného charakteru.
5. Elektrotechnickí a strojno-technologickí manažéri a špecialisti ASRTP, požadovaná prax 10 rokov, počet 2 os., druh požadovanej stavebnej praxe - výstavba vodovodov alebo kanalizačných sietí alebo ČOV.
6. Geodeti (odborne spôsobilá osoba), požadovaná prax 10 rokov, počet 3 os., druh požadovanej praxe- zameranie líniových stavieb.
Formulár 4.5.1 (B) súťažných podkladov s čestným vyhlásením - predkladajú všetci uchádzači. Doplnené formuláre 4.5.1 (B) a 4.5.1 (C) súťažných podkladov predkladá len úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo spolu s originálmi, resp. úradne overenými kópiami dokladov preukazujúcimi vzdelanie, odbornú spôsobilosť a požadovanú prax zamestnancov zodpovedných za plnenie zmluvy. Nesplnenie požadovaných podmienok bude dôvodom pre nepodpísanie zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.
Dokument v zmysle § 30 ods. 4 písm. b) - zoznam zmlúv t.j. dôkaz o príslušných skúsenostiach s realizáciou prác rovnakého charakteru, vrátane hodnoty a charakteru prislúchajúcich zmlúv o dielo (Formulár č. 4.5.4 súťažných podkladov). Uchádzač musí preukázať, že za posledných 5 rokov dokončil alebo rozostaval aspoň: na 60 % zmluvnej ceny,
-1 projekt výstavby alebo rekonštrukcie vodovodov s rozpočtovým nákladom min. 50 mil. SKK bez DPH, a
-1 projekt výstavby alebo rekonštrukcie splaškových alebo jednotných stokových sietí s rozpočtovým nákladom min. 70 mil. SKK bez DPH, a
-1 projekt výstavby alebo rekonštrukcie komunálnej ČOV s min. rozpočtovým nákladom 50 mil. SKK bez DPH.
Skupina ako celok musí spĺňať tú istú hodnotu.
Skutočnosť o plnení zmlúv bude zdokladovaná úradne overenými preberacími protokolmi z predmetných stavieb (okrem rozostavaných).
Dokument v zmysle § 30 ods. 4 písm. c) - Vyhlásenie uchádzača, že má k dispozícii strojové a technické vybavenie potrebné na plnenie zmluvy.
Popis týchto strojov a zariadení musí preukázať schopnosť uchádzača vykonať práce s uvedením počtu uvedených strojov a zariadení:
Minimálne počty strojov a zariadení uchádzača:
- Zemné stroje (zariadenia na prevádzanie výkopov)/ 20 ks.
- Ťažké nákladné autá na odvoz vykopaného materiálu/ 20 ks.
- Kalové čerpadlá na odvodnenie rýh a pracovných jám, ďalej na dočasné prečerpávanie prietokov odpadových vôd počas rekonštrukčných prác na stokových sieťach/ 20 ks.
- Zariadenia na výrobu betónu a domiešavače (alebo alternatívny spôsob prípravy a prepravy betónu)/ 5 ks.
- Žeriavy a zdvižné zariadenia/ 5 ks.
- Zhutňovacie zariadenia, dynamické dosky a valce/ 20 ks.
- Zariadenie na tavné zváranie pre spájanie polyetylénových rúr/ 5 ks.
- Elektrocentrály/10 ks.
- Samohybné kladivo/ 5 ks.
- Rezačka asfaltu/ 5 ks.
- Zariadenie na pretláčanie/ 3 ks.
- Pažiace boxy / 20 ks.
Uchádzač uvedie, či daný stroj je v jeho vlastníctve, má/bude mať v prenájme alebo je používané podzhotoviteľom.
Spolu s ponukou uchádzač predloží brožúry výrobcu, ktoré v plnej miere všetky takéto stroje a zariadenia popisujú.
Dokument v zmysle § 30 ods. 4 písm. d) - Vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte vedúcich zamestnancov za predchádzajúce 3 roky, podpísané uchádzačom;
Uchádzač (tzn. samostatný uchádzač aj skupina ako celok) musí preukázať, že má v trvalom pracovnom pomere min. 300 zamestnancov za posledné 3 roky (2003, 2004 a 2005).
Každý podzhotoviteľ uvedený v ponuke, musí preukázať, že má v trvalom pracovnom pomere min. 10 zamestnancov.
Dokument v zmysle § 30 ods. 4 písm. e) -Vyhlásením technikov, podľa SP čl. 21.1.1, že budú k dispozícii na plnenie zmluvy (SP - Formulár 4.5.1.C -formulár nevyplňovať, bude sa vyžadovať len od úspešného uchádzača pred podpisom zmluvy).
III.2.4)Vyhradené zákazky:
III.3)OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
III.3.2)Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytovanie služby:

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1)DRUH POSTUPU
IV.1.1)Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.2)KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
IV.2.2)Použije sa elektronická aukcia:
IV.3)ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1)Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil obstarávateľ:
253/06/GR.
IV.3.2)Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky:
Pravidelné informatívne oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:2005/S 85-082235 z 30.4.2005
Ďalšie predchádzajúce oznámenia
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:2005/S 155-115246 z 12.8.2005
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ:2005/S 246-241858 z 22.12.2005.
IV.3.3)Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov:
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 27.2.2006 - 13:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov:
cena: 53 550,00 SKK.
Podmienky a spôsob platby:Výška úhrady (tam, kde je to použiteľné) 45 000,00 8 550,00 SKK DPH spolu: 53 550,00 Mena: SKK.
Podmienky a spôsob úhrady: Poplatok za súťažné podklady uchádzač uhradí pred ich prevzatím.
Platba za súťažné podklady: Bezhotovostným prevodom na účet obstarávateľa - DEXIA banka Slovensko a.s. Žilina, č. ú. 0302459001/5600, alebo do pokladne obstarávateľa v pracovných dňoch od 8:00 do 13:00 hod. na adrese uvedenej v časti I.1. K žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov uchádzač priloží kópiu dokladu o zaplatení poplatku za súťažné podklady.
IV.3.4)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
14.3.2006 - 09:00.
IV.3.5)Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
česky. Slovensky.
IV.3.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do: 14.9.2006.
IV.3.7)Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
14.3.2006 - 10:00.
Miesto: Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bôrická cesta 107, Žilina, II. poschodie, zasadacia miestnosť č. 212.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno
Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk - zastúpení štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou preukazujúcou sa úradne overeným originálom plnej moci uchádzača na jeho zastupovanie. V prípade predkladania ponuky skupinou, môže byť skupina zastúpená jedným z jej členov.
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača preukazom totožnosti, kópiou dokladu o oprávnení podnikať a úradne overeným originálom plnej moci uchádzača na zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1)TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
VI.2)ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Áno.
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Rozhodnutie EK: CCI 2004 SK 16 C PE 001.
VI.3)ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Obhliadka miesta plnenia zmluvy (uskutočnenie prác) je povinná, koná sa dňa 28.2.2006 o 9.00 hod. so stretnutím uchádzačov na Čistiarni odpadových vôd (ČOV) v Čadci, ul. A. Hlinku č. 2270.
Údaje o podzhotoviteľoch požadujeme uvádzať nasledovne:
Uchádzač vyznačí percentuálne finančné aj vecné plnenie zo zmluvy, ktoré má v pláne zadať podzhotoviteľom.
Vyhlásenie podpísané uchádzačom (SP - Formulár 4.1 .B). Percento subdodávok nesmie prekročiť 30 % z celkového objemu prác. Pokiaľ bude tento objem prekročený, uchádzač bude z VS vylúčený.
Za podzhotoviteľa, ktorému má v pláne uchádzač zadať viac ako 5% prác, predloží uchádzač doklady podľa § 29 ods. 2 cit. zák.
Odporúčanie: vyzdvihnúť si súťažné podklady osobne - väčší objem podkladov.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak cena ponuky bude prevyšovať finančný limit 52 583 000 EUR prepočítané aktuálnym mesačným kurzom ECB SKK/EUR 28 dní pred dátumom na predkladanie ponúk europa.eu.int
VI.4)REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1)Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
VI.4.2)Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
VI.4.3)Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
VI.5)DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
31.1.2006.


Pro získání bližších informací se obraťte na
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist