Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Zadávání veřejných zakázek v oblastech postižených přírodní katastrofou

10.04.2006  |  138× přečteno      vytisknout článek

Zadávání veřejných zakázek v oblastech postižených přírodní katastrofou

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) vydává Výklad postupu podle zákona č. 40/2004 o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, který je určen pro zadavatele v oblastech postižených přírodní katastrofou.

Tento metodický materiál je vydáván v souvislosti s rozsáhlými záplavami na území ČR a v návaznosti na vyhlášení stavu nebezpečí, resp. stavu nouze, na základě § 3 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, v některých oblastech našeho státu.

I. Zakázky, u nichž předpokládaná cena předmětu zakázky nepřesáhne 2 mil. Kč bez DPH (§ 6 odst. 3 zákona)
Veřejná zakázka je definována v ustanoveních § 6 odst. 1 a 2 zákona. Pokud předpokládaná cena dodávek, služeb nebo stavebních prací nepřesáhne 2 mil. Kč, nejedná se o veřejnou zakázku ve smyslu zákona. V takovém případě zadavatel postupuje při zadání dodávek, služeb nebo stavebních prací podle § 6 odst. 3 zákona, tj. dodávky, služby nebo stavební práce zadává transparentním a nediskriminačním postupem za cenu obvyklou v místě plnění. Vzhledem k tomu, že zakázky, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne 2 mil. Kč nejsou veřejnými zakázkami, neaplikují se v těchto případech např. ani ustanovení zákona o podávání námitek nebo uveřejňování informací na centrální adrese. Jedná se o nejjednodušší způsob zadání zakázky, na jehož základě lze operativně zajistit např. nákupy čistících prostředků, balené pitné vody, potravin, úklidové služby, opravy poškozených staveb apod.

II. Veřejné zakázky, u nichž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky přesáhne 2 mil. Kč bez DPH

A) Veřejné zakázky, které mají charakter krajní naléhavosti (jednací řízení bez uveřejnění – 27 odst. 1 písm. c) zákona)

Jednací řízení bez uveřejnění může zadavatel podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona použít mj. jestliže je veřejnou zakázku nezbytné zadat v naléhavém případě z důvodu krizového stavu (např. zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů), a není možno veřejnou zakázku zadat v jiném zadávacím řízení. V současné době tedy zadavatelé mohou podle citovaného ustanovení zákona postupovat v oblastech, pro které byl vyhlášen stav nebezpečí, resp. stav nouze.

Jednací řízení bez uveřejnění zahajuje zadavatel písemnou výzvou k jednání, v níž oznámí dodavateli nebo určitému omezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení (§ 45 odst. 2 zákona). Ve výzvě k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění musí zadavatel podle § 45 odst. 2 zákona uvést:
a) informace o předmětu veřejné zakázky,
b) identifikační údaje o zadavateli včetně osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 29 odst. 3,
c) informace o možnosti vyžádat si zadávací dokumentaci, pokud již není součástí této výzvy, zejména informace o místě, době vyzvednutí a úhradě nákladů na pořízení zadávací dokumentace a lhůtě pro vyžádání zadávací dokumentace a vyžádání dodatečných informací k zadávací dokumentaci,
d) datum, hodinu a místo, kde se bude jednání konat.

Zákon u tohoto zadávacího řízení výslovně nepředpokládá podávání závazných nabídek jedním nebo více dodavateli. Je však možné, že každý dodavatel, který se hodlá „jednání“ zúčastnit, zpracuje na základě předmětu veřejné zakázky a informací získaných od zadavatele či ze zadávací dokumentace (pokud je zpracována) konkrétní písemný materiál, který bude předán zadavateli jako výchozí podklad pro jednání; takový podklad však není nabídkou ve smyslu zákona (§ 17 a § 53 zákona). Způsob, jakým bude jednání s dodavateli (na základě jejich „nabídek“) vedeno, však zákon výslovně neupravuje. Nelze tedy ani vyloučit, že jednání bude vedeno formou písemná výzva zadavatele – reakce dodavatele formou podání písemné „nabídky“ a pokud již zadavatel dále jednat nehodlá, může o přidělení veřejné zakázky rozhodnout na základě předložených „nabídek“ podle předem stanoveného kritéria čí kritérií. V případě, že zadavatel bude pokračovat v jednání, nejsou podmínky uvedené v „nabídkách“ závazné a lze o nich dále jednat, tj. například dojednat nižší cenu, což koresponduje s významem jednacího řízení – jednáním s dodavateli dosáhnout co nejvýhodnějších smluvních podmínek.

Pro úplnost ÚOHS upozorňuje na nutnost dodržovat ve všech zadávacích řízeních (tedy i v jednacím řízení bez uveřejnění) zásady stejného zacházení, zákazu diskriminace a transparentnosti (§ 25 odst. 1 zákona). V této souvislosti ÚOHS dále poznamenává, že za účelem naplnění zásady transparentnosti je nezbytné jednání zadavatele s dodavateli zaznamenat. Pokud zadavatel jedná s více subjekty, je vhodné jednání organizovat tak, aby bylo zabráněno případným dohodám uchazečů o ceně. Výsledky jednání musí být následně zpracovány do písemné zprávy zadavatele (§ 69 zákona – není stanovena lhůta pro její vypracování) a do informačního listu veřejné zakázky. Ustanovení § 85 zákona stanoví povinnost poskytnout údaje a informace o veřejné zakázce Ministerstvu pro místní rozvoj do 15 dnů ode dne uzavření smlouvy. Informační list veřejné zakázky – viz vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti ve znění pozdějších předpisů, a www.centralniadresa.cz. V této souvislosti je nutno uvést, že jednací řízení bez uveřejnění je výjimečným způsobem zadání, kterého je možné použít pouze za splnění podmínek stanovených v § 27 resp. § 28 zákona.

Výše uvedeným způsobem lze postupovat v období kulminace povodně, kdy je nezbytně nutné vykonávat záchranné práce a neodkladné činnosti, jako je zpevňování hrází vodních toků, demolice, obnova zdrojů pitné a užitkové vody, nákup základních potravin a léků, dezinfekčních a čistících prostředků a dalších prostředků základní potřeby apod. V těchto akutních případech jakýkoliv úkon zadavatele při zadání veřejné zakázky vedoucí k urychlenému odstranění škod, k záchraně životů a zdraví lidí nebo k odvrácení hrozícího nebezpečí škody velkého rozsahu není v rozporu se zákonem. V takových případech, kdy zadavatel v tomto krizovém období zadal veřejnou zakázku jednomu zájemci jiným způsobem než písemnou výzvou (tzn. ústně, telefonicky a jinak), musí po uplynutí akutního stavu ohrožení uvést tento postup do souladu s ustanovením § 45, § 69 a § 85 zákona (viz výše). Tímto postupem se zadání veřejné zakázky podstatně zjednoduší, neboť zákon nevyžaduje v době zadávání veřejné zakázky dodržení žádných zákonných lhůt a ani dalších formálních náležitostí, typických při ostatních způsobech zadávání veřejných zakázek.

Zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění by v objektivně odůvodněných případech bylo možno akceptovat i po skončení stavu nebezpečí, resp. stavu nouze, pokud by taková zakázka byla zadána v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení. Krajní naléhavost lze spatřovat v tom, že kvůli hrozícím škodám velkého rozsahu či ohrožení života nebo zdraví lidí, nelze z časového hlediska dodržet běžné, zákonem stanovené postupy zadávání veřejných zakázek. Zde by se jednalo o takové práce, které směřují k odstraňování následků škod vzniklých v průběhu povodní, jako je např. zprovoznění důležitých železničních tratí a pozemních komunikací, telekomunikačních zařízení, čištění komunikací a vodních zdrojů, obnovení dodávek plynu, elektrické energie a vody.

B) Veřejné zakázky, které nemají charakter krajní naléhavosti

V dalším období vyvstane nepochybně řada potřeb, které sice s přírodní katastrofou bezprostředně souvisí, nebude se však již jednat o krajní naléhavost, která je nezbytnou podmínkou pro aplikaci ustanovení § 27 odst. odst. 1 písm. c) zákona, tj. pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění. V těchto případech již budou použity standardní postupy pro zadávání veřejných zakázek, od kterých se nelze odchýlit.

Pokud se jedná o délku zadávacího procesu, je nutno vždy respektovat zákonem stanovené lhůty, avšak některé z nich může zadavatel vhodně zvoleným zákonným způsobem zkrátit (naléhavý případ – viz dále). Zákon rovněž ponechává stanovení některých lhůt výhradně na zadavateli, a tudíž se v tomto směru nabízí zadavateli možnost neprodlužovat nadbytečně zadávací proces.

Zákonný důvod pro zkrácení zadávacího procesu obsahuje užší řízení (§ 43 zákona) a jednací řízení s uveřejněním (§ 44 zákona). Zákon stanoví lhůtu. Lhůta pro doručení žádosti o účast v užším řízení (a v jednacím řízení bez uveřejnění) nesmí být kratší než 37 dnů, v naléhavých případech ne kratší než 15 dnů.

Pojem „naléhavý případ“ je definován v § 17 písm. k) zákona, avšak vždy je nutno tento posuzovat s přihlédnutím k okolnostem, za kterých je zadávána konkrétní veřejná zakázka. Nelze tedy stanovit definici pro pojem „naléhavý případ“, použitelnou pro všechny situace, které mohou u zadavatelů nastat. Pouze obecně lze konstatovat, že půjde většinou o případy, kdy zadavatel bude nucen v co nejkratší době řešit určitý závažný problém (např. oprava poškozené důležité komunikace). V této souvislosti je však nutno zdůraznit, že posouzení, zda se jedná o „naléhavý případ“, nemůže být postaveno pouze na subjektivním názoru či domněnce zadavatele, nýbrž musí být založeno na zcela objektivních a doložitelných skutečnostech.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže také poskytuje na žádost zadavatelů konzultace o případném postupu při zadávání veřejných zakázek a bližší informace lze získat na adrese: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, 601 56 Brno, případně na tel. čísle: 5 4216 2811.

Zdroj: ÚOHS


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist