Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

ISPA – rehabilitace, rozšíření a modernizace vodovodní sítě a kanalizace ve městě Buzau

14.07.2006  |  125× přečteno      vytisknout článek

ISPA – rehabilitace, rozšíření a modernizace vodovodní sítě a kanalizace ve městě Buzau

* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200660421
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
EuropeAid  
 
* Země: 
Rumunsko  BusinessInfo.cz - Rumunsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/rumunsko/1000686/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
16.10.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 131 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S009993 Stavební činnost - činnost ve stavebnictví

 
 
 
Anotace tendru:

Stavební práce budou probíhat podle „Smluvních podmínek FIDIC pro stavební a konstrukční práce navržené zaměstnavatelem“ (Červená kniha FIDIC, 1. vydání, 1999). Celkovým cílem stavebních prací je (i) rehabilitovat a rozšířit vodovodní síť a kanalizaci, (ii) dokončit měření, (iii) obnovit přečerpávací stanice a postavit stanice pro chlórování vody a (iv) obstarat zařízení pro kontrolu a kalibrací průtokoměrů a vybavení na údržbu kanalizace, aby se plně vyhovělo směrnici 98/83/ES a 91/271/ES. Celkový rozsah stavebních prací zahrnuje následující hlavní hlediska, avšak není omezen pouze na ně:
A. Rozvodná síť pitné vody:
— výměna asi 43,7 km korodovaných ocelových trubek trubkami z HDPE a rozšíření přibližně 2,6 km vodovodní sítě,
— výměna a rozšíření domovních přípojek,
— návrh a rehabilitace 3 přečerpávacích stanic: Sud, Zahar a Est,
— návrh a výstavba 4 stanic pro chlórování vody: Crang, Sud, Zahar a Est,
— obstarání 7 000 průtokoměrů,
— obstarání vybavení pro kontrolu a kalibraci průtokoměrů;
B. Kanalizační síť:
— rehabilitace asi 13 km kanalizační sítě a rozšíření přibližně 16,1 km kanalizační sítě,
— výměna a rozšíření domovních a kanalizačních přípojek,
— návrh a výstavba 2 kanalizačních přečerpávacích stanic (Posta a M. Viteazul),
— návrh a výstavba 1 kombinovaného kanalizačního přepadu,
— obstarání vybavení na údržbu kanalizace (mobilní jednotky průmyslové televize, kombinované sací a vyplachovací jednotky, příslušenství na čištění a údržbu kanálů).

 
Popis tendru (Čeština):2006/S 131-139592

Lokalita – Buzau, župa Buzau, Rumunsko

Oznámení o veřejné zakázce na stavební práce
1. Referenční číslo:
EuropeAid/119840/D/WKS/RO
2. Řízení:
Mezinárodní otevřené nabídkové řízení.
3. Program:
ISPA.
4. Financování:
Finanční memorandum č. 2002/RO/16/P/PE/021.
5. Veřejný zadavatel:
Central Finance and Contracting Unit (CFCU), Ministry of Public Finance, 44 Mircea Voda Boulevard, Entrance B, Sector 3, Bukurešť, Rumunsko. Tel.: (40-21) 326 55 55, linka 520. Fax: (40-21) 326 87 30/326 87 09. E-mail: auraradu@cfcu.ro. Kontaktní osoba: Mrs Aurelia Radu, Project Manager.


7. Počet a názvy položek:
Nehodící se.

Podmínky účasti

8. Způsobilost a pravidla o původu:
Účast je otevřená pro všechny právnické osoby, jež se účastní buď individuálně nebo ve skupině (konsorciu) uchazečů, z členských států EU a ze zemí a území regionů, které jsou zahrnuté a/nebo oprávněné nařízeními o přístupu k vnější pomoci Společenství nebo jinými zvláštními předpisy, které se týkají programu, v rámci kterého je zakázka financována (viz také bod 22 níže). Veškeré stavební práce, dodávky a služby v rámci této zakázky musí pocházet z 1 nebo více z těchto zemí. Účast fyzických osob je přímo řízena zvláštními předpisy, které se týkají programu, v rámci kterého je zakázka financována.
9. Důvody k vyloučení:
Uchazeči musí předložit podepsané prohlášení, které je přiloženo k formuláři nabídky pro zakázky na stavební práce, k tomu účelu, že se nenacházejí v žádné ze situací, jež jsou uvedené v bodě 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy pro vnější činnosti EU.
10. Počet nabídek:
Uchazeči mohou předložit pouze 1 nabídku. Firma nesmí pro danou zakázku předložit nabídku jak individuálně, tak současně jako partner v joint venture / konsorciu. Pokud uchazeč předloží více nabídek nebo se účastní více než 1 nabídky na zakázku, bude to důvodem k vyřazení všech nabídek pro danou zakázku, do kterých byl zapojen.
Uchazeči nesmí předložit nabídku pro odlišné řešení kromě své nabídky pro stavební práce, které jsou požadované v zadávací dokumentaci.
11. Záruka nabídky:
Uchazeči musí při předkládání nabídky poskytnout její záruku ve výši 300 000 EUR. Tato záruka bude vrácena neúspěšným uchazečům po uzavření nabídkového řízení a úspěšnému (úspěšným) uchazeči (uchazečům) po podpisu smlouvy všemi stranami.
12. Záruka řádného plnění:
Úspěšný uchazeč bude požádán, aby při podpisu smlouvy poskytl záruku řádného plnění ve výši maximálně10 % z hodnoty zakázky. Tato záruka musí být poskytnuta nejpozději do 28 dnů, poté co uchazeč obdržel smlouvu podepsanou veřejným zadavatelem. Jestliže vybraný uchazeč neposkytne tuto záruku včas, bude smlouva neplatná a může být sepsána smlouva nová a ta zaslána uchazeči, který předložil druhou nejlepší vyhovující nabídku.
13. Informační schůzka a/nebo prohlídka místa:
Fakultativní informační schůzka a prohlídka místa se bude konat dne 5.9.2006 v 10:00 místního času v prostorách:
Regia Autonoma Municipala Buzau, ulice Unirii 8 FGH, Buzau, Rumunsko.
Uchazeči se vyzývají, aby potvrdili svou účast na informační schůzce a prohlídce místa faxem do CFCU.
14. Platnost nabídky:
Nabídky musí zůstat v platnosti po dobu 90 dnů od uplynutí konečné lhůty k podání nabídek.
15. Doba realizace:
Doba pro dokončení stavebních prací je stanovena na 30 měsíců, plus 12 měsíců pro oznámení závad.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky

16. Kritéria pro výběr uchazečů:
1) Uchazeč musí být registrovanou firmou nebo fyzickou osobou, která je právně způsobilá provádět určené stavební práce.
2) Všeobecné zkušenosti:
Uchazeč musí splňovat následující minimální kritéria tak, že prokáže svou úspěšnou praxi jako hlavní dodavatel stavby během posledních 7 let pro nejméně 3 zakázky včetně:
(a) 1 projekt takového charakteru a komplexnosti, který se podobá předmětným stavebním pracím, v minimální hodnotě 12 000 000 EUR;
(b) 2 jiné projekty takového charakteru a komplexnosti, které se podobají předmětným stavebním pracím, každý v minimální hodnotě 6 000 000 EUR.
Pokud se referenční projekty týkají pouze zásobovacích sítí pro pitnou vodu nebo pouze kanalizace, musí uchazeč uvést nejméně 1 projekt z každého druhu.
Poznámka: Charakter a komplexnost podobná charakteru a komplexnosti stavebních prací v navrhované zakázce se musí interpretovat následujícím způsobem:
— podobný charakter znamená výstavbu:
zásobovací sítě pro pitnou vodu ve městě, včetně rozvodného potrubí a přečerpávajícího zařízení,
kanalizace ve městě, včetně kanálů, sběračů a přečerpávacích stanic,
— podobná komplexnost znamená smíšené stavební zakázky, včetně uvedení do provozu, předání a provozních zkoušek,
— minimální velikost (hodnota), která se bude brát v úvahu, je buď celková hodnota zakázky, kdy uchazeč jednal jako jediný dodavatel, nebo podíl na celkové hodnotě zakázky, která odpovídá jeho účasti v joint venture, jestliže byl uchazeč členem joint venture,
— posledním 7 letům musí být rozuměno jako období od 1.1.1999 až do konečné lhůty k podání nabídek.
3) Finanční situace:
roční obrat:
průměrný roční obrat za poslední 3 roky (2003, 2004 a 2005) musí v přepočtu činit alespoň 19 000 000 EUR;
(a) finanční zdroje:
uchazeč musí prostřednictvím prohlášení své banky prokázat, že má k dispozici nebo má přístup k hotovosti, úvěrovému limitu nebo jiným finančním prostředkům, které stačí k dosažení finančnímu toku pro zakázku po dobu 6 měsíců, ve výši v přepočtu nejméně 3 500 000 EUR, mimo závazky uchazeče vůči jiným zakázkám;
(b) finanční stav:
musí být předloženy auditované finanční výkazy za poslední 3 roky (2003, 2004, 2005) a také doložený plán toku peněz pro následující 2 roky, které prokáží spolehlivost finančního stavu uchazeče a jeho dlouhodobou ziskovost.
N.B.: Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo provést jakékoli další šetření o finančním postavení uchazeče, které může hodnotící komise považovat za vhodné.
(a) Joint venture / konsorcium (včetně subdodavatelů) musí dohromady splňovat stávající kritéria všeobecné praxe a finančního postavení, která jsou uvedená výše.
4) Přehled soudních sporů:
Uchazeč musí poskytnout přesné informace o veškerých současných nebo minulých soudních sporech nebo arbitrážích, které vyplývaly ze skončených, přerušených nebo prováděných zakázek, během posledních 7 let. Trvalý sled rozsudků proti uchazeči nebo existence sporu na vysoké úrovni, který může ohrozit finanční postavení uchazeče, může vést k odmítnutí nabídky.
5) Joint venture / konsorcia nebo uchazeči s hlavními subdodavateli musí splňovat následující zvláštní kvalifikační kritéria:
(a) joint venture / konsorcium (včetně hlavních subdodavatelů) musí dohromady splňovat všechna zvláštní kritéria všeobecné praxe a finančního postavení, která jsou uvedena výše.
Navíc:
(b) Vedoucí partner musí samostatně provést alespoň 50 % stavebních prací svými vlastními prostředky, jak je uvedeno výše, a musí sám splňovat následující zvláštní kritéria:
(i) průměrný roční obrat za poslední 3 finanční roky (2003, 2004, 2005) činí v přepočtu 9 000 000 EUR;
(ii) úspěšná praxe jako hlavní dodavatel při provádění alespoň 1 stavebního projektu v minimální hodnotě 6 000 000 EUR. Projekt musel mít charakter a komplexnost srovnatelnou s navrhovanou zakázkou a musel být dokončen v průběhu posledních 7 let;
(iii) musí prostřednictvím výpisu z účtu ve své bance prokázat, že má k dispozici nebo má přístup k hotovosti, úvěrovému limitu nebo jiným finančním prostředkům ve výši v přepočtu nejméně 1 750 000 EUR, mimo závazků uchazeče k jiným zakázkám;
(iv) musí také splňovat kritéria pro stabilní finanční situaci a vývoj soudních sporů;
(c) každý další člen joint venture / konsorcia musí splňovat tato zvláštní kritéria:
(i) splňovat kritéria pro všeobecnou praxi (charakter stavebních prací podle jejich účasti na navrhované zakázce), obrat a finanční zdroje ve stejném poměru, jako je jeho předpokládaný podíl v konsorciu;
(ii) splňovat kritéria pro pevnou finanční situaci a přehled soudních sporů;
(e) pokud se jedná o samostatného uchazeče, musí provést alespoň 50 % smluvních prací svými vlastními prostředky, což znamená, že musí mít vybavení, materiál, lidské a finanční zdroje nutné k tomu, aby mohl provést tento podíl zakázky. Musí splňovat kritéria pro všeobecnou praxi a finanční zdroje, a také kritéria pro pevné finančního postavení a vývoj soudních sporů;
(e) hlavní subdodavatelé (pro více než 10 % z nabízené smluvní ceny) musí:
(i) splňovat výše stanovená kritéria na všeobecnou praxi pro stavební práce, které se podobají jejich účasti v navrhované zakázce, a ve stejném poměru, jako je jejich předpokládaný podíl na ceně nabídky, podle stejného výpočtu, který byl použit pro partnery v joint venture / konsorciu výše;
(ii) splňovat kritéria na pevnou finanční situaci a přehled soudních sporů.
N.B.: Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo provést jakékoli další šetření o finančním postavení uchazeče, které může hodnotící komise považovat za vhodné.
17. Kritéria pro zadání zakázky:
Hodnotící komise vybere uchazeče, jehož nabídka byla určena jako vyhovující administrativním a technickým kritériím a který nabídl nejnižší cenu.

Nabídkové řízení

18. Jak získat zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace je k dispozici na:
Central Finance and Contracting Unit, Ministry of Public Finance, 44 Mircea Voda Boulevard, Entrance B, sector 3, Bukurešť, Rumunsko. Tel.: (40-21) 326 55 55, linka 520. Fax: (40-21) 326 87 30. Kontaktní osoba: Mrs Aurelia Radu, Project Manager,
a bude doručena uchazečům do 3 dnů po zaplacení 600 EUR, které nezahrnují doručení kurýrem, na níže uvedený bankovní účet:
— bankovní účet: RO97 ABNA 4100 2511 0000 0404,
— majitel účtu: Central Finance and Contracts Unit,
— název banky: ABN AMRO Bank,
— adresa banky: 10, Montreal Square, Bukurešť, Rumunsko,
— SWIFT: ABNAROBU.
Je také k dispozici ke kontrole v prostorách veřejného zadavatele. Nabídky musí být podány za použití standardního formuláře, který je přiložen k zadávací dokumentaci a jehož formát a pokyny musí být přesně dodrženy.
Uchazeči, kteří mají otázky ohledně tohoto nabídkového řízení, je musí zaslat písemně na adresu CFCU (pro podrobnosti o kontaktu viz bod 5 výše) k rukám paní Aurelie Raduové (s uvedením referenčního čísla z bodu 1) nejméně 21 dní před uplynutím konečné lhůty k předložení nabídek, která je uvedena v bodě 19. Veřejný zadavatel musí odpovědět na všechny dotazy uchazečů nejméně 11 dní před uplynutím konečné lhůty k předložení nabídek. Případná vysvětlení ohledně zadávací dokumentace budou zveřejněna na internetové stránce EuropeAid: europa.eu.int
19. Konečná lhůta k předložení nabídek:
dne 16.10.2006 v 10:00 místního času na adrese:
Central Finance and Contracts Unit (CFCU), 44 Mircea Voda Boulevard, Entrance B, Sector 3, Bukurešť, Rumunsko.
Jakákoliv nabídka obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
20. Otevírání nabídek:
Veřejné otevírání nabídek se bude konat dne 16.10.2006 v 11:00 místního času v prostorách:
Central Finance and Contracting Unit (CFCU), 44 Mircea Voda Boulevard, Entrance B, Sector 3, Bukurešť, Rumunsko.
21. Jazyk řízení:
Veškerá písemná komunikace, která se týká tohoto nabídkovému řízení a zakázky, musí být v angličtině.
22. Právní základ:
Nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 ze dne 18.12.1989 o hospodářské pomoci některým zemím střední a východní Evropy, ve znění nařízení Rady (ES) č. 2500/2001 ze dne 17.12.2001, které se týká předvstupní finanční pomoci Turecku, a ve znění nařízení Rady (ES) č. 769/2004 ze dne 21.4.2004 a nařízení Rady (ES) č. 2112/2005 ze dne 21.11.2005 o přístupu k vnější pomoci Společenství. 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Věra Řeháčková
odborný pracovník, specialista CzechTrade
vera.rehackova@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907548
Fax: 420224913813


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist