Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Provoz a údržba čistírny odpadních vod

28.07.2008  |  1237× přečteno      vytisknout článek

Provoz a údržba čistírny odpadních vod Referenční číslo CzechTrade: 

TE200868541
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
Evropská společenství  
 
* Země: 
Itálie  BusinessInfo.cz - Itálie" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/italie/1000683/">(teritoriální informace Itálie) 
 
* Datum uzávěrky:  
12.09.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 140 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Evropská komise vypisuje výběrové řízení na provoz a údržbu čistírny odpadních vod. Nabídka do tendru musí být zaslána 12. 9. 2008. Nabídka do tendru může být zpracována v jakémkoliv jazyce členského státu EU, tedy i v češtině.

 
Popis tendru (Čeština):

I-Ispra: Provoz a údržba čističky odpadních vod
Oznámení o zakázce

Služby
Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)
Název, adresa a kontaktní místa:

Evropská komise, JRC DG, Společné výzkumné středisko, ředitelství Ispra (VA), k rukám: paní Anna Silvia Simone, via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (Varese). Kontaktní místo: ISD – Oddělení pro údržbu a správu zařízení. Tel.: (39) 03 32 78 64 21. Fax: (39) 03 32 78 95 08. E-mail: jrc-isd-c04-procurement@ec.europa.eu.

Internetová adresa:
Veřejný zadavatel: web.jrc.ec.europa.eu
Adresa profilu kupujícího: ec.europa.eu

Další informace lze získat:
Viz výše uvedená kontaktní místa.

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
Viz výše uvedená kontaktní místa.

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
Viz výše uvedená kontaktní místa.

I.2)
Druh veřejného zadavatele a hlavní předmět činnosti:

Evropský orgán/agentura nebo mezinárodní organizace.
Služby pro širokou veřejnost.
Výzkum.
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: Ne.

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)
Popis

II.1.1)
Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Provoz a údržba čističky odpadních vod.

II.1.2)
Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění:
Služby.
Kategorie služeb č. 27.
Hlavní místo plnění: Evropská komise – JRC, pracoviště I-Ispra (VA).
Kód NUTS: ITC41.

II.1.3)
Toto oznámení se týká:

Veřejná zakázka.

II.1.5)
Stručný popis zakázky:

Provoz a obvyklá údržba čistírny odpadních vod na místě Společného výzkumného střediska v Ispře (VA), společně se souvisejícími fyzikálně-chemickými a mikrobiologickými kontrolními analýzami. Zakázka bude zahrnovat všechny provozní činnosti a obvyklou údržbu nutnou k zajištění patřičného fungování, účinnosti a udržování čističky, při dodržení emisních limitů týkajících se odpadních vod (vypouštění do útvarů povrchové vody) ve znění právního výnosu č. 152 ze dne 3.4.2006 o environmentálních normách včetně jeho následných dodatků a doplňků.

II.1.6)
Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):

90111000 – N021.

II.1.7)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA):

Ano.

II.1.8)
Rozdělení do položek:

Ne.

II.1.9)
Budou přijímány varianty:

Ne.

II.2)
Množství nebo rozsah zakázky

II.2.1)
Celkové množství nebo rozsah:

Odhadovaná hodnota bez DPH: 450 000 EUR – 550 000 EUR.

II.2.2)
Opce:

Ne.

II.3)
Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení:

Doba trvání v měsících: 48 (od zadání zakázky).


Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace


III.1)
Podmínky vztahující se k zakázce

III.1.1)
Požadované zálohy a záruky:

Viz zadávací dokumentace.

III.1.2)
Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na příslušná opatření, která tyto podmínky upravují:

Viz zadávací dokumentace.

III.1.3)
Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:

Nabídky mohou být podány skupinou poskytovatelů služeb, od kterých nebude vyžadováno přijetí zvláštní právní formy před zadáním zakázky. Nicméně seskupení poskytovatelů služeb musí určit 1 stranu, která bude zodpovědná za přijetí a provedení plateb místo členů skupiny, za administrativní řízení služeb a za koordinaci a bezpečnost.

III.2)
Podmínky účasti

III.2.1)
Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Uchazeči nebudou oprávněni k účasti v tomto řízení pro zadání zakázky, pokud se budou nacházet v jakékoliv z vylučujících situací uvedených ve článcích 93 a 94 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25.6.2002 (Úř. věst. L 248 ze dne 16.9.2002), ve znění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 ze dne 13.12.2006 (Úř. věst. L 390 ze dne 30.12.2006). Uchazeči musí také poskytnout dokumenty požadované v článku 134 odst.1 nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23.12.2002 (Úř. věst. L 357 ze dne 31.12.2002), ve znění nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1261/2005 ze dne 20.7.2005 (Úř. věst. L 201/3 ze dne 2.8.2005), nařízení Komise (ES, Euratom) č. 1248/2006 ze dne 7.8.2006 (Úř. věst. L 227 ze dne 19.8.2006) a nařízení Komise (ES, Euratom) č. 478/2007 ze dne 23.4.2007 (Úř. věst. L 111 ze dne 28.4.2007) (viz zadávací specifikace). V případě zadání veřejné zakázky, musí zhotovitel předložit podpůrné dokumenty požadované v článku 134 odst. 3 tohoto nařízení.

III.2.2)
Ekonomická a finanční způsobilost:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
a) prohlášení o ročním obratu během posledních 3 finančních let za služby, které jsou podobné těm, jež jsou uvedeny v této výzvě k podání nabídek. S tímto prohlášením by se měly předložit také bilanční výkazy nebo jiný důkazní materiál.
Minimální standardy, které mohou být požadovány:
dle bodu a) budou způsobilé jen ty společnosti, které mají průměrný roční obrat 5 000 000 EUR nebo více za práce podobné služby. V případě více seskupení poskytovatelů služeb platí tento požadavek pro skupinu jako celek.

III.2.3)
Technická způsobilost:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
b) seznam hlavních služeb podobných těm, které figurují v této výzvě k nabídkám a které byly poskytnuté v posledních 3 letech, s podrobnostmi o částkách, datech a veřejných nebo soukromých příjemcích;
c) doklad prokazující vlastnictví certifikace ISO 9001:2000 systému řízení kvality pro činnosti, které jsou předmětem této zakázky, které vydal orgán pro certifikaci SINCERT (nebo podobný);
d) doklad prokazující vlastnictví certifikace ISO 14001:2004 systému environmentálního řízení kvality pro činnosti, které jsou předmětem této zakázky, které vydal orgán pro certifikaci SINCERT (nebo podobný), nebo orgán registrovaný dle nařízení rady (ES) č. 761/01 (EMAS);
e) důkaz, že laboratoř/laboratoře provádějící chemické, fyzikálně-chemické a mikrobiologické analýzy je/jsou akreditován-a(y) v souladu s ISO/IEC 17025:2005;
f) alespoň prokázaná 5letá praxe v oblasti správy čističek odpadních vod: uchazeči musí poskytnout důkaz o zápisu jejich firmy do živnostenského nebo obchodního rejstříku, nebo poskytnout přísežné prohlášení nebo osvědčení v souladu s podmínkami stanovenými v členském státě, ve kterém mají sídlo;
g) popis struktury společnosti za poslední 3 finanční roky spolu s podrobnostmi o odpovědnostech všech zaměstnanců; životopisy zaměstnanců, kteří budou najati za účelem provedení služeb v rámci této zakázky.
Zejména musí uchazeči prokázat, že:
1) disponují dostatečnými zdroji k provozování a údržbě čistícího zařízení. O státních svátcích musí být pracovní technik spolu s dohlížejícím technikem přítomni v místě daného zařízení;
2) jmenovalo zaměstnance pro předcházení haváriím a ochranu před nimi;
h) disponují systémem zabezpečující ochranu zdraví a bezpečnosti na pracovišti dostačující k zajištění toho, aby byly prováděny úkoly vyplývající z povinností předcházení haváriím a ochrany, s komplexním popisem opatření, která společnost za tímto účelem provedla. V případě seskupení poskytovatelů služeb musí všichni členové tohoto seskupení splňují kritéria z bodu c), pouze vedoucí člen seskupení jako takový musí splnit kritérium z bodu d). Kritérium v bodě e) musí být splněno pouze kýmkoli (vlastní laboratoře nebo laboratoře třetí strany), kdo ve skutečnosti provádí analýzu za účelem kontroly souladu mezi čištěním odpadní vody, přítokové vody a kalu.

III.2.4)
Vyhrazené zakázky:

Ne.

III.3)
Podmínky, které se týkají pouze zakázek na služby

III.3.1)
Poskytování služby je vyhrazeno určitému povolání:

Ne.

III.3.2)
Právní subjekty musí uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby:

Ano.


Oddíl IV: Řízení


IV.1)
Druh řízení

IV.1.1)
Druh řízení:

Otevřené.

IV.2)
Kritéria pro zadání zakázky

IV.2.1)
Kritéria pro zadání zakázky:

Nejnižší cena.

IV.2.2)
Bude použita elektronická aukce:

Ne.

IV.3)
Administrativní informace

IV.3.1)
Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:

2008 C04 008.

IV.3.2)
Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky:

Oznámení týkající se profilu kupujícího:


Číslo oznámení v Úř. věst.: 2003/S 223-199238 ze dne 19.11.2003.


IV.3.3)
Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:

Platba za dokumenty: Ne.

IV.3.4)
Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

12.9.2008.

IV.3.6)
Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány:

Angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, irština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština nebo švédština.

IV.3.7)
Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán:

Doba trvání v měsících: 6 měsíců od uplynutí lhůty pro přijetí nabídek.

IV.3.8)
Podmínky pro otevírání nabídek:

22.9.2008 (10:30).
Místo: JRC Ispra, budova č. 1, vstupní místnost č. 7, 1. poschodí.
Osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek: Ano.
Domácí komise plus 1 zástupce každého uchazeče.


Oddíl VI: Doplňující informace


VI.1)
Jedná se o opakovanou zakázku:

Ano.
Odhadované načasování zveřejnění dalších oznámení: 4 roky.

VI.2)
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků EU:

Ne.

VI.3)
Další informace:

1. Obecná informační schůzka následovaná prohlídkou místa se bude konat 1.8.2008 v 10:30 v konferenční místnosti budovy č. 59k. K účasti je nutné podat formální žádost na oddělení uvedené v bodě I.1 před 31.7.2008 ve 12:00. Spolu se žádostí je nutno zaslat jméno a osobní data jmenovaného zástupce.
2. V souladu s článkem 126 odstavce 1), písm. f) nařízení (ES) č. 2342/2002 a jeho následnými změnami si Komise vyhrazuje právo zahájit vyjednávací řízení s úspěšným uchazečem, jemuž bude udělena tato zakázka, o poskytování služeb podobných těm, jež jsou předmětem tohoto oznámení.
3. K odhadované ceně zakázky uvedené v bodě II.2.1) je třeba přičíst bezpečnostní záruku ve výši 1 880 EUR, která poslouží jako krytí rizik, jež v souvislosti s touto zakázkou vznikají.

4. Veškerá zadávací dokumentace a jakékoliv další a informace jsou k dispozici na následující internetové adrese veřejného zadavatele: web.jrc.ec.europa.eu a lze je stáhnout z této stránky kliknutím na název tohoto výběrového řízení: „Provoz a údržba čističky odpadních vod“. Zmíněná stránka bude jediným zdrojem dalších informací týkajících se této zakázky a bude pravidelně aktualizována. Je odpovědností uchazečů kontrolovat jakékoliv informace přidané v průběhu řízení.

VI.4)
Odvolací řízení

VI.4.1)
Subjekt odpovědný za odvolací řízení:

Soud prvního stupně Evropských společenství, boulevard Konrad Adenauer, L-2925 Luxembourg. Fax: (352) 43 37 66. E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int. URL: curia.eu.int.

Subjekt odpovědný za mediační řízení:


Evropský veřejný ochránce práv, 1, avenue du Président Robert Schuman, BP 403, F-67001 Strasbourg Cedex. Tel.: (33) 388 17 23 13. Fax: (33) 388 17 90 62. E-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int. URL: www.euro-ombudsman.eu.int.


VI.4.2)
Podání odvolání:

Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
do 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, ode dne, kdy se o něm dověděli. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.4.3)
Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání:

Viz bod VI.4.1.

VI.5)
Datum odeslání tohoto oznámení:
10.7.2008.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
GSM: 420724024498


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist