Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Dodávka vodních čerpadel

08.12.2008  |  152× přečteno      vytisknout článek

Dodávka vodních čerpadel Referenční číslo CzechTrade: 

TE200869838
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Polsko  BusinessInfo.cz - Polsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/polsko/1000792/">(teritoriální informace Polsko) 
 
* Datum uzávěrky:  
16.01.2009 
 
* Zdroj informace:  
S 237 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T168413 Čerpadla na kapaliny, též vybavená měřicím zařízením; zdviže na kapaliny

 
 
 
Anotace tendru:

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. vypisuje výběrové řízení na dodávku vodních čerpadel. Nabídka do tendru musí být zaslána do 16. 1. 2009. Nabídka do tendru musí být zpracována v polštině.

 
Popis tendru (Polština):

PL-Warszawa: Pompy wodne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
Dostawy

SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY

I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., ul. Stefana Batorego 2, Do wiadomości Elżbieta Trzeciak, PL-02-591 Warszawa. Tel.                (48-22) ...       . E-mail zamowienia@spec.waw.pl. Faks (48-22) 576 10 75.

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.spec.waw.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2)
GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)
OPIS

II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

Dostawa 392 szt. pomp elektronicznych, w tym: Zadanie 1 – Dostawa 130 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.w.; Zadanie 2 – Dostawa 260 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.o. oraz 2 szt. dławnicowych elektronicznych pomp do c.o.

II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:

Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostaw: Warszawa.

Kod NUTS: PL127 .

II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego.

II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Dostawa 392 szt. pomp elektronicznych, w tym: Zadanie 1 – Dostawa 130 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.w.; Zadanie 2 – Dostawa 260 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.o. oraz 2 szt. dławnicowych elektronicznych pomp do c.o.

II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

42122130.

II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Tak.

II.1.8)
Podział na części:

Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.

II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:

Nie.

II.2)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)
Całkowita wartość lub zakres:

Dostawa 392 szt. pomp elektronicznych, w tym: 130 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.w.; 260 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.o. oraz 2 szt. dławnicowych elektronicznych pomp do c.o.

II.2.2)
Opcje:

Nie.

II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1 NAZWA Zadanie 1 – Dostawa 130 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.w.
1)
KRÓTKI OPIS:

Dostawa 130 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.w.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

42122130.

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

130 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.w.

4)
INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA Zadanie 2 – Dostawa 260 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.o. oraz 2 szt. dławnicowych elektronicznych pomp do c.o.
1)
KRÓTKI OPIS:

Zadanie 2 – Dostawa 260 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.o. oraz 2 szt. dławnicowych elektronicznych pomp do c.o.

2)
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

42122130.

3)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

260 szt. bezdławnicowych elektronicznych pomp do c.o. oraz 2 szt. dławnicowych elektronicznych pomp do c.o.

4)
INFORMACJE O TERMINIE TRWANIA LUB ROZPOCZĘCIA/REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:

Wymagane wadium w wysokości: Zadanie 1 - 5 000 PLN; Zadanie 2 - 20 000.

III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający zapłaci za każdą partię towaru w terminie 30 dni od daty wpłynięcia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

III.1.3)
Forma prawna jaką powinna przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)
Inne szczególne warunki, którym podlega wykonanie zamówienia:

Nie.

III.2)
WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy muszą dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 1)oświadczenie o spełnieniu warunków, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy 2)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 4)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa:

III.2.3)
Zdolność techniczna:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy muszą się wykazać wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw pomp dla potrzeb ciepłownictwa: dla Zadania 1 – wykonaniem minimum dwóch dostaw elektronicznych pomp do c.w. o wartości co najmniej 100 000 brutto każda dla Zadania 2 – wykonaniem minimum dwóch dostaw elektronicznych pomp do c.o. o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto każda W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawca jest zobligowany do wykazania wymaganego doświadczenia dla każdego zadania oddzielnie. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców wymaganych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy muszą dołączyć wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw pomp dla potrzeb ciepłownictwa:dla Zadania 1 – minimum dwóch dostaw elektronicznych pomp do c.w. o wartości co najmniej 100 000 brutto każda,dla Zadania 2 – minimum dwóch dostaw elektronicznych pomp do c.o. o wartości co najmniej 200 000 PLN brutto każda.

III.2.4)
Zamówienia zastrzeżone:

Nie.

III.3)
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2)
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)
RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)
Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2)
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:

429?US/PN/D/08.

IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Nie.

IV.3.3)
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 16.1.2009 - 11:00.
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

16.1.2009 - 11:30.

IV.3.5)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.7)
Warunki otwierania ofert:

Data: 16.1.2009 - 12:00.
Miejsce: Warszawa, ul. Batorego 2, sala 209.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Nie.

VI.3)
INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4)
PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa.

VI.4.2)
Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu.

VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa.

VI.5)
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
3.12.2008.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.:                +420224907543        
Fax: +420224913813
GSM:                +420724024498        

 


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist