Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Vznik a složení půdy

26.11.2002  |  1946× přečteno      vytisknout článek

Vznik a složení půdy Jak půda vzniká? Vznik, stavba a složení půdy jsou výsledkem působení klimatu, podzemní vody, živých organismů žijících v půdě i na jejím povrchu a lidské činnosti na výchozí substrát v určitém čase. Tyto faktory jsou tedy faktory půdotvorné a jejich působením půda vzniká a vyvíjí se na rozhraní litosféry, atmosféry, biosféry a hydrosféry. Proces vzniku půdy se obecně nazývá zvětrávání a podle převahy daného faktoru je zvětrávání fyzikální chemické biologické Prakticky se však tyto typy zvětrávání uplatňují v kombinaci. Jaké jsou hlavní půdotvorné procesy? Při vzniku a vývoji půdy, tedy při činnosti půdotvorných faktorů, probíhají různé typy procesů v půdě, jejichž povaha je závislá především na fyzikálních a chemických vlastnostech substrátu, na klimatických faktorech a biotické složce. Každý půdotvorný proces je nepřetržitý, nekončí vznikem půdního typu, ale je jeho součástí. Jde tedy o dynamické a komplikované procesy, které se mění tak, jak se mění podmínky vývoje půd. Elementárních procesů je velké množství a jsou sdružovány do několika kategorií. Půdotvorné mikroprocesy (uveden výběr hlavních mikroprocesů) Speciální půdotvorné procesy Půdotvorné makroprocesy Procesy v pedonu, spojené s přínosem a odnosem, translokací a přeměnou látek Půdotvorné mikroprocesy (uveden výběr hlavních mikroprocesů) akumulace organických látek na povrchu i pod povrchem půdy, rozklad a syntéza organických látek, rozklad a přeměny primárních minerálů, tvorba a rozklad organominerálních složek, výměna iontů, oxidačně-redukční procesy, fyziologický transport látek, rozpouštění, peptizace a koagulace, pohyb iontů a koloidů, Speciální půdotvorné procesy Procesy přeměn minerálních půdních složek Procesy akumulace a přeměn organických látek v půdách Procesy organizace půdního materiálu Procesy přeskupení látek v půdách Procesy přenosu, odnosu a transformace látek Procesy změn na povrchu agregátů Procesy přeměn minerálních půdních složek Rubefikace Proces, při kterém v subtropických klimatických podmínkách se střídáním vlhkých a suchých období dochází ve vlhkém období k uvolnění iontů železa (ve formě goethitu, hematitu). To se v suchých obdobích oxiduje a ve formě oxidů je vázáno na jíl, kterému dává typické červené zbarvení. Hnědnutí (brunifikace) Proces zvětrávání, při kterém se uvolněné železo difuzně rozptyluje v matrici. Tento proces je spojen s oxidací a hydratací železa v podmínkách s intenzívním zvětráváním hornin bohatých na Fe. Procesy akumulace a přeměn organických látek v půdách Humifikace Přeměna organických látek v půdách v humus a tvorba humózních horizontů. Mineralizace Uvolňování jednoduchých látek (CO2, H2O) při rozkladu organických látek. Akumulace organických látek Procesy, které vedou k nahromadění zbytků rostlin a živočichů v půdách a jsou podmiňovány bioklimaticky. Dekompozice Rozklad působením mikrobiálních procesů a působením zooedafonu v půdách. Transformace organických látek v půdách Fragmentace pomocí zooedafonu, hromadění přeměněných produktů, humifikace a mineralizace, stabilizace humusu a tvorba organominerálních komplexů. Rašelinění Akumulace organických látek v anaerobních podmínkách. Procesy organizace půdního materiálu Procesy tvorby lesklých povrchů agregátů (slickensides) Nabobtnávání a s tím spojené tlakové uhlazování povrchů agregátů. Tvorba skvrnitosti Projevy oxidačně-redukční nebo hydromorfní segregace půdního materiálu s rozdílným obsahem železa, organických látek a karbonátů, což se projevuje \"mramorováním\" - vznikem skvrnité půdní matrice. Procesy přeskupení látek v půdách Pedoturbace Proces promíchávání půdního materiálu pod vlivem fauny, flóry, gravitace, mrazu apod. Někdy tyto procesy vyústí v homogenizace materiálu. Generují se i vlivem člověka. Pedokompakce Procesy zhutňování půd pod vlivem přírodních nebo antropických faktorů. Pedokoncentrace Akumulace půdních komponentů spojená s jejich mobilizací pod vlivem přírodních i antropogenních procesů. Procesy přenosu, odnosu a transformace látek Translokace jílů (illimerizace) Všeobecný pojem pro přemísťování jílovitých komponentů jako důsledek jejich peptizace ve vyšších horizontech a translokace do nižších horizontů (vznik Bt horizontů). Translokace humusu Přemisťování humusu v půdním profilu (v kyselém prostředí). Chelatace Mobilizace oxidů Fe a Al (Mn, Cu) komplexotvornými organickými látkami a jejich migrace ve formě chelátů - organických komplexů kovů. Eluviace Proces odnosu látek spojený s procesy zvětrávání a s tvorbou eluvií. Tento proces se nejzřetelněji projeví při povrchu půd (eluviální horizonty). Iluviace Kumulace eluviací přemístěných komponentů, které se většinou translokují do spodnějších horizontů (argilikový a spodikový horizont). (Viz translokace jílů). Karbonatizace - dekarbonatizace Tvorba sekundárních karbonátů v půdách - rozpouštění a odnos karbonátů z půdního profilu. Salinizace - desalinizace Proces akumulace solí v půdách z primárních nebo sekundárních zdrojů - proces odnosu solí z půd. Alkalizace - dealkalizace Akumulace sodíkových iontů v sorpčním komplexu půd - odnos sodíkových iontů ze sorpčního komplexu půd. Acidifikace Přirozeně i antropogenně indukovaný proces postupného vymývání rozpustných solí, karbonátů, bazických iontů, za současné mobilizace Al3 a desalinizace sorpčního komplexu. Vznikají tak kyselé půdy (horizonty). Proces acidifikace je silně urychlován vstupy iontů SO42- a NO3- z antropogenních imisí (NO3- vzniká oxidací NH4 ). Adsorpční místa pro ionty SO42- a NO3- v půdě jsou naplněna a proto vzniká zvýšení koncentrace těchto iontů v půdním roztoku a v odtokové vodě. K vybalancování náboje se ve stejném roztoku nacházejí ionty Mg2 , Ca2 , a Al3 . Důsledkem je ztráta bazických kationtů v sorpčním komplexu půd, ale i toxické působení iontů Al3 na biotu ve vodních nádržích. Nejvíce náchylné k acidifikaci jsou půdy na přirozeně kyselých stanovištích. Procesy změn na povrchu agregátů Impregnace Vylučování látek (sesquioxidů, karbonátů) dovnitř matrice pedů. Odbarvování Proces nejčastěji spojený s redukcí a odnosem barvících komponentů z povrchových částí agregátů nebo s odnosem jemných koloidních částic, při kterém se mění granulometrické složení povrchů a tím i barevný odstín. Degradace Společný název pro různé změny povrchu pedů spojené s odnosem nebo chemickou změnou pedů. Tento pojem není totožný s obecným pojmem degradace půd. Půdotvorné makroprocesy Výsledkem kombinace půdotvorných mikroprocesů a speciálních procesů je v konkrétních podmínkách určitý makroproces, který v důsledku svého dlouhodobého působení rozhodujícím způsobem ovlivňuje klasifikaci půd. Přeměny anorganických složek Iluviace koloidů Glejové procesy Přeměny anorganických složek Kambizemní proces Primární minerály - silikáty obsahují v krystalové mřížce ionty dvojmocného železa. Při přeměně těchto minerálů a tvorbě jílu se uvolněné železo oxiduje a zachytává ve formě různých oxidů Fe3 v jílové matrici nebo na povrchu minerálních zrn. V podmínkách mírného klimatu jsou sekundární oxidy limonitické povahy a dodávají půdám typické hnědé, rezavé, až okrové zbarvení. Část železa je spojována s humusovými složkami a vznikají tak železito-humusové složky. Podzolizace Proces spojený se zvětráváním minerálů a hornin komplexotvornými organickými kyselinami (zejména fulvokyselinami) ve velmi kyselém prostředí. Vznikají tak pseudorozpustné chelátové organominerální komplexy, jejichž mobilita klesá ve spodnějších B horizontech. Tyto horizonty se vyznačují přítomností amorfních složek - humusu, hliníku a železa. V profilu se nacházejí pod A horizontem nebo pod E (eluviálním) horizontem. Typický podzolový (spodikový) horizont je členěn na dva subhorizonty: vrchní - černý, humózní a spodní, červenohnědý s vysráženým hliníkem a železem. Feralitizace Proces intenzivního oxidického zvětrávání, jež probíhá v horkém a humidním klimatu a vede k uvolnění všech složek: Si, Al a Fe. Současně dochází k odnosu bazických kationtů, relativní koncentraci hliníku a železa a tvorbě minerálů kaolinitové skupiny. Tyto minerály jsou zbarvené oxidy železa do červena. U nás se tyto půdy vyskytují lokálně, jako reliktní nebo fosilní. Iluviace koloidů Při ilimerizaci migrují jílové minerály a s nimi i oxidy železa a malé množství organických látek směrem dolů v půdním profilu. V hlubších horizontech, v podmínkách prosychání půdního profilu dochází k imobilizaci migrujícího jílu. To vede k texturní diferenciaci půdního profilu, kdy na jedné straně vznikají eluviální - jílem ochuzené horizonty a na druhé straně iluviální - jílem obohacené Bt horizonty. Iluviální horizonty se projevují přítomností koloidních povlaků na povrchu strukturních agregátů (jílové povlaky, argilany), což má za následek menší propustnost. Glejové procesy Oxidačně-redukční procesy v půdách je možno rozdělit do dvou skupin. Jsou-li vyvolané povrchovými vodami, jedná se o oglejení, v případě podzemních vod se jedná o glejovatění. Oglejení K procesu oglejení dochází v podmínkách periodicky zvýšené vlhkosti povrchovou, stagnující vodou nebo vodou poutanou ve vrstvách se sníženou hydraulickou vodivostí. V těchto podmínkách nastává mobilizace, redukce a migrace železa a manganu a vytvářejí se tak střídavě partie vysvětlené (ochuzené o železo a mangan) a okrové až rezivě hnědé (obohacené). Vzniká tak typické mramorování. Glejovatění Též typický glejový proces. Nastává pod vlivem stagnující podzemní vody s rozpuštěnými látkami. Dochází k mobilizaci a redukci železa a manganu. Z čeho se skládá půda? Půda tvoří složitý otevřený systém, ale svou schopností autoregulace vnitřních procesů i systém relativně samostatný. Protože zahrnuje všechny tři fáze skupenství, nazývá se též systém trojfázový. Složky půdy: Minerální - anorganická (kameny, štěrk, písek, prach, jílové částice) Organické hmota Voda (půdní roztok) Plyny Živé organismy (červi, hmyz, bakterie, prvoci, háďátka, houby, řasy). Mezi pevnou, kapalnou a plynnou složkou existuje neustálá výměna molekul a iontů, ovlivňovaná fyzikálními, chemickými a biologickými procesy. Zdroj: MŽP


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist