Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

16.06.2004  |  zdroj: Moderní obec  |  128× přečteno      vytisknout článek

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) usiluje o posílení konkurenceschopnosti českého zemědělství i lesnické výroby.

Program podporuje zejména zvyšování bezpečnosti potravin a jejich kvality a tvorbu nových pracovních příležitostí na venkově s důrazem na rovnoprávné postavení mužů a žen v této oblasti. Současně dotuje projekty zaměřené na zachování či zlepšování životního prostředí. Garantem programu je Ministerstvo zemědělství.

OP RVMZ bude spolufinancován z orientační sekce Evropského zemědělského podpůrného a záručního fondu (EAGGF). Pouze některé aktivity opatření 2.3. - Rybářství - budou podporovány z Finančního nástroje pro usměrňování rybolovu (FIFG). Na období 2004 až 2006 bylo pro projekty předkládané v rámci tohoto programu vyčleněno více než 250 miliónů eur z rozpočtu EU.

Priorita 1

Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesní hospodářství (151 141 395 eur)

Opatření 1.1. - Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků - podporuje zvýšení produktivity práce, konkurenceschopnosti a kvality produktů a projekty směřující ke snižování a odstraňování negativních vlivů zemědělské produkce na životní prostředí. Dále poskytne investice na ochranu vod před znečištěním ze zemědělských zdrojů, rekonstrukci, modernizaci a výstavbu nových zemědělských staveb tak, aby odpovídaly standardům EU na chov hospodářských zvířat. V rámci opatření budou také dotováni mladí začínající zemědělci a rozvoj dalších zemědělských činností.

Podopatření 1.1.1. - Investice do zemědělského majetku a podpora začínajícím mladým zemědělcům

Typy podporovaných projektů: stavby a rekonstrukce stávajících objektů za účelem zlepšení životního prostředí hospodářských zvířat; technologie pro chov skotu, prasat, ovcí, koz a nosnic; výstavba a rekonstrukce jímek a pevných hnojišť; rekonstrukce skladovacích kapacit pro ovoce a zeleninu; pořízení zemědělských strojů.

Podopatření 1.1.2. - Prohloubení diverzifikace zemědělských činností

Typy podporovaných projektů: výroba, zpracování a přímý prodej zemědělských výrobků; výroba a zpracování nepotravinářských zemědělských výrobků, hlavně biomasy.

Opatření 1.2. - Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing - zabezpečí přenos nových technologií a inovací do zpracování zemědělských produktů a také zvyšování standardu výrobků ze zemědělské produkce a zlepšení jejich marketingu. Týká se i zlepšení zpracování masa, mléka, ovoce, zeleniny, produktů mlýnského průmyslu a škrobu v prvním stupni zpracování.

Typy podporovaných projektů: investice, modernizace a rekonstrukce výrobních zařízení; zavádění nových technologií; zlepšení a racionalizace postupů zpracovávání zemědělských produktů; investice ke zlepšování a monitorování kvality výrobků; zlepšování pracovních a zdravotních podmínek; zavádění technologií šetrných k životnímu prostředí; zavádění technologií souvisejících s dohledatelností výrobků.

Opatření 1.3. - Lesní hospodářství - podporuje zavádění nových technologických postupů pro zpracování lesních produktů, obnovu lesního potenciálu poškozeného kalamitami a požárem a zavedení příslušných ochranných opatření. Dále se zaměřuje na zlepšení a udržování ekologické stability chráněných lesů, na zakládání sdružení vlastníků lesů malých výměr a zalesňování zemědělsky nevyužívané půdy.

Podopatření 1.3.1. - Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem a zavádění příslušných ochranných preventivních opatření

Typy podporovaných projektů: ochranná opatření pro zamezení a zmírnění škod způsobených kalamitami v lesích, mimořádná opatření při kalamitách způsobených biotickými a abiotickými činiteli, zejména hmyzími a houbovými škůdci; rekonstrukce poškozených lesních porostů; obnova lesa po kalamitních těžbách; provádění preventivních protipovodňových opatření na drobných vodních tocích a v jejich povodích a protierozní opatření; odstraňování škod způsobených povodněmi na drobných vodních tocích a v jejich povodích, likvidace erozních rýh, nátrží a strží.

Podopatření 1.3.2. - Investice do lesů

Typy podporovaných projektů: výstavba, rekonstrukce a modernizace lesní dopravní sítě; výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení upravující vodní režim (meliorace, retenční nádrže apod.); podpora činností vedoucích k usměrňování návštěvnosti lesa a bezpečnosti jeho návštěvníků, podporováno bude budování stezek pro turisty včetně cyklostezek a objektů na nich pro zajištění bezpečnosti návštěvníků (např. můstků, zábradlí, stupňů, zřizování parkovacích míst, odpočinkových stanovišť, přístřešků, lesních studánek, informačních tabulí apod.); pořízení strojů a zařízení na údržbu a opravy lesních cest, pěšin a stezek, na údržbu a čištění vodních ploch, vodotečí a meliorační sítě a pořízení ekologických technologií užívaných v lesnictví.

Podopatření 1.3.3. - Sdružování majitelů lesa

Typy podporovaných projektů: zařízení nezbytných kancelářských prostor a jejich vybavení pro činnost sdružení včetně výpočetní techniky; pořízení předmětů souvisejících s rozsahem poskytovaných činností, které bude sdružení pro své členy vykonávat minimálně v nejbližších pěti letech.

Podopatření 1.3.4. - Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd

Typy podporovaných projektů: zalesnění zemědělsky nevyužívaných lesních půd; péče o mladé lesní kultury založené na zemědělsky nevyužívaných nelesních půdách.

Priorita 2

Rozvoj venkova, rybářství a odborné vzdělávání (95 438 065 eur)

Opatření 2.1. - Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí - je zaměřeno na uspořádání vlastnických práv k pozemkům. Dále se soustřeďuje na ochranu půdního fondu, opatření k neškodnému odvedení povrchových vod a ochranu území před záplavami. Podporovány jsou aktivity přispívající k ochraně životního prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny. Jde také o ochranná opatření zmírňující škody způsobené přírodními kalamitami na zemědělských pozemcích, o obnovu poškozených porostů a provádění preventivních a protipovodňových opatření. Rovněž se týká modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení sloužících k akumulaci vody v krajině a odstraňování nánosů z malých vodních nádrží a rybníků.

Podopatření 2.1.1. - Pozemkové úpravy

Typy podporovaných projektů: geodetické práce pro vytvoření návrhu pozemkových úprav; vyměřování pozemků za účelem přesné identifikace vlastnických parcel a vytyčení nově navržených pozemků vycházející ze schváleného návrhu pozemkové úpravy; realizace společných zařízení pozemkových úprav (tj. polní cesty, protierozní opatření, opatření ke zvýšení ekologické stability krajiny).

Podopatření 2.1.2. - Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny

Typy podporovaných projektů: obnova zemědělského produkčního potenciálu, prevence před povodněmi.

Podopatření 2.1.3. - Řízení a zajištění funkčnosti zemědělských vodních zdrojů

Typy podporovaných projektů: obnova a rekonstrukce rybníků a zemědělských vodních nádrží (které neslouží k chovu ryb za účelem podnikání); rekonstrukce bezpečnostních přelivů a výpustných zařízení včetně příslušenství těchto objektů (u rybníků a zemědělských vodních nádrží, které neslouží k chovu ryb za účelem podnikání); pořízení a obnova staveb k vodohospodářským melioracím pozemků (stavby k závlaze a odvodnění pozemků).

Podopatření 2.1.4. - Rozvoj venkova

Typy podporovaných projektů: přijetí integrovaných územních strategií rozvoje venkova pilotního charakteru připravených Místními akčními skupinami (MAS) v souladu s pravidly pro iniciativu Společenství v oblasti rozvoje venkova (LEADER ); opatření k získání schopností pro přípravu venkovských komunit a realizaci lokálních strategií rozvoje venkova.

Podopatření 2.1.5. - Diverzifikace zemědělských aktivit a aktivit blízkých zemědělství

Typy podporovaných projektů: výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení pro agroturistiku; zařízení a vybavení pro volný čas; diverzifikace zemědělských činností a činností blízkých zemědělství k zajištění více aktivit nebo alternativních příjmů; podpora investic pro využívání alternativních zdrojů energie - investice na využívání alternativních zdrojů energie (max. 5 MW).

Opatření 2.2. - Odborné vzdělávání

Typy podporovaných projektů: zabezpečování a provádění vzdělávacích aktivit (kursy, semináře, workshopy, praktický výcvik, exkurze apod.) včetně konzultací a praxe, které odpovídají cílům podpory.

Opatření 2.3 - Rybářství

Podopatření 2.3.1. - Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb

Typy podporovaných projektů: výstavba nových zpracovatelských zařízení nebo rekonstrukce stávajících, aby provoz splňoval výrobní, hygienické a sanitární podmínky podle standardů EU; modernizace nebo pořízení nového technologického vybavení na zpracování ryb.

Podopatření 2.3.2. - Chov vodních živočichů - akvakultura

Typy podporovaných projektů: zvýšení produkční kapacity akvakultury (výstavba nové jednotky anebo rozšíření stávajících jednotek); modernizace existujících jednotek akvakultury bez zvýšení výrobní kapacity.

Podopatření 2.3.3. - Činnosti prováděné odborníky v rybářství a propagační opatření Typy podporovaných projektů: založení organizací výrobců; snížení patologických rizik při chovu ryb; podpora hledání nových odbytišť.

(Uvedené finanční alokace u jednotlivých priorit zahrnují jak příspěvek z ERDF, tak spolufinancování ze státního rozpočtu ČR).

Konečná verze dokumentu OP RVMZ je na adrese www.strukturalni-fondy.cz (odkazy Strukturální fondy/Operační programy/ Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství). Na stejné adrese je i pracovní verze programového dodatku.

Se svými dotazy se můžete obrátit také na pobočky Platební agentury (viz kontakt v rámečku), nebo na specializované sekce webových stránek Ministerstva zemědělství ČR (www.mze.cz). Podrobnější informace o fondech EU naleznete na serveru Ministerstva pro místní rozvoj ČR (www.strukturalni-fondy.cz). Můžete se obrátit i na bezplatnou informační linku Ministerstva zahraničních věcí 800 200 200.

Připravil Odbor Rámce podpory Společenství Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Implementační struktura OP RVMZ

Řídící orgán: Ministerstvo zemědělství (odbor Řídicí orgán OP )

Zprostředkující subjekt: Platební agentura a její regionální pobočky

Platební orgán: Ministerstvo financí (odbor Národního fondu)

Platební jednotka: součást Platební agentury

Monitorovací orgány: Ministerstvo pro místní rozvoj (odbor Rámce podpory Společenství - Monitorovací výbor RPS), Monitorovací výbor OP RVMZ

Kontakt na zprostředkující subjekt programu:

Platební agentura (Státní zemědělský intervenční fond), Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, tel.: 420 222 871 556, fax: 420 296 326 111, e-mail: info2szif.cz, web: www.mze.cz, regionální pobočky viz www.szif.cz.

Předpokládané cílové skupiny OP RVMZ

Priority/Opatření Předpokládaná cílová skupina

1. Podpora zemědělství, zpracování zemědělských produktů a lesní hospodářství

1.1. Investice do zem. majetku/zem. podniků

1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora začínajícím mladým zemědělcům Zemědělci (fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí ze zemědělské výroby), samostatně hospodařící rolníci, zemědělské společnosti, mladí zemědělci

1.1.2. Prohloubení diverzifikace zemědělských činností Zemědělci (fyzické i právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí ze zemědělské výroby), samostatně hospodařící rolníci, zemědělské společnosti

1.2. Zlepšení zpracování zem. výrobků a jejich marketing Podnikatelé podle zákona o potravinách a tabákových výrobcích

1.3. Lesní hospodářství

1.3.1. Obnova lesního potenciálu poškozeného přírodními kalamitami a požárem... Vlastníci nebo nájemci lesa, vlastníci veřejných lesů (správci lesů ve vlastnictví státu nebo kraje), sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců lesů

1.3.2. Investice do lesů Vlastníci lesa nebo nájemci lesa, sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců lesů (oba typy subjektů za podmínky že lesní pozemky nejsou ve vlastnictví státu nebo kraje)

1.3.3. Sdružování majitelů lesa Sdružení s právní subjektivitou, které dosud neobdrželo podporu na založení sdružení a k datu podání žádosti sdružuje nejméně 10 vlastníků lesa (minimální výměra sdružení je 150 ha)

1.3.4. Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd Vlastníci pozemků, pokud pozemky nejsou ve vlastnictví státu nebo kraje, sdružení s právní subjektivitou vlastníků nebo nájemců pozemků vymezených výše

2. Rozvoj venkova, rybářství a odborného vzdělávání

2.1. Posílení přizpůsobivosti a rozvoj venkovských oblastí

2.1.1. Pozemkové úpravy Pozemkové úřady

2.1.2. Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny Právnické osoby podnikající v zemědělství, samostatně hospodařící rolníci

2.1.3. Řízení a zajištění funkčnosti zem. vodních zdrojů Právnické osoby (kromě sdružení a svazů) podnikající v zemědělství nebo provozující meliorační zařízení, samostatně hospodařící rolníci

2.1.4. Rozvoj venkova MAS, fyzická nebo právnická osoba, obec, svazek obcí, podnikatelský subjekt či nestátní nezisková organizace

2.1.5. Diverzifikace zem. aktivit... Fyzické a právnické osoby nebo samostatně hospodařící rolníci

2.2. Odborné vzdělávání Ústav zemědělských a potravinářských informací, zemědělci, pracovníci lesního hospodářství, zpracovatelé produktů rostlinné i živočišné výroby

2.3. Rybářství

2.3.1. Zpracování ryb a marketing výrobků z ryb Producentské organizace a subjekty vyrábějící produkty z ryb (právnické i fyzické osoby)

2.3.2. Chov vodních živočichů... Fyzické nebo právnické osoby s příjmy z akvakultury

2.3.3. Činnosti prováděné odborníky v rybářství a propagační opatření Uznané producentské organizace, fyzické nebo právnické osoby, jejichž příjmy pocházejí z akvakul- tury nebo ze zpracování ryb nebo vodních živočichů, profesní sdružení podnikatelů v akvakultuře, zpracovatelů ryb a vodních živočichů ČR

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist