Přidat EnviWeb k oblíbeným odkazům
RSS kanályMobilní verze EnviWeb.cz

Ekozemědělci rokovali na Vysočině

07.04.2006  |  124× přečteno      vytisknout článek

Na čem se usnesla valná hromada PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců?

Výroční valná hromada Svazu ekologických zemědělců se konala v pátek 31. března v Jihlavě. Po tuhé zimě přišly povodně a tak ekozemědělci ještě nemohli pracovat na poli a měli prostor pro úvahy o budoucnosti svého oboru. K tomu přispěla i účast vrchního ředitele strukturálního úseku Ministerstva zemědělství ČR Ing. Martina Fantyše, který nastínil vizi rozvoje venkova a ekologického zemědělství (EZ) až do roku 2013 (plánovací období EU) a velmi otevřeně a věcně diskutoval s účastníky valné hromady i na ožehavá témata (např.: pozemkové úpravy, nesoulad mezi plochou  ekologických travních porostů a produkcí biopotravin v  ČR, výše dotace na travní porosty v EZ, dotační platby na zemědělské podniky s omezením jejich velikosti po roce 2010, možnost navýšení mléčné kvóty pro ekozemědělce...).
Ekozemědělci si stěžovali, že nejsou vytvořeny dobré podmínky pro to, aby se v ČR produkovaly domácí biopotraviny v dostatečném množství a sortimentu (přísný výklad evropských hygienických a veterinárních norem, nedostupnost investičních podpor zejména pro malé zpracovatele).Část bioproduktů se vyváží, aby se následně dovážely ze zahraničí (např. z Německa, Rakouska, Francie...) zpracované a zabalené jako biopotraviny. Akční plán rozvoje EZ v ČR do roku 2010 (přijatý vládou) se daří naplňovat jen z části, i proto byl v rámci Svazu PRO-BIO ustanoven Klub zpracovatelů bioproduktů, který se snaží tento nesoulad řešit. Činnost Klubu představila ekologická zpracovatelka bylin Jarmila Abrlová z Pavlova a předseda Klubu Josef Šourek - výrobce biosýru z Plavů u Semil.

Po diskusi mezi ekozemědělci z horských oblastí a mezi zastánci podpory rozvoje ekozemědělství i v produkčních oblastech přijala valná hromada Svazu PRO-BIO důležité usnesení, které adresuje v době finalizace klíčového programu pro rozvoj venkova na období 2007–2013 (EAFRD) zejména Ministerstvu zemědělství ČR:

Svaz PRO-BIO konstatuje, že podpora ekologického zemědělství v České republice je nedostatečná a to je jeden z důvodů, proč klesá výměra ploch zařazených do tohoto systému. Svaz tímto apeluje na MZe ČR, aby v chystaném programu EAFRD zajistil dostatečné prostředky pro výrazné navýšení podpor EZ. Svaz také nesouhlasí s dosavadním hodnocením plnění Akčního plánu rozvoje EZ v ČR a poukazuje na skutečnost, že Akční plán není naplňován v hlavním kvantifikovaném cíli – tj. nárůstu ploch na 10% v roce 2010. Za jeden z důvodů tohoto stavu Svaz PRO-BIO považuje nedostatečnou sazbu na trvalé travní porosty v EZ a proto žádá  MZe ČR o zapracování této připomínky do Průběžné zprávy o plnění Akčního plánu  EZ.

Nejen kritika, ale i pozitivní příklady a prezentace dosavadní práce Svazu a jeho členů charakterizovaly jednání valné hromady PRO-BIO Svazu. Bylo konstatováno, že stát (MZe ČR, MŽP ČR i Státní zemědělský intervenční fond - SZIF) posiluje podporu propagace ekozemědělství a biopotravin. V programu valné hromady vystoupila Mgr. Jana Průšová ze spotřebitelské organizace PRO-BIO Liga. Představila nový web www.biospotrebitel.cz, jehož vznik podpořilo MZe ČR. Vyzvala ekozemědělce, aby se aktivně zapojili do propagace a prezentovali svá hospodářství prostřednictvím těchto internetových stránek, které směřují především ke spotřebiteli a jsou otevřené pro vkládání informací o činnosti a aktivitách ekozemědělců. Slíbila, že tvorba a udržování stránek bude pokračovat i po vyčerpání grantu.

Vzhledem k tomu, že v ČR bylo v kontrole EZ vytvořeno konkurenční prostředí, představily se obě státem akreditované kontrolní organizace KEZ a ABCert a také kontrolní organizace Biokont, která na akreditaci MZe ČR zatím čeká.

Valná hromada rovněž zdůraznila nutnost řešení otázky možné kontaminace EZ a biopotravin geneticky modifikovanými organismy (GMO). Na jedné straně nechce většina členů připustit jakékoliv stopy GMO v systému EZ a v biopotravinách. Na druhé straně si členové a zejména poradci EZ uvědomují nereálnost tohoto požadavku v prostředí, kdy GMO zemědělství vytváří na EZ tlak a způsobuje náhodné kontaminace (sprášení u rostlin, dopravní cesty u krmiv...), které nemohou ekozemědělci ovlivnit a následně jsou za to sankcionováni. Diskusi valná hromada neuzavřela ale usnesla se, že bude na toto téma uspořádán samostatný seminář, který zohlední i zahraniční zkušenosti a stanovisko mezinárodní asociace ekologického zemědělství IFOAM.

Dalším tématem bylo posilování integrované produkce v ČR, kdy finanční podpory tomuto systému začínají konkurovat náročnější produkci ekologické. V některých případech mají naši kolegové ze svazů integrované produkce podmínky i lepší, tak je tomu i u dotací na výsadby sadů, které mají exkluzivně pouze integrovaní (znamená to, že používají integrovanou ochranu rostlin = o něco méně chemie) ovocnáři na výsadbu sadů.
Pobočka Svazu PRO-BIO Bílé Karpaty proto požaduje změnu Zásad pro poskytování dotací na rok 2007, aby podporu na výsadbu sadů mohli dostat i ekozemědělci.

PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců každoročně hodnotí činnosti všech svých členů a již tradičně vyhlašuje titul “Nejlepší ekologický zemědělec roku”. Za rok 2005 bude jako nejlepší ekozemědělec oceněn pan Jan Štěrba z Deblína v Jihomoravském kraji. Slavnostní předání Bartákova hrnce a den otevřených dveří proběhne v sobotu dne 27. května 2006 na ekofarmě Deblín.  Podobné ocenění získávají i finální výrobky z ekologického zemědělství, které jsou vyhlašovány jako “Česká biopotravina roku”. Mezi standardní aktivity svazu patří pořádání i účast na výstavách, veletrzích a dalších akcích, pořádání seminářů v ČR i zahraničí.

Za PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Ing. Jiří Urban – místopředseda svazu
tel.: 603 251 916
Ing. Vladimíra Červená – PR a propagace
vladimira.cervena@pro-bio.cz
www.pro-bio.cz
tel./fax: 583 216 609

Další informace o ekologickém zemědělství a Svazu PRO-BIO
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců je celostátní sdružení ekozemědělců České republiky se sídlem v Šumperku. Je to nevládní nezisková organizace, která v České republice prosazuje a podporuje ekologické formy hospodaření a spotřebu biopotravin. Svaz zastupuje zájmy svých členů - ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin, škol i spotřebitelů - a vytváří podmínky pro dialog, spolupráci a rozvoj ekologického zemědělství i ekologické výchovy. Savz PRO-BIO propaguje ekologickou produkci a služby svých členů, pomáhá s přechodem na ekologický systém hospodaření, řeší odborné i administrativní problémy, podporuje prodej, propagaci bioproduktů, vzdělávání a zastupuje zájmy členů vůči kontrolním organizacím či státním orgánům. Svaz PRO-BIO má blízko ke svým členům díky deseti regionálním centrům (RC PRO-BIO) s působností na celém území ČR a dvěma odborným sekcím (PRO-BIO Liga ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství a PRO-BIO Prodej a marketing biopotravin). V současné době Svaz PRO-BIO sdružuje téměř 500 členů.
Členy obhospodařovaná výměra celkem činí 116.855 ha, z toho: 
Orná                                  7.031 ha
TTP   107.135 ha
Sady   287 ha
Vinice   20 ha
Zelenina  10 ha
Ostatní půda   2.372 ha

KDO jsou ekologičtí zemědělci?
· hospodaří s šetrným přístupem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě s ohledem na přirozené koloběhy a závislosti
· pečují o úrodnost půdy, zachování kvality podzemních i povrchových vod a vyváženost krajiny
· při pěstování rostlin nepoužívají syntetická hnojiva a pesticidy
· nepoužívají geneticky manipulované organismy (GMO)
· zvířata chovají přirozenými způsoby s možností výběhu nebo pastvy
· starají se o pohodu chovaných zvířat tzv. welfare
· krmí zvířata přirozeným způsobem, nepoužívají  preventivně antibiotika, zakázáno je použití hormonálních přípravků, umělých stimulátorů růstu apod.
· produkují nutričně vysoce kvalitní suroviny
· podrobují se přísné kontrole ekologického zemědělství
· označují své produkty známku BIO
 
CO jsou biopotraviny?
· jsou zpracovány z kontrolovaných a certifikovaných produktů ekologického zemědělství
· neobsahují syntetická barviva, aromatické a konzervační látky, dochucovadla, emulgátory a další cizorodá aditiva, která zvyšují zdravotní rizika potravin nebo zatěžují či znečišťují životní prostředí
· při výrobě se nepoužívají nenešetrné postupy (např. ionizované záření)
· neobsahují GMO
· jsou označeny známkou BIO
· jsou to potraviny s vysokou nutriční kvalitou

Zakazuje se používání označení „bio“ nebo „eko“ pro jiné než certifikované produkty ekologického zemědělství. Každý jiný produkt takto označený je podvod a může být sankcionován.

PROČ kupovat biopotraviny?
· pro podporu vlastního zdraví
· pro podporu šetrného přístupu k životnímu prostředí
· pro podporu rozvoje produkce kvalitních, bezpečných a zdravých potravin
· pro podporu prosperity a sociální stability venkova
· pro podporu welfare - chov zvířat bez týrání

Strategie a cíle Klubu výrobců bioproduktů
o Ekologické farmy - silný hráč na poli českého zemědělství
o Bioprodukty - důležitá součást českého potravinového koše a sortimentu čerstvých produktů
o Ekologické farmy - služba veřejnosti: semináře, agroturistika, léčebné programy, kulturní akce, odborné stáže
o České ekofarmy - součást evropské sítě výrobců biopotravin
o Ekologické zemědělství - součást a základna projektů udržitelného rozvoje
o Ekologické farmy a zpracování a finalizace biopotravin - vytváření nových pracovních příležitostí v regionech s vysokou nezaměstnaností
o Podpora každé jednotlivé farmy, farmáře, produktu
o Rozvoj ekologického zemědělství a českého venkova, výroba zdravých a kvalitních potravin
o Aktivní a společné hledání cesty k překonání překážek, týmová práce, předávání zkušeností, podpora a komunikace pro další rozvoj odvětví

Navštivte informační portál PRO-BIO Svazu na www.pro-bio.cz (kde naleznete informace o ekologickém zemědělství, PRO-BIO Svazu, oficiální dokumenty, adresář členů, seznam bioprodejen, projekty, nabídka literatury, kalendář akcí, články, tiskové zprávy, inzerce, kontakty a další). 


Související články


Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem

přidej nový příspěvek

Zatím žádný příspěvek
můžete na tento článek reagovat jako první...


EnviWeb s.r.o. neručí a nenese zodpovědnost za obsah diskusních příspěvků, diskuse nemoderuje ani nerediguje. Diskusní příspěvky vyjadřují názor jejich autorů. EnviWeb s.r.o. si vyhrazuje právo odstraňovat diskusní příspěvky, a to zejména takové, které odporují dobrým mravům, porušují platné zákony ČR, poškozují dobré jméno serveru nebo obsahují neplacenou reklamu. Diskuse NEJSOU určeny pro dotazy na autory článků nebo redaktory EnviWebu.Search
ZmapujTo.cz
Fandíme EnviWebu
Výrobky a služby pro životní prostředí
Výrobky a služby pro životní prostředí
Partnerské časopisy
<< Předchozí Následující >>Doporučujeme: Ekologove.cz - ekologie v každodenní praxi, EnviMarket.cz - nabídka výrobků a služeb, ZmapujTo.cz - hlášení podnětů od občanů, Nazeleno.cz - úspory energie, Inspirace v bydlení, Cena elektřiny, Dřevěné brikety, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo, Palivové dřevo


Enviweb s.r.o. využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti,a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
Copyright (2008) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo redistribuovány.
Toplist