zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Experti: Proč se může investice do levných solárních elektráren změnit v ,,noční můru"?

16.10.2018
Energie
Solární energie
V poslední době se na českém fotovoltaickém trhu objevují cenové nabídky na výstavbu nových velkých fotovoltaických elektráren (FVE) za extrémně nízké ceny. Jaká rizika mohou pro investory znamenat tyto lákavé nabídky? Proč se jim raději vyvarovat? A podle jakých kritérií by si měli investoři vybírat panely?Na výše uvedené otázky naleznete odpovědi níže, a to hned od 3 předních expertů, kteří se zabývají fotovoltaikou na Fakultě elektrotechniky ČVUT v Praze. Zástupci ČVUT- Prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc, Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. a Ing. Ladislava Černá, Ph.D.- vystoupí dne 7. listopadu na nové fotovoltaické konferenci během Smart Energy Forum v PrazePodle analytiků GTM Research/IHS Suppli se do roku 2020 stanou monokrystalické PERC panely s vysokým výkonem dominantní technologií ve světové fotovoltaice. Znamená to postupný konec polykrystalických panelů?V.B.: Předpokládám, že se ptáte na fotovoltaické moduly (správná terminologie dle ČSN). Zvýšení účinnosti modulů vede ke zmenšení plochy potřebné ke generaci stejného výkonu, což snižuje cenu BOS (konstrukce, kabeláž), snížení představuje cca 5% při zvýšení účinnosti modulů o 1%. Na druhé straně zvýšení účinnosti vyžaduje dodatečné technologické operace, což vede ke zvýšení ceny technologie PV článků o cca 13% na zvýšení účinnosti o 1%. Technologie PERC vede ke zvýšení účinnosti modulů o cca 2% oproti špičkovým BSF modulům, takže je zde velký potenciál zvýšení zájmu investorů o tuto technologii, zejména v oblastech s vysokou cenou plochy. Produkce modulů z multikrystalického křemíku v minulých letech (navzdory prognózám) rostla a v loňském roce představovala cca 60% veškeré produkce PV modulů. Je zde otázka, do jaké míry je reálné vybudovat v krátké době velké kapacity na výrobu monokrystalů. Kromě toho technologie PERC je aplikovatelná i u multikrystalického materiálu. O dalším vývoji rozhodne optimalizace ceny PV systémů.P.H.: V dlouhodobém horizontu určitě, ale v krátkodobém a střednědobém horizontu budou stále aplikace s požadavky na levné moduly a to především pro specifické aplikace v méně rozvinutých zemích světa.LČ: Jakékoliv otázky zaměřené na budoucnost výroby PV modulů jsou vždy problematické. Aktuální prognózy vždy vychází pouze a jen z dat, které má daný analytik k dispozici a těch někdy není mnoho. Vzpomeňme např. na predikce produkce tenkovrstvých modulů v roce 2008. Také se uvažovalo, že jich dnes bude 25 % produkce a jak to dopadlo? Stále se drží na úrovni zhruba 5 %. S monokrystalickými PERC to bude s největší pravděpodobností podobné, navíc se začínají objevovat i multikrystalické PERC články, tzn. nevidím důvod, proč by měly mono-PERC dominovat trhu a to již tak brzy. V roce 2020 budou stále dominantní technologií BSF články, což vychází zase z jiných analýz...SN: V nedávných aukcích na výstavbu velkých FVE zvítězily firmy, které nabízejí bifaciální panely? Jaké jsou přednosti/nedostatky této technologii ve srovnání s klasickými panely?V.B.: Bifaciální moduly využívají ke konversi i sluneční záření odražené od okolí, které dopadá na zadní stěnu modulu. Tím se zvyšuje výkon dopadajícího záření a tedy i výkon generovaný modulem při stejném ozáření čelní plochy a tudíž vyšší výkon generovaný ze stejné plochy oproti klasickým modulům. Bifaciální moduly jsou v současné době převážně realizovány strukturou sklo-články-sklo, u které se udává životnost 30 až 40 let, na druhé straně mají téměř dvojnásobnou hmotnost oproti klasickým modulům. V současné době jsou vyvíjeny i bifaciální moduly se strukturou sklo-články-transparentni fólie. Jelikož cena technologie bifaciálních PV článků se prakticky neliší od ceny technologie klasických PV článků, bude zájem o bifaciální moduly růst zejména pro instalace v místech s vysokou odrazivostí okolí.P.H.: Hlavni předností modulů sklo-sklo je jejich vyšší životnost v důsledku lepší ochrany článků. Otázkou zůstává spolehlivost junction boxů, horší manipulovatelnost (modul je těžší než klasický) a u bezrámových řešení vyšší nároky na konstrukce. Pozitivem v instalacích na volné ploše může být vetší prostupnost světla do prostorů pod FVE, čímž může být umožněna zajímavá synergie využití plochy FVE pro zemědělské účely.LČ: Předností těchto modulů je samozřejmě fakt, že jsou schopné využít záření přicházející z obou stran. Tzn. s relativně nízkými přídavnými náklady získáme možnost alespoň částečně využít odražené záření. V dnešní době jsou běžné PV moduly již na takové technické úrovni, že při zvyšování účinnosti jde o každou desetinu procenta, tudíž toto se zdá být jako celkem rozumná cesta, jak získat více. Na druhou stranu, tyto moduly jsou vyráběné jako sklo-sklo, tzn. mají dvojnásobnou hmotnost oproti klasickým modulům a zatím nejsou z pohledu spolehlivosti časem prověřené.SN: Podle jakých kritérií by si měli investoři vybírat panely pro malé střešní FVE v ČR?V.B: Pro střešní instalace je důležitá spolehlivost a bezpečnost. Z tohoto hlediska je třeba posuzovat výrobce, jaké má v této oblasti renomé. U malých instalací by toto měla provádět dodavatelská firma, investor obvykle nemá dostatek znalostí a informací. V současné době se výroba levných modulů, u kterých mohou být garance diskutabilní, přesunula z Číny do Indie a Vietnamu.P.H.: a) Snadná montáž a kombinace s kvalitním nosným systémem s přiměřenou životností.b) Nízká cena za kWp, vyšší účinnost je spíše bonus, než nutnost.c) Standartní rozměry modulů s možností případné náhrady vadného kusu bez nutnosti úprav konstrukce.Velikost elektrárny přizpůsobit velikosti střechy, a to i s ohledem na architektonické řešení stavby. V případě složitých světelných podmínek instalovat systémy s optimizery. LČ: Dle mého názoru zejména s ohledem na bezpečnost provozu a stabilitu společnosti. Není problém pořídit moduly z Číny, ale není Čína jako Čína. Existují společnosti, které mají relativně dlouhou historii, jsou podporované státem a je u nich tedy silná pravděpodobnost, že přežijí takovou dobu, aby bylo možné u nich uplatnit případné reklamace. Z pohledu bezpečnosti je problém, že člověk, který si pořizuje fotovoltaiku na střechu, obvykle neuvažuje tak, že si pořizuje elektrické stroje. U plynového kotle dělají všichni pravidelné revize, protože všichni chápou, že jsou nebezpečné. PV moduly tak vnímány nejsou, a to je chyba. Poškozený modul může způsobit požár, který je problematické s ohledem na systémové napětí a bezpečnost uhasit. Na trhu existují moduly, které mají v kombinaci se střídačem speciální funkce, které sníží napětí na bezpečnou úroveň a umožní tak hasičům včas zasáhnout.SN: V posledních letech se hodně hovoří o velké perspektivě perovskitových panelů. Jaká současná realita- jsou tyto technologie komerčně dostupné? Doporučujete investorům počkat na nové perovskitové panely, nebo se raději spolehnout na tradiční křemíkové panely?V.B.: Perovskity nabízejí možnost realizovat fotovoltaické moduly z relativně levných materiálů pomocí levné technologie při vysoké účinnosti článků. V této oblasti probíhá intenzivní výzkum, komerčně dostupné zatím nejsou. Největším problémem je stabilita těchto materiálů ve venkovním prostředí, což se projevuje v krátké životnosti dosud vyvinutých produktů. Pro využití v energetice bude třeba dosáhnout životnosti modulů přesahující 10 let, aby cena (LCOE) vyráběné energie byla srovnatelná se systémy s moduly z krystalického křemíku.P.H.: Jednoznačně instalovat klasický cSi systém, oblast nových modulů je v současné době v plenkách a riziko nepředvídatelných degradací je obdobné jako u počátků TF modulů, které nakonec také byly poraženy konceptem cSi, který se vyvíjí již víc jak 40 let a v současné době nabízí kvalitní moduly s účinností kolem 20 %, což lze považovat pro FVE na střechách RD za dostačující hodnotu. Nové technologie mohou být zajímavé do pilotních a designových projektů, kde výroba energie je pouze bonus, nikoliv hlavní funkce systému (například obvodové pláště budov).LČ: Je pravda, že perovskity jsou dnes velmi diskutovaným tématem. Nicméně se zatím jedná pouze o fázi základního výzkumu, tzn. žádné dostupné komerční řešení. Perovskity jsou perspektivní zejména z důvodu rychlého růstu účinnosti, na který je často poukazováno. Zastánci perovskitů s oblibou srovnávají rychlost růstu účinnosti pervoskitů s rychlostí růstu účinnosti krystalického křemíku, kdy ukazují data od roku 1977. To není úplně fér, protože krystalický křemík jako materiál pro fotovoltaiku rozhodně nebyl vynalezen v roce 1977, ale daleko dříve a právě ve své rané fázi vývoje byla rychlost růstu účinnosti podobná jako u perovskitů, které se sledují od roku 2013. Na rozdíl od perovskitů mají křemíkové články jednu podstatnou výhodu - již od svého vzniku jsou víceméně stabilní, kdežto pervoskity mají v současné době prakticky nulovou životnost.SN: Ve výběrových řízeních na projekty OPPIK pro firmy se objevily v Česku "extrémně nízké" cenové nabídky na nové FVE o výkonu nad 100 kWp, které jdou často až na úroveň dumpingových cen. Jaká úskalí pro investory mohou znamenat extrémně nízké ceny nových FVE, které jsou na úrovni 5 MW FVE stavěných v sousedním Německu?V.B.: Ceny PV modulů v současné době klesly na úroveň okolo 0,3 EUR/Wp a rovněž dochází k poklesu cen BOS. Rozdíl mezi cenou za instalovaný kWp u systémů nad 100kWp a nad 1 MWp je relativně malý a může se projevit nižší úroveň mzdových nákladů v ČR oproti Německu. Je pochopitelně třeba prověřit, zda nízká projektovaná cena není dosažena použitím podřadnějších komponentů, nebo nižší úrovní garancí.P.H.: Riziko levných FVE je nutno eliminovat výběrem kvalitního dodavatele systému s dlouholetou praxí a stabilitou. Také je potřeba vždy pozorně prozkoumat přesný rozsah nabídky. Podezřele levné instalace v sobě často nesou skryté náklady. Ostatně obdobně to platí v celém oboru stavebnictví.LČ: Problém s nízkými cenami je vždy tentýž - kvalita a čas. Pokud chci něco postavit levněji, tak musím snížit náklady na vstupu, vytvořit jen to, co žádá legislativa a pokud možno na tom pracovat dlouho. Investor by se tudíž měl připravit na měniče, které bude potřeba po 10 letech vyměnit, PV moduly z nižších výkonových i technologických řad a delší dobu výstavby. Na druhou stranu je pravda, že ceny PV modulů klesly až na úroveň zhruba $0,27-$0,37/W podle technologie (0,37 odpovídá mono-PERC), tudíž uváděná cena není nereálná. Jen je potřeba počítat se standardní zárukou a nikoliv se zárukou kterou poskytují špičkoví výrobci (u modulů je dnes možné pořídit moduly se zárukou 20 let nejen na výkon, ale na celý produkt).Problematiku fotovotaických instalací, výběru správných technologií a s problematikou provozu solárních elektráren můžete diskutovat detailně se zástupci ČVUT. Zástupci ČVUT- Prof. Ing. Vítězslav Benda, CSc, Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. a Ing. Ladislava Černá, Ph.D.- vystoupí dne 7. listopadu na nové fotovoltaické konferenci během Smart Energy Forum v Praze.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?
Další zprávy z internetu
Dnes
Včera
10:00 Integrace elektromobility a sítí [eurosolar.cz]
19. dubna 2019
09:31 Flamanville - další zpoždění [eurosolar.cz]
09:31 Létání jako uhlí [eurosolar.cz]
18. dubna 2019
17. dubna 2019
16. dubna 2019
Další články
Chystané akce
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí