zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

09.03.2020
Legislativa
Les
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství...

64

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. března 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů,
a další související nařízení vlády


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci
opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby
a ochrana lesů

Čl. I

Nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 314/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Žádost o zařazení nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.".

2. V § 4 odst. 7 a v § 10 odst. 7 se slova "nebo osoby, která o dotace nežádá, nebo do plochy porostní skupiny, u které nelze osobu na této porostní skupině hospodařící identifikovat" zrušují.

3. Na konci poznámky pod čarou č. 5 se na samostatný řádek doplňuje věta "Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.".

4. V § 7 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

5. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "nebo při změně plánu nebo osnovy ke změně porostního typu topolový - kód 8 na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru".

6. V § 8 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Při kontrole se hlavní dřeviny charakteristické pro porostní typy hospodářských souborů zohlední pouze v případě obnovy porostní skupiny.".

7. V § 11 odstavec 9 zní:

"(9) V případě změny porostního typu hospodářského souboru podá žadatel Fondu do 15. května žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový porostní typ hospodářského souboru. Pokud je změna porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže porostní skupiny u podopatření podle § 2 písm. a) na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru provedena s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000 nebo zvláště chráněných území, musí být potvrzena odborným lesním hospodářem a souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.".

8. V § 11 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Žadatel není povinen postupovat podle odstavce 9 věty druhé v případě, kdy ke změně &porostního typu topolový - kód 8 na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru dojde při změně plánu nebo osnovy.".

9. V příloze se v řádku Ostatní listnaté sloupci Hlavní dřevina doplňují slova ", topol bílý, topol černý".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek
pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské
půdě určených pro energetické využití

Čl. III

V § 15 nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Fond neposkytne dotaci na část půdního bloku, popřípadě na část dílu půdního bloku, evidovanou v evidenci, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona.".


Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování
dotací na zalesňování zemědělské půdy

Čl. V

V § 2 nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Dotaci na zalesňování nelze poskytnout na část půdního bloku6), popřípadě na část dílu půdního bloku, evidovanou v evidenci půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona.".


Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování
dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu
v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Čl. VII

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 106/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 76/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb., nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 314/2017 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 8 se na samostatný řádek doplňuje věta "Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.".

2. V § 4 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

3. V § 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova "nebo při změně plánu nebo osnovy ke změně porostního typu topolový - kód 8 na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru".

4. V § 7 odst. 7 se slova "nebo osoby, která o dotace nežádá, nebo do plochy porostní skupiny, u které nelze osobu na této porostní skupině hospodařící identifikovat" zrušují.

5. V § 7a odstavec 9 zní:

"(9) V případě změny porostního typu hospodářského souboru podá žadatel Fondu do 15. května žádost o změnu zařazení, spolu s potvrzením odborného lesního hospodáře, ve které uvede nový porostní typ hospodářského souboru. Pokud je změna porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže vybrané porostní skupiny na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru provedena s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000, musí být potvrzena odborným lesním hospodářem a souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.".

6. V § 7a se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Žadatel není povinen postupovat podle odstavce 9 věty druhé v případě, kdy ke změně porostního typu topolový - kód 8 na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru dojde při změně plánu nebo osnovy.".

7. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Postup podle věty první se nevztahuje na případy, kdy dojde ke změně porostního typu topolový - kód 8 podle § 7a odst. 10.".

8. V § 9 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Zjistí-li Fond, že plocha vybrané porostní skupiny se již nenachází na území Natura 2000, vyřadí vybranou porostní skupinu z titulu zachování hospodářského souboru. Vrácení dotace se neuplatní, jestliže se jedná o nesplnění závazku v důsledku aktualizace vymezení oblasti Natura 2000.".

9. V příloze se v řádku Ostatní listnaté sloupci Hlavní dřevina doplňují slova ", topol bílý, topol černý".


Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST PÁTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování
dotací na lesnicko-environmentální opatření

Čl. IX

Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 108/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 75/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb., nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 314/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 7 se slova "nebo osoby, která o dotace nežádá, nebo do plochy porostní skupiny, u které nelze osobu na této porostní skupině hospodařící identifikovat" zrušují.

2. V § 8 odst. 1 a 2 se slova "hospodářský soubor, soubor lesních typů u lesů ochranných a" zrušují a slovo "potvrzené" se nahrazuje slovem "potvrzený".


Čl. X

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST ŠESTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Čl. XI

Nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 43/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. a) až c) se slova "1. zóny" za slovem "území" zrušují.

2. V § 4 odst. 1 písm. b) se za slova "těchto dílů půdních bloků" vkládají slova "na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti a na území národního parku".

3. V § 5 odstavec 3 zní:

"(3) Sazba na 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost v oblasti Natura 2000 podle § 2 činí ročně

a)
86 EUR, jedná-li se o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti, a

b)
76 EUR, jedná-li se o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku.".

4. V § 6 písm. b) bodě 1 se slovo "a" zrušuje.

5. V § 6 písm. b) se na konci bodu 2 doplňují slova "jedná-li se o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti, a".

6. V § 6 se na konci písmene b) doplňuje bod 3, který zní:

"3.
používá ke hnojení pouze hnůj nebo kompost, jedná-li se o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku; za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat,".

7. V § 9 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova "nebo 3".

8. V § 9 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Fond platbu na příslušný díl půdního bloku na území národního parku neposkytne, zjistí-li, že se díl půdního bloku nachází v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše obce.

(6) Fond platbu na příslušnou část dílu půdního bloku neposkytne, zjistí-li, že na ní byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.".


Čl. XII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST SEDMÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci
opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých
souvisejících nařízení vlády

Čl. XIII

V § 9 nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se doplňuje odstavec 11, který zní:

"(11) Fond dotaci v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy neposkytne na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, zjistí-li, že na ní byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.".


Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST OSMÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými
zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících
nařízení vlády

Čl. XV

V § 10 nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Fond platbu na příslušnou část dílu půdního bloku neposkytne, zjistí-li, že na ní byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.".


Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST DEVÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Čl. XVII

V § 9 nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Fond platbu na příslušnou část dílu půdního bloku neposkytne, zjistí-li, že na ní byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.".


Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST DESÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XIX

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. března 2020.

Předseda vlády:
v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.64

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2. března 2020,

kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací
v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů
a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů,
a další související nařízení vlády


Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci
opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby
a ochrana lesů

Čl. I

Nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 314/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:

"(8) Žádost o zařazení nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2021 a pro období následující.".

2. V § 4 odst. 7 a v § 10 odst. 7 se slova "nebo osoby, která o dotace nežádá, nebo do plochy porostní skupiny, u které nelze osobu na této porostní skupině hospodařící identifikovat" zrušují.

3. Na konci poznámky pod čarou č. 5 se na samostatný řádek doplňuje věta "Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.".

4. V § 7 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

5. V § 8 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova "nebo při změně plánu nebo osnovy ke změně porostního typu topolový - kód 8 na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru".

6. V § 8 se na konci odstavce 3 doplňuje věta "Při kontrole se hlavní dřeviny charakteristické pro porostní typy hospodářských souborů zohlední pouze v případě obnovy porostní skupiny.".

7. V § 11 odstavec 9 zní:

"(9) V případě změny porostního typu hospodářského souboru podá žadatel Fondu do 15. května žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový porostní typ hospodářského souboru. Pokud je změna porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže porostní skupiny u podopatření podle § 2 písm. a) na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru provedena s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000 nebo zvláště chráněných území, musí být potvrzena odborným lesním hospodářem a souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.".

8. V § 11 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Žadatel není povinen postupovat podle odstavce 9 věty druhé v případě, kdy ke změně &porostního typu topolový - kód 8 na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru dojde při změně plánu nebo osnovy.".

9. V příloze se v řádku Ostatní listnaté sloupci Hlavní dřevina doplňují slova ", topol bílý, topol černý".


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek
pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské
půdě určených pro energetické využití

Čl. III

V § 15 nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Fond neposkytne dotaci na část půdního bloku, popřípadě na část dílu půdního bloku, evidovanou v evidenci, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona.".


Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování
dotací na zalesňování zemědělské půdy

Čl. V

V § 2 nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Dotaci na zalesňování nelze poskytnout na část půdního bloku6), popřípadě na část dílu půdního bloku, evidovanou v evidenci půdy, na které byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona.".


Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 239/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST ČTVRTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování
dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu
v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Čl. VII

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 106/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 76/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb., nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 314/2017 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 8 se na samostatný řádek doplňuje věta "Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.".

2. V § 4 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

3. V § 5 se na konci textu písmene c) doplňují slova "nebo při změně plánu nebo osnovy ke změně porostního typu topolový - kód 8 na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru".

4. V § 7 odst. 7 se slova "nebo osoby, která o dotace nežádá, nebo do plochy porostní skupiny, u které nelze osobu na této porostní skupině hospodařící identifikovat" zrušují.

5. V § 7a odstavec 9 zní:

"(9) V případě změny porostního typu hospodářského souboru podá žadatel Fondu do 15. května žádost o změnu zařazení, spolu s potvrzením odborného lesního hospodáře, ve které uvede nový porostní typ hospodářského souboru. Pokud je změna porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže vybrané porostní skupiny na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru provedena s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000, musí být potvrzena odborným lesním hospodářem a souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.".

6. V § 7a se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Žadatel není povinen postupovat podle odstavce 9 věty druhé v případě, kdy ke změně porostního typu topolový - kód 8 na jiný podporovaný porostní typ hospodářského souboru dojde při změně plánu nebo osnovy.".

7. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Postup podle věty první se nevztahuje na případy, kdy dojde ke změně porostního typu topolový - kód 8 podle § 7a odst. 10.".

8. V § 9 se doplňuje odstavec 5, který zní:

"(5) Zjistí-li Fond, že plocha vybrané porostní skupiny se již nenachází na území Natura 2000, vyřadí vybranou porostní skupinu z titulu zachování hospodářského souboru. Vrácení dotace se neuplatní, jestliže se jedná o nesplnění závazku v důsledku aktualizace vymezení oblasti Natura 2000.".

9. V příloze se v řádku Ostatní listnaté sloupci Hlavní dřevina doplňují slova ", topol bílý, topol černý".


Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST PÁTÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování
dotací na lesnicko-environmentální opatření

Čl. IX

Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 108/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 75/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb., nařízení vlády č. 36/2017 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 314/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 7 se slova "nebo osoby, která o dotace nežádá, nebo do plochy porostní skupiny, u které nelze osobu na této porostní skupině hospodařící identifikovat" zrušují.

2. V § 8 odst. 1 a 2 se slova "hospodářský soubor, soubor lesních typů u lesů ochranných a" zrušují a slovo "potvrzené" se nahrazuje slovem "potvrzený".


Čl. X

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST ŠESTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Čl. XI

Nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 64/2016 Sb., nařízení vlády č. 49/2017 Sb. a nařízení vlády č. 43/2018 Sb., se mění takto:

1. V § 2 písm. a) až c) se slova "1. zóny" za slovem "území" zrušují.

2. V § 4 odst. 1 písm. b) se za slova "těchto dílů půdních bloků" vkládají slova "na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti a na území národního parku".

3. V § 5 odstavec 3 zní:

"(3) Sazba na 1 ha zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury trvalý travní porost v oblasti Natura 2000 podle § 2 činí ročně

a)
86 EUR, jedná-li se o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti, a

b)
76 EUR, jedná-li se o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku.".

4. V § 6 písm. b) bodě 1 se slovo "a" zrušuje.

5. V § 6 písm. b) se na konci bodu 2 doplňují slova "jedná-li se o díl půdního bloku nacházející se na území 1. zóny chráněné krajinné oblasti, a".

6. V § 6 se na konci písmene b) doplňuje bod 3, který zní:

"3.
používá ke hnojení pouze hnůj nebo kompost, jedná-li se o díl půdního bloku nacházející se na území národního parku; za aplikaci hnojiva se nepovažuje pastva zvířat,".

7. V § 9 odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova "nebo 3".

8. V § 9 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

"(5) Fond platbu na příslušný díl půdního bloku na území národního parku neposkytne, zjistí-li, že se díl půdního bloku nachází v zastavěném území obce nebo zastavitelné ploše obce.

(6) Fond platbu na příslušnou část dílu půdního bloku neposkytne, zjistí-li, že na ní byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.".


Čl. XII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 73/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST SEDMÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci
opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých
souvisejících nařízení vlády

Čl. XIII

V § 9 nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se doplňuje odstavec 11, který zní:

"(11) Fond dotaci v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy neposkytne na část dílu půdního bloku evidovanou v evidenci využití půdy, zjistí-li, že na ní byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.".


Čl. XIV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST OSMÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými
zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících
nařízení vlády

Čl. XV

V § 10 nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Fond platbu na příslušnou část dílu půdního bloku neposkytne, zjistí-li, že na ní byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.".


Čl. XVI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 43/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST DEVÁTÁ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb
pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Čl. XVII

V § 9 nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, se doplňuje odstavec 3, který zní:

"(3) Fond platbu na příslušnou část dílu půdního bloku neposkytne, zjistí-li, že na ní byl uplatněn postup podle § 3g odst. 4 zákona o zemědělství.".


Čl. XVIII

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech zahájená podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 44/2018 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.


ČÁST DESÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. XIX

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 15. března 2020.

Předseda vlády:
v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.%" style="color: rgb(0, 0, 0);">Citace: 64/2020 Sb.Částka: 27/2020 Sb.Na straně (od-do): 786-790Rozeslána dne: 5. března 2020Druh předpisu: Nařízení vládyAutoři předpisu: Vláda ČRDatum přijetí: 2. března 2020Datum účinnosti od: 15. března 2020Platnost předpisu: ANOPozn. k úč.:

Vydáno na základě: 252/1997 Sb.Předpis mění: 29/2016 Sb.; 308/2004 Sb.; 239/2007 Sb.; 147/2008 Sb.; 53/2009 Sb.; 73/2015 Sb.; 185/2015 Sb.; 43/2018 Sb.; 44/2018 Sb.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
18
10. 2021
18.10-7.12.2021 - Seminář, školení
ONLINE
EKONOX s.r.o.
11
1. 2022
11.1.2022 - Seminář, školení
Pardubice, Hotel Labe
Těžební unie
7
6. 2022
7-9.6.2022 - Veletrh, výstava
Brno-Líšeň, Lesní lom
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí