zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy

13.05.2022
Energie
Zemědělství
Legislativa
Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy
Citace: 110/2022 Sb. Částka: 54/2022 Sb.
Na straně (od-do): 1066-1127 Rozeslána dne: 5. května 2022
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Datum přijetí: 29. dubna 2022 Datum účinnosti od: 15. května 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Vydáno na základě: 165/2012 Sb.Předpis ruší: 477/2012 Sb.
110

VYHLÁŠKA

ze dne 29. dubna 2022

o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti
a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy


Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. a), e), i) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje

a)
druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů využívajících biomasu a biokapaliny,

b)
způsoby využití podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu,

c)
rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů a biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva,

d)
podíl biologicky rozložitelné a nerozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na energetickém obsahu komunálního odpadu,

e)
kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy a

f)
suroviny vymezující pokročilý biometan.


§ 2

Druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů
využívajících biomasu a biokapaliny

Druhy a parametry podporovaných obnovitelných zdrojů využívajících biomasu a biokapaliny pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, výrobu tepla z obnovitelných zdrojů nebo výrobu biometanu stanoví příloha č. 1 k této vyhlášce.


§ 3

Suroviny vymezující pokročilý biometan

Suroviny vymezující pokročilý biometan jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 4

Způsoby využití podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu
elektřiny, tepla a biometanu z biomasy a biokapalin

(1) Při výrobě podporované elektřiny je

a)
biomasa využívána

1.
v procesu samostatného spalování nebo zplyňování pevné biomasy, nebo

2.
spalováním bioplynu vzniklého v procesu anaerobní fermentace,

b)
biokapalina využívána v procesu spalování,

c)
kalový plyn nebo skládkový plyn využíván v procesu spalování.

(2) Při výrobě podporovaného tepla je

a)
biomasa využívána

1.
v procesu samostatného spalování nebo zplyňování pevné biomasy,

2.
spalováním bioplynu vzniklého v procesu anaerobní fermentace, nebo

3.
v procesu současného spalování obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje (dále jen "společné spalování"); za společné spalování se nepovažují případy, kdy je výroba tepla možná jen prostřednictvím iniciačního zažehnutí nezbytného množství jiného paliva a spalování nevytříděného komunálního odpadu,

b)
biokapalina využívána v procesu spalování.

(3) Podle toho, zda se palivo spaluje v jednom kotli nebo v samostatných kotlích, se společné spalování podle odstavce 2 rozlišuje na

a)
společné spalování v zařízeních, kde dochází k mísení různých druhů paliva v jednom topeništi, nebo před vstupem do topeniště, přičemž fyzikálně je možné rozlišit energii vzniklou spálením směsi pouze na základě parametrů jednotlivých složek paliva, jakými jsou například hmotnostní podíl, vlhkost, výhřevnost, obsah popelovin, poměr uhlíku a dusíku (dále jen "spoluspalování"), nebo

b)
společné spalování v zařízeních, kde dochází ke spalování různých druhů paliv odděleně v samostatných kotlích nebo jiných zařízeních, dodávajících vyrobené teplo do společné parní sběrnice, ze které se uskutečňuje odběr tepla pro výrobu elektřiny a tepla v jednom nebo více parních turbosoustrojích (dále jen "paralelní spalování").

(4) Při výrobě podporovaného biometanu je

a)
biomasa využívána v procesu úpravy bioplynu vzniklého v procesu anaerobní fermentace na kvalitu a čistotu splňující kvalitativní parametry zemního plynu, nebo

b)
kalový plyn nebo skládkový plyn využíván v procesu úpravy na kvalitu a čistotu splňující kvalitativní parametry zemního plynu.


§ 5

Kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů
pro biokapaliny

(1) Za kritéria udržitelnosti pro biokapaliny se považují kritéria udržitelnosti stanovená pro biopaliva nařízením vlády upravujícím kritéria udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.

(2) Úspora emisí skleníkových plynů pro biokapaliny se stanoví postupem pro výpočet úspory skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu biopaliv podle nařízení vlády upravujícího kritéria udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, se zahrnutím výpočtu přeměny energie na výrobu elektřiny nebo výrobu tepla a chlazení, podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

(3) Úspora emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu biokapaliny oproti emisím skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu referenčního fosilního paliva musí činit nejméně

a)
50 % v případě biokapalin vyráběných v zařízení, které bylo uvedeno do provozu 5. října 2015 nebo dříve,

b)
60 % v případě biokapalin vyráběných v zařízení, které bylo uvedeno do provozu od 6. října 2015 do 31. prosince 2020,

c)
65 % v případě biokapalin vyráběných v zařízení, které bylo uvedeno do provozu od 1. ledna 2021.

(4) Pro výpočet úspory emisí skleníkových plynů se jako hodnota emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu referenčního fosilního paliva ECF použije v případě biokapalin používaných k výrobě

a)
elektřiny hodnota ECF(e) ve výši 183 g CO2eq/MJ, nebo

b)
tepla a vytápění nebo chlazení hodnota ECF(h&c) ve výši 80 g CO2eq/MJ.


§ 6

Kritéria udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů
pro paliva z biomasy

(1) Pro paliva z biomasy platí

a)
kritéria udržitelnosti stanovená nařízením vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, jedná-li se o zemědělskou nebo lesní biomasu, a

b)
úspory emisí skleníkových plynů podle odstavce 4.

(2) Kritéria úspory emisí skleníkových plynů pro paliva z biomasy vyrobená z odpadu nebo zbytků, které nepocházejí ze zemědělství, akvakultury, rybolovu nebo lesnictví a nejedná se o tuhý komunální odpad, jsou stanovena v odstavci 4.

(3) Pro paliva z biomasy vyrobená z odpadu nebo zbytků pocházejících ze zemědělství se použijí kritéria úspory emisí skleníkových plynů podle odstavce 4 a kritéria udržitelnosti stanovená nařízením vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.

(4) Úspora emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu paliva z biomasy oproti emisím skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu referenčního fosilního paliva musí činit nejméně

a)
50 % v případě výrobny biometanu, která byla uvedena do provozu 5. října 2015 nebo dříve, pokud je vyrobený biometan spotřebovaný v odvětví dopravy,

b)
60 % v případě výrobny biometanu, která byla uvedena do provozu od 6. října 2015 do 31. prosince 2020, pokud je vyrobený biometan spotřebovaný v odvětví dopravy,

c)
65 % v případě výrobny biometanu, která byla uvedena do provozu od 1. ledna 2021, pokud je vyrobený biometan spotřebovaný v odvětví dopravy,

d)
70 % v případě výrobny elektřiny nebo výrobny tepla, která byla uvedena do provozu od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2025,

e)
80 % v případě výrobny elektřiny nebo výrobny tepla, která byla uvedena do provozu od 1. ledna 2026.

(5) Úspora emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu paliva z biomasy oproti emisím skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu referenčního fosilního paliva se stanoví

a)
jako standardizovaná hodnota úspory emisí skleníkových plynů pro paliva z biomasy a způsob výroby uvedený v části A. přílohy č. 4 k této vyhlášce, rovná-li se hodnota el pro tato paliva z biomasy vypočítaná v souladu s částí B. bodem 7 přílohy č. 4 k této vyhlášce nule nebo je nižší než nula,

b)
výpočtem podle metodiky pro paliva z biomasy uvedené v části B. přílohy č. 4 k této vyhlášce, nebo

c)
jako součet dílčích emisí vypočtených pomocí vzorců uvedených v části B. bodě 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce, kde pro některé dílčí emise mohou být použity rozložené standardizované hodnoty uvedené v části C. přílohy č. 4 k této vyhlášce a pro všechny ostatní činitele skutečné hodnoty vypočítané podle metodiky stanovené v části B. přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(6) Pro výpočet úspory emisí skleníkových plynů se jako hodnota emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu referenčního fosilního paliva ECF použije v případě paliv z biomasy používaných

a)
k výrobě elektřiny hodnota ECF(el) ve výši 183 g CO2eq/MJ elektřiny, nebo ve výši 212 g CO2eq/MJ elektřiny podle čl. 349 Smlouvy o fungování Evropské unie,

b)
k výrobě užitečného tepla, jakožto i k výrobě tepla nebo chlazení hodnota ECF(h) ve výši 80 g CO2eq/MJ tepla,

c)
k výrobě tepla, u nichž lze prokázat přímou fyzickou náhradu uhlí, hodnota ECF(h) ve výši 124 g CO2eq/MJ tepla,

d)
v odvětví dopravy hodnota ECF(t) ve výši 94 g CO2eq/MJ.


§ 7

Stanovení podílu biologicky rozložitelné části
nevytříděného komunálního odpadu

Pokud výrobce nebo výrobce tepla neprokáže skutečný podíl biologicky rozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na jeho celkovém energetickém obsahu, má se za to, že podíl biologicky rozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu na jeho celkovém energetickém obsahu je 60 %. Zbývající podíl 40 % tvoří biologicky nerozložitelná část.


§ 8

Dokumenty a záznamy o použitém palivu při výrobě elektřiny,
tepla a biometanu z podporovaných obnovitelných zdrojů
a o způsobu výroby tohoto paliva

(1) Dovozce paliva z biomasy a biokapalin, výrobce paliva z biomasy a biokapalin, dodavatel paliva z biomasy a biokapalin a odběratel paliva z biomasy a biokapalin pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy pro každou fakturovanou dodávku paliva z biomasy a biokapalin podle vzoru uvedeného v části A. v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Výrobce, výrobce tepla nebo výrobce biometanu uchovává vyhotovené dokumenty a záznamy podle vzoru uvedeného v části B. přílohy č. 3 k této vyhlášce pro každou fakturovanou dodávku paliva.

(3) Je-li výrobce paliva z biomasy a biokapalin, dodavatel paliva z biomasy a biokapalin, odběratel paliva z biomasy a biokapalin současně výrobcem, výrobcem tepla nebo výrobcem biometanu, uchovává k jím vyrobenému a současně jím pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu spotřebovanému palivu z biomasy nebo biokapalin vyhotovené dokumenty a záznamy podle přílohy č. 3 k této vyhlášce souhrnně za kalendářní měsíc.


§ 9

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů, se zrušuje.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 2022.


Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Síkela v. r.


____________________________________________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 110/2022 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 110/2022 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 110/2022 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 110/2022 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
25
5. 2022
25.5.2022 - Seminář, školení
Olomouc, Vzdělávací centrum
INISOFT s.r.o.
26
5. 2022
26.5.2022 - Seminář, školení
Ostrava, TOPLINGVA
27
5. 2022
27.5.2022 - Seminář, školení
Brno, Vysoké učení technické
2
6. 2022
2.6.2022 - Seminář, školení
Brno, Vysoké učení technické
2
6. 2022
2.6.2022 - Seminář, školení
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů
Složky životního prostředí