zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář PRÁVNÍ POVINNOSTI PODNIKŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

25.08.2014
Firemní ekologie
Legislativa
Pozvánka na seminář PRÁVNÍ POVINNOSTI PODNIKŮ V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Kurz je zaměřen na seznámení se základními právními povinnostmi podniků v oblasti životního prostředí, výrazným akcentem na novinky v právní úpravě přijaté v průběhu roku 2014...

Vážení přátelé,

Jednou ze samozřejmých, byť nikoli triviálních, povinností podniků je plnění právních povinností, kterým podnik podléhá. Platí to samozřejmě i pro oblast životního prostředí.
Organizace, které využívají systém řízení vztahu k životnímu prostředí (systém EMS) mají za povinnost správně a úplně identifikovat ty právní požadavky v oblasti životního prostředí, které se jich týkají. U těchto požadavků pak musí zajistit jejich dodržování v praktické činnosti podniku, a musí pravidelně kontrolovat shodu plnění s jejich požadavky.
Identifikace jednotlivých právních povinností v oblasti životního prostředí je ztížena řadou dílčích novel a různými interpretacemi znění prvních předpisů jak ČR tak EU. Zlepšit orientaci v právních předpisech týkajících se životního prostředí a ve struktuře povinností z nich vyplývajících má napomoci tento kurz. Kurz se bude zabývat i problematikou tvorby a aktualizace registru právních požadavků v podnikových systémech EMS.
Kurz poskytne základní informace o právních povinnostech odvozených z environmentálního práva České republiky i Evropského společenství, vyžadovaných v podnikové praxi. Pozornost bude věnována novinkám v právních povinnostech i v ohlašování v roce 2014, především informace o aktuálních novelách právních předpisů (odpady, voda, ovzduší, chem. látky). Je koncipován jako základní odborný výcvik pracovníků zajišťujících plánování nebo řídících systém EMS nebo působí jako podnikoví ekologové. Může být také využit jako rozšiřující odborný výcvik auditorů systému EMS.

Na kurzu bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.


Písemné podkladové materiály k problematice právních povinností podniků v ŽP obdrží účastníci v průběhu kurzu.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

lektor kurzu:
Ing. Josef Marek, konzultant v ŽP, autorizovaná osoba pro posuzování vlivů na ŽP, bezpečnostní poradce ADR

PROGRAM KURZU

11. - 12. září (čtvrtek - pátek) - Praha

08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 12.30 Přednášky a diskuse
13.30 - 16.30 Přednášky a diskuse, přestávky budou určovány operativně
Kurz je zaměřen na seznámení se základními právními povinnostmi podniků v oblasti životního prostředí, výrazným akcentem na novinky v právní úpravě přijaté v průběhu roku 2014. Je vhodný především pro pracovníky podniků působí jako podnikoví ekologové, nebo kteří zajišťují systém EMS (ISO 14001) či EMAS (nařízení ES 1221/2009) v podniku. Kurz lze využít i pro doplňující odbornou přípravu interních auditorů.

Obsah kurzu:
o Základní přístup právní úpravy péče o životní prostředí v ČR a EU, horizontální požadavky - hodnocení vlivů na životní prostředí, integrovaná prevence a registry znečištění, právo na informace; ohlašování - ISPOP, IRZ, EPER; Ekologická újma a její hodnocení;
o problematika nakládání s odpady a obaly, programy odpadového hospodářství podniku, novely zákona o odpadech;
o ochrana ovzduší - zdroje znečištění, klasifikace, evidence, měření, administrativní a jiné povinnosti;
o problematika nakládání s vodami; vodní zákon, zákon o veřejných vodovodech a kanalizacích; havárie a skladování závadných látek;
o nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a prostředky, základní povinnosti a vazba na jiné právní požadavky (dohoda ADR, zákon o veřejném zdraví); REACH, GHS/CLP - klasifikace a označování látek;
o střety s ochranou přírody a biodiverzity, Natura 2000;
o právní úprava a požadavky v hospodaření s energiemi;
o různé - správní řád a správní řízení, soudní řád správní.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY

1. Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete obratem na adresu PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6, tak aby došla nejpozději do 9. září 2014.
2. Cena kurzu:
Vložné za 1 osobu: ........................................ 3.950,- Kč Cena je stanovena jako smluvní.
3. Při neúčasti účastníka (nebo náhradníka) se uhrazené vložné nevrací. Písemné podklady budou v tomto případě zaslány přihlášenému poštou.
4. Vaše přihlášky jsou automaticky akceptovány. Zařazení účastníků nepotvrzujeme. Osobně vyrozumíme pouze ty účastníky, kteří nebudou moci být z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný termín kurzu a nabídneme jim buď náhradní termín, nebo zrušení přihlášky a vrácení platby.
5. Platbu vložného poukažte na Raiffeisen Bank a.s., číslo účtu 3583647001/5500, variabilní symbol 2014102.
Naše IČO: 47145668, DIČ: CZ 5805062516, nejsme plátci DPH.
6. Při registraci na začátku kurzu předložte kopii dokladu o zaplacení. V nevyhnutelných případech po předchozí dohodě je možné zaplatit vložné i přímo při registraci. Daňový doklad obdrží účastníci při registraci.
7. Místo konání:
Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.
8. Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj č. 20 a 26 do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower). GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.
9. Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťonotváno. Na základě požadavku účastníka je možné zajisnottit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.
10. Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6, tel. a fax: 220 105 215, mobil 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz, www.marek-proeko.cz.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí