zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nedovolená změna chráněných částí přírody

10.09.2014
Chráněná území
Nedovolená změna chráněných částí přírody

Omezení nebo zákaz činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu chráněných částí přírody.

Podle§ 66 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je orgán ochrany přírody oprávněn stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat. Zákonem č. 350/2012 Sb. (tzv. velká novela stavebního zákona a související novelizace některých dalších předpisů) bylo ustanovení § 66 zákona č. 114/1992 Sb. s účinností od 1. ledna 2013 doplněno o druhý odstavec, který vylučuje, aby byla činnost omezena nebo zakázána v případě, kdy bylo vydáno platné pravomocné rozhodnutí.

Od počátku účinnosti zákona č. 350/2012 Sb. existují nejasnosti o tom, o jaké platné pravomocné rozhodnutí se jedná, tj. kterým orgánem a v jaké věci vydané.

Výkladová komise ministra životního prostředí se shodla na názoru, že orgán ochrany přírody může stanovit fyzickým a právnickým osobám podmínky pro výkon činnosti, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, popřípadě takovou činnost zakázat, pouze v případech, kdy nebylo k této činnosti vydáno povolující rozhodnutí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nemá-li daný subjekt k dispozici takové povolení - byť je adresátem povolení vydaného podle jiných předpisů (např. stavebního úřadu podle stavebního zákona) - nelze takovou činnost považovat za povolenou podle ZOPK.

Účelem § 66 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb. jistě je ochránit nabytá práva investorů, kterým byla činnost řádně povolena, zároveň ale nesmí dojít k nedovolené změně obecně nebo zvláště chráněných částí přírody. Tím je naplněn účel ustanovení § 66, tj. tím je zajištěna ochrana dynamiky přírodních procesů, a to i v případě, že je činnost (podle jiných zákonů, nikoliv však podle zákona č. 114/1992 Sb.) povolena.Zároveň je zajištěn soulad sezásadami ochrany životního prostředí, jako jsou zásada prevence, předběžné opatrnosti a odpovědnosti původce.

Není-li vydáváno k dané činnosti podle zákona č. 114/1992 Sb. rozhodnutí, ale "pouze" jiný povolující správní akt (závazné stanovisko či vyjádření), lze podle § 66 odst. 1 postupovat a činnost omezit nebo zakázat.

Omezit nebo zakázat činnost může orgán ochrany přírody pouze po pečlivém zvážení míry hrozícího zásahu do přírodních hodnot. Tato kompetence by nadále měla být uplatňována výjimečně a pouze v nezbytně nutných případech.

Výklad výkladové komise ministra životního prostředí je publikován ve Věstníku MŽP č. 5-6/2014:

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/4ecf356ee07f6389c1257d1000314bb8?OpenDocument

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí