zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Možnost uplatnění nových blokových výjimek dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pro projekty OPŽP 2007-2013 zakládající veřejnou podporu a související změny pravidel

04.09.2014
Obecné
Možnost uplatnění nových blokových výjimek dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 pro projekty OPŽP 2007-2013 zakládající veřejnou podporu a související změny pravidel

29. 7. 2014 byla na webu www.opzp.cz zveřejněna tisková zpráva informující o nabytí účinnosti Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 (Obecné nařízení o blokových výjimkách), jež nahrazuje Obecné nařízení o blokových výjimkách č. 800/2008.

Zpráva podává informace o základních změnách a základních pravidlech vyplývajících z nového Obecného nařízení o blokových výjimkách ve vztahu k podpoře v režimu Regionální investiční podpory. Tyto režimy byly oznámeny Evropské komisi (EK) 29. 7. 2014 pod čísly SA.39229 (oblast podpory 2.2), SA.39230 (oblast podpory 4.1), SA.39231 (oblast podpory 5.1).

Podle znění Obecného nařízení o blokových výjimkách č. 651/2014 bude nově rovněž možné využít pro projekty Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 (OPŽP 2007-2013) nové typy blokových výjimek, jež budou oznámeny na EK pro oblasti podpory 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1. Jedná se o následující podpory:

1) Podpora určená malým a středním podnikům (čl. 17-20)
2) Podpora na ochranu životního prostředí

  • Investiční podpora, která podnikům umožní řídit se přísnějšími environmentálními normami, než jsou normy Unie, nebo zvyšovat ochranu životního prostředí v případě, že norma Unie neexistuje (čl. 36)
  • Investiční podpora na energeticky účinné dálkové vytápění a chlazení (čl. 46)
  • Investiční podpora na recyklaci a opětovné použití odpadu (čl. 47)
  • Investiční podpora na energetickou infrastrukturu (čl. 48)

3) Podpora kultury a zachování kulturního dědictví (čl. 53)
4) Podpora na sportovní a multifunkční rekreační infrastrukturu (čl. 55)

Při čerpání podpory podle výše uvedených blokových výjimek je nutné již respektovat všechna nová pravidla vyplývající ze znění Obecného nařízení o blokových výjimkách č. 651/2014.

Investiční podporu a podporu zaměstnanosti určenou malým a středním podnikům (čl. 15) a Investiční podporu, která podnikům umožní řídit se přísnějšími normami, než jsou normy Společenství v oblasti ochrany životního prostředí, nebo zvyšovat úroveň ochrany životního prostředí v případě, že norma Společenství neexistuje (čl. 18) dle Obecného nařízení o blokových výjimkách č. 800/2008, již nebude možné uplatnit.

Upozorňujeme dále mimo jiné na povinnost vyplývající z právní úpravy Obecného nařízení o blokových výjimkách č. 651/2014, kdy žadatelé z řad podnikatelských subjektů u všech typů podpor doloží, že podnik není vyloučen z podpory na základě následujících definic.

Podpora nesmí být poskytnuta podniku:

  • na který byl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Komise prohlašujícím, že podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem
  • podnikům v obtížích

"Podnikem v obtížích" ve smyslu Obecné nařízení o blokových výjimkách č. 651/2014 se rozumí podnik, v jehož případě nastane alespoň jedna z následujících okolností:

a) V případě společnosti s ručením omezeným (která není malým nebo středním podnikem a jejíž existence nepřesahuje tři roky nebo - pro účely způsobilosti pro rizikové financování - která není malým nebo středním podnikem do sedmi let od jeho prvního komerčního prodeje, jenž je na základě hloubkové kontroly provedené vybraným finančním zprostředkovatelem způsobilý pro investice v oblasti rizikového financování), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny upsaného základního kapitálu. Tento případ nastává, když je výsledek odečtení kumulovaných ztrát od rezerv (a všech dalších prvků, jež se obecně považují za kapitál společnosti) negativní a svou výší překračuje polovinu upsaného základního kapitálu. Pro účely tohoto ustanovení se za "společnost s ručením omezeným" považují zejména formy podniků uvedené v příloze 1 směrnice 2013/34/EU1) a "základní kapitál" zahrnuje případně jakékoli emisní ážio.

b) V případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti (která není malým nebo středním podnikem a jejíž existence nepřesahuje tři roky nebo - pro účely způsobilosti pro rizikové financování - která není malým nebo středním podnikem do sedmi let od jeho prvního komerčního prodeje, jenž je na základě hloubkové kontroly provedené vybraným finančním zprostředkovatelem způsobilý pro investice v oblasti rizikového financování), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v účetnictví této společnosti. Pro účely tohoto ustanovení se za "společnost, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti" považují zejména formy podniků uvedené v příloze II směrnice 2013/34/EU.

c) Jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje kritéria vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých věřitelů.

d) Jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku nebo jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán restrukturalizace.

e) V případě podniku, který není malým nebo středním podnikem, kde v uplynulých dvou letech:

1. účetní poměr dluhu společnosti k vlastnímu kapitálu je vyšší než 7,5 a
2. poměr úrokového krytí hospodářského výsledku společnosti před úroky, zdanění a odpisy (EBITDA) je nižší než 1,0.

Základní změny, včetně nových povinností pro žadatele, vyplývající z pravidel nového Obecného nařízení o blokových výjimkách č. 651/2014 budou zapracovány v programové dokumentaci OPŽP (konkrétně v Programovém dokumentu, Implementačním dokumentu, Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a Směrnici MŽP) v nejbližším možném termínu. Aktualizovaná programová dokumentace a seznam oznámených režimů podpory pro programové období 2007-2013 budou následně zveřejněny na webu OPŽP.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí