zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj

26.09.2014
Chráněná území
Vyhlášení Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj

Dnem 1. září 2014 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 176/2014 Sb., kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj.

Dochází tak k rozšíření stávající CHKO Kokořínsko (vyhlášena výnosem z r. 1976) o samostatnou část Dokesko.

Nově vyhlašované území Dokeska (s rozlohou 13 622 ha) je přírodovědně mimořádně cenné a dosud nebylo dostatečně chráněno. Ministerstvo životního prostředí navrhlo disjunktní rozšíření stávajícího zvláště chráněného území CHKO Kokořínsko o dokeskou část, a to také v kategorii zvláště chráněného území ,,chráněná krajinná oblast"podle § 25 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Potřeba územního rozšíření stávající CHKO Kokořínsko o dokeskou část vyplynula ze současného stavu znalostí o výskytu a rozšíření přírodě blízkých ekosystémů a zachovalosti krajinného rázu. Zároveň novým vyhlášením zájmového území dochází k zajištění ochrany evropsky významných lokalit, které se na území nové CHKO nachází (Jestřebsko-Dokesko, Horní Ploučnice, Velký a Malý Bezděz, Slatinné vrchy, Poselský a Mariánský rybník a Ronov-Vlhošť). Tyto evropsky významné lokality (EVL) jsou zařazeny do národního seznamu EVL nařízením vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu EVL. Nařízení vlády č. 318/2013 Sb. zároveň stanovilo povinnost zajistit ochranu EVL v kategorii CHKO.

Územní rozšíření CHKO Kokořínsko o dokeskou část zajistí vedle administrativní ochrany přírodovědně cenného území také jednodušší přístup k vyřizování záležitostí občanů v oblasti ochrany přírody a možnost kvalitnější péče o přírodu. Na území Dokeska totiž dosud docházelo k překryvu územní působnosti několika orgánů ochrany přírody (krajského úřadu, pověřených obcí, správy CHKO a Ministerstva životního prostředí) z důvodu vysokých přírodovědných hodnot a přítomnosti maloplošných zvláště chráněných území, evropsky významných lokalit a ptačí oblasti v oblasti Máchova kraje (dokeské části). Územním rozšířením stávající CHKO Kokořínsko o Dokesko dochází k odstranění tohoto stavu a ke sjednocení většin úkonů vyplývajících ze zákona č. 114/1992 Sb. na jeden správní orgán - dosavadní Správu CHKO Kokořínsko.

Na celém území Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj je možné pouze s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody:

a) vyznačovat pěší, cyklistické, jezdecké, běžecké a jiné obdobné tratě, trasy a stezky,

b) provádět vzlety a přistání se sportovními létajícími zařízeními mimo letiště1),

c) provádět značení horolezeckých terénů a údržbu horolezeckých zařízení včetně trvalých jisticích prostředků,

d) provádět horolezeckou činnost mimo horolezecké terény označené v souladu s písmenem c),

e) provozovat na vodních tocích a plochách vodní sporty,

f) upravovat koryta vodních toků, zejména vytvářet příčné překážky, stupně a prahy, zasahovat do břehových porostů či přemisťovat sedimenty,

g) odstraňovat litorální porosty rybníků a jiných vodních ploch a plovoucí nebo ponořenou vegetaci,

h) odbahňovat rybníky a jiné vodní plochy a ukládat vytěžené sedimenty,

i) provádět podzemní vrty za účelem průzkumu a odběru vod vyjma vrtů a studen pro osobní potřebu, nebo

j) pořádat a organizovat akce s účastí více než 100 účastníků mimo zastavěné území obce.

Souběžně s vyhlášením nové (rozšířené) CHKO Kokořínsko - Máchův kraj byla ve Sbírce zákonů publikována vyhláška č. 177/2014 Sb., o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj, a také novela zákona č. 114/1992 Sb. (zákon č. 175/2014 Sb.), která upřesňuje správní obvod dosavadní Správy CHKO Kokořínsko.

http://www.mzp.cz/cz/news_20140409_chko_kokorinsko

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=176/2014&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy

Autor: Mgr. Eva Mazancová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí