zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Plyn je dobrý sluha, ale musíte s ním umět vyjít

10.11.2014
Energie
Plyn je dobrý sluha, ale musíte s ním umět vyjít

Zemní plyn je považován za čistý zdroje energie, v celé Evropě se na energetickém mixu podílí asi čtvrtinou..

V Česku odebírá zemní plyn cca 2,6 milionu domácností. Podle odhadů odborníků z MPO je v Česku mezi 4,5 až 5 miliony plynových zařízení a spotřebičů.

Knesporným výhodám zemního plynu patří především jeho snadná dostupnost pro zákazníka bez potřeby skladování, rychlá a snadná regulace. Každá hospodyňka ví, že na plynu uvaří nejrychleji a pohodlně, protože se plamen dá snadno regulovat, plynové ohřívače jsou výkonné a rychlé. Vytápění zemním plynem je rovněž příjemné, díky snadné regulaci výkonu plynových kotlů pro ohřev a přípravu teplé vody.

Kromě toho patří plyn k ekologickým zdrojům a zároveň je také nejefektivnější ze všech paliv. Vzhledem k tomu, že se nejedná o domácí přírodní zdroj, nýbrž zdroj importovaný, za určitou nevýhodu lze považovat dovozní závislost.

Provoz a údržba plynových spotřebičů se řídí návodem výrobce, nicméně práva a povinnosti stanovuje zákazníkům (provozovatelům plynových zařízení) energetický zákon (č. 458/2000 Sb.) a jeho paragraf 62. Podle něj každý, kdo provozuje plynový spotřebič, jej musí udržovat v takovém stavu, aby se tento spotřebič nestal příčinou ohrožení života, zdraví a majetku osob, a v případě zjištění závady ji musí neodkladně odstranit. Lhůty a obsah výchozích a provozních revizí plynových zařízení pak stanovuje vyhláška č. 85/1978 Sb.

Za provoz plynových spotřebičů odpovídá jejich majitel, případně osoba určená ve smlouvách (např. nájemní, provozní atd.). Kontroly a servis provádějí odborně způsobilí pracovníci servisních firem, které jsou doporučovány prodejci plynových zařízení. Jejich seznam a informace o nich lze nalézt také na webu www.bezpecnyplyn.cz.

Domácnosti používající plynový kotel nebo průtokový ohřívač teplé užitkové vody jsou tedy rovněž provozovateli plynových zařízení, a proto by měly zajišťovat jejich pravidelné kontroly a servis, přestože povinnost zajišťovat provedení provozních revizí domácnostem z vyhlášky nevyplývá.

Jak často a kdy kontrolovat plynové spotřebiče?

Servis a údržba plynových spotřebičů se provádí v termínech podle požadavku výrobce. Nicméně řada majitelů plynových kotlů si jistě klade otázku, zda je lepší si nechat kotel zkontrolovat těsně před začátkem topné sezony, nebo po jejím skončení.

"Kontrolu a servis doporučuji provádět vždy před začátkem topné sezony. Je-li plynový spotřebič umístěn v prašném prostředí, doporučuji provádět kontrolu a servis i vícekrát v roce. Součástí servisního výkonu u spotřebičů v provedení B, tedy spotřebičů, které potřebný vzduch pro spalování odebírají z prostoru, ve kterém jsou umístěny a spaliny jsou odváděny do vnějšího ovzduší spalinovou cestou, (kouřovod a komín), by mělo být také posouzení správné funkce odtahu spalin," říká Petr Štefl, vedoucí technické sekce Českého plynárenského svazu.

Provozní a výchozí revize plynových zařízení provádí revizní technik plynových zařízení s příslušným osvědčením vydaným Technickou inspekcí České republiky (vyhláška č. 21/1979 Sb.), přičemž technik nemusí být zaměstnancem dodavatele plynu a nemusí mít vazbu ani na distributora plynu, ani na obchodníka s plynem.

Za provedení revize je nutné zaplatit, je totiž posuzována za službu. Výše platby souvisí s rozsahem revidovaného plynového zařízení a jeho složitostí.

Prevence je základem spokojenosti a bezpečnosti

"Významným prvkem v prevenci poruch a havárií všech technických zařízení je jejich pravidelný servis. Dobře a v souladu s návodem výrobce udržovaný plynový spotřebič nepředstavuje žádná rizika.

Pokud pravidelné kontroly a údržbu zanedbáme, může se zhoršit technický stav plynového spotřebiče a nebo spalinové cesty, což může vést u provozu plynových spotřebičů v provedení B k produkci většího množství oxidu uhelnatého (CO). A ten pak může za určitých nepříznivých okolností způsobit otravu, která může skončit i smrtí," varuje Petr Štefl. Jak dodává, důsledná prevence je vždy levnější a přináší méně starostí než odstraňování následné poruchy.

Aby plynový spotřebič v provedení B dobře fungoval, potřebuje dostatek vzduchu a správný odvod spalin. Při nedokonalém spalování zemního plynu může totiž vznikat již zmíněný CO, a ten se může při špatném odvádění spalin shromažďovat v prostoru, v němž je spotřebič. Špatný odvod spalin je zaviněn buď nedostatečným komínovým tahem, nebo zanesením výměníku spotřebiče.

"Spuštěním digestoře, větracího zařízení či centrálního vysavače se vytvoří v místnosti podtlak. Ten ovšem může vzniknout i provozem krbů a krbových kamen. Spaliny pak nejsou odváděny kouřovodem a komínem, ale postupují do prostoru směrem ke zdroji podtlaku.

Dalším nebezpečím je zanesení výměníku spotřebiče v provedení B. Plynový spotřebič nasává vzduch pro spalování z okolí, v němž jsou i prachové a jiné částice, třeba z praní a sušení prádla v bytě, nebo může jít o chlupy z domácích zvířat, zbytky pracího prášku a podobně. Tyto látky nejsou samy o sobě škodlivé, ale například způsobí, že při průchodu výměníkem tepla plynového kotle nebo průtokového ohřívače se za vysokých teplot připalují na stěny výměníku a postupně zhoršují jeho průchodnost," popsal vznik rizika Petr Štefl.

Může však jít také o méně očekávané, zdánlivě nevinné příčiny - třeba otevřené vchodové dveře na schodiště, například při stěhování nábytku. Může vzniknout umělý "komínový" tah schodiště a způsobený podtlak v místnosti zapříčiní špatný odvod spalin. Zmíněné případy nemůže běžný uživatel bytu předvídat.

Technická pravidla G 704 01 - Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách, však na tyto případy pamatují a jsou dobrým pomocníkem pro servisní a revizní techniky plynových zařízení při předcházení takovým provozním stavům, které by mohly vést až k ohrožení zdraví, života či majetku při provozu plynových spotřebičů.

Nejen ekologie, ale i ekonomika

Dokonalým spálením kubického metru plynu lze získat 35,84 MJ, znečištěný výměník zaviní, že se při spalování uvolní pouze 83,7 procenta (29,99 MJ), zbytek odchází ve formě nespáleného oxidu uhelnatého.

A další zajímavý fakt, který je uveden na webu bezpecnyplyn.cz: vyčištěním výměníku poklesne spotřeba plynu potřebná na dodání určitého množství tepla do systému o necelých 19,5 procenta. A to je úspora, která bohatě pokryje náklady na provádění pravidelné údržby.

Vnímejme signály zařízení

Zhoršený technický stav plynového spotřebiče se v praxi může projevit několika snadno ověřitelnými způsoby. Je třeba nebýt hluchý ani slepý k signálům, které k nám spotřebič vysílá.

Pokud si všimnete, že váš sporák má žlutý plamen v důsledku nedokonalého spalování, zaznamenáte stopy znečištění okolo plynového spotřebiče, kyselý zápach a vlhkost, volejte technika. Nebo když se po zapnutí plynového sporáku či jiného spotřebiče orosí studené plochy v okolí, jako třeba zrcadla. Pak odborníci doporučují ihned spotřebič vypnout, začít intenzivně větrat a neprodleně kontaktovat servisního technika.

Praxe ukazuje, že k otravám dochází náhle a bez většího varování. Oxid uhelnatý je plyn bez barvy a zápachu, vzniká nejčastěji při nedokonalém spalování jakéhokoliv paliva (organické látky). Po proniknutí do organismu se váže na červené krevní barvivo hemoglobin, a tato vazba je zhruba 200 až 300krát pevnější než vazba hemoglobinu s kyslíkem.

Nástup otravy je rychlý, ale souvisí s individuálními dispozicemi každého člověka. Pak je jen otázkou času a okolností, je-li zasažený schopen se dostat na čerstvý vzduch a zavolat si pomoc.

Jak se ochránit před otravou?

Jednou z možností, jak ochránit zdraví před účinky CO, je instalace detektoru výskytu tohoto jedovatého plynu, který odhalí přítomnost CO v místnosti, nebo použitím bezpečnějších moderních spotřebičů plynu, které jsou vybaveny zabezpečovacími prvky jako pojistkou proti zpětnému toku spalin, spalinovým čidlem hořákové komory či oxystopem.

Využití detektorů CO však vyžaduje také splnění určitých předpokladů. "Doporučuji poradit se s odborníkem, neboť řada zejména levnějších zařízení neplní požadavky, které zákazník očekává. Dále je třeba si uvědomit, že provoz je omezen i životností senzorů a baterií. Dále je potřebná kalibrace čidel a senzorů," upozorňuje Petr Štefl. Nejedná se tedy o bezúdržbové zařízení.

Pokud si lidé chtějí detektor pořídit, odborníci doporučují zařízení pracující s nejnovějšími technologiemi, které zajišťující přesnost a spolehlivost jejich provozu. Důležité je podívat se, jakou záruku výrobce nabízí: Výrobky renomovaných firem nabízejí až šestiletou záruku a životnost až sedm let. Z hlediska pořizovacích nákladů se cena těchto zařízení pohybuje od zhruba tisíce korun výše.

Je otázkou, zda by domácnosti užívající zmíněné plynové spotřebiče měly být povinně vybaveny detektory CO. Český plynárenský svaz na toto téma dělal průzkum v různých evropských zemích. Víceméně se vždy jednalo o komerční záležitost.

"Povinnou instalaci detektorů do všech domácností na základě legislativního předpisu nevidím však příliš reálnou. Podle našich informací není běžná ani v okolních zemích," potvrdil Petr Štefl. Povinné instalace detektorů výskytu oxidu uhelnatého však musí mít třeba plynové kotelny, které provozují právnické a podnikající fyzické osoby.

I plyn bývá cílem zlodějů

Plynové spotřebiče jsou tedy využívaný hojně, a někdy i nelegálně. V médiích se nedávno objevily zprávy o černých odběrech plynu. Upozornila na to společnost RWE, která registruje stovky nelegálních odběrů.

"Jen za loňský rok společnost RWE Gas Net, která plyn ve většině republiky distribuuje, odhalila asi 4500 nelegálních odběrů, dvě třetiny případů byly v Ústeckém kraji. Představuje to asi 200procentní meziroční nárůst," uvádí Miloslav Zaur, předseda Rady ČPS a jednatel RWE Gas Net.

Dlužno říci, že společnost plyn nejen dopravuje do domácností, ale musí dopravní sítě udržovat v dobrém a bezpečném stavu, což představuje nemalé náklady. Právě černými odběry přichází o miliony korun.

"Dříve se škody pohybovaly do pěti milionů korun ročně, ale letos byla škoda jen u společnosti RWE vyčíslena na 60 milionů korun, z toho právě sever Čech odhadujeme asi na 40 milionů," udává jednatel Zaur a dodává, že s neoprávněnými odběry se potýkají také jiní zahraniční distributoři.

Otázkou zůstává, jakých rozměrů tyto aktivity nabývají. Severočeský region se významně odlišil od průměrů jiných, i zahraničních regionů. "Domníváme se, že za nimi dokonce stojí organizovaná skupina lidí. Na Teplicku byl třeba v Duchcově nelegální odběr prokázán u každého pátého kontrolovaného plynoměru. Většinou se to týkalo fyzických osob, ale výjimkou nebyly ani právnické osoby," popsal Zaur nedávný stav.

Za černý odběr hrozí trestní stíhání

Každý, kdo plyn odebírá načerno, musí počítat s nepříjemnými důsledky. Pokuty za černý odběr sice nejsou uplatňovány, ale je vyčíslena náhrada škody podle vyhlášky 108/2011 Sb. a ta je pak na zákazníkovi vymáhána. Některé případy mohou vést až k soudnímu řízení; pokud černým odběrem vzniká bezpečnostní riziko, hrozí i trestní stíhání.

Energetický zákon už dnes stanoví, že pokud nelze zjistit výši skutečné škody a nedojde-li k dohodě o výši škody mezi dodavatelem a odběratelem, určí se její výše výpočtem podle platné vyhlášky.

"Tento výpočet pro odběratele není vůbec příznivý. Vychází totiž ze součtu příkonů všech instalovaných spotřebičů a časového profilu jejich využívání. Výše náhrady škody se pak snadno vyšplhá na několik desítek nebo dokonce stovek tisíc korun. Navíc neoprávněný odběr plynu je krádeží a pachatel může být podle §205 trestního zákoníku potrestán odnětím svobody až na dva roky," vypočítává předseda ČPS Zaur.

Dále upozorňuje na to, že neoprávněným odběrem je i odběr bez uzavřené smlouvy anebo v rozporu s uzavřenou smlouvou - tedy neplnění platebních povinností, odběr bez měřicího zařízení nebo s neoprávněně upraveným měřicím zařízením, a to včetně poškození kovových plomb (tj. úředních značek).

"To jsou právě případy ze severních Čech, kde se objevují falzifikáty úředních značek. Neoprávněným odběrem je také odběr z připojení na vedení před měřicím zařízením nebo odběr, kdy zákazník opakovaně bez vážného důvodu neumožní přístup k měřicímu zařízení," doplňuje.

Černým odběratelem načerno?

Každý odběratel ručí podle M. Zaura za plynoměr. Plynoměr bývá často umístěn na veřejně přístupném místě a může ho poškodit téměř kdokoliv. Samotné poškození úřední značky však není impulzem pro vymáhání škody za neoprávněnou manipulaci s plynoměrem. Tím je až výrok soudního znalce, který každý podezřelý plynoměr kontroluje a zjišťuje, zda s počitadlem plynoměru bylo násilně manipulováno.

"V případě pronájmů se vyplatí hned po uzavření nájemní smlouvy převést odběr plynu na nájemníka. Řešení jakýchkoliv případných problémů či nedoplatků za dodávky pak bude věcí tohoto nájemníka, a nikoliv pronajímatele," dodává předseda ČPS.

Černým odběrům se intenzivně věnují všechny plynárenské společnosti. Používají se rutinní kontrolní mechanismy, ale i externí firmy, které mají odborníky se speciálním vybavením. Také se v tuto chvíli zkouší pilotní projekt s dálkovými odečty plynoměrů, kdy speciální měřicí vůz měsíčně odečítá hodnoty plynoměrů.

"Je to cesta, jak nelegálním odběrům předcházet, ale je to finančně náročné. Bylo by potřeba, aby technologie pro dálkové odběry zlevnily a byly technicky vyspělejší," přeje si M. Zaur.

Pravdou je, že riskovat kvůli černému odběru se nevyplatí. Velký anebo dlouhodobý neoprávněný odběr může stěží zůstat neodhalený.

Krizové plány hájí domácnosti

Přestože je v současné době značná diversifikace dovozních zdrojů, díky vybudování plynovodu Nord Stream, panují v tuzemsku určité obavy ze situace, která souvisí s geopolitickým sporem Ruska a Ukrajiny a mohla by se projevit zastavením dodávek z Ruska. Jak však uvedl ministr MPO Mládek, Česká republika je na nadcházející zimu dobře připravena, má plné zásobníky a bezprostřední nebezpečí zatím nehrozí.

Podle výsledků stres testů, které provádělo MPO ve spolupráci s Evropskou komisí, nám nehrozí nebezpečí v podobě omezení ani pro české domácnosti, ani pro české firmy. "Byli bychom schopni zajistit zásobování plynem, až již ze zásobníků a alternativních zdrojů. Plyn by přicházel z Německa, případně by byl nakupován na spotových trzích," uvedl ministr Mládek na setkání s novináři 9. září 2014 v Hájích u Příbrami.

Úplné přerušení dodávek ruského plynu už by problémem bylo. Měsíční výpadek dodávky bychom ustáli bez jakéhokoliv omezení, delší výpadek by znamenal regulační režimy a odběry jen pro domácnosti.


Provozovatelé distribuční sítě

Až do domácností proudí plyn prostřednictvím 70 tisíc km dlouhé distribuční sítě.

- RWE GasNet obhospodařuje 63 857 km plynovodů, tedy 81,8 %,

- Pražská plynárenská Distribuce provozuje 13,9 %,

- E.ON Distribuce zajišťuje 4,1 %,

- na ostatní provozovatelé (např. MND) připadají v součtu 0,2 %.

Provozovatel distribuční soustavy musí zajistit bezpečnost soustavy a zodpovídá za její stav až k hlavnímu uzávěru plynu, který je u domu.

Poruchy od hlavního uzávěru po spotřebiče zákazník řeší sám a ve své režii.

Otrava oxidem uhelnatým se projevuje:

- zčervenáním (cihlově červený obličej),

- bolestmi hlavy,

- zvracením,

- závratěmi,

- poruchami zraku,

- zrychlením dechu a tepu,

- poruchami vědomí až bezvědomí.

První pomocí je zajištění čerstvého vzduchu, popř. umělé dýchání, lékařská první pomoc spočívá v podávání kyslíku. Nutno volat rychlou záchrannou pomoc 112, 155.

AUTOR: Eva Vítková
ZDROJ: Energetika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí