zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na Kandidátský seznam bylo zařazeno 6 dalších látek

28.01.2015
Chemické látky
Na Kandidátský seznam bylo zařazeno 6 dalších látek

ECHA zařadila na Kandidátský seznam 6 látek vzbuzujících velmi velké obavy (látky SVHC) a jeden stávající záznam aktualizovala z dalšího důvodu pro zařazení (zveřejněno ECHA 17. 12. 2014).

Agentura ECHA po jednomyslném odsouhlasení Výborem členských států zařadila 17. 12. 2014 na Kandidátský seznam (KS) tyto SVHC látky:

  • Cadmium fluoride (7790--79--6);
  • Cadmium sulphide (1306--23--6);
  • 2--benzotriazol--2--yl--4,6--di--tert--butylphenol (UV--320) CAS 3846--71--7;
  • 2--(2H--benzotriazol--2--yl)--4,6--ditertpentylphenol (UV--328) CAS 25973--55--1;
  • 2--ethylhexyl 10--ethyl--4,4--dioctyl--7--oxo--8--oxa--3,5--dithia--4--stannatetradecanoate (DOTE) CAS 15571--58--1;
  • reaction mass of 2--ethylhexyl 10--ethyl--4,4--dioctyl--7--oxo--8--oxa--3,5--dithia--4--stannatetradecanoate and 2--ethylhexyl 10--ethyl--4--[[2--[(2--ethylhexyl)oxy]--2--oxoethyl]thio]--4--octyl--7--oxo--8--oxa--3,5--dithia--4--stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE).

Fluorid kademnatý a síran kademnatý jsou látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci (CMR). U těchto látek existují rovněž obavy z možných vážných účinků na lidské zdraví, především jsou to účinky na ledviny a kosti (článek 57f nařízení REACH).

Dvě benzotriazolové látky (UV--320 a UV--328) jsou identifikovány jako látky perzistentní, bioakumulativní a toxické a vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (PBT / vPvB).

Další dvě látky DOTE a reakční směs DOTE a MOTE jsou klasifikovány jako toxické pro reprodukci.

Výbor členských států rovněž jednomyslně odsouhlasil, že bis (2--ethylhexyl) ftalát (DEHP) splňuje kritéria pro identifikaci jako látka SVHC podle článku 57 (f) kvůli svým vlastnostem vyvolávajícím narušení endokrinní činnosti s možnými vážnými účinky na životní prostředí. DEHP je již zahrnut do KS jako látka toxická pro reprodukci, tato položka však bude aktualizována z důvodu přidání další nebezpečné vlastnosti.

V současné době obsahuje Kandidátský seznam 161 SVHC látek.

Výrobci a dovozci předmětů, které obsahují některou z šesti látek nově přidaných na KS, mají povinnost do šesti měsíců podat oznámení o těchto látkách agentuře ECHA pokud: látka je v těchto předmětech přítomna v celkovém množství větším než jedna tuna na výrobce nebo dovozce za rok a látka je v těchto předmětech přítomna v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostních, pokud neplatí výjimky.

Další informace:

Celá zpráva ECHA v angličtině

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí