zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhlášky o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidů

17.02.2015
Geologie
Legislativa
Vyhlášky o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích...

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře a vymezení konkrétních ochranných opatření
Citace: 29/2015 Sb. Částka: 15/2015 Sb.
Na straně (od-do): 426-430 Rozeslána dne: 13. února 2015
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 29. ledna 2015 Datum účinnosti od: 1. března 2015
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 164/2001 Sb.
29


VYHLÁŠKA


ze dne 29. ledna 2015


o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu
ložiska Hamr na Jezeře a vymezení konkrétních ochranných opatření


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):

§ 1


Stanovení ochranných pásem


(K § 21 odst. 1, § 22 odst. 5 a § 23 odst. 3
lázeňského zákona)

(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře (dále jen "zdroj"), okres Liberec, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

(2) Ochranné pásmo I. stupně tvoří území, na kterém se zdroj nachází. Území je tvořeno pozemkovými parcelami číslo 422/43, 422/44, 422/45, 422/46, 444/1, 444/2, 443/3, 443/4, 443/5, 445, 623/1 a 623/2 v katastrálním území Hamr na Jezeře.

(3) Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 4 000, která je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 10 000, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce, a v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 50 000, která je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo II. stupně se nachází na katastrálním území Hamr na Jezeře a Břevniště pod Ralskem a je graficky vyznačeno v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 10 000, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce, a v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 50 000, která je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2


Vymezení konkrétních ochranných opatření


(K § 22 odst. 5, § 23 odst. 3 a § 24 odst. 2 a 3
lázeňského zákona)

(1) Na část ochranného pásma I. stupně v místě, kde probíhá těžba zdroje, je vstup zakázán v souladu s lázeňským zákonem.

(2) V ochranném pásmu II. stupně zdroje je zakázáno


a) zřizovat veřejná pohřebiště,


b) budovat dálnice a dálkové produktovody,


c) budovat nebo provozovat čerpací stanice pohonných hmot a olejové kotelny,


d) budovat nebo provozovat skládky odpadů a skladovat odpady,


e) umísťovat polní hnojiště a zařízení pro skladování siláže,


f) vyvážet obsah bezodtokých jímek, močůvkových jímek a kejdy hospodářských zvířat na pozemky,


g) budovat nebo provozovat trvalé skladovací prostory ropných produktů, hnojiv a chemických prostředků,


h) aplikovat chemické přípravky na ochranu rostlin, u kterých nelze jednoznačně vyloučit vliv na kvalitu nebo kvantitu podzemních vod nebo zdroje,


i) provádět práce za účelem odvodnění a úpravy koryt vodních toků, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod, s výjimkou provádění běžné správy vodního toku a pozemků při něm ležících v rámci správy vodního toku,


j) provádět meliorační práce,


k) budovat nebo provozovat objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologie manipulace se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,


l) zatížit pastevní areály hospodářskými zvířaty v intenzitě nad 1 velkou dobytčí jednotku/ha1) a provádět jednooplůtkové pastvy,


m) umísťovat příkrmiště a napajedla ve vzdálenosti do 25 m od vodních toků a zamokřených ploch,


n) vypouštět odpadní vody a závadné látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, do vod povrchových nebo podzemních a do vodního toku protékajícího ložiskem, včetně jejich aplikace na povrch terénu,


o) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení bez zajištění likvidace odpadních vod do bezodtoké jímky nebo veřejné kanalizace,


p) realizovat vrty pro studny a tepelná čerpadla a budovat studny,


q) provádět hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem a trhací práce,


r) k ošetření komunikací používat jiné než inertní posypové materiály,


s) na lesních pozemcích provádět těžbu dřeva jinak než probírkou nebo způsobem těžby, kdy šířka holé seče nepřekročí průměrnou výšku těženého porostu, nebo


t) hospodařit v lesích zvláštního určení tak, že by mohl být negativně ovlivněn přirozený režim podzemních vod.


(3) Zákazy stanovené v odstavci 2 písm. q) se nepoužijí v ochranných pásmech I. a II. stupně zdroje na území, v němž se ochranná pásma překrývají s chráněným ložiskovým územím Stráž pod Ralskem a dobývacím prostorem Hamr pod Ralskem III.

§ 3


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2015.

Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.


____________________________________________________________

1) Například vyhláška č. 337/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 29/2015 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 29/2015 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 29/2015 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně Kundratice a vymezení konkrétních ochranných opatření
Citace: 30/2015 Sb. Částka: 15/2015 Sb.
Na straně (od-do): 431- 435 Rozeslána dne: 13. února 2015
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 29. ledna 2015 Datum účinnosti od: 1. března 2015
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 164/2001 Sb.
30


VYHLÁŠKA


ze dne 29. ledna 2015


o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně Kundratice
a vymezení konkrétních ochranných opatření


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):

§ 1


Stanovení ochranných pásem


(K § 21 odst. 1, § 22 odst. 5 a § 23 odst. 5
lázeňského zákona)

(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně Kundratice (dále jen "zdroj"), okres Liberec, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

(2) Ochranné pásmo I. stupně tvoří území, na kterém se zdroj nachází. Území je tvořeno částmi pozemkových parcel číslo 1239/6, 1252/1 a 1265/1 v katastrálním území Lázně Kundratice.

(3) Vymezení ochranného pásma I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 3 000, která je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce, v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 10 000, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce, a v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 50 000, která je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo II. stupně se nachází na katastrálním území Lázně Kundratice a je graficky vyznačeno v základní mapě České republiky v měřítku 1: 10 000, která je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce, a v základní mapě České republiky v měřítku 1 : 50 000, která je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2


Vymezení konkrétních ochranných opatření


(K § 22 odst. 5, § 23 odst. 3 a § 24 odst. 2 a 3
lázeňského zákona)

(1) Na část ochranného pásma I. stupně v místě, kde probíhá těžba zdroje, je vstup zakázán v souladu s lázeňským zákonem.

(2) V ochranném pásmu II. stupně ve vzdálenosti do 50 m od hranice ochranného pásma I. stupně je zakázáno provozovat parkovací plochy bez nepropustných povrchových úprav a bez odvodu povrchových vod přes odlučovače ropných látek do kanalizace nebo trvalé vodoteče.

(3) V ochranném pásmu II. stupně zdroje je zakázáno


a) zřizovat veřejná pohřebiště,


b) budovat dálnice a dálkové produktovody,


c) budovat nebo provozovat čerpací stanice pohonných hmot a olejové kotelny,


d) budovat nebo provozovat skládky odpadů a skladovat odpady,


e) umísťovat polní hnojiště a zařízení pro skladování siláže,


f) vyvážet obsah bezodtokých jímek, močůvkových jímek a kejdy hospodářských zvířat na pozemky,


g) budovat nebo provozovat trvalé skladovací prostory ropných produktů, hnojiv a chemických prostředků,


h) aplikovat chemické přípravky na ochranu rostlin, u kterých nelze jednoznačně vyloučit vliv na kvalitu nebo kvantitu podzemních vod nebo zdroje,


i) provádět práce za účelem odvodnění a úpravy koryt vodních toků, které by mohly ohrozit přirozený režim podzemních vod, s výjimkou provádění běžné správy vodního toku a pozemků při něm ležících v rámci správy vodního toku,


j) provádět meliorační práce,


k) budovat nebo provozovat objekty pro zemědělskou výrobu, objekty průmyslové výroby a jiné objekty, ve kterých je výraznou složkou technologie manipulace se závadnými látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod,


l) zatížit pastevní areály hospodářskými zvířaty v intenzitě nad 1 velkou dobytčí jednotku/ha1) a provádět jednooplůtkové pastvy,


m) umísťovat příkrmiště a napajedla ve vzdálenosti do 25 m od vodních toků a zamokřených ploch,


n) vypouštět odpadní vody a závadné látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, do vod povrchových nebo podzemních a do vodního toku protékajícího ložiskem, včetně jejich aplikace na povrch terénu,


o) zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení bez zajištění likvidace odpadních vod do bezodtoké jímky nebo veřejné kanalizace,


p) realizovat vrty pro studny a tepelná čerpadla a budovat studny,


q) provádět hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem a trhací práce,


r) k ošetření komunikací používat jiné než inertní posypové materiály,


s) na lesních pozemcích provádět těžbu dřeva jinak než probírkou nebo způsobem těžby, kdy šířka holé seče nepřekročí průměrnou výšku těženého porostu, nebo


t) hospodařit v lesích zvláštního určení tak, že by mohl být negativně ovlivněn přirozený režim podzemních vod.


(4) Zákazy stanovené v odstavci 3 písm. q) se nepoužijí v ochranném pásmu II. stupně zdroje, a to na území, v němž se ochranné pásmo překrývá s chráněným ložiskovým územím Kotel, a dále též při likvidaci vrtů č. 095064, 111096, BV1T a BV2.

§ 3


Přechodné ustanovení

Činnost provozovaná do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, která je v rozporu s § 2 odst. 2, musí být ukončena do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 4


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2015.

Ministr:
MUDr. Němeček, MBA, v. r.


____________________________________________________________

1) Například vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 30/2015 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 30/2015 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2015 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí