zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Geologická lokalita Červený kopec v Brně - vzácná ukázka devonských hornin

29.03.2015
Geologická lokalita Červený kopec v Brně - vzácná ukázka devonských hornin

Vystupují zde jako načervenale až nafialověle zbarvené křemenné slepence, ve kterých jsou polohy středně-hrubě zrnitých křemenných až arkózovitých pískovců obsahující křemenné valounky. Slepence jsou drobnozrnné až střednozrnné s podpůrnou strukturou valounů, zrnitostně špatně vytříděné, ale dobrou opracovaností klastů. Většinou jsou zastoupeny křemenné valouny o průměrné velikosti 2-4 cm, dále byly zaznamenány valouny načernalého rohovce, ojediněle pak valouny granitových hornin, rul a starších klastických sedimentů. Mocnost slepencových a pískovcových lavic se pohybuje do 40 cm. Pískovce a slepence jsou buď masivní anebo místy jeví pozitivní gradační zvrstvení, planární šikmé zvrstvení anebo jsou horizontálně zvrstvené. Ve výbruse pískovců se kromě dominujících křemenných klastů nacházejí také slídy, místy živce a úlomky hornin (fylity, ruly, kvarcity, pískovce, prachovce a granitoidy). Základní hmota většinou vyplňuje póry mezi klasty. Červená barva horniny je způsobena přítomností oxidů a hydroxidů železa v základní hmotě. Sedimenty se pravděpodobně ukládaly v rámci aluviálního kužele při katastrofických záplavových událostech. Materiál pocházel buď z peneplénizovaného terénu, ze kterého byl následně transportován na delší vzdálenost, anebo došlo k resedimentaci již dříve uloženého sedimentu. Zdrojovými horninami, které dotovaly detrit do sedimentační pánve, byly pravděpodobně metamorfované i magmatické (granitoidní) horniny. V západní části defilé vystupují v reliktech v nadmořské výšce 230-240 m štěrky tuřanské terasy. V siliciklastických sedimentech byl založen lom na kamenivo a štěrk, který fungoval do dvacátých let minulého století. Posléze se v bývalém lomu (ve spodním etáži) začaly stavět obytné domy, dnes nazývané Kamenná kolonie (Kamenky). V současné době je to jedna z nejzachovalejších původně dělnických kolonií v Brně.

Regionální členění: Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum - moravskoslezská oblast - moravskoslezské paleozoikum
Stratigrafie: spodní devon, střední devon
Témata: geologie, historie báňská, sedimentologie, petrologie
Jevy: charakteristická hornina, skalní defilé, vrstva, výchoz, zvrstvení
Původ geologických jevů (geneze): sedimentární
Hornina: slepenec (konglomerát) , arkóza
Geologický význam: geotop (turisticky zajímavé), významný studijní profil, geovědně historický význam, regionálně-geologický význam (mapování)

Skalní stěna v monomiktních křemenných slepencích a pískovcích spodního až středního devonu na Červeném kopci.


ZDROJ: www.geology.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí