zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jaké jsou povinnosti správců vodních toků?

16.03.2015
Voda
Jaké jsou povinnosti správců vodních toků?

Základní informace o povinnostech správců vodních toků.

Vodní toky na našem území jsou předmětem správy a rozdělují se na významné vodní toky a drobné vodní toky. Seznam významných vodních toků je součástí vyhlášky č. 178/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

Mezi povinnosti při správě vodních toků patří podle § 47 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména:

  • sledovat stav koryt a pečovat o koryta vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku;
  • udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících v šířce 10 m u vodních toků, které tvoří vodní cesty; 8 m u ostatních významných vodních toků; 6 m v případě drobných vodních toků, a to tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni;
  • provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku, popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správci vodních toků vlastní, případně je užívají z jiného právního důvodu;
  • připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku;
  • vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku;
  • oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě, obnovovat přirozená koryta vodních toků, zejména ve zvlášť chráněných územích a v územních systémech ekologické stability;
  • spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích;
  • navrhovat opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností vedoucí k obnovení přirozených koryt vodních toků.

Další povinnosti ukládá vodní zákon v případě správy významných vodních toků, která přísluší státním podnikům Povodí. Převážně se jedná o činnosti související s provozem a údržbou vodních cest.

Správce konkrétního vodního toku zjistíte prostřednictvím Centrální evidence vodních toků na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz v sekci Voda pod odkazem Registry a aplikace.

Pro bližší informace se může obrátit na jednotlivé státní podniky Povodí (Vltavy, Labe, Moravy, Odry a Ohře) či na Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí