zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Brno: Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2015

31.03.2015
Odpady
Brno: Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2015

Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství v roce 2015 ? Roční hlášení o odpadech za rok 2014 ? Ohlašování provozování zařízení, skládky, skladů, dopravci odpadů v roce 2015 ? Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) 1) Vznik ohlašovací povinnosti dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Původce odpadů (§ 39 odst. 2): přesáhne-li v produkci či nakládání s odpady zákonem stanovený limit 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu za rok 2014, vzniká mu ohlašovací povinnost a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. a to do 15. února 2015 za každou samostatnou provozovnu (viz zákon). Oprávněná osoba (§ 39 odst. 2, 4, 5): nakládá-li s odpady v roce 2014, vzniká jí ohlašovací povinnost do 15. února 2015 a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (provozovatelům zařízení ke sběru a zpracování autovraků dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb., provozovatelům zařízení ke zpracování elektroodpadů dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.). Provozovatelé zařízení, skládek, sběrných dvorů, dopravci odpadů (§ 39 odst. 3, 6): v případě zahájení či ukončení provozování zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání a odstraňování odpadů, skládek a shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst a skladů odpadů (sběrných dvorů) je provozovatel povinen nahlásit tuto skutečnost do dvou měsíců od zahájení či ukončení provozu zařízení či shromažďovacího nebo sběrového místa nebo skladu odpadů. Tato povinnost se týká i dopravců odpadů. Ohlašování se provádí prostřednictvím formuláře dle přílohy č. 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (zařízení), dle přílohy č. 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (skládky), dle přílohy č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (sklady, sběrné dvory) a přílohy č. 27 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (dopravce odpadů). 2) Ohlašování prostřednictvím ISPOP (zákon č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP) Vznikne-li vám ohlašovací povinnost dle zákona o odpadech (viz bod 1), jste povinni své hlášení podat prostřednictvím ISPOP. Již není možné podávat hlášení v tištěné / listinné podobě, ani zasílat hlášení v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností - ORP nebo správní obvod hl. m. Prahy - SOP (Kromě přílohy č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. Tato příloha se stále zasílá v elektronické podobě přímo na ORP a SOP.). Pro přenos hlášení musí být dodržen Datový standard MZP_ODPADY_2014_A_S vydaný Ministerstvem životního prostředí (viz www.mzp.cz). 3) Registrace v ISPOP Pro splnění ohlašovací povinnosti prostřednictvím ISPOP (viz bod 2) musí být ohlašovatel v tomto systému zaregistrován. Bez registrace není možné hlášení podat. Registrace subjektu umožňuje ohlašovateli odeslat hlášení přímo do systému a dále přístup k uživatelskému účtu v ISPOP, ve kterém jsou zobrazena všechna zaslaná hlášení a stav jejich zpracování. Pro ohlašování v oblasti odpadového hospodářství (viz bod 1) není nutné registrovat jednotlivé provozovny (jak je tomu např. v agendě ovzduší či IRZ), pouze sídlo subjektu (IČO). Způsob registrace je uveden na stránkách ISPOP: https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/chci_podat_hlaseni/registrace.html. Upozornění: Provozovatelem ISPOP je Česká informační agentura životního prostředí (CENIA), státní příspěvková organizace Ministerstva životního prostředí (MŽP). Více informací o CENIA naleznete na internetové adrese www.cenia.cz. 4) Tvorba hlášení Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh (viz bod 1) lze vytvořit v elektronické podobě pomocí PDF formulářů, specializovaných počítačových programů nebo pomocí tzv. webových formulářů, které naleznete na těchto internetových stránkách: https://odpady.inisoft.cz (příloha č. 20); priloha24.mzp.cz (příloha č. 24); https://www.ispop.cz (všechny přílohy vyjma přílohy č. 24) 5) Způsoby ohlašování Podání hlášení o odpadech (viz bod 1) do ISPOP lze učinit následujícími způsoby: a) Zasláním do systému ISDS (datové schránky MŽP). Datová schránka má název: ISPOP (Ministerstvo životního prostředí), zkratka (ID): 5eav8r4. b) On-line zasláním do systému ISPOP přímo prostřednictvím tzv. webových služeb (WSDL) po zadání přihlašovacího jména a hesla do systému ISPOP (Přihlašovací údaje získáte při registraci do ISPOP). Poznámka: Webové i PDF formuláře (viz bod 4) obsahují funkce pro přímé (on-line) odeslání hlášení do ISPOP i do datové schránky MŽP. Stejně tak některé specializované programy (bližší informace získáte od výrobce vašeho software). Příloha č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb. (viz bod 1) se podává na ORP a SOP a to na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo prostřednictvím Informačního systému ISDS nebo prostřednictvím elektronické podatelny úřadu. Kontaktní údaje na ORP Brno viz bod 8. 6) Autorizace dokumentů zaslaných v elektronické podobě Autorizací se v souvislosti s ISPOP rozumí ověření podání hlášení resp. doložení autorství podaného hlášení. Autorizaci lze provést jedním z následujících způsobů: I. Připojením elektronického podpisu k souboru s hlášením. Elektronický podpis musí odpovídat požadavkům zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Vlastníkem elektronického podpisu musí být osoba s podpisovým právem za subjekt ohlašovatele. II. Použitím datové schránky zřízené pro účely ISPOP (5eav8r4). Formuláře zaslané touto cestou budou považované za autorizované. III. Listinnou formou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správního řádu prostřednictvím potvrzení, které je po přijetí hlášení v ISPOP automaticky doručeno na elektronickou adresu (e-mail, který subjekt uvede při registraci - vytváření účtu v ISPOP viz bod 3 resp. v zaslaném hlášení). Pozn.: Toto potvrzení k zaslanému hlášení lze také nalézt v uživatelském účtu ISPOP. Doporučujeme ho při tomto způsobu autorizace vytisknout, podepsat statutárním zástupcem a odeslat na poštovní adresu CENIA do pěti pracovních dnů. Více informací k autorizaci naleznete na stránkách: https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod.html 7) Zmocnění Ohlašovatele může v komunikaci s ISPOP (podání hlášení) zastupovat zmocněnec na základě plné moci. Více informací naleznete na internetové adrese https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod.html 8) Kontaktní údaje ORP Brno Magistrát města Brna Odbor životního prostředí Kounicova 67, 601 67 Brno ID DS: a7kbrrn elektronická podatelna pro příjem e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem: posta@brno.cz tel: 542 174 583 (Blanka Dítětová), 542 174 534 (RNDr. Helena Řezníčková)

ZDROJ: brno.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí