zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Praha: Podnikatel, živnostník a jeho odpad.

17.04.2015
Odpady
Urbánní ekologie
Praha: Podnikatel, živnostník a jeho odpad.

1) Problematiku odpadů upravuje zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech). Pro účely tohoto zákona se rozumí původcem odpadů právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady (§4 zákona o odpadech).

2) Zákon o odpadech stanovuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje. Dále stanovuje práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy.

3) Pro podnikatele je důležitý §16 zákona o odpadech, protože tento řeší povinnosti původce odpadů. Důležitou povinností původce odpadů je třídění odpadu, tzn. zařazovat odpad podle druhů a kategorií (např. papír, plast, sklo, bioodpad, gastroodpad, nebezpečný odpad, atd.)

4) Původce odpadů je povinen odkládat odpad do nádob tomu určených. Z toho plyne, že musí mít vlastní nádoby na směsný komunální odpad a na tříděný odpad. Níže uvádíme možnosti jak si nádoby na odpad zajistit:

  • vlastní nádoby - uzavřením smlouvy se svozovou společností oprávněnou k nakládání s odpady. Tuto povinnost nenahrazuje uzavření smlouvy s majitelem objektu - to je v rozporu se zákonem!
  • využití nádob na veřejném prostranství - v tomto případě lze uzavřít smlouvu s hl. m. Prahou, čímž vznikne zapojení do systému města a lze využívat tzv. sběrná místa na separované složky komunálního odpadu. Město zastupuje svozová společnost, která je operátorem pro danou městskou část. Tato možnost se dá využít pouze v případě menší produkce odpadů!
  • využít nádob v rámci Sběrného dvora hl. m. Prahy

5) Původce odpadů je také povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi (§16, g)). Evidence se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť (§39). Způsob vedení evidence pro jednotlivé druhy odpadů stanovuje prováděcí právní předpis (vyhl. 383/2001 Sb.).

6) Zákon o odpadech řeší také pokuty za porušení tohoto zákona, a to konkrétně v §66 až §68. Úřad městské části Prahy 2 provádí kontroly živností a při zjištění porušení některé povinnosti původce odpadů plynoucí ze zákona o odpadech, je oprávněn tomuto podnikateli/živnostníkovi uložit pokutu až do výše 300 000Kč. Více čtěte na:http://www.praha2.cz/Odpady-1

ZDROJ: www.praha2.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí